FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLC] 16/05/2019 33.7 33.7 33.9 33.9 810 Theo dõi
2 [HOSE.CLC] 15/05/2019 34 32.25 35 34 5.660 Theo dõi
3 [HOSE.CLC] 14/05/2019 35.6 35.6 35.6 35.6 3.000 Mua
4 [HOSE.CLC] 13/05/2019 35.5 35.1 35.7 35.7 4.470 Mua
5 [HOSE.CLC] 10/05/2019 35.9 35 35.9 35.5 2.650 Mua
6 [HOSE.CLC] 09/05/2019 35.5 34.75 35.5 35 9.680 Mua
7 [HOSE.CLC] 08/05/2019 34.85 34.6 34.95 34.95 1.190 Mua
8 [HOSE.CLC] 07/05/2019 34.9 34.3 34.95 34.95 2.060 Mua
9 [HOSE.CLC] 06/05/2019 34.6 34.6 34.6 34.6 3.630 Theo dõi
10 [HOSE.CLC] 03/05/2019 35 34.55 35.15 35 4.760 Mua
11 [HOSE.CLC] 02/05/2019 35 34.5 35.4 34.55 5.480 Theo dõi
12 [HOSE.CLC] 26/04/2019 34.3 34.3 35 35 28.360 Mua
13 [HOSE.CLC] 25/04/2019 34.3 34.3 35 35 430 Mua
14 [HOSE.CLC] 24/04/2019 35 34.5 35 35 3.600 Mua
15 [HOSE.CLC] 23/04/2019 34.6 34.5 35 34.95 4.010 Mua
16 [HOSE.CLC] 22/04/2019 34.9 34.85 34.95 34.85 240 Theo dõi
17 [HOSE.CLC] 19/04/2019 34.7 34.6 34.95 34.95 1.080 Theo dõi
18 [HOSE.CLC] 18/04/2019 35 34.5 35.15 34.7 2.390 Bán
19 [HOSE.CLC] 17/04/2019 34.7 34.2 34.7 34.65 1.240 Bán
20 [HOSE.CLC] 16/04/2019 34.95 34.3 35.2 34.3 2.350 Bán