FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CHP] 17/07/2018 23.1 23 23.1 23 50.490 Theo dõi
2 [HOSE.CHP] 16/07/2018 23 23 23.1 23 176.050 Theo dõi
3 [HOSE.CHP] 13/07/2018 22.9 22.75 23 23 10.060 Theo dõi
4 [HOSE.CHP] 12/07/2018 22.6 22.5 22.8 22.7 22.400 Bán
5 [HOSE.CHP] 11/07/2018 22.6 22.6 22.6 22.6 10 Bán
6 [HOSE.CHP] 10/07/2018 22.8 22.8 22.9 22.8 37.710 Bán
7 [HOSE.CHP] 09/07/2018 23.1 22.8 23.5 22.8 133.440 Bán
8 [HOSE.CHP] 06/07/2018 22.8 22.5 22.8 22.8 61.810 Bán
9 [HOSE.CHP] 05/07/2018 23 22.7 23 22.8 33.410 Bán
10 [HOSE.CHP] 04/07/2018 22.9 22.9 23 23 33.170 Bán
11 [HOSE.CHP] 03/07/2018 22.9 22.8 23 22.8 13.900 Bán
12 [HOSE.CHP] 02/07/2018 23 23 23.1 23 43.360 Bán
13 [HOSE.CHP] 29/06/2018 23 22.9 23 23 37.730 Bán
14 [HOSE.CHP] 28/06/2018 23.3 23 23.3 23 5.310 Bán
15 [HOSE.CHP] 27/06/2018 23.1 22.5 23.6 23.3 7.420 Bán
16 [HOSE.CHP] 26/06/2018 23.7 23.5 23.7 23.6 33.920 Bán
17 [HOSE.CHP] 25/06/2018 23.5 23 23.8 23.8 20.570 Bán
18 [HOSE.CHP] 22/06/2018 22.7 22.7 23.1 23.1 1.780 Bán
19 [HOSE.CHP] 21/06/2018 24.2 22.65 24.2 22.65 71.720 Bán
20 [HOSE.CHP] 20/06/2018 25.1 25 25.6 25.5 41.050 Mua