FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLC] 25/05/2018 31.85 30.3 31.85 31 8.340 Bán
2 [HOSE.CLC] 24/05/2018 31.7 31 31.7 31 690 Bán
3 [HOSE.CLC] 23/05/2018 31.95 30.5 32.6 31.15 1.140 Bán
4 [HOSE.CLC] 22/05/2018 32.8 30.25 33 31.15 10.190 Bán
5 [HOSE.CLC] 21/05/2018 31.9 31.7 33.15 31.7 4.280 Bán
6 [HOSE.CLC] 18/05/2018 33.8 33.8 33.8 33.8 150 Bán
7 [HOSE.CLC] 17/05/2018 31.95 31.65 33.9 33.8 2.430 Bán
8 [HOSE.CLC] 16/05/2018 31.85 31.85 34 34 840 Bán
9 [HOSE.CLC] 15/05/2018 33.1 31.85 34 34 1.010 Theo dõi
10 [HOSE.CLC] 14/05/2018 33.5 33.5 34.2 34.2 600 Theo dõi
11 [HOSE.CLC] 11/05/2018 35 34.1 35 34.8 60 Theo dõi
12 [HOSE.CLC] 09/05/2018 34.5 34 35 34.95 6.900 Theo dõi
13 [HOSE.CLC] 08/05/2018 36.8 35.4 36.8 36 470 Mua
14 [HOSE.CLC] 07/05/2018 35.4 35.3 36.8 36.8 5.510 Mua
15 [HOSE.CLC] 04/05/2018 36.95 34.9 36.95 35.4 10.630 Mua
16 [HOSE.CLC] 03/05/2018 34.1 34 36.9 36.85 23.540 Mua
17 [HOSE.CLC] 02/05/2018 34.5 33.9 34.5 34.5 19.690 Mua
18 [HOSE.CLC] 27/04/2018 33.7 32.2 34 33.8 24.630 Theo dõi
19 [HOSE.CLC] 26/04/2018 33.9 33.7 34 34 2.090 Mua
20 [HOSE.CLC] 24/04/2018 33.95 33.9 33.95 33.9 2.150 Theo dõi