FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMG] 20/09/2018 23.6 23.3 23.6 23.3 44.640 Bán
2 [HOSE.CMG] 19/09/2018 24.4 23.4 24.4 23.6 32.380 Bán
3 [HOSE.CMG] 18/09/2018 24.5 23.4 24.5 24.4 46.420 Bán
4 [HOSE.CMG] 17/09/2018 24.1 23.1 24.5 24.3 84.900 Bán
5 [HOSE.CMG] 14/09/2018 24.7 24.3 26 25.4 76.560 Mua
6 [HOSE.CMG] 13/09/2018 24.3 24 24.7 24.7 24.730 Theo dõi
7 [HOSE.CMG] 12/09/2018 24.75 24.2 24.85 24.5 37.030 Bán
8 [HOSE.CMG] 11/09/2018 24.9 24.2 24.95 24.95 28.240 Theo dõi
9 [HOSE.CMG] 10/09/2018 24.7 24.3 24.9 24.7 46.040 Theo dõi
10 [HOSE.CMG] 07/09/2018 24.5 23.9 24.7 24.7 26.050 Theo dõi
11 [HOSE.CMG] 06/09/2018 24.6 24.2 24.6 24.35 11.300 Theo dõi
12 [HOSE.CMG] 05/09/2018 24.8 23.5 24.8 24.4 45.630 Theo dõi
13 [HOSE.CMG] 04/09/2018 24.95 24.05 24.95 24.4 42.170 Mua
14 [HOSE.CMG] 31/08/2018 25.5 24.6 25.5 25 64.350 Mua
15 [HOSE.CMG] 30/08/2018 25.2 25 25.6 25 93.240 Mua
16 [HOSE.CMG] 29/08/2018 26.3 25.2 26.3 25.6 43.240 Mua
17 [HOSE.CMG] 28/08/2018 25.8 25.1 26 26 63.560 Quá mua
18 [HOSE.CMG] 27/08/2018 25.75 25.2 25.8 25.8 51.840 Mua
19 [HOSE.CMG] 24/08/2018 26 25.1 26.2 25.75 90.590 Mua
20 [HOSE.CMG] 23/08/2018 24.9 24.5 25.6 25.6 58.660 Mua