FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMX] 15/12/2017 4.5 4.43 4.5 4.43 7.000 Bán
2 [HOSE.CMX] 14/12/2017 4.45 4.45 4.5 4.5 4.550 Theo dõi
3 [HOSE.CMX] 13/12/2017 4.45 4.36 4.5 4.5 3.010 Theo dõi
4 [HOSE.CMX] 12/12/2017 4.5 4.44 4.68 4.68 21.940 Theo dõi
5 [HOSE.CMX] 08/12/2017 4.6 4.5 4.8 4.75 5.640 Mua
6 [HOSE.CMX] 07/12/2017 4.8 4.7 4.8 4.8 20.320 Mua
7 [HOSE.CMX] 06/12/2017 5.1 4.8 5.1 4.8 4.710 Mua
8 [HOSE.CMX] 05/12/2017 4.75 4.75 5 5 32.260 Mua
9 [HOSE.CMX] 04/12/2017 4.7 4.7 5 5 3.560 Mua
10 [HOSE.CMX] 01/12/2017 4.7 4.6 4.72 4.72 23.640 Mua
11 [HOSE.CMX] 30/11/2017 4.5 4.5 4.65 4.65 39.000 Mua
12 [HOSE.CMX] 29/11/2017 4.6 4.5 4.6 4.6 120 Mua
13 [HOSE.CMX] 28/11/2017 4.5 4.5 4.7 4.7 3.110 Mua
14 [HOSE.CMX] 27/11/2017 4.7 4.5 4.7 4.5 3.790 Theo dõi
15 [HOSE.CMX] 24/11/2017 4.13 4.13 4.7 4.7 5.610 Mua
16 [HOSE.CMX] 23/11/2017 4.41 4.41 4.41 4.41 8.010 Theo dõi
17 [HOSE.CMX] 22/11/2017 4.8 4.38 4.8 4.7 520 Mua
18 [HOSE.CMX] 21/11/2017 4.81 4.6 4.81 4.7 14.590 Mua
19 [HOSE.CMX] 20/11/2017 4.5 4.5 4.7 4.6 1.490 Mua
20 [HOSE.CMX] 17/11/2017 4.25 4.25 4.5 4.5 9.670 Mua