FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CCI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CCI] 16/05/2019 12.55 12.5 13 12.5 4.410 Bán
2 [HOSE.CCI] 15/05/2019 12.5 12.45 12.9 12.9 6.960 Mua
3 [HOSE.CCI] 14/05/2019 12.5 12.5 12.95 12.5 5.600 Theo dõi
4 [HOSE.CCI] 10/05/2019 12.8 12.8 12.95 12.95 60 Mua
5 [HOSE.CCI] 09/05/2019 12.7 12.7 12.9 12.9 2.580 Mua
6 [HOSE.CCI] 08/05/2019 12.7 12.7 12.7 12.7 2.530 Mua
7 [HOSE.CCI] 07/05/2019 13 12.6 13 12.7 15.440 Mua
8 [HOSE.CCI] 06/05/2019 12.55 12.55 13.3 13.1 11.840 Mua
9 [HOSE.CCI] 03/05/2019 13.3 12.5 13.4 13.2 36.660 Mua
10 [HOSE.CCI] 02/05/2019 12.5 12.2 13.3 13.3 1.020 Mua
11 [HOSE.CCI] 26/04/2019 12.5 12.5 12.5 12.5 80 Theo dõi
12 [HOSE.CCI] 24/04/2019 12.95 12.95 12.95 12.95 10 Mua
13 [HOSE.CCI] 23/04/2019 12.7 12.7 12.75 12.75 390 Mua
14 [HOSE.CCI] 22/04/2019 12.15 12.15 12.75 12.75 230 Mua
15 [HOSE.CCI] 19/04/2019 12.75 12.75 12.75 12.75 60 Mua
16 [HOSE.CCI] 18/04/2019 12.4 12.4 12.4 12.4 1.100 Theo dõi
17 [HOSE.CCI] 17/04/2019 12.05 12.05 12.85 12.8 24.550 Mua
18 [HOSE.CCI] 16/04/2019 12.05 12.05 12.05 12.05 110 Bán
19 [HOSE.CCI] 12/04/2019 12.8 11.3 12.9 11.3 24.520 Theo dõi
20 [HOSE.CCI] 10/04/2019 12.9 12.1 13 12.1 23.010 Theo dõi