FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CDO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CDO] 23/03/2018 1.38 1.34 1.39 1.38 46.670 Bán
2 [HOSE.CDO] 22/03/2018 1.4 1.35 1.4 1.4 56.080 Bán
3 [HOSE.CDO] 21/03/2018 1.38 1.36 1.4 1.4 44.600 Bán
4 [HOSE.CDO] 20/03/2018 1.4 1.38 1.41 1.38 64.070 Bán
5 [HOSE.CDO] 19/03/2018 1.4 1.38 1.44 1.41 59.200 Bán
6 [HOSE.CDO] 16/03/2018 1.4 1.35 1.44 1.4 147.830 Bán
7 [HOSE.CDO] 15/03/2018 1.44 1.4 1.44 1.44 57.920 Bán
8 [HOSE.CDO] 14/03/2018 1.42 1.41 1.44 1.44 42.670 Bán
9 [HOSE.CDO] 13/03/2018 1.43 1.39 1.43 1.43 85.680 Theo dõi
10 [HOSE.CDO] 12/03/2018 1.43 1.41 1.5 1.43 119.420 Theo dõi
11 [HOSE.CDO] 09/03/2018 1.54 1.47 1.54 1.48 55.970 Theo dõi
12 [HOSE.CDO] 08/03/2018 1.5 1.5 1.56 1.53 26.040 Theo dõi
13 [HOSE.CDO] 07/03/2018 1.53 1.5 1.56 1.55 47.900 Theo dõi
14 [HOSE.CDO] 06/03/2018 1.56 1.53 1.64 1.53 471.840 Theo dõi
15 [HOSE.CDO] 05/03/2018 1.76 1.64 1.84 1.64 254.080 Mua
16 [HOSE.CDO] 02/03/2018 1.8 1.72 1.81 1.76 421.670 Mua
17 [HOSE.CDO] 01/03/2018 1.67 1.65 1.7 1.7 516.360 Mua
18 [HOSE.CDO] 28/02/2018 1.51 1.51 1.59 1.59 165.320 Mua
19 [HOSE.CDO] 27/02/2018 1.31 1.31 1.49 1.49 278.460 Theo dõi
20 [HOSE.CDO] 26/02/2018 1.3 1.3 1.42 1.4 196.140 Theo dõi