FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CIG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CIG] 20/09/2018 4.4 4.35 4.4 4.35 12.500 Bán
2 [HOSE.CIG] 19/09/2018 4.4 4.32 4.45 4.4 64.770 Theo dõi
3 [HOSE.CIG] 18/09/2018 4.48 4.36 4.58 4.5 90.830 Mua
4 [HOSE.CIG] 17/09/2018 4.52 4.45 4.52 4.48 24.990 Mua
5 [HOSE.CIG] 14/09/2018 4.45 4.35 4.6 4.57 97.880 Mua
6 [HOSE.CIG] 13/09/2018 4.52 4.51 4.52 4.51 14.800 Mua
7 [HOSE.CIG] 12/09/2018 4.52 4.5 4.57 4.52 87.720 Mua
8 [HOSE.CIG] 11/09/2018 4.57 4.5 4.57 4.52 29.710 Mua
9 [HOSE.CIG] 10/09/2018 4.6 4.5 4.6 4.57 62.130 Mua
10 [HOSE.CIG] 07/09/2018 4.55 4.4 4.6 4.6 141.290 Mua
11 [HOSE.CIG] 06/09/2018 4.86 4.5 4.86 4.55 73.040 Mua
12 [HOSE.CIG] 05/09/2018 4.38 4.38 4.6 4.55 101.710 Mua
13 [HOSE.CIG] 04/09/2018 4.35 4.3 4.38 4.38 98.780 Mua
14 [HOSE.CIG] 31/08/2018 4.3 4.3 4.35 4.35 106.760 Mua
15 [HOSE.CIG] 30/08/2018 4.3 4.1 4.3 4.3 103.190 Mua
16 [HOSE.CIG] 29/08/2018 4.15 4.15 4.25 4.2 130.300 Mua
17 [HOSE.CIG] 28/08/2018 4.15 4.1 4.2 4.2 116.800 Mua
18 [HOSE.CIG] 27/08/2018 4.16 4.05 4.16 4.15 105.640 Mua
19 [HOSE.CIG] 24/08/2018 4.28 4.21 4.39 4.25 110.360 Mua
20 [HOSE.CIG] 23/08/2018 4.15 4.1 4.44 4.4 188.540 Mua