FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CIG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CIG] 03/01/2019 3.31 3.31 3.45 3.45 20 Bán
2 [HOSE.CIG] 28/12/2018 3.68 3.21 3.68 3.55 1.790 Bán
3 [HOSE.CIG] 27/12/2018 3.7 3.45 3.7 3.45 60 Bán
4 [HOSE.CIG] 26/12/2018 3.7 3.7 3.7 3.7 10 Bán
5 [HOSE.CIG] 25/12/2018 3.47 3.23 3.47 3.46 10.280 Bán
6 [HOSE.CIG] 24/12/2018 3.46 3.46 3.47 3.47 6.000 Bán
7 [HOSE.CIG] 21/12/2018 3.53 3.53 3.71 3.71 360 Bán
8 [HOSE.CIG] 20/12/2018 3.53 3.53 3.8 3.79 1.110 Theo dõi
9 [HOSE.CIG] 19/12/2018 3.38 3.38 3.85 3.79 18.610 Theo dõi
10 [HOSE.CIG] 18/12/2018 3.89 3.63 3.89 3.63 3.370 Bán
11 [HOSE.CIG] 17/12/2018 3.9 3.9 3.9 3.9 10 Mua
12 [HOSE.CIG] 14/12/2018 3.88 3.48 3.88 3.84 9.520 Mua
13 [HOSE.CIG] 13/12/2018 3.28 3.27 3.74 3.74 10.120 Bán
14 [HOSE.CIG] 12/12/2018 3.6 3.51 3.93 3.51 1.620 Bán
15 [HOSE.CIG] 11/12/2018 4.29 3.76 4.29 3.76 6.740 Bán
16 [HOSE.CIG] 10/12/2018 4.24 3.72 4.24 4.04 1.010 Mua
17 [HOSE.CIG] 07/12/2018 3.99 3.99 3.99 3.99 10 Mua
18 [HOSE.CIG] 06/12/2018 3.84 3.35 3.84 3.79 6.400 Bán
19 [HOSE.CIG] 05/12/2018 3.79 3.6 3.79 3.6 210 Bán
20 [HOSE.CIG] 04/12/2018 3.53 3.52 3.77 3.77 2.410 Bán