FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMX] 16/05/2019 24.2 22.65 24.35 22.65 69.810 Theo dõi
2 [HOSE.CMX] 15/05/2019 24.15 24.1 24.8 24.2 26.680 Mua
3 [HOSE.CMX] 14/05/2019 24.6 24 24.6 24.3 21.820 Mua
4 [HOSE.CMX] 13/05/2019 25 24.1 25 24.6 69.680 Mua
5 [HOSE.CMX] 10/05/2019 24.8 24 24.8 24.4 44.460 Mua
6 [HOSE.CMX] 09/05/2019 23.5 22.9 24.5 24.5 84.340 Mua
7 [HOSE.CMX] 08/05/2019 23 22.5 23.65 23.3 23.640 Bán
8 [HOSE.CMX] 07/05/2019 22.6 22.6 23.45 23 12.880 Bán
9 [HOSE.CMX] 06/05/2019 23.2 22 23.75 22.8 35.600 Bán
10 [HOSE.CMX] 03/05/2019 23.8 23 24 23.2 24.110 Bán
11 [HOSE.CMX] 02/05/2019 24.3 23.6 24.3 23.8 48.570 Bán
12 [HOSE.CMX] 26/04/2019 23.6 23.3 24 23.95 13.210 Theo dõi
13 [HOSE.CMX] 25/04/2019 24.6 23.55 24.6 24 21.000 Theo dõi
14 [HOSE.CMX] 24/04/2019 23.65 23.1 24.45 24 119.230 Theo dõi
15 [HOSE.CMX] 23/04/2019 24.6 23.4 24.8 23.65 115.960 Theo dõi
16 [HOSE.CMX] 22/04/2019 26 24.6 26.2 25 101.270 Mua
17 [HOSE.CMX] 19/04/2019 27 25.8 27.4 26 71.480 Mua
18 [HOSE.CMX] 18/04/2019 26 25.8 27.25 26.95 134.890 Mua
19 [HOSE.CMX] 17/04/2019 27.5 26 27.9 26 113.340 Mua
20 [HOSE.CMX] 16/04/2019 25.05 25.05 28 27.55 180.430 Mua