FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CCL] 22/03/2019 3.3 3.2 3.3 3.26 78.750 Bán
2 [HOSE.CCL] 21/03/2019 3.38 3.26 3.38 3.26 171.080 Theo dõi
3 [HOSE.CCL] 20/03/2019 3.3 3.3 3.39 3.37 51.890 Theo dõi
4 [HOSE.CCL] 19/03/2019 3.43 3.34 3.43 3.38 248.560 Mua
5 [HOSE.CCL] 18/03/2019 3.46 3.4 3.46 3.41 64.280 Mua
6 [HOSE.CCL] 15/03/2019 3.5 3.41 3.54 3.46 44.280 Mua
7 [HOSE.CCL] 14/03/2019 3.49 3.44 3.56 3.5 407.100 Mua
8 [HOSE.CCL] 13/03/2019 3.38 3.38 3.5 3.38 87.410 Mua
9 [HOSE.CCL] 12/03/2019 3.3 3.3 3.46 3.42 146.850 Mua
10 [HOSE.CCL] 11/03/2019 3.34 3.25 3.37 3.3 133.460 Mua
11 [HOSE.CCL] 08/03/2019 3.36 3.3 3.4 3.34 106.890 Mua
12 [HOSE.CCL] 07/03/2019 3.5 3.41 3.53 3.42 147.390 Mua
13 [HOSE.CCL] 06/03/2019 3.45 3.45 3.58 3.5 162.030 Mua
14 [HOSE.CCL] 05/03/2019 3.28 3.21 3.5 3.42 336.080 Mua
15 [HOSE.CCL] 04/03/2019 3.25 3.2 3.28 3.28 76.310 Mua
16 [HOSE.CCL] 01/03/2019 3.21 3.15 3.27 3.25 57.370 Mua
17 [HOSE.CCL] 28/02/2019 3.15 3.15 3.28 3.25 17.690 Mua
18 [HOSE.CCL] 27/02/2019 3.24 3.2 3.25 3.2 40.900 Bán
19 [HOSE.CCL] 26/02/2019 3.24 3.2 3.31 3.23 67.240 Bán
20 [HOSE.CCL] 25/02/2019 3.25 3.24 3.25 3.24 790 Theo dõi