FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMX] 20/03/2018 4.84 4.84 5.1 5.1 620 Mua
2 [HOSE.CMX] 19/03/2018 5.3 5.1 5.3 5.2 150 Mua
3 [HOSE.CMX] 16/03/2018 5 4.65 5 5 8.690 Mua
4 [HOSE.CMX] 15/03/2018 4.7 4.7 5 5 21.020 Mua
5 [HOSE.CMX] 14/03/2018 5 4.7 5 4.7 270 Mua
6 [HOSE.CMX] 13/03/2018 5 5 5 5 1.300 Mua
7 [HOSE.CMX] 12/03/2018 5 4.82 5.1 4.95 23.910 Mua
8 [HOSE.CMX] 09/03/2018 5 5 5.2 5 10.580 Mua
9 [HOSE.CMX] 08/03/2018 4.79 4.7 5 5 16.480 Mua
10 [HOSE.CMX] 07/03/2018 4.64 4.4 4.68 4.68 18.540 Mua
11 [HOSE.CMX] 06/03/2018 4.6 4.6 4.69 4.69 1.170 Mua
12 [HOSE.CMX] 05/03/2018 4.21 4.2 4.52 4.52 8.130 Theo dõi
13 [HOSE.CMX] 02/03/2018 4.6 4.45 4.6 4.45 90 Bán
14 [HOSE.CMX] 01/03/2018 4.41 4.4 4.41 4.4 3.290 Bán
15 [HOSE.CMX] 28/02/2018 4.64 4.41 4.64 4.41 110 Bán
16 [HOSE.CMX] 27/02/2018 4.32 4.32 4.64 4.64 1.800 Theo dõi
17 [HOSE.CMX] 23/02/2018 4.6 4.37 4.6 4.37 510 Bán
18 [HOSE.CMX] 22/02/2018 4.4 4.4 4.67 4.67 110 Theo dõi
19 [HOSE.CMX] 21/02/2018 4.4 4.4 4.4 4.4 2.100 Bán
20 [HOSE.CMX] 13/02/2018 4.38 4.1 4.53 4.22 4.220 Bán