FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CIG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CIG] 25/05/2018 2.41 2.25 2.41 2.41 2.600 Theo dõi
2 [HOSE.CIG] 24/05/2018 2.5 2.41 2.5 2.41 6.010 Theo dõi
3 [HOSE.CIG] 23/05/2018 2.61 2.4 2.61 2.59 1.130 Mua
4 [HOSE.CIG] 22/05/2018 2.4 2.4 2.45 2.45 2.480 Mua
5 [HOSE.CIG] 21/05/2018 2.45 2.42 2.45 2.42 12.290 Theo dõi
6 [HOSE.CIG] 18/05/2018 2.14 2.14 2.45 2.45 9.810 Mua
7 [HOSE.CIG] 17/05/2018 2.3 2.3 2.3 2.3 20 Bán
8 [HOSE.CIG] 16/05/2018 2.49 2.45 2.5 2.45 1.010 Mua
9 [HOSE.CIG] 15/05/2018 2.57 2.3 2.57 2.5 330 Mua
10 [HOSE.CIG] 14/05/2018 2.55 2.42 2.55 2.42 1.020 Theo dõi
11 [HOSE.CIG] 10/05/2018 2.25 2.25 2.41 2.41 3.180 Bán
12 [HOSE.CIG] 09/05/2018 2.26 2.26 2.26 2.26 100 Bán
13 [HOSE.CIG] 08/05/2018 2.26 2.26 2.4 2.4 21.930 Bán
14 [HOSE.CIG] 07/05/2018 2.25 2.25 2.4 2.4 210 Bán
15 [HOSE.CIG] 04/05/2018 2.39 2.3 2.4 2.4 4.780 Bán
16 [HOSE.CIG] 03/05/2018 2.56 2.24 2.56 2.4 7.430 Bán
17 [HOSE.CIG] 02/05/2018 2.45 2.3 2.45 2.4 6.110 Bán
18 [HOSE.CIG] 20/04/2018 2.29 2.29 2.45 2.45 19.810 Bán
19 [HOSE.CIG] 18/04/2018 2.42 2.42 2.55 2.45 980 Bán
20 [HOSE.CIG] 17/04/2018 2.4 2.27 2.4 2.4 600 Bán