FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.COM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.COM] 03/01/2019 54.2 52 54.2 54.2 30 Bán
2 [HOSE.COM] 02/01/2019 54.4 52 54.4 54.4 60 Theo dõi
3 [HOSE.COM] 26/12/2018 54.5 54.5 54.5 54.5 60 Theo dõi
4 [HOSE.COM] 21/12/2018 54 52.6 56.2 55 490 Theo dõi
5 [HOSE.COM] 20/12/2018 60.5 60.5 60.5 60.5 60 Mua
6 [HOSE.COM] 19/12/2018 60.6 60.5 60.6 60.5 30 Mua
7 [HOSE.COM] 18/12/2018 59.1 56.7 61.5 60.6 2.440 Mua
8 [HOSE.COM] 17/12/2018 59 58.9 60 60 660 Mua
9 [HOSE.COM] 14/12/2018 59.5 56 59.5 59 730 Mua
10 [HOSE.COM] 13/12/2018 58 58 60 59.5 2.210 Mua
11 [HOSE.COM] 12/12/2018 57 57 59.5 59.5 200 Mua
12 [HOSE.COM] 11/12/2018 55.5 55 56 56 480 Theo dõi
13 [HOSE.COM] 10/12/2018 55 55 55 55 30 Bán
14 [HOSE.COM] 07/12/2018 54.5 54.5 54.5 54.5 30 Bán
15 [HOSE.COM] 06/12/2018 53.9 53.9 54 54 60 Bán
16 [HOSE.COM] 05/12/2018 54 53 54.9 53 100 Bán
17 [HOSE.COM] 04/12/2018 55.5 55.5 55.5 55.5 100 Bán
18 [HOSE.COM] 03/12/2018 53 53 55.3 55.3 100 Bán
19 [HOSE.COM] 29/11/2018 55.5 55.5 55.5 55.5 200 Bán
20 [HOSE.COM] 23/11/2018 57.9 57.9 57.9 57.9 240 Theo dõi