FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CNG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CNG] 18/05/2018 28 27.75 28.2 28 3.520 Bán
2 [HOSE.CNG] 17/05/2018 28.5 28 28.6 28 2.440 Theo dõi
3 [HOSE.CNG] 16/05/2018 28.6 28.5 28.6 28.6 3.560 Mua
4 [HOSE.CNG] 15/05/2018 28.8 28.5 28.8 28.6 1.770 Mua
5 [HOSE.CNG] 14/05/2018 28.65 28.5 28.65 28.5 2.800 Theo dõi
6 [HOSE.CNG] 11/05/2018 28.7 28.1 28.9 28.65 12.760 Mua
7 [HOSE.CNG] 10/05/2018 28.9 28.5 29.9 28.5 17.960 Theo dõi
8 [HOSE.CNG] 09/05/2018 28.2 28.2 29.2 28.9 12.430 Mua
9 [HOSE.CNG] 08/05/2018 28.3 28.2 28.5 28.2 2.520 Bán
10 [HOSE.CNG] 07/05/2018 28.7 28.3 28.7 28.7 2.530 Theo dõi
11 [HOSE.CNG] 04/05/2018 29.9 28.7 29.9 29 800 Theo dõi
12 [HOSE.CNG] 03/05/2018 28.7 28 28.7 28.6 3.070 Bán
13 [HOSE.CNG] 02/05/2018 28.15 27.5 28.8 28.7 2.580 Bán
14 [HOSE.CNG] 27/04/2018 28.25 27.5 28.25 28.15 3.150 Bán
15 [HOSE.CNG] 26/04/2018 28 26.6 29.8 26.6 21.550 Bán
16 [HOSE.CNG] 24/04/2018 28 27.8 28.5 28 28.350 Bán
17 [HOSE.CNG] 23/04/2018 28.5 28 28.5 28.3 12.260 Bán
18 [HOSE.CNG] 20/04/2018 28.5 28.5 29.4 28.6 6.190 Bán
19 [HOSE.CNG] 19/04/2018 29.95 29.1 29.95 29.1 58.380 Bán
20 [HOSE.CNG] 18/04/2018 30.4 29.2 30.4 29.7 13.940 Mua