FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLW
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLW] 16/05/2019 18 18 18.9 18.9 1.180 Bán
2 [HOSE.CLW] 09/05/2019 18.5 17.8 18.5 17.8 1.410 Bán
3 [HOSE.CLW] 08/05/2019 18.5 18.5 18.5 18.5 10 Bán
4 [HOSE.CLW] 06/05/2019 19 19 19.15 19 1.670 Bán
5 [HOSE.CLW] 03/05/2019 20.5 19.9 20.5 19.9 4.010 Bán
6 [HOSE.CLW] 02/05/2019 20 20 20 20 1.000 Bán
7 [HOSE.CLW] 26/04/2019 19.25 19.25 20 20 550 Bán
8 [HOSE.CLW] 25/04/2019 20.5 20.5 22.45 20.5 8.930 Bán
9 [HOSE.CLW] 24/04/2019 20.75 20.75 22.3 22 1.540 Theo dõi
10 [HOSE.CLW] 23/04/2019 20.75 20.75 22.3 22.3 550 Theo dõi
11 [HOSE.CLW] 22/04/2019 20.85 20.85 22.3 22.3 40 Mua
12 [HOSE.CLW] 19/04/2019 19.5 19.5 22.4 22.4 50 Mua
13 [HOSE.CLW] 18/04/2019 19.55 19.5 20.95 20.95 350 Bán
14 [HOSE.CLW] 17/04/2019 18.6 18.6 20.95 20.95 60 Theo dõi
15 [HOSE.CLW] 16/04/2019 19.95 19.95 20 19.95 1.490 Theo dõi
16 [HOSE.CLW] 11/04/2019 21.4 21.4 21.5 21.4 40 Theo dõi
17 [HOSE.CLW] 10/04/2019 21.8 21.8 24 23 120 Mua
18 [HOSE.CLW] 09/04/2019 20.8 20.8 23.4 23.4 30 Mua
19 [HOSE.CLW] 08/04/2019 22.35 22.35 22.35 22.35 50 Mua
20 [HOSE.CLW] 05/04/2019 22.4 22.4 24 24 20.770 Mua