FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CCI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CCI] 15/01/2019 11.2 11.2 11.75 11.75 1.010 Bán
2 [HOSE.CCI] 14/01/2019 11.2 11.2 11.2 11.2 500 Bán
3 [HOSE.CCI] 10/01/2019 11.75 11.75 11.75 11.75 10 Bán
4 [HOSE.CCI] 09/01/2019 12 11.2 12.5 12.5 2.540 Mua
5 [HOSE.CCI] 02/01/2019 11.65 12 12 12 610 Mua
6 [HOSE.CCI] 28/12/2018 11.65 11.65 11.65 11.65 1.150 Bán
7 [HOSE.CCI] 27/12/2018 11.65 11.65 11.65 11.65 60.000 Theo dõi
8 [HOSE.CCI] 26/12/2018 11.9 11.9 11.9 11.9 300 Theo dõi
9 [HOSE.CCI] 25/12/2018 11.95 11.95 11.95 11.95 4.030 Mua
10 [HOSE.CCI] 24/12/2018 11.6 11.4 12.8 12.8 60.020 Mua
11 [HOSE.CCI] 21/12/2018 11.7 11.6 12 12 60.000 Mua
12 [HOSE.CCI] 20/12/2018 11.95 11.95 12 12 110 Mua
13 [HOSE.CCI] 19/12/2018 11.8 11.8 11.8 11.8 120 Theo dõi
14 [HOSE.CCI] 18/12/2018 11.75 11.75 11.75 11.75 200 Theo dõi
15 [HOSE.CCI] 14/12/2018 11.95 11.95 12 12 130 Mua
16 [HOSE.CCI] 13/12/2018 12 12 12 12 30 Mua
17 [HOSE.CCI] 12/12/2018 11.7 11.7 11.7 11.7 10 Theo dõi
18 [HOSE.CCI] 11/12/2018 11.75 11.7 12 12 70 Mua
19 [HOSE.CCI] 07/12/2018 12 12 12 12 10 Mua
20 [HOSE.CCI] 06/12/2018 11.7 11.7 11.7 11.7 10 Theo dõi