FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CNG] 13/06/2019 22.6 22.55 22.9 22.9 31.570 Theo dõi
2 [HOSE.CNG] 12/06/2019 22.6 22.55 22.65 22.6 11.040 Bán
3 [HOSE.CNG] 11/06/2019 22.65 22.5 23.7 22.55 45.890 Bán
4 [HOSE.CNG] 10/06/2019 22.6 22.5 22.75 22.65 37.090 Bán
5 [HOSE.CNG] 07/06/2019 23 22.4 23.7 22.5 4.530 Bán
6 [HOSE.CNG] 06/06/2019 22.7 22.3 22.7 22.45 15.120 Bán
7 [HOSE.CNG] 05/06/2019 22.7 22.45 22.7 22.55 33.480 Bán
8 [HOSE.CNG] 04/06/2019 22.1 22.1 22.8 22.7 12.080 Bán
9 [HOSE.CNG] 03/06/2019 23.2 22.1 23.4 22.1 61.760 Quá bán
10 [HOSE.CNG] 31/05/2019 23.2 23.2 23.9 23.2 32.030 Quá bán
11 [HOSE.CNG] 30/05/2019 23.5 23.2 24.5 23.2 26.910 Quá bán
12 [HOSE.CNG] 29/05/2019 23.3 23.1 24.75 23.4 21.940 Bán
13 [HOSE.CNG] 28/05/2019 23.8 23.3 23.8 23.3 38.120 Quá bán
14 [HOSE.CNG] 27/05/2019 24.1 23.75 24.1 23.8 22.250 Bán
15 [HOSE.CNG] 24/05/2019 25 24.1 25 24.2 30.850 Bán
16 [HOSE.CNG] 23/05/2019 27 26.7 27 26.9 84.010 Mua
17 [HOSE.CNG] 22/05/2019 27 26.7 27 27 79.190 Mua
18 [HOSE.CNG] 21/05/2019 26.3 26.25 26.6 26.6 107.000 Mua
19 [HOSE.CNG] 20/05/2019 26.25 26.2 26.3 26.25 68.430 Theo dõi
20 [HOSE.CNG] 17/05/2019 26.2 26.15 26.25 26.25 32.470 Theo dõi