FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLC] 23/03/2018 33.1 33 34.9 33.05 13.240 Bán
2 [HOSE.CLC] 22/03/2018 33.2 33.2 34.9 34.5 7.780 Theo dõi
3 [HOSE.CLC] 21/03/2018 34.8 34.8 35.5 35.4 6.310 Theo dõi
4 [HOSE.CLC] 20/03/2018 36 35.3 36 35.3 10.700 Theo dõi
5 [HOSE.CLC] 19/03/2018 36.5 35.5 36.9 36 2.310 Theo dõi
6 [HOSE.CLC] 16/03/2018 36.5 36.4 36.4 36.4 1.400 Theo dõi
7 [HOSE.CLC] 15/03/2018 36.5 35.5 36.9 36.5 180 Theo dõi
8 [HOSE.CLC] 14/03/2018 35.9 35.1 36.9 36.5 370 Mua
9 [HOSE.CLC] 13/03/2018 36.6 35.5 36.6 35.9 13.660 Mua
10 [HOSE.CLC] 12/03/2018 36.7 35.7 36.7 36.6 120 Mua
11 [HOSE.CLC] 09/03/2018 37.1 35 37.1 36.7 2.160 Mua
12 [HOSE.CLC] 08/03/2018 37 36.5 37.3 37.15 11.020 Mua
13 [HOSE.CLC] 07/03/2018 34.5 34.5 36.9 36.4 10.070 Mua
14 [HOSE.CLC] 06/03/2018 33 32.8 35 34.5 6.000 Mua
15 [HOSE.CLC] 05/03/2018 33.15 32.8 33.3 33.2 7.330 Theo dõi
16 [HOSE.CLC] 02/03/2018 32.7 32.7 32.9 32.8 5.850 Quá bán
17 [HOSE.CLC] 01/03/2018 32.8 32.1 33 32.9 11.530 Quá bán
18 [HOSE.CLC] 28/02/2018 33.2 32.05 33.2 32.8 8.280 Quá bán
19 [HOSE.CLC] 27/02/2018 33.15 32.3 33.2 32.5 6.810 Quá bán
20 [HOSE.CLC] 26/02/2018 32.4 31.5 33.5 33.25 3.700 Quá bán