FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CDC] 23/03/2018 17.1 17.1 17.1 17.1 250 Theo dõi
2 [HOSE.CDC] 22/03/2018 17.3 17 17.5 17.5 7.180 Theo dõi
3 [HOSE.CDC] 21/03/2018 17 17 17.2 17 870 Theo dõi
4 [HOSE.CDC] 20/03/2018 17.1 17.1 17.35 17.2 410 Theo dõi
5 [HOSE.CDC] 19/03/2018 19 18.15 19.5 18.15 8.920 Mua
6 [HOSE.CDC] 16/03/2018 19.5 18 19.6 19.5 1.160 Mua
7 [HOSE.CDC] 15/03/2018 18 18 19.25 19.25 2.600 Mua
8 [HOSE.CDC] 14/03/2018 17.55 17.55 18 18 35.450 Mua
9 [HOSE.CDC] 13/03/2018 17.6 17.2 18 17.5 150 Mua
10 [HOSE.CDC] 12/03/2018 17.5 17.4 17.5 17.5 4.200 Mua
11 [HOSE.CDC] 09/03/2018 17.5 17.3 17.5 17.3 1.300 Bán
12 [HOSE.CDC] 08/03/2018 17.5 17.2 17.6 17.2 2.240 Bán
13 [HOSE.CDC] 07/03/2018 17.4 17.4 17.8 17.45 97.140 Mua
14 [HOSE.CDC] 06/03/2018 17.4 17.4 17.4 17.4 10 Mua
15 [HOSE.CDC] 05/03/2018 17.4 17.4 17.6 17.6 1.490 Mua
16 [HOSE.CDC] 02/03/2018 17.25 17.25 17.25 17.25 20 Theo dõi
17 [HOSE.CDC] 01/03/2018 17 17 17.25 17.25 1.170 Theo dõi
18 [HOSE.CDC] 28/02/2018 17.3 17 17.3 17.1 4.120 Theo dõi
19 [HOSE.CDC] 27/02/2018 17.1 17.1 17.4 17.4 5.280 Mua
20 [HOSE.CDC] 26/02/2018 17.2 17.2 17.5 17.5 130 Mua