FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CHP] 19/09/2018 22.8 22.7 22.8 22.8 16.470 Mua
2 [HOSE.CHP] 18/09/2018 22.6 22.6 22.7 22.7 28.870 Mua
3 [HOSE.CHP] 17/09/2018 22.7 22.7 22.9 22.7 28.090 Theo dõi
4 [HOSE.CHP] 14/09/2018 22.7 22.55 22.7 22.7 36.510 Theo dõi
5 [HOSE.CHP] 13/09/2018 22.7 22.5 22.7 22.7 22.290 Theo dõi
6 [HOSE.CHP] 12/09/2018 22.65 22.5 22.65 22.6 21.100 Bán
7 [HOSE.CHP] 11/09/2018 22.8 22.7 22.9 22.7 30.070 Theo dõi
8 [HOSE.CHP] 10/09/2018 22.8 22.8 22.8 22.8 15.440 Theo dõi
9 [HOSE.CHP] 07/09/2018 22.75 22.75 22.8 22.8 5.110 Theo dõi
10 [HOSE.CHP] 06/09/2018 22.1 22.1 22.8 22.8 19.900 Theo dõi
11 [HOSE.CHP] 05/09/2018 22.8 21.8 22.9 21.8 38.650 Bán
12 [HOSE.CHP] 04/09/2018 23 22.8 23 22.8 27.310 Bán
13 [HOSE.CHP] 31/08/2018 23 22.8 23 22.8 11.430 Bán
14 [HOSE.CHP] 30/08/2018 22.8 22.8 23 23 35.760 Theo dõi
15 [HOSE.CHP] 29/08/2018 22.8 22.8 23 22.8 10.040 Bán
16 [HOSE.CHP] 28/08/2018 22.8 22.8 22.9 22.8 49.710 Bán
17 [HOSE.CHP] 27/08/2018 23.1 22.7 23.1 23 28.170 Bán
18 [HOSE.CHP] 24/08/2018 22.8 22.8 23 23 18.460 Bán
19 [HOSE.CHP] 23/08/2018 22.5 22.5 23 23 19.650 Bán
20 [HOSE.CHP] 22/08/2018 22.65 22.5 22.65 22.6 11.800 Bán