FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CDC] 13/11/2018 14.95 14.95 15 15 130 Bán
2 [HOSE.CDC] 08/11/2018 15 15 15 15 20 Bán
3 [HOSE.CDC] 07/11/2018 15.05 14.5 15.05 14.5 590 Bán
4 [HOSE.CDC] 06/11/2018 15.85 15 15.85 15 50 Bán
5 [HOSE.CDC] 05/11/2018 14.85 14.85 14.85 14.85 110 Bán
6 [HOSE.CDC] 02/11/2018 15.1 15.1 15.2 15.2 110 Bán
7 [HOSE.CDC] 01/11/2018 15.9 15.9 15.9 15.9 10 Bán
8 [HOSE.CDC] 31/10/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 100 Theo dõi
9 [HOSE.CDC] 30/10/2018 16.7 16.7 16.9 16.9 20 Mua
10 [HOSE.CDC] 29/10/2018 16.65 16.65 16.65 16.65 100 Mua
11 [HOSE.CDC] 26/10/2018 15.6 15.6 15.6 15.6 10 Bán
12 [HOSE.CDC] 25/10/2018 16.5 16.1 16.5 16.1 20 Bán
13 [HOSE.CDC] 24/10/2018 17.3 17.3 17.3 17.3 70 Mua
14 [HOSE.CDC] 23/10/2018 16.2 16.2 16.2 16.2 360 Theo dõi
15 [HOSE.CDC] 22/10/2018 16.8 16.8 16.8 16.8 10 Mua
16 [HOSE.CDC] 16/10/2018 16.5 16.3 16.8 16.3 70 Theo dõi
17 [HOSE.CDC] 15/10/2018 16.3 16.3 16.3 16.3 2.000 Theo dõi
18 [HOSE.CDC] 12/10/2018 17 16.4 17 16.5 4.350 Bán
19 [HOSE.CDC] 11/10/2018 17.1 15.95 18.25 17.1 2.440 Mua
20 [HOSE.CDC] 10/10/2018 17.1 17.1 17.1 17.1 100 Mua