FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CDC] 15/12/2017 16.5 16.3 16.8 16.3 12.140 Bán
2 [HOSE.CDC] 14/12/2017 16.5 16 16.7 16 12.580 Bán
3 [HOSE.CDC] 13/12/2017 16.25 16.25 16.25 16.25 2.000 Bán
4 [HOSE.CDC] 12/12/2017 16.25 16.25 16.25 16.25 500 Bán
5 [HOSE.CDC] 11/12/2017 16.2 16.2 16.2 16.2 200 Bán
6 [HOSE.CDC] 08/12/2017 16.8 16.3 16.8 16.3 910 Bán
7 [HOSE.CDC] 07/12/2017 16.5 16.4 16.5 16.4 10.190 Bán
8 [HOSE.CDC] 06/12/2017 16.3 16.3 16.3 16.3 20 Bán
9 [HOSE.CDC] 05/12/2017 16.5 16.5 16.5 16.5 2.000 Bán
10 [HOSE.CDC] 04/12/2017 16.5 16.5 16.5 16.5 21.780 Bán
11 [HOSE.CDC] 01/12/2017 16.2 16.2 16.5 16.5 3.010 Bán
12 [HOSE.CDC] 29/11/2017 16.8 16.8 17.1 16.8 960 Bán
13 [HOSE.CDC] 28/11/2017 16.55 16.55 16.8 16.8 1.020 Theo dõi
14 [HOSE.CDC] 27/11/2017 16.7 16.5 16.85 16.85 6.000 Theo dõi
15 [HOSE.CDC] 24/11/2017 17 17 17 17 35.400 Mua
16 [HOSE.CDC] 23/11/2017 16.7 16.7 16.9 16.9 2.840 Theo dõi
17 [HOSE.CDC] 22/11/2017 17 15.75 17.1 16.7 56.180 Bán
18 [HOSE.CDC] 21/11/2017 17 16.9 17 16.9 20.010 Bán
19 [HOSE.CDC] 20/11/2017 17.4 17.4 17.4 17.4 10 Mua
20 [HOSE.CDC] 17/11/2017 17.1 16.7 17.1 16.8 2.550 Bán