FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CIG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CIG] 20/11/2018 3.88 3.88 3.88 3.88 230 Theo dõi
2 [HOSE.CIG] 19/11/2018 3.63 3.63 3.88 3.88 1.010 Theo dõi
3 [HOSE.CIG] 16/11/2018 3.9 3.62 3.9 3.89 17.420 Theo dõi
4 [HOSE.CIG] 15/11/2018 3.89 3.8 3.95 3.89 580 Theo dõi
5 [HOSE.CIG] 14/11/2018 3.8 3.5 3.9 3.89 250 Theo dõi
6 [HOSE.CIG] 13/11/2018 3.7 3.7 3.75 3.75 130 Bán
7 [HOSE.CIG] 12/11/2018 3.7 3.69 3.7 3.7 260 Bán
8 [HOSE.CIG] 09/11/2018 3.69 3.69 3.69 3.69 100 Bán
9 [HOSE.CIG] 08/11/2018 3.9 3.69 3.9 3.69 10.930 Bán
10 [HOSE.CIG] 07/11/2018 3.95 3.7 3.95 3.7 1.800 Bán
11 [HOSE.CIG] 06/11/2018 3.93 3.8 3.95 3.95 3.710 Bán
12 [HOSE.CIG] 05/11/2018 3.9 3.9 3.99 3.95 3.640 Bán
13 [HOSE.CIG] 02/11/2018 4 3.9 4 3.98 8.230 Bán
14 [HOSE.CIG] 01/11/2018 4.1 3.8 4.1 3.99 13.300 Bán
15 [HOSE.CIG] 31/10/2018 4.1 3.72 4.1 3.99 8.910 Bán
16 [HOSE.CIG] 30/10/2018 4.1 4 4.1 4 1.700 Bán
17 [HOSE.CIG] 29/10/2018 4.12 4.05 4.12 4.05 500 Bán
18 [HOSE.CIG] 26/10/2018 4.1 3.87 4.1 4.1 22.820 Bán
19 [HOSE.CIG] 25/10/2018 4.16 3.86 4.16 4.16 19.760 Bán
20 [HOSE.CIG] 24/10/2018 4.3 3.9 4.3 4.15 19.010 Bán