FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLG] 19/09/2018 2.82 2.8 2.93 2.9 4.470 Bán
2 [HOSE.CLG] 18/09/2018 2.99 2.79 2.99 2.8 9.210 Bán
3 [HOSE.CLG] 17/09/2018 3 2.95 3 2.99 7.690 Bán
4 [HOSE.CLG] 14/09/2018 2.91 2.9 3 3 3.510 Bán
5 [HOSE.CLG] 13/09/2018 2.79 2.79 3.1 3 2.400 Bán
6 [HOSE.CLG] 12/09/2018 2.98 2.85 2.98 2.98 1.090 Bán
7 [HOSE.CLG] 11/09/2018 2.8 2.8 2.98 2.98 3.390 Bán
8 [HOSE.CLG] 10/09/2018 2.8 2.8 2.9 2.9 18.280 Bán
9 [HOSE.CLG] 07/09/2018 3 2.99 3 3 1.280 Bán
10 [HOSE.CLG] 06/09/2018 3.06 3 3.06 3 1.410 Bán
11 [HOSE.CLG] 05/09/2018 3.1 2.84 3.1 3.06 8.990 Bán
12 [HOSE.CLG] 04/09/2018 2.95 2.95 3.11 3.05 2.450 Bán
13 [HOSE.CLG] 31/08/2018 2.9 2.9 3.11 3.11 3.150 Bán
14 [HOSE.CLG] 30/08/2018 2.9 2.9 3.1 3.1 320 Bán
15 [HOSE.CLG] 29/08/2018 3.1 3.1 3.1 3.1 400 Bán
16 [HOSE.CLG] 28/08/2018 3 2.89 3.1 3.1 1.930 Bán
17 [HOSE.CLG] 27/08/2018 3.06 3 3.2 3.1 2.910 Theo dõi
18 [HOSE.CLG] 24/08/2018 3.15 3.15 3.15 3.15 30 Theo dõi
19 [HOSE.CLG] 23/08/2018 3.21 3.03 3.21 3.03 7.570 Theo dõi
20 [HOSE.CLG] 22/08/2018 3.34 3.12 3.34 3.25 880 Mua