FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CCI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CCI] 22/03/2018 14 14 14 14 70 Bán
2 [HOSE.CCI] 21/03/2018 14.5 14 14.5 14 1.260 Bán
3 [HOSE.CCI] 20/03/2018 14.05 14.05 14.7 14.05 70 Bán
4 [HOSE.CCI] 16/03/2018 15.2 14.2 15 15 510 Mua
5 [HOSE.CCI] 15/03/2018 14.45 14 15.4 15.2 1.760 Mua
6 [HOSE.CCI] 14/03/2018 14.5 14 14.5 14.45 1.140 Bán
7 [HOSE.CCI] 13/03/2018 15 14.1 15 14.5 1.940 Bán
8 [HOSE.CCI] 12/03/2018 14.6 14.5 15 15 4.150 Mua
9 [HOSE.CCI] 09/03/2018 14.6 14.6 14.6 14.6 10 Bán
10 [HOSE.CCI] 06/03/2018 15.2 15.2 15.2 15.2 430 Mua
11 [HOSE.CCI] 05/03/2018 15.4 15 15.4 15 30 Theo dõi
12 [HOSE.CCI] 01/03/2018 15.4 15.4 15.5 15.4 3.220 Theo dõi
13 [HOSE.CCI] 28/02/2018 14.5 14.5 14.5 14.5 120 Bán
14 [HOSE.CCI] 27/02/2018 14 14 14.6 14 400 Bán
15 [HOSE.CCI] 26/02/2018 15.1 14.2 15.1 14.6 8.030 Bán
16 [HOSE.CCI] 23/02/2018 14.8 14.8 14.8 14.8 150 Bán
17 [HOSE.CCI] 22/02/2018 14.8 14.8 14.8 14.8 1.800 Theo dõi
18 [HOSE.CCI] 07/02/2018 14.8 14.8 15 15 1.400 Theo dõi
19 [HOSE.CCI] 02/02/2018 15.9 15.9 15.9 15.9 100 Mua
20 [HOSE.CCI] 01/02/2018 15 15 15 15 1.200 Theo dõi