FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMG] 23/03/2018 27.1 27.1 28 27.9 92.830 Mua
2 [HOSE.CMG] 22/03/2018 28.9 28.05 28.9 28.5 98.450 Mua
3 [HOSE.CMG] 21/03/2018 29.5 28.6 29.6 28.9 214.770 Mua
4 [HOSE.CMG] 20/03/2018 26.8 26.75 28.6 28.6 221.600 Mua
5 [HOSE.CMG] 19/03/2018 26.1 26.1 27.15 26.75 170.120 Mua
6 [HOSE.CMG] 16/03/2018 25.8 25.05 25.9 25.8 169.340 Theo dõi
7 [HOSE.CMG] 15/03/2018 26.15 25.1 26.15 25.1 74.500 Bán
8 [HOSE.CMG] 14/03/2018 24 24 26.3 26.1 124.880 Theo dõi
9 [HOSE.CMG] 13/03/2018 24 23.6 25.5 25.3 223.090 Bán
10 [HOSE.CMG] 12/03/2018 24.3 23.1 24.8 24.3 179.450 Bán
11 [HOSE.CMG] 09/03/2018 25.05 24.8 25.25 24.8 79.620 Bán
12 [HOSE.CMG] 08/03/2018 25.25 24.85 25.3 24.95 43.990 Bán
13 [HOSE.CMG] 07/03/2018 25.6 24.85 25.6 25.25 72.140 Bán
14 [HOSE.CMG] 06/03/2018 25.15 24.8 25.9 25.3 69.690 Bán
15 [HOSE.CMG] 05/03/2018 25 25 26 25.9 78.000 Bán
16 [HOSE.CMG] 02/03/2018 25.5 24.85 25.5 24.95 130.600 Bán
17 [HOSE.CMG] 01/03/2018 25.55 25.45 25.9 25.5 63.350 Bán
18 [HOSE.CMG] 28/02/2018 25.5 25.5 26.2 26 66.130 Bán
19 [HOSE.CMG] 27/02/2018 26 25.4 26 25.95 45.360 Bán
20 [HOSE.CMG] 26/02/2018 26.3 25 26.8 26 262.360 Bán