FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CNG] 15/12/2017 28.4 28 28.4 28.4 1.170 Bán
2 [HOSE.CNG] 14/12/2017 28.15 27.8 28.5 28 36.410 Bán
3 [HOSE.CNG] 13/12/2017 29 28 29 28.8 10.880 Mua
4 [HOSE.CNG] 12/12/2017 28.5 28.3 29 29 14.910 Mua
5 [HOSE.CNG] 11/12/2017 28.4 28.2 28.6 28.5 6.180 Mua
6 [HOSE.CNG] 08/12/2017 28.9 28.15 28.9 28.15 9.330 Theo dõi
7 [HOSE.CNG] 07/12/2017 28.3 28.2 28.95 28.35 11.440 Mua
8 [HOSE.CNG] 06/12/2017 28.5 28 29 28.8 35.820 Mua
9 [HOSE.CNG] 05/12/2017 28.95 28.6 29 28.6 13.640 Mua
10 [HOSE.CNG] 04/12/2017 29.35 29 29.8 29 32.900 Mua
11 [HOSE.CNG] 01/12/2017 29.5 29.35 30 29.35 35.480 Mua
12 [HOSE.CNG] 30/11/2017 28.55 28.45 29.3 29.3 18.680 Mua
13 [HOSE.CNG] 29/11/2017 28.2 27.85 28.5 28.4 57.220 Mua
14 [HOSE.CNG] 28/11/2017 28.4 28 28.5 28 21.620 Mua
15 [HOSE.CNG] 27/11/2017 28.4 28 28.4 28 13.630 Mua
16 [HOSE.CNG] 24/11/2017 28.4 27.5 28.4 27.8 19.690 Theo dõi
17 [HOSE.CNG] 23/11/2017 27.8 27.5 27.8 27.6 3.100 Bán
18 [HOSE.CNG] 22/11/2017 28.4 27.8 28.4 27.8 20.380 Mua
19 [HOSE.CNG] 21/11/2017 28 27.95 28.5 28 9.750 Mua
20 [HOSE.CNG] 20/11/2017 27.6 27.5 27.9 27.6 25.150 Bán