FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLW
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLW] 23/03/2018 19.1 19 19.1 19 2.010 Bán
2 [HOSE.CLW] 16/03/2018 19 19.1 19.8 19.6 200 Mua
3 [HOSE.CLW] 15/03/2018 19 19 19 19 40 Bán
4 [HOSE.CLW] 13/03/2018 19 19 19.15 19 110 Theo dõi
5 [HOSE.CLW] 12/03/2018 19.5 18.5 19 19 5.550 Theo dõi
6 [HOSE.CLW] 09/03/2018 18.6 18.6 19.5 19.5 50 Mua
7 [HOSE.CLW] 08/03/2018 19.5 19.45 20.2 19.6 280 Mua
8 [HOSE.CLW] 07/03/2018 19.7 19.5 20.3 19.5 1.300 Mua
9 [HOSE.CLW] 06/03/2018 19.5 19.5 19.5 19.5 10 Mua
10 [HOSE.CLW] 05/03/2018 20.85 19.5 20.85 19.5 90 Mua
11 [HOSE.CLW] 01/03/2018 19 19 19.5 19.5 2.210 Mua
12 [HOSE.CLW] 28/02/2018 18.3 18.3 19.7 19.7 40 Mua
13 [HOSE.CLW] 26/02/2018 19 19 20 19 3.980 Mua
14 [HOSE.CLW] 23/02/2018 19 18.7 19 18.7 4.040 Mua
15 [HOSE.CLW] 22/02/2018 20.1 20.1 20.1 20.1 10 Mua
16 [HOSE.CLW] 21/02/2018 18.85 18.85 18.85 18.85 10 Mua
17 [HOSE.CLW] 12/02/2018 18.7 17.65 18.7 17.65 30 Bán
18 [HOSE.CLW] 09/02/2018 17.6 17.6 17.6 17.6 20 Bán
19 [HOSE.CLW] 05/02/2018 17.6 17.6 17.6 17.6 10 Bán
20 [HOSE.CLW] 02/02/2018 17.7 17.6 17.7 17.6 120 Bán