FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMT] 20/09/2018 7.28 7.28 7.68 7.68 18.520 Bán
2 [HOSE.CMT] 19/09/2018 7.29 7.28 7.68 7.68 220 Theo dõi
3 [HOSE.CMT] 18/09/2018 7.7 7.7 7.7 7.7 1.010 Bán
4 [HOSE.CMT] 13/09/2018 7.7 7.7 7.7 7.7 10 Bán
5 [HOSE.CMT] 12/09/2018 7.33 7.33 7.7 7.5 650 Bán
6 [HOSE.CMT] 11/09/2018 7.7 7.7 7.7 7.7 20 Bán
7 [HOSE.CMT] 10/09/2018 7.67 7.15 7.8 7.8 170 Bán
8 [HOSE.CMT] 07/09/2018 7.67 7.67 7.67 7.67 240 Bán
9 [HOSE.CMT] 06/09/2018 8.24 8.24 8.24 8.24 10 Theo dõi
10 [HOSE.CMT] 05/09/2018 8 7.99 8 7.99 40 Bán
11 [HOSE.CMT] 04/09/2018 8 8 8.23 8.23 2.010 Theo dõi
12 [HOSE.CMT] 31/08/2018 7.7 7.7 8.23 8.23 880 Theo dõi
13 [HOSE.CMT] 30/08/2018 7.7 7.5 7.7 7.7 260 Bán
14 [HOSE.CMT] 29/08/2018 7.53 7.53 8 8 1.570 Bán
15 [HOSE.CMT] 28/08/2018 7.55 7.53 7.98 7.98 210 Bán
16 [HOSE.CMT] 27/08/2018 7.65 7.65 7.98 7.98 30 Bán
17 [HOSE.CMT] 24/08/2018 7.98 7.98 8.14 8 1.440 Bán
18 [HOSE.CMT] 23/08/2018 8.27 8.14 8.27 8.14 1.590 Bán
19 [HOSE.CMT] 22/08/2018 8.8 8.27 8.8 8.75 2.290 Theo dõi
20 [HOSE.CMT] 21/08/2018 7.9 7.9 8.99 8.89 10.460 Theo dõi