FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.COM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.COM] 19/11/2018 58 58 58 58 200 Theo dõi
2 [HOSE.COM] 16/11/2018 57 57 57.9 57.9 30 Theo dõi
3 [HOSE.COM] 23/10/2018 55 55 57.9 57.9 50 Mua
4 [HOSE.COM] 12/10/2018 55.5 55.5 58 58 240 Mua
5 [HOSE.COM] 11/10/2018 54.5 55.5 55.5 55.5 20 Bán
6 [HOSE.COM] 10/10/2018 58.1 54.5 58.1 54.5 220 Bán
7 [HOSE.COM] 09/10/2018 57.6 57.6 58 58 20 Theo dõi
8 [HOSE.COM] 08/10/2018 57.6 57.6 57.6 57.6 20 Bán
9 [HOSE.COM] 05/10/2018 56.5 56.5 56.5 56.5 40 Bán
10 [HOSE.COM] 04/10/2018 57 57 58 58 50 Bán
11 [HOSE.COM] 03/10/2018 57.5 57.5 57.5 57.5 40 Bán
12 [HOSE.COM] 01/10/2018 55.9 55.9 59.8 59.8 1.070 Mua
13 [HOSE.COM] 28/09/2018 58.5 55.9 60 55.9 1.060 Theo dõi
14 [HOSE.COM] 27/09/2018 60 60 60 60 10 Mua
15 [HOSE.COM] 26/09/2018 60 59 60 59 190 Theo dõi
16 [HOSE.COM] 24/09/2018 60 60 60 60 20 Mua
17 [HOSE.COM] 21/09/2018 60 60 60 60 60 Mua
18 [HOSE.COM] 20/09/2018 60.6 60.6 60.6 60.6 20 Mua
19 [HOSE.COM] 19/09/2018 60 60 60.6 60.6 110 Mua
20 [HOSE.COM] 18/09/2018 59.3 59.3 60.6 60.6 580 Mua