FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMX] 17/07/2018 5.18 4.7 5.18 4.7 110 Theo dõi
2 [HOSE.CMX] 16/07/2018 5.4 4.85 5.4 4.85 260 Theo dõi
3 [HOSE.CMX] 13/07/2018 5.3 5.1 5.3 5.2 50 Mua
4 [HOSE.CMX] 12/07/2018 5.09 4.9 5.4 5.09 2.690 Mua
5 [HOSE.CMX] 11/07/2018 5 5 5.08 5.08 1.050 Mua
6 [HOSE.CMX] 10/07/2018 4.7 4.7 5 5 6.010 Mua
7 [HOSE.CMX] 09/07/2018 4.8 4.8 5 4.8 23.030 Theo dõi
8 [HOSE.CMX] 06/07/2018 5 5 5 5 10 Mua
9 [HOSE.CMX] 05/07/2018 4.8 4.75 4.8 4.75 1.170 Theo dõi
10 [HOSE.CMX] 04/07/2018 4.98 4.8 5 4.8 5.500 Mua
11 [HOSE.CMX] 03/07/2018 4.85 4.82 5 5 54.370 Mua
12 [HOSE.CMX] 02/07/2018 4.89 4.7 4.89 4.7 3.960 Theo dõi
13 [HOSE.CMX] 29/06/2018 4.8 4.66 4.89 4.89 890 Mua
14 [HOSE.CMX] 28/06/2018 4.8 4.8 4.8 4.8 370 Mua
15 [HOSE.CMX] 27/06/2018 4.98 4.75 5 4.75 3.110 Mua
16 [HOSE.CMX] 26/06/2018 5 4.75 5 4.75 6.500 Mua
17 [HOSE.CMX] 25/06/2018 4.72 4.7 5.1 5.1 4.260 Mua
18 [HOSE.CMX] 22/06/2018 4.81 4.81 4.81 4.81 930 Mua
19 [HOSE.CMX] 21/06/2018 4.5 4.5 4.5 4.5 10 Bán
20 [HOSE.CMX] 20/06/2018 4.91 4.71 4.91 4.71 60 Mua