FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMX] 15/01/2019 13.45 13.45 14 14 29.830 Bán
2 [HOSE.CMX] 14/01/2019 13.1 13.1 13.5 13.1 21.170 Bán
3 [HOSE.CMX] 11/01/2019 13.5 13.05 13.9 13.05 41.770 Bán
4 [HOSE.CMX] 10/01/2019 14 13.5 14 13.5 29.270 Bán
5 [HOSE.CMX] 09/01/2019 14.1 13.7 14.1 13.9 25.190 Bán
6 [HOSE.CMX] 08/01/2019 13.9 13.6 14.2 14.1 2.610 Bán
7 [HOSE.CMX] 07/01/2019 13.5 13.5 14 13.9 14.770 Bán
8 [HOSE.CMX] 04/01/2019 13.6 12.85 13.6 13.2 70.330 Bán
9 [HOSE.CMX] 03/01/2019 14.2 13.8 14.2 13.8 50.990 Bán
10 [HOSE.CMX] 02/01/2019 14.8 14.7 15.4 14.8 3.570 Bán
11 [HOSE.CMX] 28/12/2018 15 14.85 15.3 15.2 23.640 Theo dõi
12 [HOSE.CMX] 27/12/2018 15.05 14.5 15.2 15 17.660 Bán
13 [HOSE.CMX] 26/12/2018 14.3 14.3 15 14.95 26.410 Bán
14 [HOSE.CMX] 25/12/2018 13.8 13.75 14.5 14.5 272.740 Bán
15 [HOSE.CMX] 24/12/2018 15 14.5 15.4 14.75 85.810 Theo dõi
16 [HOSE.CMX] 21/12/2018 15.7 14.8 15.7 15.55 100.220 Mua
17 [HOSE.CMX] 20/12/2018 15.65 15.65 16 15.9 22.810 Mua
18 [HOSE.CMX] 19/12/2018 16.25 15.8 16.3 15.8 40.970 Mua
19 [HOSE.CMX] 18/12/2018 15.6 15.2 16.3 16 158.230 Mua
20 [HOSE.CMX] 17/12/2018 15.8 15.1 16.8 15.6 110.730 Mua