FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CDC] 15/01/2019 14.85 14.85 14.85 14.85 20 Bán
2 [HOSE.CDC] 14/01/2019 13.9 13.9 13.9 13.9 10 Bán
3 [HOSE.CDC] 11/01/2019 14 14 14 14 30 Bán
4 [HOSE.CDC] 10/01/2019 14.05 14 14.05 14 90 Bán
5 [HOSE.CDC] 08/01/2019 14.1 14.1 14.9 14.9 30 Bán
6 [HOSE.CDC] 07/01/2019 14.05 14.05 14.9 14.9 20 Bán
7 [HOSE.CDC] 04/01/2019 14.2 14.2 15 15 30 Theo dõi
8 [HOSE.CDC] 27/12/2018 14.55 14.55 15 15 2.030 Theo dõi
9 [HOSE.CDC] 21/12/2018 15.6 15.6 15.6 15.6 100 Mua
10 [HOSE.CDC] 18/12/2018 15.5 15.5 15.5 15.5 10 Mua
11 [HOSE.CDC] 17/12/2018 15.1 15.1 15.1 15.1 10 Theo dõi
12 [HOSE.CDC] 13/12/2018 15.1 15.1 15.5 15.5 20 Mua
13 [HOSE.CDC] 11/12/2018 15.4 15.4 15.45 15.45 17.030 Mua
14 [HOSE.CDC] 10/12/2018 15.45 15.45 15.45 15.45 10 Mua
15 [HOSE.CDC] 07/12/2018 15.45 15.45 15.45 15.45 1.000 Mua
16 [HOSE.CDC] 06/12/2018 14.7 14.7 16.6 16.6 5.140 Mua
17 [HOSE.CDC] 05/12/2018 15.6 15.6 15.6 15.6 110 Mua
18 [HOSE.CDC] 04/12/2018 14.6 14.6 14.6 14.6 110 Theo dõi
19 [HOSE.CDC] 29/11/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 200 Bán
20 [HOSE.CDC] 28/11/2018 13.2 13.2 14 14 30 Bán