FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLG] 15/12/2017 5.6 5.6 5.6 5.6 7.110 Theo dõi
2 [HOSE.CLG] 14/12/2017 5.64 5.39 5.65 5.58 8.860 Theo dõi
3 [HOSE.CLG] 13/12/2017 5.77 5.39 5.77 5.39 5.520 Bán
4 [HOSE.CLG] 12/12/2017 5.75 5.4 5.75 5.55 4.570 Bán
5 [HOSE.CLG] 11/12/2017 5.48 5.44 5.55 5.44 1.010 Bán
6 [HOSE.CLG] 08/12/2017 5.57 5.5 5.57 5.55 1.450 Bán
7 [HOSE.CLG] 07/12/2017 5.77 5.48 5.77 5.57 21.250 Bán
8 [HOSE.CLG] 06/12/2017 5.8 5.52 5.8 5.52 30.260 Bán
9 [HOSE.CLG] 05/12/2017 5.76 5.5 5.76 5.56 26.680 Bán
10 [HOSE.CLG] 04/12/2017 5.48 5.48 5.8 5.6 10.070 Bán
11 [HOSE.CLG] 01/12/2017 5.54 5.48 5.69 5.48 13.750 Bán
12 [HOSE.CLG] 30/11/2017 5.69 5.5 5.69 5.54 5.080 Bán
13 [HOSE.CLG] 29/11/2017 5.8 5.49 5.8 5.69 5.610 Bán
14 [HOSE.CLG] 28/11/2017 5.8 5.47 5.8 5.47 240 Bán
15 [HOSE.CLG] 27/11/2017 6 5.42 6 5.85 104.580 Theo dõi
16 [HOSE.CLG] 24/11/2017 5.82 5.6 5.83 5.82 6.860 Bán
17 [HOSE.CLG] 23/11/2017 5.8 5.43 5.8 5.46 4.900 Bán
18 [HOSE.CLG] 22/11/2017 5.98 5.75 5.98 5.8 190 Bán
19 [HOSE.CLG] 21/11/2017 5.9 5.6 5.9 5.8 13.210 Bán
20 [HOSE.CLG] 20/11/2017 5.99 5.5 5.99 5.9 260 Mua