FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CMX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CMX] 22/08/2019 29.75 29.7 30.5 30.3 51.020 Mua
2 [HOSE.CMX] 21/08/2019 28.15 28 30 29.25 84.170 Mua
3 [HOSE.CMX] 20/08/2019 29.2 27.25 29.2 28.15 106.630 Bán
4 [HOSE.CMX] 19/08/2019 29.9 28 29.9 29.3 23.940 Mua
5 [HOSE.CMX] 16/08/2019 29.3 29 30.5 29 63.900 Mua
6 [HOSE.CMX] 15/08/2019 27.7 27.5 29.3 29.3 46.990 Mua
7 [HOSE.CMX] 14/08/2019 28.4 27.6 28.4 27.7 16.210 Theo dõi
8 [HOSE.CMX] 13/08/2019 27.5 27 27.95 27.2 47.910 Theo dõi
9 [HOSE.CMX] 12/08/2019 27.7 27.6 28.7 27.6 86.970 Theo dõi
10 [HOSE.CMX] 09/08/2019 28.7 28.3 29.5 28.3 23.380 Mua
11 [HOSE.CMX] 08/08/2019 29.3 27.7 29.3 28.7 111.430 Mua
12 [HOSE.CMX] 07/08/2019 30.7 29.55 31.95 29.7 36.600 Mua
13 [HOSE.CMX] 06/08/2019 31 30.2 32.6 30.7 51.300 Mua
14 [HOSE.CMX] 05/08/2019 29.3 29.3 31.35 31.35 186.510 Quá mua
15 [HOSE.CMX] 02/08/2019 27.9 26.8 29.3 29.3 149.460 Mua
16 [HOSE.CMX] 01/08/2019 26.7 26.65 28.1 27.4 98.560 Mua
17 [HOSE.CMX] 31/07/2019 27 26.8 27.25 26.95 32.070 Mua
18 [HOSE.CMX] 30/07/2019 27.7 26.55 27.7 27.5 78.220 Mua
19 [HOSE.CMX] 29/07/2019 26 26 26.5 26.15 72.070 Mua
20 [HOSE.CMX] 26/07/2019 26.5 26 26.8 26.3 51.450 Mua