FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CHP] 13/06/2019 22.8 22.8 22.9 22.8 2.210 Bán
2 [HOSE.CHP] 12/06/2019 23.1 22.25 23.1 22.7 7.950 Bán
3 [HOSE.CHP] 11/06/2019 23 23 23.2 23.2 13.850 Theo dõi
4 [HOSE.CHP] 10/06/2019 23 23 23.1 23 10.890 Bán
5 [HOSE.CHP] 07/06/2019 23 22.95 23 23 31.740 Bán
6 [HOSE.CHP] 06/06/2019 23 22.9 23 22.9 8.040 Bán
7 [HOSE.CHP] 05/06/2019 23 23 23.1 23.1 3.800 Bán
8 [HOSE.CHP] 04/06/2019 23 23 23.2 23 3.010 Theo dõi
9 [HOSE.CHP] 03/06/2019 23 23 23 23 1.130 Theo dõi
10 [HOSE.CHP] 31/05/2019 22.9 22.7 23.5 23.5 3.390 Mua
11 [HOSE.CHP] 30/05/2019 23.5 23 23.5 23.5 23.870 Mua
12 [HOSE.CHP] 29/05/2019 23.5 23.35 24 23.35 17.030 Mua
13 [HOSE.CHP] 28/05/2019 23.3 23.3 23.3 23.3 5.000 Mua
14 [HOSE.CHP] 27/05/2019 23.5 22.5 23.9 23.8 2.400 Mua
15 [HOSE.CHP] 24/05/2019 23.5 23.2 24 23.5 10.730 Mua
16 [HOSE.CHP] 23/05/2019 23.45 23.3 23.5 23.5 21.220 Mua
17 [HOSE.CHP] 22/05/2019 23.3 23.1 23.5 23.3 17.960 Mua
18 [HOSE.CHP] 21/05/2019 23 22.8 23 23 7.000 Mua
19 [HOSE.CHP] 20/05/2019 23 23 23 23 18.410 Mua
20 [HOSE.CHP] 17/05/2019 22.9 22.9 23 23 480 Mua