FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CRE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CRE] 18/07/2019 24.75 24.45 24.75 24.55 200.790
2 [HOSE.CRE] 17/07/2019 25.05 24.7 25.1 24.7 342.950 Bán
3 [HOSE.CRE] 16/07/2019 24.85 24.85 25.1 25 180.080 Theo dõi
4 [HOSE.CRE] 15/07/2019 24.95 24.8 25 24.85 249.730 Bán
5 [HOSE.CRE] 12/07/2019 25 24.85 25.05 24.95 255.710 Bán
6 [HOSE.CRE] 11/07/2019 24.95 24.9 24.95 24.95 212.580 Theo dõi
7 [HOSE.CRE] 10/07/2019 25 24.85 25.2 24.9 178.710 Theo dõi
8 [HOSE.CRE] 09/07/2019 24.9 24.8 25.1 24.95 199.070 Theo dõi
9 [HOSE.CRE] 08/07/2019 25 24.9 25 25 216.840 Theo dõi
10 [HOSE.CRE] 05/07/2019 25.2 24.85 25.2 25 291.020 Theo dõi
11 [HOSE.CRE] 04/07/2019 25.4 25.2 25.45 25.25 213.360 Mua
12 [HOSE.CRE] 03/07/2019 25.5 25.15 25.5 25.4 228.910 Mua
13 [HOSE.CRE] 02/07/2019 25.4 25.1 25.4 25.4 279.740 Mua
14 [HOSE.CRE] 01/07/2019 25.3 24.9 25.7 25.3 294.070 Mua
15 [HOSE.CRE] 28/06/2019 25.9 24.6 25.9 25.9 446.720 Mua
16 [HOSE.CRE] 27/06/2019 24.7 24.6 24.7 24.7 243.500 Theo dõi
17 [HOSE.CRE] 26/06/2019 24.45 24.4 24.6 24.6 278.010 Theo dõi
18 [HOSE.CRE] 25/06/2019 24.4 24.3 24.45 24.45 274.090 Bán
19 [HOSE.CRE] 24/06/2019 24.6 24.35 24.6 24.35 289.780 Bán
20 [HOSE.CRE] 21/06/2019 24.4 24.25 24.55 24.55 250.210 Bán