FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CII
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CII] 23/03/2018 30.9 30 31.75 31.75 1.198.820 Bán
2 [HOSE.CII] 22/03/2018 31.7 31.6 32.2 31.9 447.340 Bán
3 [HOSE.CII] 21/03/2018 32.25 31.4 32.75 31.5 1.147.590 Bán
4 [HOSE.CII] 20/03/2018 32.5 32.1 32.8 32.25 721.090 Bán
5 [HOSE.CII] 19/03/2018 33.3 32.9 33.4 33 573.920 Bán
6 [HOSE.CII] 16/03/2018 32.5 32.5 33.95 32.5 1.233.350 Bán
7 [HOSE.CII] 15/03/2018 33 32.7 33.75 33.75 538.830 Bán
8 [HOSE.CII] 14/03/2018 33.15 32.4 33.5 33 1.118.820 Bán
9 [HOSE.CII] 13/03/2018 34.2 33.1 34.25 33.15 1.271.980 Bán
10 [HOSE.CII] 12/03/2018 34.2 34 34.6 34.2 875.390 Bán
11 [HOSE.CII] 09/03/2018 35.4 34 35.4 34.3 1.042.190 Bán
12 [HOSE.CII] 08/03/2018 34.5 34.5 35.3 35.1 383.320 Bán
13 [HOSE.CII] 07/03/2018 34.95 34.4 35.2 34.5 537.170 Bán
14 [HOSE.CII] 06/03/2018 34.2 34.2 34.9 34.5 493.020 Bán
15 [HOSE.CII] 05/03/2018 34.5 34.3 35.45 34.3 769.020 Bán
16 [HOSE.CII] 02/03/2018 34.5 34.4 34.9 34.45 519.040 Bán
17 [HOSE.CII] 01/03/2018 34.95 34.8 35.3 35 581.820 Bán
18 [HOSE.CII] 28/02/2018 35.8 34.9 36 35.7 1.029.460 Theo dõi
19 [HOSE.CII] 27/02/2018 36.7 35.7 36.7 35.7 492.280 Theo dõi
20 [HOSE.CII] 26/02/2018 36.8 36.25 37 36.55 547.890 Mua