FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMX] 14/11/2018 17.15 15 17.15 16.5 922.440 Quá mua
2 [HOSE.CMX] 13/11/2018 16 15.8 16.05 16.05 292.620 Quá mua
3 [HOSE.CMX] 12/11/2018 14.95 14.1 15 15 268.390 Quá mua
4 [HOSE.CMX] 09/11/2018 14.05 13.85 14.05 14.05 405.220 Quá mua
5 [HOSE.CMX] 08/11/2018 13.1 13.1 13.15 13.15 78.050 Mua
6 [HOSE.CMX] 07/11/2018 11.5 11.3 12.3 12.3 179.930 Mua
7 [HOSE.CMX] 06/11/2018 11.95 11.5 11.95 11.5 81.750 Mua
8 [HOSE.CMX] 05/11/2018 10.75 10.7 12 11.9 174.620 Mua
9 [HOSE.CMX] 02/11/2018 11.6 11.45 12 11.45 216.890 Mua
10 [HOSE.CMX] 01/11/2018 13.1 12.1 13.15 12.3 145.870 Quá mua
11 [HOSE.CMX] 31/10/2018 11.5 10.8 12.3 12.3 182.060 Quá mua
12 [HOSE.CMX] 30/10/2018 12.15 11.1 12.15 11.5 606.180 Quá mua
13 [HOSE.CMX] 29/10/2018 11.4 11.4 11.4 11.4 14.600 Quá mua
14 [HOSE.CMX] 26/10/2018 10.7 10.7 10.7 10.7 86.710 Quá mua
15 [HOSE.CMX] 25/10/2018 10 10 10 10 53.540 Quá mua
16 [HOSE.CMX] 24/10/2018 9.38 9.38 9.38 9.38 107.540 Mua
17 [HOSE.CMX] 23/10/2018 8.77 8.7 8.77 8.77 249.860 Mua
18 [HOSE.CMX] 22/10/2018 7.7 7.6 8.23 8.2 140.800 Mua
19 [HOSE.CMX] 19/10/2018 7.5 7.5 7.86 7.7 3.810 Mua
20 [HOSE.CMX] 18/10/2018 7.39 7 7.48 7.35 16.950 Mua