FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CCL] 17/07/2018 3.27 3.25 3.31 3.28 62.000 Bán
2 [HOSE.CCL] 16/07/2018 3.15 3.15 3.38 3.27 44.350 Bán
3 [HOSE.CCL] 13/07/2018 3.04 3.04 3.19 3.16 56.930 Bán
4 [HOSE.CCL] 12/07/2018 3.24 3.05 3.22 3.2 65.180 Bán
5 [HOSE.CCL] 11/07/2018 3.33 3.15 3.33 3.24 93.810 Bán
6 [HOSE.CCL] 10/07/2018 3.3 3.23 3.4 3.38 26.980 Bán
7 [HOSE.CCL] 09/07/2018 3.22 3.22 3.47 3.39 78.630 Bán
8 [HOSE.CCL] 06/07/2018 3.34 3.15 3.43 3.43 235.070 Bán
9 [HOSE.CCL] 05/07/2018 3.49 3.18 3.5 3.38 203.480 Bán
10 [HOSE.CCL] 04/07/2018 3.4 3.4 3.55 3.41 71.730 Bán
11 [HOSE.CCL] 03/07/2018 3.64 3.36 3.64 3.5 163.630 Bán
12 [HOSE.CCL] 02/07/2018 3.6 3.47 3.64 3.47 99.940 Bán
13 [HOSE.CCL] 29/06/2018 3.5 3.5 3.67 3.67 54.480 Bán
14 [HOSE.CCL] 28/06/2018 3.7 3.5 3.72 3.5 109.390 Bán
15 [HOSE.CCL] 27/06/2018 3.73 3.65 3.73 3.7 19.520 Theo dõi
16 [HOSE.CCL] 26/06/2018 3.68 3.6 3.68 3.68 5.250 Bán
17 [HOSE.CCL] 25/06/2018 3.69 3.65 3.7 3.65 65.620 Bán
18 [HOSE.CCL] 22/06/2018 3.6 3.6 3.7 3.69 38.540 Theo dõi
19 [HOSE.CCL] 21/06/2018 3.69 3.61 3.73 3.69 24.120 Theo dõi
20 [HOSE.CCL] 20/06/2018 3.6 3.6 3.71 3.69 85.220 Theo dõi