FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLG] 22/03/2019 2.59 2.5 2.59 2.51 2.770 Bán
2 [HOSE.CLG] 21/03/2019 2.59 2.5 2.59 2.51 4.590 Bán
3 [HOSE.CLG] 20/03/2019 2.58 2.58 2.62 2.6 4.650 Theo dõi
4 [HOSE.CLG] 19/03/2019 2.65 2.52 2.65 2.6 250 Theo dõi
5 [HOSE.CLG] 18/03/2019 2.52 2.52 2.59 2.57 1.600 Bán
6 [HOSE.CLG] 15/03/2019 2.57 2.56 2.59 2.56 5.020 Bán
7 [HOSE.CLG] 14/03/2019 2.58 2.58 2.58 2.58 3.320 Bán
8 [HOSE.CLG] 13/03/2019 2.64 2.5 2.64 2.5 3.010 Bán
9 [HOSE.CLG] 12/03/2019 2.64 2.6 2.64 2.61 3.530 Theo dõi
10 [HOSE.CLG] 11/03/2019 2.62 2.52 2.77 2.64 450 Mua
11 [HOSE.CLG] 08/03/2019 2.6 2.57 2.6 2.59 3.670 Bán
12 [HOSE.CLG] 07/03/2019 2.63 2.55 2.64 2.6 6.400 Theo dõi
13 [HOSE.CLG] 06/03/2019 2.6 2.59 2.6 2.6 410 Theo dõi
14 [HOSE.CLG] 05/03/2019 2.63 2.53 2.63 2.62 1.230 Mua
15 [HOSE.CLG] 04/03/2019 2.6 2.5 2.65 2.63 740 Mua
16 [HOSE.CLG] 01/03/2019 2.6 2.6 2.6 2.6 20 Bán
17 [HOSE.CLG] 28/02/2019 2.63 2.5 2.63 2.61 27.030 Mua
18 [HOSE.CLG] 27/02/2019 2.69 2.59 2.69 2.62 650 Mua
19 [HOSE.CLG] 26/02/2019 2.69 2.46 2.69 2.64 710 Mua
20 [HOSE.CLG] 25/02/2019 2.61 2.61 2.7 2.63 900 Mua