FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CRE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CRE] 22/03/2019 26.3 26.15 26.5 26.3 132.690 Quá bán
2 [HOSE.CRE] 21/03/2019 26.6 26.3 26.7 26.3 117.270 Quá bán
3 [HOSE.CRE] 20/03/2019 26.6 26.4 26.6 26.6 130.340 Quá bán
4 [HOSE.CRE] 19/03/2019 26.6 26.55 26.7 26.7 181.210 Quá bán
5 [HOSE.CRE] 18/03/2019 26.6 26.4 26.6 26.6 204.140 Quá bán
6 [HOSE.CRE] 15/03/2019 26.5 26.4 26.55 26.5 83.370 Quá bán
7 [HOSE.CRE] 14/03/2019 26.4 26.4 26.5 26.45 83.740 Quá bán
8 [HOSE.CRE] 13/03/2019 26.4 26.3 26.6 26.5 78.760 Quá bán
9 [HOSE.CRE] 12/03/2019 26.5 26.3 26.7 26.5 88.520 Quá bán
10 [HOSE.CRE] 11/03/2019 26.8 26.4 26.8 26.5 87.580 Quá bán
11 [HOSE.CRE] 08/03/2019 26.7 26.5 26.8 26.8 92.730 Quá bán
12 [HOSE.CRE] 07/03/2019 27 26.4 27 26.75 86.180 Quá bán
13 [HOSE.CRE] 06/03/2019 27.1 26.8 27.1 26.9 103.430 Quá bán
14 [HOSE.CRE] 05/03/2019 27 27 27.1 27 97.760 Quá bán
15 [HOSE.CRE] 04/03/2019 27.2 27 27.4 27 129.200 Quá bán
16 [HOSE.CRE] 01/03/2019 27.1 26.9 27.2 27.2 128.950 Quá bán
17 [HOSE.CRE] 28/02/2019 27.5 26.9 27.5 27 153.470 Quá bán
18 [HOSE.CRE] 27/02/2019 27.6 27.3 27.7 27.5 183.510 Quá bán
19 [HOSE.CRE] 26/02/2019 27.55 27.5 27.7 27.6 209.830 Quá bán
20 [HOSE.CRE] 25/02/2019 27.55 27.55 27.85 27.55 239.650 Quá bán