FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLL] 25/05/2018 26.4 26.4 27.3 27.3 30 Bán
2 [HOSE.CLL] 24/05/2018 27.9 27.9 27.9 27.9 80 Bán
3 [HOSE.CLL] 23/05/2018 30 29.9 30 29.9 13.030 Theo dõi
4 [HOSE.CLL] 22/05/2018 30 28 30 28.2 5.940 Bán
5 [HOSE.CLL] 21/05/2018 30 30 30 30 10 Theo dõi
6 [HOSE.CLL] 18/05/2018 28.1 28.1 28.1 28.1 10 Bán
7 [HOSE.CLL] 16/05/2018 28 28 30 30 10.190 Theo dõi
8 [HOSE.CLL] 15/05/2018 28 27.7 30.1 30.1 410 Theo dõi
9 [HOSE.CLL] 14/05/2018 28.05 28.05 28.2 28.2 280 Bán
10 [HOSE.CLL] 11/05/2018 30 30 30 30 20 Theo dõi
11 [HOSE.CLL] 10/05/2018 30 30 30 30 3.240 Theo dõi
12 [HOSE.CLL] 08/05/2018 30 30 30 30 10 Theo dõi
13 [HOSE.CLL] 07/05/2018 30 28 30 29 16.040 Bán
14 [HOSE.CLL] 04/05/2018 30 30 30 30 1.000 Theo dõi
15 [HOSE.CLL] 03/05/2018 30.4 30.4 30.4 30.4 10 Theo dõi
16 [HOSE.CLL] 02/05/2018 28.1 29.9 30 30 13.550 Theo dõi
17 [HOSE.CLL] 26/04/2018 28.4 28.1 28.4 28.1 1.770 Bán
18 [HOSE.CLL] 24/04/2018 28.85 28.85 28.9 28.9 110 Bán
19 [HOSE.CLL] 23/04/2018 31.4 29.1 31.4 31 670 Bán
20 [HOSE.CLL] 20/04/2018 31.2 31.2 31.2 31.2 10 Theo dõi