FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CNG] 19/09/2018 26.85 26.45 26.85 26.45 16.870 Bán
2 [HOSE.CNG] 18/09/2018 26.45 26.45 26.5 26.45 8.400 Bán
3 [HOSE.CNG] 17/09/2018 26.45 26.4 26.5 26.45 11.590 Bán
4 [HOSE.CNG] 14/09/2018 26.6 26.45 26.6 26.55 8.530 Bán
5 [HOSE.CNG] 13/09/2018 26.5 26.45 26.55 26.55 9.510 Bán
6 [HOSE.CNG] 12/09/2018 26.9 26.45 26.9 26.6 12.260 Bán
7 [HOSE.CNG] 11/09/2018 27 26.9 27 26.9 4.100 Bán
8 [HOSE.CNG] 10/09/2018 26.9 26.9 27 26.9 3.760 Bán
9 [HOSE.CNG] 07/09/2018 27 26.5 27 26.9 7.510 Theo dõi
10 [HOSE.CNG] 06/09/2018 27 26.9 27 27 25.560 Theo dõi
11 [HOSE.CNG] 05/09/2018 27 26.9 27 27 10.460 Theo dõi
12 [HOSE.CNG] 04/09/2018 27 26.9 27 26.9 35.850 Theo dõi
13 [HOSE.CNG] 31/08/2018 27 26.9 27 27 18.970 Theo dõi
14 [HOSE.CNG] 30/08/2018 27 27 27 27 24.900 Theo dõi
15 [HOSE.CNG] 29/08/2018 27.4 27 27.4 27.1 16.550 Mua
16 [HOSE.CNG] 28/08/2018 27.2 27 27.35 27.35 14.660 Mua
17 [HOSE.CNG] 27/08/2018 27.5 27.1 27.5 27.2 5.070 Mua
18 [HOSE.CNG] 24/08/2018 26.9 26.9 27.2 27.2 4.040 Mua
19 [HOSE.CNG] 23/08/2018 26.9 26.7 27.2 26.7 24.190 Bán
20 [HOSE.CNG] 22/08/2018 26.9 26.6 27 27 5.800 Theo dõi