FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CII
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CII] 15/01/2019 24.4 24 24.5 24.3 640.260 Bán
2 [HOSE.CII] 14/01/2019 24.55 24.1 24.75 24.15 794.110 Bán
3 [HOSE.CII] 11/01/2019 24.85 24.3 24.85 24.7 326.940 Bán
4 [HOSE.CII] 10/01/2019 24.5 24.3 24.95 24.85 361.690 Bán
5 [HOSE.CII] 09/01/2019 25.25 24.15 25.25 25.1 465.030 Bán
6 [HOSE.CII] 08/01/2019 25 24.35 25.45 24.5 444.520 Bán
7 [HOSE.CII] 07/01/2019 25.75 24.4 25.75 25.5 555.750 Bán
8 [HOSE.CII] 04/01/2019 24.9 24.6 26 25.5 692.120 Bán
9 [HOSE.CII] 03/01/2019 25.85 24.25 25.9 25.2 1.029.590 Bán
10 [HOSE.CII] 02/01/2019 26 25.5 26.35 26 1.545.040 Theo dõi
11 [HOSE.CII] 28/12/2018 26 25.55 26.3 26.3 507.870 Mua
12 [HOSE.CII] 27/12/2018 25.75 25.75 26.45 25.95 854.690 Theo dõi
13 [HOSE.CII] 26/12/2018 25.05 25.05 26 25.8 1.162.390 Bán
14 [HOSE.CII] 25/12/2018 25 24.9 25.5 25.45 522.050 Bán
15 [HOSE.CII] 24/12/2018 26 25.6 26 25.75 335.010 Bán
16 [HOSE.CII] 21/12/2018 25.8 25.75 26.1 25.85 922.080 Bán
17 [HOSE.CII] 20/12/2018 26.1 26 26.2 26.05 1.041.930 Bán
18 [HOSE.CII] 19/12/2018 25.85 25.85 26.25 26.1 1.397.280 Bán
19 [HOSE.CII] 18/12/2018 26.05 25.8 26.25 26 934.090 Theo dõi
20 [HOSE.CII] 17/12/2018 26.4 26.25 26.65 26.25 892.920 Theo dõi