FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CNG] 17/07/2018 27.6 27 28 28 4.950 Theo dõi
2 [HOSE.CNG] 16/07/2018 28.8 27.6 28.8 27.6 12.750 Bán
3 [HOSE.CNG] 13/07/2018 27.5 27.3 27.8 27.7 8.460 Bán
4 [HOSE.CNG] 12/07/2018 27.8 27.5 27.8 27.8 3.450 Bán
5 [HOSE.CNG] 11/07/2018 27.8 26.2 28 27.8 22.760 Bán
6 [HOSE.CNG] 10/07/2018 27.8 27.8 28.5 28.1 7.960 Mua
7 [HOSE.CNG] 09/07/2018 27.8 27.8 27.9 27.8 5.670 Theo dõi
8 [HOSE.CNG] 06/07/2018 27.1 27.1 27.85 27.8 4.530 Theo dõi
9 [HOSE.CNG] 05/07/2018 28 27 28.4 27.9 11.830 Theo dõi
10 [HOSE.CNG] 04/07/2018 28 27.2 28 28 6.920 Theo dõi
11 [HOSE.CNG] 03/07/2018 28.3 27.5 28.3 28.15 6.380 Mua
12 [HOSE.CNG] 02/07/2018 27.5 27.5 28.5 28.5 7.810 Mua
13 [HOSE.CNG] 29/06/2018 27.85 27.5 27.85 27.8 3.130 Theo dõi
14 [HOSE.CNG] 28/06/2018 27.9 27.3 28 28 7.490 Mua
15 [HOSE.CNG] 27/06/2018 27.9 27.85 27.9 27.9 3.560 Theo dõi
16 [HOSE.CNG] 26/06/2018 27.9 27.9 27.9 27.9 3.080 Theo dõi
17 [HOSE.CNG] 25/06/2018 27.5 27.3 27.9 27.9 6.040 Theo dõi
18 [HOSE.CNG] 22/06/2018 27.3 27.2 28 28 1.920 Theo dõi
19 [HOSE.CNG] 21/06/2018 28 28 28 28 10 Theo dõi
20 [HOSE.CNG] 20/06/2018 27.5 27.5 28 28 680 Theo dõi