FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CDO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CDO] 15/12/2017 2.7 2.69 2.72 2.72 214.480 Bán
2 [HOSE.CDO] 14/12/2017 2.66 2.65 2.7 2.7 167.710 Bán
3 [HOSE.CDO] 13/12/2017 2.7 2.65 2.73 2.69 293.110 Bán
4 [HOSE.CDO] 12/12/2017 2.73 2.69 2.79 2.7 207.300 Bán
5 [HOSE.CDO] 11/12/2017 2.8 2.72 2.8 2.73 148.460 Bán
6 [HOSE.CDO] 08/12/2017 2.81 2.77 2.81 2.78 108.700 Theo dõi
7 [HOSE.CDO] 07/12/2017 2.78 2.76 2.83 2.78 153.270 Theo dõi
8 [HOSE.CDO] 06/12/2017 2.78 2.76 2.81 2.78 175.340 Theo dõi
9 [HOSE.CDO] 05/12/2017 2.9 2.79 2.9 2.82 152.130 Theo dõi
10 [HOSE.CDO] 04/12/2017 2.8 2.75 2.91 2.89 279.890 Mua
11 [HOSE.CDO] 01/12/2017 2.78 2.7 2.83 2.81 472.370 Theo dõi
12 [HOSE.CDO] 30/11/2017 2.88 2.8 2.95 2.83 257.930 Mua
13 [HOSE.CDO] 29/11/2017 2.92 2.92 3.09 2.97 200.870 Mua
14 [HOSE.CDO] 28/11/2017 2.86 2.86 3.02 2.92 710.300 Mua
15 [HOSE.CDO] 27/11/2017 2.73 2.73 2.85 2.83 367.240 Mua
16 [HOSE.CDO] 24/11/2017 2.76 2.7 2.77 2.73 99.390 Mua
17 [HOSE.CDO] 23/11/2017 2.7 2.7 2.77 2.71 157.220 Bán
18 [HOSE.CDO] 22/11/2017 2.73 2.7 2.77 2.7 281.370 Theo dõi
19 [HOSE.CDO] 21/11/2017 2.76 2.74 2.8 2.76 81.870 Mua
20 [HOSE.CDO] 20/11/2017 2.69 2.69 2.79 2.76 108.840 Theo dõi