FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLG] 17/07/2018 3.03 3.03 3.03 3.03 110 Theo dõi
2 [HOSE.CLG] 16/07/2018 3 3 3 3 330 Bán
3 [HOSE.CLG] 13/07/2018 3.1 3 3.1 3.03 840 Bán
4 [HOSE.CLG] 12/07/2018 2.99 2.98 3 2.99 1.970 Bán
5 [HOSE.CLG] 11/07/2018 2.8 2.67 2.99 2.99 1.230 Bán
6 [HOSE.CLG] 10/07/2018 2.51 2.51 2.86 2.86 1.810 Bán
7 [HOSE.CLG] 09/07/2018 2.68 2.68 3.08 2.68 2.830 Bán
8 [HOSE.CLG] 06/07/2018 2.88 2.88 3.15 2.88 1.780 Bán
9 [HOSE.CLG] 05/07/2018 3.25 2.9 3.25 3.09 14.010 Bán
10 [HOSE.CLG] 04/07/2018 3.24 2.95 3.24 3.11 4.860 Bán
11 [HOSE.CLG] 03/07/2018 2.89 2.89 3.19 3.17 1.800 Bán
12 [HOSE.CLG] 02/07/2018 3.1 3.1 3.11 3.1 200 Bán
13 [HOSE.CLG] 29/06/2018 3.29 2.91 3.3 2.91 4.420 Bán
14 [HOSE.CLG] 28/06/2018 3.38 3.12 3.39 3.12 5.410 Bán
15 [HOSE.CLG] 27/06/2018 3.47 3.15 3.48 3.35 10.500 Mua
16 [HOSE.CLG] 26/06/2018 3.03 3.03 3.38 3.38 2.880 Mua
17 [HOSE.CLG] 25/06/2018 3.21 3.21 3.21 3.21 720 Theo dõi
18 [HOSE.CLG] 22/06/2018 3.45 3.45 3.45 3.45 10 Mua
19 [HOSE.CLG] 21/06/2018 3.51 3.17 3.51 3.45 390 Mua
20 [HOSE.CLG] 20/06/2018 3.24 3.24 3.4 3.4 520 Mua