FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMG] 18/05/2018 25.4 24 25.4 24.8 24.300 Bán
2 [HOSE.CMG] 17/05/2018 25.45 24.9 25.45 24.9 7.410 Bán
3 [HOSE.CMG] 16/05/2018 25.15 25 25.6 25.45 82.790 Bán
4 [HOSE.CMG] 15/05/2018 24.5 24.4 25.15 25.15 36.940 Bán
5 [HOSE.CMG] 14/05/2018 24.7 24.7 24.95 24.95 11.160 Bán
6 [HOSE.CMG] 11/05/2018 24.3 24.3 24.95 24.7 29.850 Bán
7 [HOSE.CMG] 10/05/2018 25 24.9 25.3 25 35.650 Bán
8 [HOSE.CMG] 09/05/2018 24.5 24.4 25 24.85 113.930 Bán
9 [HOSE.CMG] 08/05/2018 24.8 24 25 24.5 95.140 Bán
10 [HOSE.CMG] 07/05/2018 24.5 23.5 24.7 24.7 56.100 Bán
11 [HOSE.CMG] 04/05/2018 23.1 22.9 24 24 104.850 Bán
12 [HOSE.CMG] 03/05/2018 25.9 24.1 25.9 24.1 162.040 Bán
13 [HOSE.CMG] 02/05/2018 25.9 25.9 27.4 25.9 182.070 Bán
14 [HOSE.CMG] 27/04/2018 27.4 27 27.8 27.8 24.920 Theo dõi
15 [HOSE.CMG] 26/04/2018 28.9 25.9 29 27.5 123.820 Bán
16 [HOSE.CMG] 24/04/2018 27.9 27 27.9 27.8 58.510 Bán
17 [HOSE.CMG] 23/04/2018 28.9 27.5 28.9 27.9 59.740 Bán
18 [HOSE.CMG] 20/04/2018 28 27.7 29 27.7 19.350 Bán
19 [HOSE.CMG] 19/04/2018 27.8 27.2 29 28 89.330 Bán
20 [HOSE.CMG] 18/04/2018 29.75 27.4 29.75 27.8 23.920 Bán