FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMX] 22/03/2019 22.4 20.5 23.3 23.3 63.690 Mua
2 [HOSE.CMX] 21/03/2019 22.7 21.9 23.4 21.9 165.000 Mua
3 [HOSE.CMX] 20/03/2019 22.35 22.35 23.8 23.5 86.130 Quá mua
4 [HOSE.CMX] 19/03/2019 22.35 21.7 22.35 22.35 264.270 Mua
5 [HOSE.CMX] 18/03/2019 19.55 19.55 20.9 20.9 159.170 Mua
6 [HOSE.CMX] 15/03/2019 19.5 18.8 20.6 19.55 31.450 Mua
7 [HOSE.CMX] 14/03/2019 18.65 18.6 20 19.6 68.110 Mua
8 [HOSE.CMX] 13/03/2019 19 19 19.5 19.25 74.150 Mua
9 [HOSE.CMX] 12/03/2019 20.1 19.4 20.1 19.95 138.710 Mua
10 [HOSE.CMX] 11/03/2019 18.3 18 18.8 18.8 99.490 Mua
11 [HOSE.CMX] 08/03/2019 16.7 16.7 17.65 17.6 177.910 Mua
12 [HOSE.CMX] 07/03/2019 16.2 16 16.8 16.6 63.640 Mua
13 [HOSE.CMX] 06/03/2019 16 15.9 16.15 15.9 47.070 Bán
14 [HOSE.CMX] 05/03/2019 16 15.55 16.2 16.1 58.140 Theo dõi
15 [HOSE.CMX] 04/03/2019 16 15.75 16.3 16 72.600 Theo dõi
16 [HOSE.CMX] 01/03/2019 15.5 15.5 16 16 23.520 Theo dõi
17 [HOSE.CMX] 28/02/2019 16.3 15.6 16.3 15.6 38.500 Bán
18 [HOSE.CMX] 27/02/2019 16.2 15.8 16.5 16 25.480 Bán
19 [HOSE.CMX] 26/02/2019 16.3 15.9 16.3 16.2 38.550 Theo dõi
20 [HOSE.CMX] 25/02/2019 15.9 15.9 16.3 16.2 57.590 Theo dõi