FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CIG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CIG] 15/12/2017 2.93 2.9 2.97 2.97 58.640 Mua
2 [HOSE.CIG] 14/12/2017 2.78 2.76 2.78 2.78 256.230 Mua
3 [HOSE.CIG] 13/12/2017 2.6 2.5 2.6 2.6 35.830 Mua
4 [HOSE.CIG] 12/12/2017 2.43 2.42 2.43 2.43 59.780 Mua
5 [HOSE.CIG] 11/12/2017 2.28 2.28 2.28 2.28 2.820 Mua
6 [HOSE.CIG] 08/12/2017 2.14 2.14 2.14 2.14 2.730 Mua
7 [HOSE.CIG] 07/12/2017 2 2 2 2 5.040 Bán
8 [HOSE.CIG] 06/12/2017 2.05 1.87 2.05 1.87 30 Bán
9 [HOSE.CIG] 05/12/2017 1.96 1.96 1.96 1.96 30 Theo dõi
10 [HOSE.CIG] 04/12/2017 2.05 2.05 2.05 2.05 210 Theo dõi
11 [HOSE.CIG] 01/12/2017 2.14 2.01 2.14 2.1 1.380 Mua
12 [HOSE.CIG] 30/11/2017 2 2 2.14 2.14 9.320 Mua
13 [HOSE.CIG] 29/11/2017 2.1 2.1 2.1 2.1 50 Mua
14 [HOSE.CIG] 28/11/2017 2.02 2.02 2.15 2.1 16.100 Mua
15 [HOSE.CIG] 27/11/2017 2.11 2.02 2.15 2.02 5.090 Theo dõi
16 [HOSE.CIG] 24/11/2017 2.11 2.11 2.11 2.11 10 Mua
17 [HOSE.CIG] 23/11/2017 1.96 1.96 2.08 1.99 5.020 Theo dõi
18 [HOSE.CIG] 22/11/2017 2.09 2.08 2.09 2.08 1.040 Mua
19 [HOSE.CIG] 21/11/2017 2.08 2.08 2.08 2.08 10 Mua
20 [HOSE.CIG] 20/11/2017 2.08 2.08 2.08 2.08 3.500 Mua