FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CNG] 20/03/2018 29.8 29.1 29.8 29.8 14.270 Bán
2 [HOSE.CNG] 19/03/2018 30.15 29.8 30.15 29.8 21.530 Bán
3 [HOSE.CNG] 16/03/2018 29.8 29.5 30 29.8 24.370 Bán
4 [HOSE.CNG] 15/03/2018 30.2 28.2 32 29.7 32.890 Theo dõi
5 [HOSE.CNG] 14/03/2018 30.7 30.1 30.7 30.1 37.460 Theo dõi
6 [HOSE.CNG] 13/03/2018 30.8 30.8 30.8 30.8 13.260 Mua
7 [HOSE.CNG] 12/03/2018 30.8 28.65 31 30.8 70.880 Mua
8 [HOSE.CNG] 09/03/2018 30.75 28.6 30.85 30.8 63.350 Mua
9 [HOSE.CNG] 08/03/2018 30.8 30.4 30.85 30.75 15.590 Mua
10 [HOSE.CNG] 07/03/2018 30.4 30.4 30.8 30.8 66.340 Mua
11 [HOSE.CNG] 06/03/2018 30.35 29.9 30.4 30.4 63.630 Mua
12 [HOSE.CNG] 05/03/2018 29.8 29.8 30.3 30.2 48.730 Mua
13 [HOSE.CNG] 02/03/2018 30 29.4 30.45 30 13.650 Mua
14 [HOSE.CNG] 01/03/2018 29.8 29.5 30 30 40.420 Theo dõi
15 [HOSE.CNG] 28/02/2018 31 29.8 31 29.8 26.860 Bán
16 [HOSE.CNG] 27/02/2018 30.2 29.7 30.4 30.4 33.210 Mua
17 [HOSE.CNG] 26/02/2018 29.6 29.6 30.3 29.6 34.810 Bán
18 [HOSE.CNG] 23/02/2018 30 29.5 30.45 30.15 29.850 Theo dõi
19 [HOSE.CNG] 22/02/2018 30.5 29.05 30.5 30 38.690 Bán
20 [HOSE.CNG] 21/02/2018 30.4 30.4 32 30.5 4.120 Theo dõi