FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMV] 18/09/2018 12.05 12.05 12.05 12.05 10 Theo dõi
2 [HOSE.CMV] 17/09/2018 12.8 12.8 12.8 12.8 10 Theo dõi
3 [HOSE.CMV] 14/09/2018 13.75 13.75 15.75 13.75 40 Theo dõi
4 [HOSE.CMV] 12/09/2018 14.75 14.75 16.95 14.75 40 Mua
5 [HOSE.CMV] 10/09/2018 13.85 13.85 15.85 15.85 70 Mua
6 [HOSE.CMV] 07/09/2018 14.85 14.85 14.85 14.85 50 Theo dõi
7 [HOSE.CMV] 06/09/2018 13.9 13.9 13.9 13.9 100 Bán
8 [HOSE.CMV] 05/09/2018 14.8 12.9 14.8 13 30 Bán
9 [HOSE.CMV] 04/09/2018 13.85 13.85 13.85 13.85 10 Bán
10 [HOSE.CMV] 30/08/2018 12.95 12.95 14.85 14.85 20 Bán
11 [HOSE.CMV] 29/08/2018 12.1 12.1 13.9 13.9 40 Bán
12 [HOSE.CMV] 24/08/2018 13 13 13 13 10 Bán
13 [HOSE.CMV] 23/08/2018 12.15 12.15 12.15 12.15 10 Quá bán
14 [HOSE.CMV] 21/08/2018 12.85 12.85 12.85 12.85 10 Quá bán
15 [HOSE.CMV] 20/08/2018 13.7 13.7 13.7 13.7 10 Quá bán
16 [HOSE.CMV] 17/08/2018 14.7 14.7 14.7 14.7 10 Quá bán
17 [HOSE.CMV] 16/08/2018 15.8 15.8 15.8 15.8 10 Bán
18 [HOSE.CMV] 15/08/2018 16.95 16.95 16.95 16.95 10 Bán
19 [HOSE.CMV] 13/08/2018 18.2 18.2 18.2 18.2 400 Bán
20 [HOSE.CMV] 10/08/2018 19.55 19.55 19.55 19.55 10 Theo dõi