FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMT] 16/07/2018 10.5 10.5 10.5 10.5 200 Mua
2 [HOSE.CMT] 13/07/2018 10.5 10.5 10.5 10.5 240 Mua
3 [HOSE.CMT] 12/07/2018 10.7 10.7 10.7 10.7 180 Mua
4 [HOSE.CMT] 11/07/2018 10.25 10.25 10.25 10.25 200 Mua
5 [HOSE.CMT] 06/07/2018 11 11 11 11 10 Mua
6 [HOSE.CMT] 05/07/2018 10.3 9.63 11.05 11 1.460 Mua
7 [HOSE.CMT] 04/07/2018 10.2 10.2 10.35 10.35 50 Mua
8 [HOSE.CMT] 29/06/2018 9.44 9.44 10.15 10.15 100 Mua
9 [HOSE.CMT] 21/06/2018 10 10 10.15 10.15 190 Mua
10 [HOSE.CMT] 20/06/2018 10 10 10.15 10.15 60 Mua
11 [HOSE.CMT] 19/06/2018 10 10 10 10 450 Mua
12 [HOSE.CMT] 15/06/2018 9.9 9.9 10 10 500 Mua
13 [HOSE.CMT] 14/06/2018 9.49 9.49 10 10 20 Mua
14 [HOSE.CMT] 08/06/2018 10.2 10.2 10.2 10.2 200 Mua
15 [HOSE.CMT] 07/06/2018 9.85 9.85 10.2 10.2 650 Mua
16 [HOSE.CMT] 06/06/2018 9.85 9.85 9.85 9.85 40 Mua
17 [HOSE.CMT] 01/06/2018 9.3 9.3 10 10 570 Mua
18 [HOSE.CMT] 29/05/2018 10 10 10 10 210 Mua
19 [HOSE.CMT] 25/05/2018 9.85 9.85 9.85 9.85 110 Mua
20 [HOSE.CMT] 24/05/2018 9.45 9.45 9.9 9.54 450 Bán