FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.COM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.COM] 12/06/2019 54.8 51 54.8 54.4 140 Bán
2 [HOSE.COM] 11/06/2019 54.8 54.8 54.8 54.8 10 Bán
3 [HOSE.COM] 10/06/2019 53.1 53.1 53.1 53.1 10 Bán
4 [HOSE.COM] 07/06/2019 56.8 53 58.8 57 1.040 Mua
5 [HOSE.COM] 06/06/2019 56.9 56.9 56.9 56.9 20 Mua
6 [HOSE.COM] 05/06/2019 55.9 55.9 55.9 55.9 10 Mua
7 [HOSE.COM] 04/06/2019 55.9 55.9 55.9 55.9 20 Theo dõi
8 [HOSE.COM] 03/06/2019 51 50.6 55 55 1.050 Bán
9 [HOSE.COM] 31/05/2019 56 54 56 54 30 Bán
10 [HOSE.COM] 30/05/2019 52.3 52.3 55 54 110 Bán
11 [HOSE.COM] 27/05/2019 53 53 55.9 55.9 510 Theo dõi
12 [HOSE.COM] 24/05/2019 56.7 56.7 56.7 56.7 60 Theo dõi
13 [HOSE.COM] 22/05/2019 53 53 53 53 1.270 Bán
14 [HOSE.COM] 17/05/2019 56 56 56 56 1.000 Theo dõi
15 [HOSE.COM] 14/05/2019 56 56 56 56 10 Theo dõi
16 [HOSE.COM] 10/05/2019 55 55 55 55 10 Bán
17 [HOSE.COM] 08/05/2019 55 54 55 54 50 Bán
18 [HOSE.COM] 07/05/2019 56 56 56 56 10 Bán
19 [HOSE.COM] 03/05/2019 55 55 55 55 30 Bán
20 [HOSE.COM] 02/05/2019 55.5 55.5 55.5 55.5 130 Theo dõi