FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMG] 15/12/2017 51.9 45.55 52.3 45.55 641.630 Quá mua
2 [HOSE.CMG] 14/12/2017 48.7 48 48.95 48.95 433.820 Quá mua
3 [HOSE.CMG] 13/12/2017 45.3 45.2 45.75 45.75 514.940 Quá mua
4 [HOSE.CMG] 12/12/2017 41 40.9 42.8 42.8 686.540 Quá mua
5 [HOSE.CMG] 11/12/2017 38 36.8 40.8 40 589.240 Quá mua
6 [HOSE.CMG] 08/12/2017 37.5 37 38.15 38.15 509.360 Quá mua
7 [HOSE.CMG] 07/12/2017 34 34 35.7 35.7 588.400 Quá mua
8 [HOSE.CMG] 06/12/2017 31.8 31.6 34 33.4 543.450 Quá mua
9 [HOSE.CMG] 05/12/2017 31.2 30.3 33 31.8 672.070 Quá mua
10 [HOSE.CMG] 04/12/2017 30.8 30.5 31.4 31.2 346.440 Quá mua
11 [HOSE.CMG] 01/12/2017 29.7 28.8 30.2 29.9 314.300 Quá mua
12 [HOSE.CMG] 30/11/2017 29.2 29.2 30.1 29.6 359.990 Quá mua
13 [HOSE.CMG] 29/11/2017 30.1 29.2 30.9 29.2 775.640 Quá mua
14 [HOSE.CMG] 28/11/2017 28.05 28.05 29.8 29.6 462.620 Quá mua
15 [HOSE.CMG] 27/11/2017 27.45 27.45 28.05 28.05 712.550 Quá mua
16 [HOSE.CMG] 24/11/2017 25.55 25.55 26.5 26.25 326.140 Mua
17 [HOSE.CMG] 23/11/2017 25.85 25.6 27.1 25.75 459.520 Mua
18 [HOSE.CMG] 22/11/2017 25.95 25.3 26.4 25.5 242.430 Mua
19 [HOSE.CMG] 21/11/2017 25.15 25.15 26.6 25.8 444.630 Mua
20 [HOSE.CMG] 20/11/2017 23.5 23.5 25.25 25.1 246.780 Mua