FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CCI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CCI] 25/05/2018 13.95 13.25 13.95 13.25 40 Bán
2 [HOSE.CCI] 24/05/2018 13.25 13.25 13.25 13.25 110 Bán
3 [HOSE.CCI] 22/05/2018 13.2 13.2 13.2 13.2 110 Bán
4 [HOSE.CCI] 21/05/2018 13.95 13.3 13.95 13.3 110 Bán
5 [HOSE.CCI] 18/05/2018 13.5 13.05 13.5 13.05 510 Bán
6 [HOSE.CCI] 17/05/2018 13.6 13.6 13.7 13.7 950 Theo dõi
7 [HOSE.CCI] 16/05/2018 14.6 14.6 14.6 14.6 10 Mua
8 [HOSE.CCI] 14/05/2018 13.15 13.05 14.5 14.4 8.090 Mua
9 [HOSE.CCI] 11/05/2018 13.9 13.9 13.95 13.95 20 Bán
10 [HOSE.CCI] 10/05/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 10 Bán
11 [HOSE.CCI] 09/05/2018 14 14 14 14 30 Bán
12 [HOSE.CCI] 04/05/2018 13.7 13.7 14.6 14.6 100 Theo dõi
13 [HOSE.CCI] 03/05/2018 13.7 13.7 13.7 13.7 20 Bán
14 [HOSE.CCI] 02/05/2018 14 14 14 14 110 Bán
15 [HOSE.CCI] 24/04/2018 14 14 14 14 60 Bán
16 [HOSE.CCI] 23/04/2018 14 14 14.1 14 5.500 Bán
17 [HOSE.CCI] 19/04/2018 14 14 14 14 1.520 Bán
18 [HOSE.CCI] 18/04/2018 14 14 14 14 600 Bán
19 [HOSE.CCI] 17/04/2018 14.95 14.95 14.95 14.95 30 Mua
20 [HOSE.CCI] 16/04/2018 14 14 14 14 100 Bán