FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CCI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CCI] 19/09/2018 12.55 12.55 13.1 12.55 80 Bán
2 [HOSE.CCI] 18/09/2018 13 13 13.5 13.1 180 Theo dõi
3 [HOSE.CCI] 17/09/2018 12.8 12.8 12.8 12.8 300 Bán
4 [HOSE.CCI] 14/09/2018 13 12.8 13.1 12.8 690 Bán
5 [HOSE.CCI] 13/09/2018 13.2 12.45 13.2 12.45 410 Bán
6 [HOSE.CCI] 12/09/2018 13.2 13.2 13.2 13.2 360 Theo dõi
7 [HOSE.CCI] 11/09/2018 13 13 13 13 10 Bán
8 [HOSE.CCI] 10/09/2018 13 12.95 13 13 2.840 Bán
9 [HOSE.CCI] 07/09/2018 12.95 12.95 12.95 12.95 10 Bán
10 [HOSE.CCI] 06/09/2018 12.2 12.2 12.35 12.35 3.200 Bán
11 [HOSE.CCI] 05/09/2018 13.45 12.2 13.45 12.2 3.210 Bán
12 [HOSE.CCI] 31/08/2018 13.2 12.95 13.2 12.95 4.800 Bán
13 [HOSE.CCI] 29/08/2018 12.85 12.85 13.45 13.45 9.600 Bán
14 [HOSE.CCI] 28/08/2018 12.85 12.85 13.6 13.6 25.020 Bán
15 [HOSE.CCI] 27/08/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 10 Bán
16 [HOSE.CCI] 24/08/2018 13.4 13.4 13.4 13.4 30 Bán
17 [HOSE.CCI] 23/08/2018 13.1 13.1 13.2 13.2 1.800 Theo dõi
18 [HOSE.CCI] 22/08/2018 13.5 13.1 13.5 13.1 2.500 Theo dõi
19 [HOSE.CCI] 21/08/2018 14 13.9 14 13.9 80 Theo dõi
20 [HOSE.CCI] 17/08/2018 14.9 14.9 14.9 14.9 10 Mua