FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CCL] 18/05/2018 3.98 3.81 4 3.9 63.990 Theo dõi
2 [HOSE.CCL] 17/05/2018 3.92 3.91 4.08 3.98 135.370 Mua
3 [HOSE.CCL] 16/05/2018 3.89 3.88 4.04 4.01 330.600 Mua
4 [HOSE.CCL] 15/05/2018 3.83 3.83 3.97 3.89 41.620 Bán
5 [HOSE.CCL] 14/05/2018 3.9 3.8 3.93 3.89 118.410 Bán
6 [HOSE.CCL] 11/05/2018 3.7 3.7 3.9 3.86 68.910 Bán
7 [HOSE.CCL] 10/05/2018 4.07 3.88 4.07 3.89 16.190 Bán
8 [HOSE.CCL] 09/05/2018 3.85 3.8 4.1 3.97 162.800 Mua
9 [HOSE.CCL] 08/05/2018 3.92 3.8 3.92 3.85 183.090 Theo dõi
10 [HOSE.CCL] 07/05/2018 3.9 3.8 3.92 3.92 102.830 Theo dõi
11 [HOSE.CCL] 04/05/2018 3.98 3.88 3.98 3.9 59.780 Theo dõi
12 [HOSE.CCL] 03/05/2018 3.84 3.8 4 3.93 85.070 Theo dõi
13 [HOSE.CCL] 02/05/2018 3.85 3.85 4 3.85 102.900 Bán
14 [HOSE.CCL] 27/04/2018 4.1 3.9 4.1 3.92 156.170 Bán
15 [HOSE.CCL] 26/04/2018 4.01 3.96 4.2 4 115.630 Theo dõi
16 [HOSE.CCL] 24/04/2018 4.2 4 4.25 4.01 156.750 Bán
17 [HOSE.CCL] 23/04/2018 4.22 4.13 4.22 4.2 763.040 Theo dõi
18 [HOSE.CCL] 20/04/2018 3.78 3.76 3.95 3.95 398.820 Bán
19 [HOSE.CCL] 19/04/2018 3.66 3.63 3.8 3.7 172.530 Bán
20 [HOSE.CCL] 18/04/2018 3.73 3.7 3.8 3.7 228.000 Bán