FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CEE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CEE] 18/10/2018 16.1 16 16.4 16.4 4.310 Bán
2 [HOSE.CEE] 17/10/2018 16.1 15.9 16.45 16.45 13.990 Bán
3 [HOSE.CEE] 16/10/2018 16.4 16.3 16.4 16.4 3.160 Bán
4 [HOSE.CEE] 15/10/2018 16.9 16.1 16.9 16.9 4.370 Theo dõi
5 [HOSE.CEE] 12/10/2018 16.05 16.05 16.6 16.6 3.150 Bán
6 [HOSE.CEE] 11/10/2018 16.6 16.05 16.85 16.6 8.140 Bán
7 [HOSE.CEE] 10/10/2018 16.45 16.45 16.85 16.85 8.000 Bán
8 [HOSE.CEE] 09/10/2018 16.5 16.5 16.9 16.9 8.760 Bán
9 [HOSE.CEE] 08/10/2018 16.9 16.9 16.9 16.9 10 Bán
10 [HOSE.CEE] 05/10/2018 16.6 16.5 16.9 16.9 20.560 Bán
11 [HOSE.CEE] 04/10/2018 16.95 16.45 16.95 16.95 3.990 Bán
12 [HOSE.CEE] 03/10/2018 17 16.5 17 16.95 28.100 Bán
13 [HOSE.CEE] 02/10/2018 16.25 16.2 17 17 107.830 Bán
14 [HOSE.CEE] 01/10/2018 16.9 16.7 17 17 13.510 Bán
15 [HOSE.CEE] 28/09/2018 17.1 16.1 17.2 17 33.350 Bán
16 [HOSE.CEE] 27/09/2018 17.7 16.6 17.7 17 6.660 Bán
17 [HOSE.CEE] 26/09/2018 17.05 16.65 17.3 17.3 56.350 Bán
18 [HOSE.CEE] 25/09/2018 17.65 17.25 17.65 17.65 3.200 Bán
19 [HOSE.CEE] 24/09/2018 17.6 17.5 17.95 17.85 10.880 Bán
20 [HOSE.CEE] 21/09/2018 18 18 18 18 1.000 Bán