FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMG] 07/12/2018 22.5 22 23.2 23.2 125.670 Mua
2 [HOSE.CMG] 06/12/2018 21 20.55 21.7 21.7 71.140 Mua
3 [HOSE.CMG] 05/12/2018 19.9 19.9 20.6 20.5 27.290 Mua
4 [HOSE.CMG] 04/12/2018 20.1 19.8 20.4 20.1 18.430 Mua
5 [HOSE.CMG] 03/12/2018 19.6 19.5 20 20 21.760 Mua
6 [HOSE.CMG] 29/11/2018 19.4 19.2 19.7 19.7 28.030 Mua
7 [HOSE.CMG] 28/11/2018 19.1 19.1 19.5 19.4 24.750 Mua
8 [HOSE.CMG] 27/11/2018 19.2 18.9 19.5 19.5 14.530 Mua
9 [HOSE.CMG] 26/11/2018 19 19 19.2 19.2 20.800 Theo dõi
10 [HOSE.CMG] 23/11/2018 19 19 19.2 19.2 3.670 Bán
11 [HOSE.CMG] 22/11/2018 19.55 19 20 19.45 18.260 Theo dõi
12 [HOSE.CMG] 21/11/2018 18.75 18.75 19.55 19.55 16.270 Theo dõi
13 [HOSE.CMG] 20/11/2018 18.9 18.9 19.2 19.2 3.610 Theo dõi
14 [HOSE.CMG] 19/11/2018 19.3 19 19.3 19.2 20.090 Theo dõi
15 [HOSE.CMG] 16/11/2018 19 19 19.5 19.2 2.510 Theo dõi
16 [HOSE.CMG] 15/11/2018 18.7 18.7 18.9 18.9 9.110 Bán
17 [HOSE.CMG] 14/11/2018 18.85 18.7 19.8 18.95 10.460 Bán
18 [HOSE.CMG] 13/11/2018 18.85 18.8 19.15 19.15 14.340 Bán
19 [HOSE.CMG] 12/11/2018 18.6 18.6 19.4 19.4 6.490 Bán
20 [HOSE.CMG] 09/11/2018 19.3 18.25 19.55 19 19.050 Bán