FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CCI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CCI] 22/03/2019 12.5 11.9 13.1 11.9 27.070 Bán
2 [HOSE.CCI] 21/03/2019 11.7 11.7 12.5 12.5 1.400 Mua
3 [HOSE.CCI] 20/03/2019 12.45 11.7 12.45 11.7 310 Bán
4 [HOSE.CCI] 19/03/2019 12.7 11.65 12.9 11.65 44.830 Bán
5 [HOSE.CCI] 18/03/2019 12 11.5 12.8 12.4 24.060 Bán
6 [HOSE.CCI] 15/03/2019 12 12 12 12 410 Bán
7 [HOSE.CCI] 14/03/2019 12.5 12.5 12.5 12.5 10 Theo dõi
8 [HOSE.CCI] 13/03/2019 12 12 12 12 100 Bán
9 [HOSE.CCI] 06/03/2019 12.4 12.4 12.8 12.8 7.700 Mua
10 [HOSE.CCI] 05/03/2019 12.5 12.5 12.5 12.5 2.390 Bán
11 [HOSE.CCI] 04/03/2019 12.9 12.9 12.9 12.9 90 Mua
12 [HOSE.CCI] 01/03/2019 12.4 12.4 12.4 12.4 20 Theo dõi
13 [HOSE.CCI] 28/02/2019 12 12 12.4 12.4 30 Theo dõi
14 [HOSE.CCI] 27/02/2019 13.1 12 13.1 12 16.450 Theo dõi
15 [HOSE.CCI] 26/02/2019 13.2 13 13.2 13.2 800 Mua
16 [HOSE.CCI] 25/02/2019 13.2 13 13.2 13.2 9.250 Mua
17 [HOSE.CCI] 22/02/2019 13.1 12.3 13.2 13.2 25.320 Mua
18 [HOSE.CCI] 21/02/2019 13 12.15 13.1 13.1 12.800 Mua
19 [HOSE.CCI] 20/02/2019 12.9 12 13.1 13 9.300 Mua
20 [HOSE.CCI] 19/02/2019 12.9 12.2 13.1 12.9 6.050 Mua