FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMV] 21/11/2018 17.5 17.5 17.5 17.5 500 Bán
2 [HOSE.CMV] 20/11/2018 18.1 18.1 18.1 18.1 500 Bán
3 [HOSE.CMV] 15/11/2018 18.1 18.1 18.1 18.1 290 Bán
4 [HOSE.CMV] 14/11/2018 18.1 18.1 18.1 18.1 100 Theo dõi
5 [HOSE.CMV] 12/11/2018 18.1 18.1 18.1 18.1 1.190 Theo dõi
6 [HOSE.CMV] 08/11/2018 19 19 19 19 12.520 Theo dõi
7 [HOSE.CMV] 02/11/2018 20.1 20.1 20.1 20.1 1.000 Mua
8 [HOSE.CMV] 31/10/2018 21.5 21.5 21.5 21.5 270 Mua
9 [HOSE.CMV] 29/10/2018 21.3 21.3 21.3 21.3 50 Mua
10 [HOSE.CMV] 26/10/2018 21.3 21.3 21.3 21.3 200 Mua
11 [HOSE.CMV] 25/10/2018 21.3 21.3 21.3 21.3 10 Mua
12 [HOSE.CMV] 24/10/2018 21.3 21.3 21.3 21.3 20 Mua
13 [HOSE.CMV] 23/10/2018 21.3 21.3 21.3 21.3 10 Mua
14 [HOSE.CMV] 22/10/2018 19.95 17.35 19.95 19.95 680 Mua
15 [HOSE.CMV] 19/10/2018 16.25 16.25 18.65 18.65 20 Mua
16 [HOSE.CMV] 18/10/2018 15.3 15.3 17.45 17.45 20 Mua
17 [HOSE.CMV] 17/10/2018 14.25 14.25 16.35 16.35 20 Mua
18 [HOSE.CMV] 16/10/2018 13.3 13.3 15.3 15.3 20 Mua
19 [HOSE.CMV] 15/10/2018 12.5 12.5 14.3 14.3 20 Mua
20 [HOSE.CMV] 12/10/2018 13.4 13.4 13.4 13.4 10 Theo dõi