FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CHP] 21/11/2018 21.8 21.5 21.8 21.7 18.730 Theo dõi
2 [HOSE.CHP] 20/11/2018 21.5 21.5 21.8 21.8 16.000 Theo dõi
3 [HOSE.CHP] 19/11/2018 21.8 21.8 22 21.8 7.840 Theo dõi
4 [HOSE.CHP] 16/11/2018 21.4 21.4 22.25 21.8 13.310 Theo dõi
5 [HOSE.CHP] 15/11/2018 21 21 21.5 21.5 8.130 Bán
6 [HOSE.CHP] 14/11/2018 20.7 20.7 20.9 20.9 9.580 Bán
7 [HOSE.CHP] 13/11/2018 21.1 20.5 21.1 20.7 18.280 Bán
8 [HOSE.CHP] 12/11/2018 21.5 21.2 21.5 21.5 42.390 Bán
9 [HOSE.CHP] 09/11/2018 21.5 21.5 21.5 21.5 2.120 Bán
10 [HOSE.CHP] 08/11/2018 21.5 21.5 21.5 21.5 1.050 Bán
11 [HOSE.CHP] 07/11/2018 21.2 21.2 21.5 21.5 1.200 Bán
12 [HOSE.CHP] 06/11/2018 21.95 21.1 22 21.1 5.970 Bán
13 [HOSE.CHP] 05/11/2018 22 21.95 22 22 20.710 Bán
14 [HOSE.CHP] 02/11/2018 22.1 22.1 22.2 22.2 740 Bán
15 [HOSE.CHP] 01/11/2018 22.15 22.1 22.5 22.1 430 Bán
16 [HOSE.CHP] 31/10/2018 22.5 22.5 22.5 22.5 550 Bán
17 [HOSE.CHP] 30/10/2018 22.5 22.1 22.6 22.1 9.660 Bán
18 [HOSE.CHP] 29/10/2018 22.4 22.4 22.65 22.5 21.750 Bán
19 [HOSE.CHP] 26/10/2018 22.2 22.2 22.65 22.65 110 Theo dõi
20 [HOSE.CHP] 25/10/2018 22.4 22.2 22.4 22.4 5.260 Bán