FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLG] 21/11/2018 2.72 2.6 2.72 2.6 1.370 Bán
2 [HOSE.CLG] 20/11/2018 2.41 2.41 2.73 2.56 8.020 Bán
3 [HOSE.CLG] 19/11/2018 2.8 2.56 2.8 2.56 1.450 Bán
4 [HOSE.CLG] 16/11/2018 2.77 2.53 2.77 2.72 6.910 Bán
5 [HOSE.CLG] 15/11/2018 2.74 2.6 2.74 2.7 280 Bán
6 [HOSE.CLG] 14/11/2018 2.75 2.61 2.75 2.64 6.690 Bán
7 [HOSE.CLG] 13/11/2018 2.62 2.62 2.73 2.73 2.660 Bán
8 [HOSE.CLG] 12/11/2018 2.89 2.62 2.9 2.62 15.230 Bán
9 [HOSE.CLG] 09/11/2018 2.78 2.75 2.78 2.75 27.310 Bán
10 [HOSE.CLG] 08/11/2018 2.89 2.87 2.98 2.95 2.380 Bán
11 [HOSE.CLG] 07/11/2018 2.9 2.7 2.9 2.89 21.990 Bán
12 [HOSE.CLG] 06/11/2018 2.96 2.9 3.03 2.9 5.570 Bán
13 [HOSE.CLG] 05/11/2018 3.07 2.67 3.07 2.96 22.140 Theo dõi
14 [HOSE.CLG] 02/11/2018 2.87 2.87 2.87 2.87 25.460 Bán
15 [HOSE.CLG] 01/11/2018 2.7 2.69 3 2.69 12.730 Bán
16 [HOSE.CLG] 31/10/2018 3 2.89 3.1 2.89 20.800 Theo dõi
17 [HOSE.CLG] 30/10/2018 3.15 3 3.15 3.1 1.400 Theo dõi
18 [HOSE.CLG] 29/10/2018 3.3 3 3.3 3 1.230 Theo dõi
19 [HOSE.CLG] 26/10/2018 3.19 3.19 3.38 3.19 13.150 Theo dõi
20 [HOSE.CLG] 25/10/2018 3.19 3.19 3.42 3.42 4.240 Mua