FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CII
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CII] 22/08/2019 20.6 20.35 20.95 20.5 427.670 Bán
2 [HOSE.CII] 21/08/2019 20.85 20.75 20.9 20.8 223.900 Bán
3 [HOSE.CII] 20/08/2019 20.8 20.65 21 20.85 433.610 Bán
4 [HOSE.CII] 19/08/2019 21 20.85 21.2 20.85 207.460 Bán
5 [HOSE.CII] 16/08/2019 21 20.9 21.05 21 406.170 Bán
6 [HOSE.CII] 15/08/2019 21.05 20.8 21.15 21 208.130 Bán
7 [HOSE.CII] 14/08/2019 20.25 20.25 21.25 21.05 661.200 Bán
8 [HOSE.CII] 13/08/2019 20.9 20.85 21.2 21.15 264.810 Bán
9 [HOSE.CII] 12/08/2019 21.1 20.95 21.45 21.3 551.640 Bán
10 [HOSE.CII] 09/08/2019 21.7 21.05 21.7 21.05 528.960 Bán
11 [HOSE.CII] 08/08/2019 20.9 20.8 21.75 21.7 1.221.930 Bán
12 [HOSE.CII] 07/08/2019 21.2 20.95 21.2 21 305.460 Bán
13 [HOSE.CII] 06/08/2019 21.5 20.9 21.6 21.5 656.260 Bán
14 [HOSE.CII] 05/08/2019 21.8 21.35 22 22 553.470 Theo dõi
15 [HOSE.CII] 02/08/2019 21.6 21.5 21.85 21.8 982.990 Bán
16 [HOSE.CII] 01/08/2019 21.7 21.15 21.9 21.8 846.320 Bán
17 [HOSE.CII] 31/07/2019 21.7 21.6 21.9 21.9 331.960 Bán
18 [HOSE.CII] 30/07/2019 21.85 21.65 21.9 21.9 204.350 Bán
19 [HOSE.CII] 29/07/2019 21.8 21.8 22 21.9 184.420 Bán
20 [HOSE.CII] 26/07/2019 22 21.8 22 21.95 168.260 Theo dõi