FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CNG] 22/03/2019 26.7 26.7 26.95 26.9 16.630 Mua
2 [HOSE.CNG] 21/03/2019 26.75 26.6 26.85 26.65 18.790 Theo dõi
3 [HOSE.CNG] 20/03/2019 26.85 26.7 26.9 26.8 39.100 Mua
4 [HOSE.CNG] 19/03/2019 27 26.7 27 26.9 46.180 Mua
5 [HOSE.CNG] 18/03/2019 27.15 26.7 27.2 27 25.270 Mua
6 [HOSE.CNG] 15/03/2019 27 26.7 27.3 26.7 16.170 Mua
7 [HOSE.CNG] 14/03/2019 27.25 27 27.3 27.1 25.830 Mua
8 [HOSE.CNG] 13/03/2019 26.5 26.5 27.4 27 54.480 Mua
9 [HOSE.CNG] 12/03/2019 26.5 26.45 26.7 26.65 22.400 Mua
10 [HOSE.CNG] 11/03/2019 26.95 26.5 26.95 26.5 19.400 Mua
11 [HOSE.CNG] 08/03/2019 26.35 26.35 27.1 26.8 32.860 Mua
12 [HOSE.CNG] 07/03/2019 26.3 26.3 26.45 26.4 30.930 Mua
13 [HOSE.CNG] 06/03/2019 26.3 26.3 26.5 26.4 21.680 Mua
14 [HOSE.CNG] 05/03/2019 26.25 26.25 26.45 26.25 32.160 Theo dõi
15 [HOSE.CNG] 04/03/2019 26.2 26.2 26.35 26.25 36.360 Theo dõi
16 [HOSE.CNG] 01/03/2019 26.5 26.2 26.5 26.2 41.480 Theo dõi
17 [HOSE.CNG] 28/02/2019 26.35 26.3 27 26.65 13.060 Mua
18 [HOSE.CNG] 27/02/2019 26.85 26.35 26.85 26.65 3.530 Mua
19 [HOSE.CNG] 26/02/2019 26.35 26.2 26.6 26.5 21.050 Mua
20 [HOSE.CNG] 25/02/2019 26.25 26.25 26.9 26.5 26.700 Mua