FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMX] 20/09/2018 6.25 6.01 6.29 6.01 4.910 Mua
2 [HOSE.CMX] 19/09/2018 6.32 5.88 6.75 5.88 19.080 Mua
3 [HOSE.CMX] 18/09/2018 6.29 6.2 6.5 6.32 24.390 Mua
4 [HOSE.CMX] 17/09/2018 5.78 5.78 6.32 6.32 31.390 Mua
5 [HOSE.CMX] 14/09/2018 6.69 5.9 6.69 5.91 16.780 Mua
6 [HOSE.CMX] 13/09/2018 6.29 6.29 6.29 6.29 18.880 Mua
7 [HOSE.CMX] 12/09/2018 5.7 5.65 5.88 5.88 45.240 Mua
8 [HOSE.CMX] 11/09/2018 5.84 5.5 5.84 5.5 5.340 Mua
9 [HOSE.CMX] 10/09/2018 5.27 5.25 5.46 5.46 5.940 Mua
10 [HOSE.CMX] 07/09/2018 5.25 5.11 5.27 5.11 8.250 Theo dõi
11 [HOSE.CMX] 06/09/2018 5.35 5.2 5.35 5.27 12.830 Mua
12 [HOSE.CMX] 05/09/2018 5.29 5.11 5.29 5.11 220 Theo dõi
13 [HOSE.CMX] 04/09/2018 5.11 5.11 5.4 5.11 31.020 Theo dõi
14 [HOSE.CMX] 31/08/2018 5.4 5.2 5.55 5.2 30.460 Mua
15 [HOSE.CMX] 30/08/2018 4.85 4.85 5.3 5.3 1.120 Mua
16 [HOSE.CMX] 28/08/2018 5.11 5.1 5.2 5.2 390 Mua
17 [HOSE.CMX] 27/08/2018 5.12 5.1 5.29 5.29 20.060 Mua
18 [HOSE.CMX] 24/08/2018 5.1 5.1 5.1 5.1 50 Bán
19 [HOSE.CMX] 23/08/2018 5.3 5.3 5.3 5.3 110 Mua
20 [HOSE.CMX] 22/08/2018 5.2 5.1 5.2 5.2 8.470 Mua