FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CHP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CHP] 22/03/2019 22.85 22.85 22.9 22.9 570 Mua
2 [HOSE.CHP] 21/03/2019 22.95 22.8 22.95 22.8 8.500 Mua
3 [HOSE.CHP] 20/03/2019 22.95 22.95 22.95 22.95 2.010 Mua
4 [HOSE.CHP] 19/03/2019 22.5 22.5 22.5 22.5 11.500 Bán
5 [HOSE.CHP] 15/03/2019 22.3 22.3 22.3 22.3 100 Bán
6 [HOSE.CHP] 14/03/2019 22.8 22.8 23 22.8 86.660 Theo dõi
7 [HOSE.CHP] 13/03/2019 22.5 22.5 23 22.8 2.300 Theo dõi
8 [HOSE.CHP] 12/03/2019 22 22 22.5 22.5 6.470 Bán
9 [HOSE.CHP] 11/03/2019 23 21.95 23 21.95 4.850 Bán
10 [HOSE.CHP] 08/03/2019 23 23 23 23 30 Mua
11 [HOSE.CHP] 07/03/2019 23 22.6 23 23 4.540 Theo dõi
12 [HOSE.CHP] 06/03/2019 23 23 23.1 23.1 91.800 Mua
13 [HOSE.CHP] 05/03/2019 23 22.5 23 23 5.180 Mua
14 [HOSE.CHP] 04/03/2019 23 22.15 23.1 23.1 52.790 Mua
15 [HOSE.CHP] 01/03/2019 22.5 21.4 23 23 17.600 Mua
16 [HOSE.CHP] 28/02/2019 23 23 23 23 22.390 Mua
17 [HOSE.CHP] 27/02/2019 22.9 21.7 23 23 11.020 Mua
18 [HOSE.CHP] 26/02/2019 22.9 22.9 23 23 20.000 Mua
19 [HOSE.CHP] 25/02/2019 22.8 22.8 23 23 7.210 Mua
20 [HOSE.CHP] 22/02/2019 22.8 22.8 23.1 23.1 19.060 Mua