FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CHP] 14/12/2017 28.9 28.85 29.6 29.5 258.180 Mua
2 [HOSE.CHP] 13/12/2017 28.15 28.15 28.8 28.8 289.880 Mua
3 [HOSE.CHP] 12/12/2017 28.3 26.5 28.3 28.15 96.270 Mua
4 [HOSE.CHP] 11/12/2017 27.7 27.4 28.45 28.3 189.690 Mua
5 [HOSE.CHP] 08/12/2017 27.7 27.45 27.95 27.6 60.050 Mua
6 [HOSE.CHP] 07/12/2017 27.5 27.35 27.6 27.6 28.650 Mua
7 [HOSE.CHP] 06/12/2017 27.7 27.3 27.8 27.5 58.360 Mua
8 [HOSE.CHP] 05/12/2017 27.7 27.5 27.7 27.5 112.210 Mua
9 [HOSE.CHP] 04/12/2017 28 27.6 28 27.7 87.000 Mua
10 [HOSE.CHP] 01/12/2017 27.7 27.5 27.9 27.8 115.250 Theo dõi
11 [HOSE.CHP] 30/11/2017 27.5 27.2 27.55 27.25 48.450 Bán
12 [HOSE.CHP] 29/11/2017 26.85 26.8 27.5 27.5 47.650 Theo dõi
13 [HOSE.CHP] 28/11/2017 27 26.7 27.1 26.85 51.650 Bán
14 [HOSE.CHP] 27/11/2017 27.45 26.8 27.45 27 59.090 Bán
15 [HOSE.CHP] 24/11/2017 26.2 26.1 26.7 26.7 59.590 Bán
16 [HOSE.CHP] 23/11/2017 26.7 26.1 26.8 26.4 130.890 Bán
17 [HOSE.CHP] 22/11/2017 26.5 26.3 27 26.7 151.680 Bán
18 [HOSE.CHP] 21/11/2017 27.55 26.85 27.55 26.85 189.360 Theo dõi
19 [HOSE.CHP] 20/11/2017 28 27.5 28 27.55 76.730 Theo dõi
20 [HOSE.CHP] 17/11/2017 28.55 28.1 28.6 28.1 68.610 Mua