FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLG] 03/01/2019 2.5 2.45 2.5 2.45 120 Bán
2 [HOSE.CLG] 02/01/2019 2.51 2.5 2.51 2.5 11.670 Bán
3 [HOSE.CLG] 28/12/2018 2.53 2.51 2.53 2.51 11.000 Theo dõi
4 [HOSE.CLG] 27/12/2018 2.53 2.53 2.55 2.53 3.050 Bán
5 [HOSE.CLG] 26/12/2018 2.52 2.5 2.52 2.5 7.360 Bán
6 [HOSE.CLG] 25/12/2018 2.4 2.4 2.57 2.5 300 Bán
7 [HOSE.CLG] 24/12/2018 2.58 2.5 2.58 2.5 2.690 Bán
8 [HOSE.CLG] 21/12/2018 2.6 2.5 2.6 2.5 560 Bán
9 [HOSE.CLG] 20/12/2018 2.58 2.52 2.58 2.52 3.130 Bán
10 [HOSE.CLG] 19/12/2018 2.62 2.53 2.62 2.53 260 Bán
11 [HOSE.CLG] 18/12/2018 2.63 2.5 2.63 2.52 700 Bán
12 [HOSE.CLG] 17/12/2018 2.5 2.5 2.65 2.51 32.550 Bán
13 [HOSE.CLG] 14/12/2018 2.62 2.6 2.65 2.6 3.650 Theo dõi
14 [HOSE.CLG] 13/12/2018 2.73 2.55 2.73 2.65 6.590 Theo dõi
15 [HOSE.CLG] 12/12/2018 2.8 2.58 2.8 2.74 330 Mua
16 [HOSE.CLG] 11/12/2018 2.6 2.53 2.71 2.69 12.610 Theo dõi
17 [HOSE.CLG] 10/12/2018 2.75 2.65 2.78 2.71 2.160 Mua
18 [HOSE.CLG] 07/12/2018 2.88 2.72 2.88 2.72 1.430 Mua
19 [HOSE.CLG] 06/12/2018 2.7 2.66 2.93 2.75 12.570 Mua
20 [HOSE.CLG] 05/12/2018 2.84 2.65 2.84 2.75 14.470 Mua