FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CIG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CIG] 13/06/2019 3.26 3.26 3.26 3.26 1.420 Bán
2 [HOSE.CIG] 12/06/2019 3.6 3.4 3.6 3.5 1.530 Bán
3 [HOSE.CIG] 11/06/2019 3.89 3.65 3.89 3.65 550 Theo dõi
4 [HOSE.CIG] 10/06/2019 3.91 3.84 3.91 3.84 70 Mua
5 [HOSE.CIG] 07/06/2019 3.73 3.7 3.73 3.73 100 Mua
6 [HOSE.CIG] 06/06/2019 3.78 3.7 3.78 3.74 30 Mua
7 [HOSE.CIG] 05/06/2019 3.74 3.74 3.74 3.74 60 Mua
8 [HOSE.CIG] 04/06/2019 3.74 3.74 3.74 3.74 10 Mua
9 [HOSE.CIG] 03/06/2019 3.6 3.48 3.75 3.75 1.180 Mua
10 [HOSE.CIG] 31/05/2019 3.4 3.4 3.74 3.74 580 Mua
11 [HOSE.CIG] 30/05/2019 3.31 3.31 3.65 3.65 3.100 Bán
12 [HOSE.CIG] 29/05/2019 3.75 3.55 3.75 3.55 1.280 Bán
13 [HOSE.CIG] 28/05/2019 3.7 3.65 3.7 3.65 750 Bán
14 [HOSE.CIG] 27/05/2019 3.75 3.62 3.75 3.64 500 Bán
15 [HOSE.CIG] 24/05/2019 3.6 3.55 3.7 3.69 1.100 Bán
16 [HOSE.CIG] 23/05/2019 3.6 3.59 3.6 3.59 120 Bán
17 [HOSE.CIG] 22/05/2019 3.5 3.5 3.6 3.5 20.200 Bán
18 [HOSE.CIG] 21/05/2019 3.74 3.48 3.74 3.6 2.680 Bán
19 [HOSE.CIG] 20/05/2019 3.75 3.59 3.75 3.74 1.250 Theo dõi
20 [HOSE.CIG] 17/05/2019 3.86 3.86 3.86 3.86 150 Mua