FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLL] 12/07/2018 28.3 28.3 28.3 28.3 10 Theo dõi
2 [HOSE.CLL] 06/07/2018 29 28.3 29 28.3 5.280 Theo dõi
3 [HOSE.CLL] 05/07/2018 29 27.4 29 27.4 3.750 Theo dõi
4 [HOSE.CLL] 03/07/2018 27.4 27.2 29 29 4.400 Mua
5 [HOSE.CLL] 02/07/2018 28.9 27.6 30 27.6 3.460 Theo dõi
6 [HOSE.CLL] 29/06/2018 29 29 29 29 1.000 Mua
7 [HOSE.CLL] 28/06/2018 29.05 27.9 29.05 27.9 60 Theo dõi
8 [HOSE.CLL] 27/06/2018 30 29.1 30 29.1 3.510 Mua
9 [HOSE.CLL] 25/06/2018 29 28 29 29 2.010 Mua
10 [HOSE.CLL] 22/06/2018 27.8 27.8 27.8 27.8 800 Bán
11 [HOSE.CLL] 19/06/2018 30.3 27.3 30.3 27.5 7.560 Bán
12 [HOSE.CLL] 15/06/2018 28.4 28.4 28.4 28.4 20 Theo dõi
13 [HOSE.CLL] 14/06/2018 30.8 27.65 30.85 27.65 9.080 Bán
14 [HOSE.CLL] 08/06/2018 27.15 27.15 29 29 7.420 Theo dõi
15 [HOSE.CLL] 06/06/2018 27.1 27 27.15 27.15 2.010 Bán
16 [HOSE.CLL] 04/06/2018 28 27.4 28 27.4 1.170 Bán
17 [HOSE.CLL] 01/06/2018 28.9 27.9 28.9 28.9 930 Theo dõi
18 [HOSE.CLL] 31/05/2018 28.9 28.9 28.9 28.9 1.300 Theo dõi
19 [HOSE.CLL] 30/05/2018 27.1 27.1 27.1 27.1 1.750 Bán
20 [HOSE.CLL] 28/05/2018 27.1 27.1 27.1 27.1 30 Bán