FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CHP] 18/05/2018 25.45 25.2 25.7 25.55 15.910 Mua
2 [HOSE.CHP] 17/05/2018 25.3 25.2 25.45 25.45 8.050 Mua
3 [HOSE.CHP] 16/05/2018 24.95 24.95 25.4 25.2 51.620 Mua
4 [HOSE.CHP] 15/05/2018 24.95 24.95 25 24.95 10.330 Mua
5 [HOSE.CHP] 14/05/2018 25 24.8 25.1 25.1 30.290 Mua
6 [HOSE.CHP] 11/05/2018 25.2 24.95 25.2 24.95 48.610 Mua
7 [HOSE.CHP] 10/05/2018 25.1 25.1 25.2 25.2 31.150 Mua
8 [HOSE.CHP] 09/05/2018 25.05 24.95 25.4 25.1 9.870 Mua
9 [HOSE.CHP] 08/05/2018 25 24.5 25 24.95 11.020 Mua
10 [HOSE.CHP] 07/05/2018 25 24.95 25.05 24.95 19.940 Mua
11 [HOSE.CHP] 04/05/2018 24.75 24.75 25 24.95 27.290 Mua
12 [HOSE.CHP] 03/05/2018 24.8 24.6 25 25 34.280 Mua
13 [HOSE.CHP] 02/05/2018 24.8 24.5 25.5 24.8 20.690 Mua
14 [HOSE.CHP] 27/04/2018 24.4 24.35 24.45 24.45 10.680 Theo dõi
15 [HOSE.CHP] 26/04/2018 24.3 24.25 24.4 24.4 53.960 Theo dõi
16 [HOSE.CHP] 24/04/2018 24.25 24 24.25 24.25 42.370 Bán
17 [HOSE.CHP] 23/04/2018 24.3 24.2 24.4 24.25 50.800 Bán
18 [HOSE.CHP] 20/04/2018 24.3 24.3 24.35 24.35 26.440 Bán
19 [HOSE.CHP] 19/04/2018 24.4 24.2 24.4 24.35 58.120 Bán
20 [HOSE.CHP] 18/04/2018 24.5 24.4 24.5 24.4 45.400 Theo dõi