FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CIG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CIG] 22/03/2019 3.96 3.92 3.96 3.92 17.300 Bán
2 [HOSE.CIG] 21/03/2019 4 3.95 4 3.96 21.000 Bán
3 [HOSE.CIG] 20/03/2019 4 3.95 4 3.96 34.490 Bán
4 [HOSE.CIG] 19/03/2019 3.9 3.85 3.95 3.95 40.590 Bán
5 [HOSE.CIG] 18/03/2019 3.98 3.9 3.98 3.9 3.370 Bán
6 [HOSE.CIG] 15/03/2019 4 3.9 4 3.99 5.350 Theo dõi
7 [HOSE.CIG] 14/03/2019 4 3.95 4 3.98 3.430 Theo dõi
8 [HOSE.CIG] 13/03/2019 3.95 3.95 4.02 4 43.140 Mua
9 [HOSE.CIG] 12/03/2019 3.95 3.95 4.02 3.95 53.120 Theo dõi
10 [HOSE.CIG] 11/03/2019 4.02 3.88 4.02 3.98 58.600 Mua
11 [HOSE.CIG] 08/03/2019 4 3.98 4.05 4.02 8.030 Mua
12 [HOSE.CIG] 07/03/2019 4 3.95 4 3.98 15.920 Mua
13 [HOSE.CIG] 06/03/2019 4.1 3.95 4.1 4.1 60.830 Mua
14 [HOSE.CIG] 05/03/2019 4.05 4 4.2 4.17 77.830 Mua
15 [HOSE.CIG] 04/03/2019 3.95 3.95 4.1 4.04 139.790 Mua
16 [HOSE.CIG] 01/03/2019 4 3.9 4 3.9 3.200 Mua
17 [HOSE.CIG] 28/02/2019 4.05 3.9 4.08 3.9 23.160 Mua
18 [HOSE.CIG] 27/02/2019 3.98 3.98 4.05 4.05 41.870 Mua
19 [HOSE.CIG] 26/02/2019 3.91 3.91 4.01 3.98 100.420 Mua
20 [HOSE.CIG] 25/02/2019 3.9 3.75 3.95 3.91 74.980 Mua