FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMT] 15/12/2017 10.5 9.64 10.5 10.1 130 Bán
2 [HOSE.CMT] 13/12/2017 10.35 10.35 10.35 10.35 3.030 Bán
3 [HOSE.CMT] 12/12/2017 10.5 9.44 10.5 10.15 3.430 Bán
4 [HOSE.CMT] 11/12/2017 10.35 10.15 10.4 10.15 2.490 Bán
5 [HOSE.CMT] 08/12/2017 9.68 9.68 10.15 10.15 410 Bán
6 [HOSE.CMT] 07/12/2017 9.5 9.5 10.8 10.4 1.650 Bán
7 [HOSE.CMT] 06/12/2017 10.15 10.15 10.15 10.15 510 Bán
8 [HOSE.CMT] 05/12/2017 10.2 10.2 10.9 10.9 160 Theo dõi
9 [HOSE.CMT] 04/12/2017 10.3 10.25 11 10.95 5.510 Theo dõi
10 [HOSE.CMT] 01/12/2017 10.25 10.25 11 11 1.710 Theo dõi
11 [HOSE.CMT] 30/11/2017 10 9.77 11.2 11 5.000 Theo dõi
12 [HOSE.CMT] 29/11/2017 10.7 9.86 10.7 10.5 1.080 Bán
13 [HOSE.CMT] 28/11/2017 9.72 9.72 10.8 10.6 4.550 Bán
14 [HOSE.CMT] 27/11/2017 11 10.45 11 10.45 320 Bán
15 [HOSE.CMT] 24/11/2017 10.25 10.25 11.2 11.2 920 Bán
16 [HOSE.CMT] 23/11/2017 11 10.35 11.1 11 1.000 Bán
17 [HOSE.CMT] 22/11/2017 11.1 11.1 11.6 11.1 2.090 Bán
18 [HOSE.CMT] 21/11/2017 11.95 11.15 11.95 11.9 660 Mua
19 [HOSE.CMT] 20/11/2017 11.95 11.95 11.95 11.95 10 Mua
20 [HOSE.CMT] 17/11/2017 10.7 10.7 12.3 12.3 1.650 Mua