FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLL] 16/05/2019 26.7 26.6 26.7 26.7 4.570 Theo dõi
2 [HOSE.CLL] 15/05/2019 27.5 26.7 27.5 26.7 1.500 Theo dõi
3 [HOSE.CLL] 14/05/2019 27.2 27.2 27.2 27.2 10 Theo dõi
4 [HOSE.CLL] 13/05/2019 26.8 26.8 26.8 26.8 2.000 Theo dõi
5 [HOSE.CLL] 10/05/2019 26.8 26.8 26.8 26.8 400 Theo dõi
6 [HOSE.CLL] 09/05/2019 26.9 26.7 27.1 26.8 2.470 Bán
7 [HOSE.CLL] 08/05/2019 27 26 27 26.8 1.090 Bán
8 [HOSE.CLL] 07/05/2019 27.4 27.4 27.4 27.4 5.000 Theo dõi
9 [HOSE.CLL] 06/05/2019 26.2 26.2 26.4 26.4 40 Bán
10 [HOSE.CLL] 03/05/2019 27.5 26.2 27.5 26.2 1.260 Bán
11 [HOSE.CLL] 02/05/2019 27 27 27 27 80 Bán
12 [HOSE.CLL] 26/04/2019 26.2 26.2 26.2 26.2 10 Bán
13 [HOSE.CLL] 22/04/2019 27 27 27 27 30 Bán
14 [HOSE.CLL] 18/04/2019 27.1 27.1 27.1 27.1 50 Bán
15 [HOSE.CLL] 12/04/2019 27.1 27.1 27.1 27.1 10 Bán
16 [HOSE.CLL] 11/04/2019 27 27 28 28 330 Bán
17 [HOSE.CLL] 10/04/2019 27 27 27 27 1.420 Bán
18 [HOSE.CLL] 09/04/2019 27 27 28 28 1.480 Bán
19 [HOSE.CLL] 08/04/2019 27.2 27 27.2 27 20 Bán
20 [HOSE.CLL] 05/04/2019 27.05 27 29 29 120 Bán