FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMT] 15/01/2019 6.57 6.57 6.93 6.58 450 Bán
2 [HOSE.CMT] 11/01/2019 6.7 6.51 7 7 490 Theo dõi
3 [HOSE.CMT] 10/01/2019 6.9 6.9 7 7 1.310 Theo dõi
4 [HOSE.CMT] 09/01/2019 6.75 6.52 7 7 1.210 Theo dõi
5 [HOSE.CMT] 08/01/2019 6.71 6.71 7.19 7 140 Theo dõi
6 [HOSE.CMT] 07/01/2019 7.25 6.75 7.25 7.2 300 Theo dõi
7 [HOSE.CMT] 03/01/2019 7.3 6.65 7.3 7.25 380 Mua
8 [HOSE.CMT] 02/01/2019 7.15 7.15 7.15 7.15 130 Theo dõi
9 [HOSE.CMT] 28/12/2018 7.15 6.32 7.15 7.15 3.130 Theo dõi
10 [HOSE.CMT] 27/12/2018 6.24 6.24 6.69 6.69 310 Bán
11 [HOSE.CMT] 26/12/2018 6.24 6.24 6.69 6.69 1.040 Bán
12 [HOSE.CMT] 25/12/2018 6.7 6.7 6.7 6.7 70 Bán
13 [HOSE.CMT] 21/12/2018 7.3 6.85 7.3 7 90 Bán
14 [HOSE.CMT] 20/12/2018 6.9 6.9 7.35 7.35 40 Bán
15 [HOSE.CMT] 18/12/2018 6.42 6.42 6.9 6.9 1.320 Bán
16 [HOSE.CMT] 17/12/2018 6.7 6.7 6.89 6.89 30 Bán
17 [HOSE.CMT] 14/12/2018 6.55 6.55 7 7 90 Bán
18 [HOSE.CMT] 12/12/2018 7 7 7 7 180 Bán
19 [HOSE.CMT] 11/12/2018 6.76 6.76 7 7 5.530 Bán
20 [HOSE.CMT] 10/12/2018 7.26 7.26 7.26 7.26 70 Bán