FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CHP] 20/03/2018 24.7 24.7 24.8 24.8 2.340 Bán
2 [HOSE.CHP] 19/03/2018 24.6 24.6 25 25 106.280 Bán
3 [HOSE.CHP] 16/03/2018 24.6 24 24.9 24.6 105.740 Bán
4 [HOSE.CHP] 15/03/2018 25.3 25 25.3 25 38.120 Bán
5 [HOSE.CHP] 14/03/2018 25.1 25.1 25.6 25.2 7.980 Bán
6 [HOSE.CHP] 13/03/2018 25.3 25 25.3 25.1 42.220 Bán
7 [HOSE.CHP] 12/03/2018 25.3 25.15 25.4 25.3 8.510 Bán
8 [HOSE.CHP] 09/03/2018 25.3 25.3 25.4 25.4 19.450 Bán
9 [HOSE.CHP] 08/03/2018 25.45 25.3 25.45 25.3 13.730 Bán
10 [HOSE.CHP] 07/03/2018 25.95 25.4 26 25.4 9.810 Bán
11 [HOSE.CHP] 06/03/2018 25.2 25.2 25.4 25.3 77.840 Bán
12 [HOSE.CHP] 05/03/2018 25.45 25.45 25.7 25.5 17.700 Bán
13 [HOSE.CHP] 02/03/2018 25.8 25.7 25.9 25.7 9.970 Theo dõi
14 [HOSE.CHP] 01/03/2018 25.7 25.6 26 26 14.500 Mua
15 [HOSE.CHP] 28/02/2018 26 25.75 26 25.75 54.270 Theo dõi
16 [HOSE.CHP] 27/02/2018 25.75 25.6 26.1 25.75 156.420 Theo dõi
17 [HOSE.CHP] 26/02/2018 25.9 25.75 26.1 25.75 52.580 Theo dõi
18 [HOSE.CHP] 23/02/2018 26.3 25.7 26.3 26 11.880 Mua
19 [HOSE.CHP] 22/02/2018 26 25.9 26.3 26 73.130 Mua
20 [HOSE.CHP] 21/02/2018 26 26 26.3 26.3 4.400 Mua