FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLC] 13/07/2018 28.3 28.3 28.95 28.5 1.560 Bán
2 [HOSE.CLC] 12/07/2018 29 28 29.9 28.5 7.320 Bán
3 [HOSE.CLC] 11/07/2018 30 28.5 30 29 7.260 Bán
4 [HOSE.CLC] 10/07/2018 29 28.8 29 29 3.200 Bán
5 [HOSE.CLC] 09/07/2018 29.1 29.1 30.85 29.7 1.890 Theo dõi
6 [HOSE.CLC] 06/07/2018 29.8 29.8 29.8 29.8 310 Theo dõi
7 [HOSE.CLC] 05/07/2018 30 29 30 29.5 720 Bán
8 [HOSE.CLC] 04/07/2018 29.85 29.85 29.85 29.85 50 Theo dõi
9 [HOSE.CLC] 03/07/2018 30.4 28 30.4 29.85 420 Theo dõi
10 [HOSE.CLC] 02/07/2018 29.3 29 29.4 29.4 9.360 Bán
11 [HOSE.CLC] 29/06/2018 30 29.05 30.2 29.8 1.440 Theo dõi
12 [HOSE.CLC] 28/06/2018 30 29.05 30.8 29.5 1.530 Bán
13 [HOSE.CLC] 27/06/2018 31.3 29.5 31.5 29.5 6.450 Bán
14 [HOSE.CLC] 26/06/2018 30.95 29.5 30.95 29.5 3.360 Bán
15 [HOSE.CLC] 25/06/2018 31.3 29.95 31.3 29.95 4.550 Bán
16 [HOSE.CLC] 22/06/2018 29.05 29.05 31.7 30 4.690 Bán
17 [HOSE.CLC] 21/06/2018 29.05 29 30 30 520 Bán
18 [HOSE.CLC] 20/06/2018 30.5 30 30.5 30.4 3.200 Bán
19 [HOSE.CLC] 19/06/2018 30.5 30.5 30.95 30.95 70 Theo dõi
20 [HOSE.CLC] 18/06/2018 31.4 31.4 31.4 31.4 30 Theo dõi