FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLG] 25/05/2018 3.12 2.92 3.12 3.1 2.260 Bán
2 [HOSE.CLG] 24/05/2018 3.03 3.03 3.15 3.12 10.740 Bán
3 [HOSE.CLG] 23/05/2018 3.29 2.95 3.29 2.95 1.250 Bán
4 [HOSE.CLG] 22/05/2018 3.35 3.15 3.35 3.15 1.960 Bán
5 [HOSE.CLG] 21/05/2018 3.35 3.15 3.35 3.35 3.430 Bán
6 [HOSE.CLG] 18/05/2018 3.26 3.26 3.35 3.35 1.120 Bán
7 [HOSE.CLG] 17/05/2018 3.5 3.5 3.5 3.5 10 Theo dõi
8 [HOSE.CLG] 16/05/2018 3.5 3.4 3.5 3.4 1.810 Bán
9 [HOSE.CLG] 15/05/2018 3.6 3.31 3.6 3.5 1.170 Theo dõi
10 [HOSE.CLG] 14/05/2018 3.51 3.42 3.51 3.5 10.020 Theo dõi
11 [HOSE.CLG] 11/05/2018 3.42 3.42 3.64 3.42 4.880 Bán
12 [HOSE.CLG] 10/05/2018 3.54 3.54 3.54 3.54 10 Theo dõi
13 [HOSE.CLG] 09/05/2018 3.6 3.42 3.6 3.42 370 Bán
14 [HOSE.CLG] 08/05/2018 3.45 3.45 3.6 3.5 2.200 Bán
15 [HOSE.CLG] 07/05/2018 3.65 3.45 3.65 3.45 530 Bán
16 [HOSE.CLG] 04/05/2018 3.22 3.22 3.69 3.65 2.450 Mua
17 [HOSE.CLG] 03/05/2018 3.7 3.45 3.7 3.45 17.420 Theo dõi
18 [HOSE.CLG] 02/05/2018 3.7 3.6 3.7 3.7 120 Mua
19 [HOSE.CLG] 27/04/2018 3.7 3.7 3.7 3.7 50 Mua
20 [HOSE.CLG] 26/04/2018 3.68 3.6 3.68 3.6 160 Bán