FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CCI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CCI] 07/12/2017 14.8 14.8 14.8 14.8 90 Bán
2 [HOSE.CCI] 06/12/2017 14.5 14 14.8 14.8 1.200 Bán
3 [HOSE.CCI] 05/12/2017 14.8 14.8 14.8 14.8 900 Bán
4 [HOSE.CCI] 04/12/2017 14.5 14.5 14.8 14.8 880 Theo dõi
5 [HOSE.CCI] 01/12/2017 15 15 15 15 10 Theo dõi
6 [HOSE.CCI] 29/11/2017 14.5 14.5 15 15 20 Theo dõi
7 [HOSE.CCI] 27/11/2017 15 14.6 15 15 110 Bán
8 [HOSE.CCI] 23/11/2017 14.6 14.6 15.5 15.5 3.110 Mua
9 [HOSE.CCI] 22/11/2017 15 15 15 15 200 Theo dõi
10 [HOSE.CCI] 17/11/2017 15 15 15 15 420 Bán
11 [HOSE.CCI] 16/11/2017 15 15 15 15 410 Bán
12 [HOSE.CCI] 15/11/2017 15 15 15 15 90 Bán
13 [HOSE.CCI] 10/11/2017 15 15 15 15 290 Bán
14 [HOSE.CCI] 08/11/2017 15 15 15 15 20 Bán
15 [HOSE.CCI] 07/11/2017 15 15 15 15 300 Bán
16 [HOSE.CCI] 06/11/2017 15.4 15 15.4 15 10.130 Bán
17 [HOSE.CCI] 02/11/2017 15 15 15 15 520 Bán
18 [HOSE.CCI] 31/10/2017 15 15 15.5 15.5 100 Theo dõi
19 [HOSE.CCI] 26/10/2017 15 15 15 15 100 Bán
20 [HOSE.CCI] 25/10/2017 15.5 15.5 15.5 15.5 340 Theo dõi