FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.COM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.COM] 15/12/2017 50.2 50.2 55.5 55.4 1.840 Bán
2 [HOSE.COM] 14/12/2017 52 52 52 52 310 Theo dõi
3 [HOSE.COM] 13/12/2017 51.7 51.7 54.5 52 3.570 Theo dõi
4 [HOSE.COM] 12/12/2017 64.1 57.5 64.1 57.5 1.200 Mua
5 [HOSE.COM] 11/12/2017 60 60 60 60 20 Mua
6 [HOSE.COM] 08/12/2017 60 60 65.9 60 160 Mua
7 [HOSE.COM] 07/12/2017 62.2 62.2 62.2 62.2 200 Mua
8 [HOSE.COM] 06/12/2017 66 66 66 66 1.970 Mua
9 [HOSE.COM] 05/12/2017 61.7 61 61.7 61.7 2.170 Mua
10 [HOSE.COM] 04/12/2017 57 57 57.7 57.7 3.410 Mua
11 [HOSE.COM] 01/12/2017 54.2 54 54.2 54 610 Mua
12 [HOSE.COM] 28/11/2017 53.5 53.5 53.5 53.5 20 Theo dõi
13 [HOSE.COM] 27/11/2017 53.4 53.4 53.4 53.4 110 Theo dõi
14 [HOSE.COM] 22/11/2017 53.8 53.8 53.8 53.8 390 Mua
15 [HOSE.COM] 21/11/2017 50.6 50.3 50.6 50.3 150 Theo dõi
16 [HOSE.COM] 16/11/2017 52.5 52.5 52.5 52.5 520 Theo dõi
17 [HOSE.COM] 15/11/2017 52.2 52.5 52.5 52.5 20 Theo dõi
18 [HOSE.COM] 14/11/2017 55 52.2 55 52.2 90 Theo dõi
19 [HOSE.COM] 13/11/2017 56 56 56 56 10 Mua
20 [HOSE.COM] 10/11/2017 55 55 55.5 55.5 20 Mua