FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CDC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CDC] 25/05/2018 18 17.7 18.2 17.7 6.060 Theo dõi
2 [HOSE.CDC] 24/05/2018 18.5 18 18.5 18 190 Mua
3 [HOSE.CDC] 23/05/2018 18 18 18.6 18.6 880 Mua
4 [HOSE.CDC] 22/05/2018 18.1 18 19 19 6.160 Mua
5 [HOSE.CDC] 21/05/2018 18.1 18 19.2 19.2 260 Mua
6 [HOSE.CDC] 18/05/2018 18.05 18 18.7 18.7 4.120 Mua
7 [HOSE.CDC] 17/05/2018 17.6 17.25 17.7 17.5 5.170 Mua
8 [HOSE.CDC] 16/05/2018 17.6 17.6 17.6 17.6 80 Mua
9 [HOSE.CDC] 15/05/2018 17.5 17.5 17.8 17.8 600 Mua
10 [HOSE.CDC] 14/05/2018 17.5 17.2 18.1 18.1 11.230 Mua
11 [HOSE.CDC] 11/05/2018 17.6 17.5 17.6 17.5 5.350 Mua
12 [HOSE.CDC] 10/05/2018 17.1 17.1 17.5 17.5 60 Mua
13 [HOSE.CDC] 09/05/2018 17.5 17.5 17.5 17.5 50 Mua
14 [HOSE.CDC] 08/05/2018 17 17 17 17 10 Theo dõi
15 [HOSE.CDC] 07/05/2018 17 17 17.5 17.5 450 Mua
16 [HOSE.CDC] 04/05/2018 17.3 16.8 17.3 17.2 1.340 Theo dõi
17 [HOSE.CDC] 03/05/2018 16.2 16.2 16.2 16.2 40 Bán
18 [HOSE.CDC] 02/05/2018 16.8 16.8 17 16.8 590 Bán
19 [HOSE.CDC] 27/04/2018 17 17 17 17 5.000 Bán
20 [HOSE.CDC] 26/04/2018 16.2 16.2 17 17 5.210 Bán