FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CCI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CCI] 17/07/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 220 Bán
2 [HOSE.CCI] 06/07/2018 14.85 14.85 14.9 14.9 60 Mua
3 [HOSE.CCI] 05/07/2018 14.85 14 14.85 14 310 Bán
4 [HOSE.CCI] 04/07/2018 14 14 14 14 10 Theo dõi
5 [HOSE.CCI] 03/07/2018 14.2 13.45 14.2 13.45 120 Bán
6 [HOSE.CCI] 02/07/2018 14.95 13.3 14.95 13.3 20 Bán
7 [HOSE.CCI] 29/06/2018 13.1 13.1 14 14 20 Theo dõi
8 [HOSE.CCI] 28/06/2018 14 14 14 14 10 Theo dõi
9 [HOSE.CCI] 27/06/2018 14 14 14 14 380 Theo dõi
10 [HOSE.CCI] 26/06/2018 14.85 14.85 14.85 14.85 10 Mua
11 [HOSE.CCI] 22/06/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 390 Theo dõi
12 [HOSE.CCI] 20/06/2018 14.9 14.9 14.9 14.9 350 Mua
13 [HOSE.CCI] 19/06/2018 14.95 14.9 14.95 14.9 70 Mua
14 [HOSE.CCI] 11/06/2018 14.95 14.95 14.95 14.95 520 Mua
15 [HOSE.CCI] 08/06/2018 13.4 13.4 14 14 410 Mua
16 [HOSE.CCI] 07/06/2018 14.4 14.4 14.4 14.4 10 Mua
17 [HOSE.CCI] 05/06/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 80 Theo dõi
18 [HOSE.CCI] 04/06/2018 14 14 14.2 14.1 40 Mua
19 [HOSE.CCI] 01/06/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 20 Bán
20 [HOSE.CCI] 31/05/2018 14 14 14 14 10 Mua