FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CNG] 03/01/2019 25.75 25.75 26 26 15.610 Mua
2 [HOSE.CNG] 02/01/2019 26 25.85 26 26 12.110 Mua
3 [HOSE.CNG] 28/12/2018 25.9 25.6 26 26 5.110 Theo dõi
4 [HOSE.CNG] 27/12/2018 25.8 25.6 25.9 25.9 12.970 Bán
5 [HOSE.CNG] 26/12/2018 25.8 25.8 25.85 25.85 1.860 Theo dõi
6 [HOSE.CNG] 25/12/2018 25.8 25.3 25.8 25.8 16.030 Bán
7 [HOSE.CNG] 24/12/2018 25.9 25.8 26.25 26.25 17.420 Mua
8 [HOSE.CNG] 21/12/2018 25.9 25.7 25.9 25.9 27.930 Bán
9 [HOSE.CNG] 20/12/2018 25.8 25.6 25.9 25.9 4.590 Theo dõi
10 [HOSE.CNG] 19/12/2018 25.6 25.55 25.9 25.9 7.550 Bán
11 [HOSE.CNG] 18/12/2018 25.8 25.5 26 26 10.300 Bán
12 [HOSE.CNG] 17/12/2018 25.8 25.8 25.85 25.8 5.080 Bán
13 [HOSE.CNG] 14/12/2018 26 25.8 26 26 40.220 Bán
14 [HOSE.CNG] 13/12/2018 26.2 25.95 26.2 26 18.350 Bán
15 [HOSE.CNG] 12/12/2018 25.95 25.9 26 26 18.650 Bán
16 [HOSE.CNG] 11/12/2018 25.9 25.85 25.95 25.95 3.880 Bán
17 [HOSE.CNG] 10/12/2018 25.8 25.8 26 25.95 10.210 Bán
18 [HOSE.CNG] 07/12/2018 25.95 25.7 26.75 25.8 14.110 Bán
19 [HOSE.CNG] 06/12/2018 26 25.8 26.2 26 13.000 Bán
20 [HOSE.CNG] 05/12/2018 26.2 25.85 27.3 26 10.360 Bán