FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CEE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CEE] 07/12/2018 16.3 16.3 16.6 16.3 6.740 Bán
2 [HOSE.CEE] 06/12/2018 16 16 16.8 16.35 285.510 Bán
3 [HOSE.CEE] 05/12/2018 15.95 15.6 16.5 16.5 11.640 Mua
4 [HOSE.CEE] 04/12/2018 16.15 15.9 16.15 16.15 6.350 Bán
5 [HOSE.CEE] 03/12/2018 16.5 16.5 16.9 16.9 6.520 Mua
6 [HOSE.CEE] 29/11/2018 16.7 16 16.7 16.05 16.010 Bán
7 [HOSE.CEE] 28/11/2018 16.05 15.75 16.45 16.45 9.810 Theo dõi
8 [HOSE.CEE] 27/11/2018 16.2 15.8 16.6 16.6 1.810 Mua
9 [HOSE.CEE] 26/11/2018 16.45 15.6 16.65 16.65 10.130 Mua
10 [HOSE.CEE] 23/11/2018 16.1 15.6 16.9 15.6 910 Theo dõi
11 [HOSE.CEE] 22/11/2018 16.8 16.05 16.8 16.6 2.030 Mua
12 [HOSE.CEE] 21/11/2018 16.75 16.75 16.75 16.75 1.100 Mua
13 [HOSE.CEE] 20/11/2018 16.85 15.55 16.85 16.75 390 Mua
14 [HOSE.CEE] 19/11/2018 16.7 16.5 16.7 16.5 510 Mua
15 [HOSE.CEE] 16/11/2018 16.5 16.1 16.5 16.5 1.100 Mua
16 [HOSE.CEE] 15/11/2018 15.7 15.7 16.65 16.5 2.610 Mua
17 [HOSE.CEE] 14/11/2018 16.3 16 16.3 16 25.390 Theo dõi
18 [HOSE.CEE] 13/11/2018 16.3 16.25 16.8 16.8 2.240 Mua
19 [HOSE.CEE] 12/11/2018 16.2 16.2 17.2 16.5 18.820 Mua
20 [HOSE.CEE] 09/11/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 11.000 Mua