FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLC] 14/11/2018 34 33.6 34.3 34 2.160 Bán
2 [HOSE.CLC] 13/11/2018 33.8 33.2 34.3 34.2 4.400 Bán
3 [HOSE.CLC] 12/11/2018 36 34 36 34.3 1.600 Bán
4 [HOSE.CLC] 09/11/2018 34.8 34.8 34.8 34.8 10 Bán
5 [HOSE.CLC] 08/11/2018 36 34 36 34.8 1.700 Bán
6 [HOSE.CLC] 07/11/2018 35 34.8 35 34.8 210 Bán
7 [HOSE.CLC] 06/11/2018 33.7 33.7 35 35 2.510 Theo dõi
8 [HOSE.CLC] 05/11/2018 34.9 34.9 34.9 34.9 1.010 Bán
9 [HOSE.CLC] 02/11/2018 33 33 35 34.9 2.220 Bán
10 [HOSE.CLC] 01/11/2018 34 34 35 35 20 Bán
11 [HOSE.CLC] 31/10/2018 35 35 35 35 400 Theo dõi
12 [HOSE.CLC] 30/10/2018 35 35 35 35 340 Mua
13 [HOSE.CLC] 29/10/2018 35.5 34 35.5 35 3.030 Mua
14 [HOSE.CLC] 26/10/2018 35 34.5 35 35 1.020 Mua
15 [HOSE.CLC] 25/10/2018 35 34.5 35 35 10.420 Mua
16 [HOSE.CLC] 24/10/2018 35.5 35.3 35.5 35.3 1.610 Mua
17 [HOSE.CLC] 23/10/2018 36 35.5 36 35.5 510 Mua
18 [HOSE.CLC] 22/10/2018 36 35.1 36 35.5 2.490 Mua
19 [HOSE.CLC] 19/10/2018 36 36 37 36 420 Mua
20 [HOSE.CLC] 18/10/2018 35.3 35 35.3 35 2.800 Mua