FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLG] 25/06/2019 1.97 1.97 2.12 2 130 Bán
2 [HOSE.CLG] 24/06/2019 2.12 2.11 2.12 2.11 90 Theo dõi
3 [HOSE.CLG] 21/06/2019 1.95 1.95 2.14 2.11 340 Theo dõi
4 [HOSE.CLG] 20/06/2019 2.02 2.02 2.15 2.02 7.220 Bán
5 [HOSE.CLG] 19/06/2019 2.02 2.02 2.15 2.02 150 Theo dõi
6 [HOSE.CLG] 18/06/2019 2.14 2.01 2.17 2.16 9.080 Mua
7 [HOSE.CLG] 17/06/2019 2.14 2.12 2.15 2.15 4.080 Theo dõi
8 [HOSE.CLG] 14/06/2019 2.17 2.14 2.17 2.14 900 Theo dõi
9 [HOSE.CLG] 13/06/2019 2.07 2.06 2.15 2.14 1.610 Theo dõi
10 [HOSE.CLG] 12/06/2019 2.08 2.07 2.15 2.07 5.210 Theo dõi
11 [HOSE.CLG] 11/06/2019 2.2 2.2 2.2 2.2 100 Mua
12 [HOSE.CLG] 10/06/2019 2.19 2.18 2.2 2.2 90 Theo dõi
13 [HOSE.CLG] 07/06/2019 2.13 1.99 2.21 2.18 200 Theo dõi
14 [HOSE.CLG] 06/06/2019 2.13 2.05 2.13 2.13 930 Theo dõi
15 [HOSE.CLG] 05/06/2019 2.15 2 2.15 2.12 770 Bán
16 [HOSE.CLG] 04/06/2019 2.03 1.99 2.05 2.05 1.770 Bán
17 [HOSE.CLG] 03/06/2019 2.01 1.95 2.13 1.96 200 Bán
18 [HOSE.CLG] 31/05/2019 2.08 1.99 2.08 2.01 1.090 Bán
19 [HOSE.CLG] 30/05/2019 2.05 2.01 2.1 2.01 1.170 Bán
20 [HOSE.CLG] 29/05/2019 2.1 1.92 2.1 2.1 3.190 Bán