FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLL] 19/11/2018 24 24 24 24 1.000 Bán
2 [HOSE.CLL] 16/11/2018 23.25 23.25 23.25 23.25 10 Bán
3 [HOSE.CLL] 15/11/2018 25 25 25 25 10 Bán
4 [HOSE.CLL] 13/11/2018 26.5 26.5 26.5 26.5 500 Bán
5 [HOSE.CLL] 05/11/2018 28 26.1 28 26.1 490 Bán
6 [HOSE.CLL] 31/10/2018 27 27 27 27 250 Bán
7 [HOSE.CLL] 25/10/2018 27 27 27 27 210 Bán
8 [HOSE.CLL] 18/10/2018 27 27 27 27 20 Bán
9 [HOSE.CLL] 17/10/2018 27 25.5 28 25.8 1.540 Bán
10 [HOSE.CLL] 15/10/2018 27 27 27 27 100 Theo dõi
11 [HOSE.CLL] 12/10/2018 27.8 27.8 29 29 820 Mua
12 [HOSE.CLL] 11/10/2018 28.9 27.8 29 27.8 170 Bán
13 [HOSE.CLL] 10/10/2018 28 28 28.9 28.9 3.220 Mua
14 [HOSE.CLL] 09/10/2018 28.9 28.9 28.9 28.9 20 Mua
15 [HOSE.CLL] 08/10/2018 28.9 28.9 28.9 28.9 20 Theo dõi
16 [HOSE.CLL] 04/10/2018 27.1 27.1 27.1 27.1 5.500 Bán
17 [HOSE.CLL] 03/10/2018 27 26.9 27 26.9 200 Bán
18 [HOSE.CLL] 02/10/2018 26.5 26.5 27 26.7 8.800 Bán
19 [HOSE.CLL] 01/10/2018 27.5 27.5 27.5 27.5 10 Bán
20 [HOSE.CLL] 28/09/2018 27.5 27.5 27.5 27.5 3.510 Bán