FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CCL] 14/11/2018 3.19 3.14 3.27 3.22 78.960 Theo dõi
2 [HOSE.CCL] 13/11/2018 3.18 3.13 3.18 3.13 75.390 Theo dõi
3 [HOSE.CCL] 12/11/2018 3.12 3.12 3.23 3.2 93.560 Theo dõi
4 [HOSE.CCL] 09/11/2018 3.28 3.17 3.28 3.24 100.380 Theo dõi
5 [HOSE.CCL] 08/11/2018 3.28 3.22 3.28 3.24 43.330 Theo dõi
6 [HOSE.CCL] 07/11/2018 3.21 3.2 3.3 3.23 68.750 Theo dõi
7 [HOSE.CCL] 06/11/2018 3.25 3.21 3.28 3.21 58.090 Bán
8 [HOSE.CCL] 05/11/2018 3.27 3.21 3.27 3.25 48.330 Theo dõi
9 [HOSE.CCL] 02/11/2018 3.28 3.23 3.3 3.27 57.450 Theo dõi
10 [HOSE.CCL] 01/11/2018 3.29 3.22 3.3 3.28 169.990 Theo dõi
11 [HOSE.CCL] 31/10/2018 3.37 3.26 3.37 3.29 249.880 Theo dõi
12 [HOSE.CCL] 30/10/2018 3.16 3.13 3.16 3.15 39.150 Bán
13 [HOSE.CCL] 29/10/2018 3.1 3.1 3.18 3.14 75.830 Bán
14 [HOSE.CCL] 26/10/2018 3.2 3.05 3.2 3.13 34.290 Bán
15 [HOSE.CCL] 25/10/2018 3.1 3 3.19 3.19 100.790 Bán
16 [HOSE.CCL] 24/10/2018 3.35 3.1 3.35 3.12 363.350 Bán
17 [HOSE.CCL] 23/10/2018 3.2 3.19 3.35 3.23 128.540 Bán
18 [HOSE.CCL] 22/10/2018 3.32 3.25 3.39 3.31 61.770 Bán
19 [HOSE.CCL] 19/10/2018 3.26 3.26 3.35 3.32 75.000 Bán
20 [HOSE.CCL] 18/10/2018 3.4 3.29 3.4 3.3 89.110 Bán