FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMG] 14/06/2019 36.4 36 37.4 36.9 107.580 Mua
2 [HOSE.CMG] 13/06/2019 36 35.5 37 35.8 65.290 Theo dõi
3 [HOSE.CMG] 12/06/2019 38 37.2 38.25 37.2 81.360 Mua
4 [HOSE.CMG] 11/06/2019 36.1 36.1 38.1 37.8 185.910 Mua
5 [HOSE.CMG] 10/06/2019 36.25 35.8 36.65 36.15 187.400 Mua
6 [HOSE.CMG] 07/06/2019 35.25 34.5 35.7 35.3 67.780 Mua
7 [HOSE.CMG] 06/06/2019 35.4 34.5 35.4 35.25 69.130 Mua
8 [HOSE.CMG] 05/06/2019 35 34.1 35.5 34.5 101.310 Mua
9 [HOSE.CMG] 04/06/2019 33 33 34.5 33.6 100.940 Theo dõi
10 [HOSE.CMG] 03/06/2019 34.8 33.05 36 33.1 109.300 Theo dõi
11 [HOSE.CMG] 31/05/2019 36.85 34.8 37.9 35.5 202.430 Mua
12 [HOSE.CMG] 30/05/2019 39.8 36.85 39.8 36.85 193.280 Mua
13 [HOSE.CMG] 29/05/2019 38.3 38 39.9 39.6 161.810 Quá mua
14 [HOSE.CMG] 28/05/2019 36.5 36.5 37.7 37.5 157.910 Mua
15 [HOSE.CMG] 27/05/2019 36 35.5 36.35 36.2 257.900 Mua
16 [HOSE.CMG] 24/05/2019 33 33 34.3 34 133.630 Mua
17 [HOSE.CMG] 23/05/2019 32 31.6 33 33 38.850 Mua
18 [HOSE.CMG] 22/05/2019 32 30.55 33.5 32 66.650 Mua
19 [HOSE.CMG] 21/05/2019 32 31.5 32.9 32.8 68.110 Mua
20 [HOSE.CMG] 20/05/2019 30.4 30.4 31.8 31.8 128.670 Mua