FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMX] 25/05/2018 4.2 4.2 4.5 4.5 6.230 Bán
2 [HOSE.CMX] 24/05/2018 4.26 4.21 4.5 4.5 5.080 Bán
3 [HOSE.CMX] 23/05/2018 4.25 4.25 4.5 4.5 510 Bán
4 [HOSE.CMX] 22/05/2018 4.97 4.45 4.97 4.45 430 Bán
5 [HOSE.CMX] 21/05/2018 4.79 4.69 4.79 4.69 700 Bán
6 [HOSE.CMX] 18/05/2018 4.4 4.4 4.8 4.8 1.010 Bán
7 [HOSE.CMX] 16/05/2018 4.4 4.3 4.8 4.7 10.020 Bán
8 [HOSE.CMX] 15/05/2018 4.7 4.6 4.7 4.6 85.000 Bán
9 [HOSE.CMX] 14/05/2018 4.65 4.65 4.88 4.88 510 Theo dõi
10 [HOSE.CMX] 11/05/2018 5 5 5 5 1.000 Mua
11 [HOSE.CMX] 07/05/2018 4.94 4.91 4.94 4.91 410 Theo dõi
12 [HOSE.CMX] 04/05/2018 4.73 4.65 4.94 4.94 12.290 Mua
13 [HOSE.CMX] 03/05/2018 4.7 4.65 4.7 4.65 38.990 Bán
14 [HOSE.CMX] 27/04/2018 5 5 5 5 200 Mua
15 [HOSE.CMX] 26/04/2018 5 4.7 5 4.7 3.210 Theo dõi
16 [HOSE.CMX] 24/04/2018 4.9 4.9 5.1 5 2.100 Mua
17 [HOSE.CMX] 23/04/2018 5 5 5.1 5.1 47.680 Mua
18 [HOSE.CMX] 20/04/2018 4.9 4.9 5 5 220 Mua
19 [HOSE.CMX] 19/04/2018 4.9 4.9 4.9 4.9 1.010 Mua
20 [HOSE.CMX] 18/04/2018 4.88 4.88 5 4.9 8.320 Mua