FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CDC] 17/07/2018 17 17 17 17 40 Theo dõi
2 [HOSE.CDC] 13/07/2018 16.9 16.9 16.9 16.9 50 Theo dõi
3 [HOSE.CDC] 12/07/2018 16.85 16.5 16.85 16.85 1.990 Bán
4 [HOSE.CDC] 11/07/2018 17 17 17 17 20 Theo dõi
5 [HOSE.CDC] 10/07/2018 16.8 16.8 16.9 16.9 2.050 Bán
6 [HOSE.CDC] 09/07/2018 17 17 17 17 40 Mua
7 [HOSE.CDC] 06/07/2018 16.9 16.2 16.9 16.85 170 Theo dõi
8 [HOSE.CDC] 05/07/2018 17.4 16.5 17.4 16.5 12.900 Theo dõi
9 [HOSE.CDC] 04/07/2018 16.9 16.9 17.1 17.1 15.050 Mua
10 [HOSE.CDC] 03/07/2018 16.8 16.8 16.8 16.8 2.570 Theo dõi
11 [HOSE.CDC] 27/06/2018 17.3 17.3 17.3 17.3 50 Mua
12 [HOSE.CDC] 26/06/2018 17.3 17.3 17.3 17.3 50 Mua
13 [HOSE.CDC] 25/06/2018 17.3 17.3 17.3 17.3 50 Mua
14 [HOSE.CDC] 22/06/2018 17.25 17.25 17.25 17.25 100 Mua
15 [HOSE.CDC] 21/06/2018 17.1 16.6 17.1 16.6 1.620 Bán
16 [HOSE.CDC] 20/06/2018 17.1 17.1 17.1 17.1 100 Theo dõi
17 [HOSE.CDC] 19/06/2018 17 16.95 17.1 17.1 11.600 Theo dõi
18 [HOSE.CDC] 18/06/2018 15.8 15.8 17 17 50 Bán
19 [HOSE.CDC] 15/06/2018 16.3 16.3 16.3 16.3 160 Bán
20 [HOSE.CDC] 14/06/2018 16 16 17.2 16.5 130 Bán