FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMG] 13/07/2018 19 19 19.6 19.6 19.940 Theo dõi
2 [HOSE.CMG] 12/07/2018 19.6 19 19.65 19.45 2.130 Theo dõi
3 [HOSE.CMG] 11/07/2018 19 18.8 19.8 19.6 24.690 Bán
4 [HOSE.CMG] 10/07/2018 19.9 18.7 19.9 19.7 22.720 Bán
5 [HOSE.CMG] 09/07/2018 19.4 19 19.8 19.5 32.350 Bán
6 [HOSE.CMG] 06/07/2018 18.3 18.3 19.6 19.4 18.740 Bán
7 [HOSE.CMG] 05/07/2018 18.9 17.9 19.9 18.7 61.750 Bán
8 [HOSE.CMG] 04/07/2018 19.9 18.6 20 18.9 39.830 Bán
9 [HOSE.CMG] 03/07/2018 21 19.9 21.55 19.9 51.310 Bán
10 [HOSE.CMG] 02/07/2018 20.4 20.2 21.3 20.8 35.620 Bán
11 [HOSE.CMG] 29/06/2018 21 20.5 21.3 21.3 22.740 Theo dõi
12 [HOSE.CMG] 28/06/2018 21.1 20.8 21.5 21.2 15.950 Theo dõi
13 [HOSE.CMG] 27/06/2018 21.4 21.1 21.6 21.5 14.000 Theo dõi
14 [HOSE.CMG] 26/06/2018 21 20.5 21.4 21.4 7.930 Theo dõi
15 [HOSE.CMG] 25/06/2018 20.2 20.2 22.5 20.5 34.610 Bán
16 [HOSE.CMG] 22/06/2018 20.6 20.05 21.5 21.5 38.450 Theo dõi
17 [HOSE.CMG] 21/06/2018 21.5 20.2 21.5 20.2 28.020 Bán
18 [HOSE.CMG] 20/06/2018 21.5 20.2 21.5 21 15.030 Bán
19 [HOSE.CMG] 19/06/2018 20.9 20.3 20.9 20.9 39.340 Bán
20 [HOSE.CMG] 18/06/2018 21.2 20.9 21.9 21 45.820 Theo dõi