FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CIG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CIG] 17/07/2018 4 3.82 4 3.88 295.830 Mua
2 [HOSE.CIG] 16/07/2018 4.2 3.81 4.2 4.1 172.220 Quá mua
3 [HOSE.CIG] 13/07/2018 3.75 3.75 4.01 3.99 117.350 Quá mua
4 [HOSE.CIG] 12/07/2018 3.78 3.71 3.9 3.78 240.460 Quá mua
5 [HOSE.CIG] 11/07/2018 3.7 3.45 3.8 3.8 130.770 Quá mua
6 [HOSE.CIG] 10/07/2018 3.5 3.5 3.7 3.7 202.730 Quá mua
7 [HOSE.CIG] 09/07/2018 3.63 3.4 3.63 3.5 253.320 Mua
8 [HOSE.CIG] 06/07/2018 3.25 3.25 3.41 3.4 280.050 Mua
9 [HOSE.CIG] 05/07/2018 3.16 3.16 3.4 3.3 219.660 Mua
10 [HOSE.CIG] 04/07/2018 3.13 3.11 3.24 3.2 196.700 Mua
11 [HOSE.CIG] 03/07/2018 3.1 3.1 3.22 3.15 173.250 Mua
12 [HOSE.CIG] 02/07/2018 3.13 2.94 3.13 3.1 107.830 Mua
13 [HOSE.CIG] 29/06/2018 3.1 3.1 3.2 3.16 60.150 Mua
14 [HOSE.CIG] 28/06/2018 3.24 3.05 3.3 3.2 253.590 Mua
15 [HOSE.CIG] 27/06/2018 3.24 3.03 3.24 3.24 135.540 Mua
16 [HOSE.CIG] 26/06/2018 3 3 3.03 3.03 76.180 Mua
17 [HOSE.CIG] 25/06/2018 2.83 2.76 3 2.84 226.750 Mua
18 [HOSE.CIG] 22/06/2018 2.75 2.64 2.83 2.83 274.880 Mua
19 [HOSE.CIG] 21/06/2018 2.7 2.61 2.75 2.66 249.340 Mua
20 [HOSE.CIG] 20/06/2018 2.7 2.57 2.75 2.67 333.870 Mua