FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CII
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CII] 25/05/2018 29.1 28.5 29.6 29.6 508.470 Bán
2 [HOSE.CII] 24/05/2018 29.85 29 29.9 29.5 479.360 Bán
3 [HOSE.CII] 23/05/2018 29.9 29 29.9 29.85 556.140 Bán
4 [HOSE.CII] 22/05/2018 30.3 29 30.3 29.9 302.560 Bán
5 [HOSE.CII] 21/05/2018 30.45 30 30.5 30.3 230.520 Bán
6 [HOSE.CII] 18/05/2018 30 30 30.7 30.1 194.010 Bán
7 [HOSE.CII] 17/05/2018 30.05 29.6 31 30.7 747.590 Bán
8 [HOSE.CII] 16/05/2018 30.7 29.5 30.7 30.05 687.500 Bán
9 [HOSE.CII] 15/05/2018 31 30.1 31.1 30.7 395.820 Bán
10 [HOSE.CII] 14/05/2018 31 30.1 31 31 427.230 Bán
11 [HOSE.CII] 11/05/2018 29.5 29 30.8 30.8 1.021.600 Bán
12 [HOSE.CII] 10/05/2018 30 29 30.35 30.1 644.140 Bán
13 [HOSE.CII] 09/05/2018 30.5 29.8 31 30.35 791.630 Bán
14 [HOSE.CII] 08/05/2018 31.2 30.6 31.2 30.6 427.510 Bán
15 [HOSE.CII] 07/05/2018 31.3 30.65 31.9 31.3 505.930 Bán
16 [HOSE.CII] 04/05/2018 31.7 31 31.7 31.3 508.640 Bán
17 [HOSE.CII] 03/05/2018 31.4 29.8 31.9 31.3 951.650 Bán
18 [HOSE.CII] 02/05/2018 31.3 30.55 32 31.3 260.540 Bán
19 [HOSE.CII] 27/04/2018 31.3 31.3 32.4 31.5 505.610 Bán
20 [HOSE.CII] 26/04/2018 32.7 30.7 32.8 32.8 432.500 Mua