FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.COM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.COM] 21/03/2019 55 55 55 55 10 Theo dõi
2 [HOSE.COM] 19/03/2019 55 55 55 55 500 Theo dõi
3 [HOSE.COM] 18/03/2019 55 55 55 55 90 Theo dõi
4 [HOSE.COM] 14/03/2019 55.5 55.5 55.5 55.5 10 Mua
5 [HOSE.COM] 13/03/2019 57 55.5 57 55.5 60 Mua
6 [HOSE.COM] 12/03/2019 56.1 56.1 56.6 56.6 40 Mua
7 [HOSE.COM] 11/03/2019 56.1 56.1 56.1 56.1 50 Mua
8 [HOSE.COM] 08/03/2019 56.1 56.1 56.1 56.1 10 Mua
9 [HOSE.COM] 07/03/2019 51.4 51.4 56.1 56.1 80 Mua
10 [HOSE.COM] 06/03/2019 55 55 55 55 60 Mua
11 [HOSE.COM] 05/03/2019 55.5 55.5 55.5 55.5 150 Mua
12 [HOSE.COM] 04/03/2019 55.4 55.2 58.8 55.5 14.850 Mua
13 [HOSE.COM] 28/02/2019 54 54 55 55 60 Mua
14 [HOSE.COM] 22/02/2019 55.5 55.5 55.5 55.5 30 Mua
15 [HOSE.COM] 18/02/2019 54 54 57 57 220 Mua
16 [HOSE.COM] 15/02/2019 53 53 54 54 60 Theo dõi
17 [HOSE.COM] 13/02/2019 52 52 53 53 480 Theo dõi
18 [HOSE.COM] 12/02/2019 53 53 53 53 200 Theo dõi
19 [HOSE.COM] 11/02/2019 52.5 52.5 52.5 52.5 30 Bán
20 [HOSE.COM] 28/01/2019 52 52 52 52 100 Bán