FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CHP] 03/01/2019 21 20.8 21 21 1.810 Theo dõi
2 [HOSE.CHP] 02/01/2019 21.1 20.9 21.05 20.9 12.250 Bán
3 [HOSE.CHP] 28/12/2018 20.8 20.8 21.1 21.1 8.300 Bán
4 [HOSE.CHP] 27/12/2018 21.2 21 21.2 21 530 Bán
5 [HOSE.CHP] 26/12/2018 21.55 21 21.55 21 8.120 Bán
6 [HOSE.CHP] 25/12/2018 20.9 20.75 21 21 4.740 Bán
7 [HOSE.CHP] 24/12/2018 21.2 20.9 21.2 20.9 7.530 Bán
8 [HOSE.CHP] 21/12/2018 20.9 20.8 21.2 21.2 1.730 Bán
9 [HOSE.CHP] 20/12/2018 21.5 21 21.5 21.2 16.450 Bán
10 [HOSE.CHP] 19/12/2018 20.95 20.95 21 21 48.460 Bán
11 [HOSE.CHP] 18/12/2018 21 20.8 21 20.95 1.010 Bán
12 [HOSE.CHP] 14/12/2018 21 21 21 21 14.820 Bán
13 [HOSE.CHP] 13/12/2018 21.2 21 21.2 21 11.650 Bán
14 [HOSE.CHP] 12/12/2018 21.6 20.3 21.6 21 37.820 Bán
15 [HOSE.CHP] 11/12/2018 21.6 21.5 21.6 21.5 3.000 Theo dõi
16 [HOSE.CHP] 10/12/2018 21.6 21.6 21.6 21.6 15.230 Theo dõi
17 [HOSE.CHP] 07/12/2018 21.7 21.6 21.7 21.6 8.950 Theo dõi
18 [HOSE.CHP] 05/12/2018 22 21.8 22 21.8 8.570 Theo dõi
19 [HOSE.CHP] 04/12/2018 22.3 22 22.35 22 16.580 Mua
20 [HOSE.CHP] 03/12/2018 21.85 21.5 22.35 22 15.420 Mua