FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMV] 25/01/2018 23 23 23 23 710 Mua
2 [HOSE.CMV] 17/01/2018 22 22 22 22 640 Mua
3 [HOSE.CMV] 04/01/2018 22.4 22.4 22.4 22.4 3.410 Mua
4 [HOSE.CMV] 18/12/2017 22.5 22.5 22.5 22.5 10 Mua
5 [HOSE.CMV] 15/12/2017 22 21.8 22 21.8 3.500 Mua
6 [HOSE.CMV] 14/12/2017 21.5 21.5 21.5 21.5 10 Theo dõi
7 [HOSE.CMV] 11/12/2017 21.3 21.3 21.3 21.3 100 Bán
8 [HOSE.CMV] 04/12/2017 21.2 21.2 21.2 21.2 1.000 Bán
9 [HOSE.CMV] 29/11/2017 21 21 21 21 490 Bán
10 [HOSE.CMV] 28/11/2017 21 21 21 21 1.580 Bán
11 [HOSE.CMV] 27/11/2017 22 22 22 22 1.950 Mua
12 [HOSE.CMV] 21/11/2017 22 22 22 22 1.730 Theo dõi
13 [HOSE.CMV] 17/11/2017 22 22 22 22 1.000 Theo dõi
14 [HOSE.CMV] 14/11/2017 22 22 22 22 550 Theo dõi
15 [HOSE.CMV] 13/11/2017 21.9 21.9 21.9 21.9 10 Mua
16 [HOSE.CMV] 09/11/2017 21.9 21.9 21.9 21.9 330 Mua
17 [HOSE.CMV] 08/11/2017 21.9 21.9 21.9 21.9 1.290 Mua
18 [HOSE.CMV] 07/11/2017 21.9 21.9 21.9 21.9 10 Mua
19 [HOSE.CMV] 03/11/2017 22 22 22 22 2.640 Mua
20 [HOSE.CMV] 20/10/2017 22.1 22 22.1 22 2.900 Mua