FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMG] 22/03/2019 28.1 28.1 29.4 29.3 70.670 Theo dõi
2 [HOSE.CMG] 21/03/2019 30.3 28.5 30.3 28.5 102.000 Theo dõi
3 [HOSE.CMG] 20/03/2019 30.5 29.5 30.5 30 34.870 Theo dõi
4 [HOSE.CMG] 19/03/2019 31.5 30.5 31.5 30.5 28.890 Mua
5 [HOSE.CMG] 18/03/2019 31.3 30.8 31.5 31.5 27.730 Mua
6 [HOSE.CMG] 15/03/2019 30.3 30.1 31.85 31.3 179.770 Mua
7 [HOSE.CMG] 14/03/2019 30.9 30.3 31 30.9 29.070 Mua
8 [HOSE.CMG] 13/03/2019 31.5 30.9 31.6 30.9 61.700 Mua
9 [HOSE.CMG] 12/03/2019 29.8 29.1 31 30.9 138.470 Mua
10 [HOSE.CMG] 11/03/2019 29.2 29.2 29.7 29.6 40.160 Mua
11 [HOSE.CMG] 08/03/2019 29.1 28.9 29.85 29.85 35.510 Mua
12 [HOSE.CMG] 07/03/2019 30.6 29.5 30.6 29.5 112.670 Mua
13 [HOSE.CMG] 06/03/2019 30.85 29.55 31.4 30 224.770 Mua
14 [HOSE.CMG] 05/03/2019 29.5 29.5 30.9 30.85 222.050 Mua
15 [HOSE.CMG] 04/03/2019 28.9 28.9 30 29.8 118.020 Mua
16 [HOSE.CMG] 01/03/2019 28.7 28.5 29 28.75 9.850 Theo dõi
17 [HOSE.CMG] 28/02/2019 28 28 29.5 28.65 58.420 Theo dõi
18 [HOSE.CMG] 27/02/2019 29 28.7 29 29 68.760 Mua
19 [HOSE.CMG] 26/02/2019 28.95 28.2 28.95 28.5 39.380 Mua
20 [HOSE.CMG] 25/02/2019 28.6 28.2 29 28.2 98.290 Theo dõi