FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CDO
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CDO] 31/05/2018 0.95 0.95 0.95 0.95 290.780 Bán
2 [HOSE.CDO] 30/05/2018 1.02 1.02 1.02 1.02 243.240 Bán
3 [HOSE.CDO] 29/05/2018 1.09 1.09 1.09 1.09 131.500 Bán
4 [HOSE.CDO] 28/05/2018 1.2 1.12 1.2 1.17 24.220 Bán
5 [HOSE.CDO] 25/05/2018 1.2 1.2 1.2 1.2 2.260 Bán
6 [HOSE.CDO] 24/05/2018 1.2 1.2 1.2 1.2 6.960 Bán
7 [HOSE.CDO] 23/05/2018 1.2 1.15 1.2 1.2 8.480 Theo dõi
8 [HOSE.CDO] 22/05/2018 1.2 1.15 1.24 1.22 58.260 Theo dõi
9 [HOSE.CDO] 21/05/2018 1.18 1.18 1.25 1.22 19.130 Theo dõi
10 [HOSE.CDO] 18/05/2018 1.23 1.18 1.23 1.18 17.350 Theo dõi
11 [HOSE.CDO] 17/05/2018 1.24 1.23 1.26 1.23 16.430 Theo dõi
12 [HOSE.CDO] 16/05/2018 1.25 1.2 1.28 1.25 20.270 Theo dõi
13 [HOSE.CDO] 15/05/2018 1.26 1.22 1.26 1.25 20.370 Mua
14 [HOSE.CDO] 14/05/2018 1.23 1.23 1.26 1.26 12.350 Mua
15 [HOSE.CDO] 11/05/2018 1.19 1.16 1.27 1.26 18.710 Theo dõi
16 [HOSE.CDO] 10/05/2018 1.25 1.21 1.28 1.21 24.550 Theo dõi
17 [HOSE.CDO] 09/05/2018 1.3 1.26 1.3 1.28 12.530 Mua
18 [HOSE.CDO] 08/05/2018 1.2 1.2 1.25 1.25 66.650 Theo dõi
19 [HOSE.CDO] 07/05/2018 1.16 1.14 1.17 1.17 27.960 Bán
20 [HOSE.CDO] 04/05/2018 1.15 1.1 1.15 1.1 39.220 Bán