FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CII
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CII] 20/09/2018 25.9 25.7 25.9 25.7 334.460 Bán
2 [HOSE.CII] 19/09/2018 25.6 25.6 25.9 25.8 315.260 Bán
3 [HOSE.CII] 18/09/2018 25.55 25.5 25.8 25.8 230.550 Bán
4 [HOSE.CII] 17/09/2018 25.9 25.5 25.9 25.8 251.320 Bán
5 [HOSE.CII] 14/09/2018 25.5 24.9 26 26 1.123.320 Bán
6 [HOSE.CII] 13/09/2018 25.7 25.35 25.7 25.5 273.040 Bán
7 [HOSE.CII] 12/09/2018 25.8 25.45 25.85 25.7 342.590 Bán
8 [HOSE.CII] 11/09/2018 25.45 25.45 25.8 25.7 226.150 Bán
9 [HOSE.CII] 10/09/2018 25.7 25.3 25.75 25.7 351.720 Bán
10 [HOSE.CII] 07/09/2018 25.7 25.5 26 25.9 509.680 Bán
11 [HOSE.CII] 06/09/2018 26.3 25.5 26.3 25.5 185.380 Bán
12 [HOSE.CII] 05/09/2018 25.95 25.9 26.3 26.3 450.490 Theo dõi
13 [HOSE.CII] 04/09/2018 26.25 26 26.5 26 279.960 Theo dõi
14 [HOSE.CII] 31/08/2018 26.9 26.2 27 26.5 133.180 Mua
15 [HOSE.CII] 30/08/2018 26.65 26.25 26.75 26.75 676.730 Mua
16 [HOSE.CII] 29/08/2018 26.85 26.2 26.95 26.65 245.220 Mua
17 [HOSE.CII] 28/08/2018 27.1 26.55 27.35 27 678.790 Mua
18 [HOSE.CII] 27/08/2018 26.15 26.1 26.95 26.8 564.510 Mua
19 [HOSE.CII] 24/08/2018 26 25.8 26.1 26.1 144.630 Bán
20 [HOSE.CII] 23/08/2018 26 25.9 26.1 26.1 78.180 Bán