FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CNG] 21/11/2018 26.75 26.5 26.75 26.75 25.470 Bán
2 [HOSE.CNG] 20/11/2018 26.75 26.75 26.75 26.75 4.380 Bán
3 [HOSE.CNG] 19/11/2018 26.6 26.5 26.75 26.75 23.600 Bán
4 [HOSE.CNG] 16/11/2018 26.85 26.5 26.85 26.85 22.880 Bán
5 [HOSE.CNG] 15/11/2018 26.85 26.85 26.85 26.85 2.490 Bán
6 [HOSE.CNG] 14/11/2018 26.6 26.6 26.9 26.9 14.200 Bán
7 [HOSE.CNG] 13/11/2018 26.95 26.6 26.95 26.9 6.470 Theo dõi
8 [HOSE.CNG] 12/11/2018 26.95 26.6 26.95 26.95 1.350 Theo dõi
9 [HOSE.CNG] 09/11/2018 27 26.5 27 27 34.740 Theo dõi
10 [HOSE.CNG] 08/11/2018 27.1 26.9 27.1 27 13.210 Theo dõi
11 [HOSE.CNG] 07/11/2018 27.1 27 27.1 27.1 13.240 Mua
12 [HOSE.CNG] 06/11/2018 27.3 26.6 27.3 27.3 24.370 Mua
13 [HOSE.CNG] 05/11/2018 27.45 27.1 27.45 27.2 3.270 Mua
14 [HOSE.CNG] 02/11/2018 27 27 27.45 27.45 2.010 Mua
15 [HOSE.CNG] 01/11/2018 27 26.95 28.8 27 2.380 Theo dõi
16 [HOSE.CNG] 31/10/2018 26.95 26.95 26.95 26.95 1.050 Theo dõi
17 [HOSE.CNG] 30/10/2018 26.7 26.7 26.95 26.95 5.310 Theo dõi
18 [HOSE.CNG] 29/10/2018 26.9 26.8 26.9 26.8 1.280 Bán
19 [HOSE.CNG] 26/10/2018 26.9 26.7 26.9 26.9 8.290 Bán
20 [HOSE.CNG] 25/10/2018 27 26.5 27 26.55 12.830 Theo dõi