FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CIG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CIG] 23/03/2018 2.59 2.45 2.59 2.59 3.040 Mua
2 [HOSE.CIG] 22/03/2018 2.77 2.59 2.77 2.6 13.830 Mua
3 [HOSE.CIG] 21/03/2018 2.62 2.4 2.62 2.59 11.880 Mua
4 [HOSE.CIG] 20/03/2018 2.49 2.45 2.5 2.45 5.360 Theo dõi
5 [HOSE.CIG] 19/03/2018 2.67 2.42 2.67 2.57 4.570 Mua
6 [HOSE.CIG] 16/03/2018 2.41 2.45 2.55 2.5 6.610 Mua
7 [HOSE.CIG] 15/03/2018 2.41 2.4 2.42 2.41 11.910 Bán
8 [HOSE.CIG] 14/03/2018 2.4 2.4 2.41 2.41 14.500 Bán
9 [HOSE.CIG] 13/03/2018 2.39 2.26 2.41 2.26 24.390 Bán
10 [HOSE.CIG] 12/03/2018 2.43 2.26 2.4 2.39 2.200 Bán
11 [HOSE.CIG] 09/03/2018 2.31 2.3 2.43 2.43 15.570 Bán
12 [HOSE.CIG] 08/03/2018 2.34 2.33 2.46 2.46 5.910 Theo dõi
13 [HOSE.CIG] 07/03/2018 2.45 2.45 2.56 2.5 1.250 Mua
14 [HOSE.CIG] 06/03/2018 2.4 2.4 2.4 2.4 300 Bán
15 [HOSE.CIG] 05/03/2018 2.5 2.21 2.5 2.5 11.760 Theo dõi
16 [HOSE.CIG] 02/03/2018 2.45 2.37 2.55 2.37 20.090 Bán
17 [HOSE.CIG] 01/03/2018 2.45 2.45 2.45 2.45 170 Bán
18 [HOSE.CIG] 28/02/2018 2.45 2.45 2.45 2.45 1.400 Bán
19 [HOSE.CIG] 27/02/2018 2.48 2.37 2.48 2.45 5.900 Bán
20 [HOSE.CIG] 26/02/2018 2.46 2.46 2.47 2.47 1.360 Bán