FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CLW
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CLW] 15/01/2019 15.1 15.1 15.1 15.1 10 Bán
2 [HOSE.CLW] 14/01/2019 15 15 15 15 10 Bán
3 [HOSE.CLW] 11/01/2019 14.05 14.05 15.95 15.95 30 Mua
4 [HOSE.CLW] 10/01/2019 15.9 14.15 16.1 14.95 40 Theo dõi
5 [HOSE.CLW] 09/01/2019 15.05 15.05 16.3 15.05 40 Theo dõi
6 [HOSE.CLW] 08/01/2019 15.45 15.45 15.45 15.45 10 Theo dõi
7 [HOSE.CLW] 07/01/2019 16.1 16.1 16.1 16.1 50 Theo dõi
8 [HOSE.CLW] 04/01/2019 16.1 16.1 16.1 16.1 30 Theo dõi
9 [HOSE.CLW] 03/01/2019 17.25 17.25 19.55 17.25 590 Mua
10 [HOSE.CLW] 02/01/2019 17.35 16.15 18.55 18.5 370 Mua
11 [HOSE.CLW] 28/12/2018 16.35 16.35 17.35 17.35 20 Mua
12 [HOSE.CLW] 27/12/2018 16.25 16.25 16.25 16.25 10 Mua
13 [HOSE.CLW] 26/12/2018 15.2 15.2 15.2 15.2 10 Theo dõi
14 [HOSE.CLW] 24/12/2018 13.7 13.7 14.25 14.25 700 Bán
15 [HOSE.CLW] 20/12/2018 15.2 13.35 15.2 13.35 210 Bán
16 [HOSE.CLW] 19/12/2018 15.05 14.25 15.05 14.25 20 Bán
17 [HOSE.CLW] 17/12/2018 14.1 14.1 14.1 14.1 10 Bán
18 [HOSE.CLW] 14/12/2018 14.55 14.55 16.15 14.75 30 Bán
19 [HOSE.CLW] 07/12/2018 15.1 15.1 15.1 15.1 10 Bán
20 [HOSE.CLW] 06/12/2018 15 14.15 15 14.15 20 Bán