FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMT] 23/03/2018 8.9 8.9 9.15 9.09 7.430 Bán
2 [HOSE.CMT] 22/03/2018 9.5 8.65 9.5 9.1 1.720 Bán
3 [HOSE.CMT] 21/03/2018 9.5 8.7 9.5 9.28 5.210 Bán
4 [HOSE.CMT] 20/03/2018 9.35 9.35 9.35 9.35 1.560 Bán
5 [HOSE.CMT] 19/03/2018 9.5 8.65 9.5 9.44 380 Bán
6 [HOSE.CMT] 16/03/2018 9.3 8.56 9.5 9.3 40 Bán
7 [HOSE.CMT] 15/03/2018 9.3 8.66 9.5 9.2 3.080 Bán
8 [HOSE.CMT] 14/03/2018 9.17 9.16 9.7 9.3 5.610 Bán
9 [HOSE.CMT] 13/03/2018 9.84 9.84 9.84 9.84 600 Bán
10 [HOSE.CMT] 12/03/2018 9.8 9.3 9.8 9.8 480 Bán
11 [HOSE.CMT] 09/03/2018 9.23 9.23 9.85 9.23 1.790 Bán
12 [HOSE.CMT] 08/03/2018 9.99 9.3 10.2 9.9 1.200 Bán
13 [HOSE.CMT] 07/03/2018 9.4 9.4 9.99 9.99 1.100 Bán
14 [HOSE.CMT] 06/03/2018 10.1 10.1 10.1 10.1 100 Mua
15 [HOSE.CMT] 05/03/2018 9.99 9.9 10.2 9.9 590 Bán
16 [HOSE.CMT] 02/03/2018 9.99 9.3 10.1 9.99 150 Theo dõi
17 [HOSE.CMT] 01/03/2018 9.97 9.97 9.97 9.97 300 Theo dõi
18 [HOSE.CMT] 28/02/2018 9.9 9.8 10.25 9.97 2.360 Theo dõi
19 [HOSE.CMT] 27/02/2018 9.99 9.2 10.5 10.3 1.210 Mua
20 [HOSE.CMT] 26/02/2018 9.9 9.84 9.9 9.84 230 Theo dõi