FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CSM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CSM] 23/03/2018 14.25 14.25 14.95 14.6 178.740 Bán
2 [HOSE.CSM] 22/03/2018 14.7 14.4 14.7 14.45 645.770 Theo dõi
3 [HOSE.CSM] 21/03/2018 14.6 14.5 14.8 14.7 158.820 Theo dõi
4 [HOSE.CSM] 20/03/2018 15 14.65 15 14.7 285.670 Theo dõi
5 [HOSE.CSM] 19/03/2018 14.8 14.8 15 14.95 73.930 Mua
6 [HOSE.CSM] 16/03/2018 14.95 14.6 15.1 14.95 245.060 Mua
7 [HOSE.CSM] 15/03/2018 14.8 14.7 15.1 14.7 96.720 Theo dõi
8 [HOSE.CSM] 14/03/2018 14.7 14.6 14.9 14.8 64.280 Mua
9 [HOSE.CSM] 13/03/2018 15 14.7 15.3 14.8 119.880 Mua
10 [HOSE.CSM] 12/03/2018 15 15 15.45 15 163.430 Mua
11 [HOSE.CSM] 09/03/2018 14.7 14.7 15.5 15.3 387.490 Mua
12 [HOSE.CSM] 08/03/2018 14.6 14.6 14.9 14.8 57.640 Theo dõi
13 [HOSE.CSM] 07/03/2018 14.3 14.25 15 14.6 179.220 Theo dõi
14 [HOSE.CSM] 06/03/2018 14.3 14.2 14.3 14.25 96.980 Bán
15 [HOSE.CSM] 05/03/2018 14.45 14.2 14.45 14.25 89.190 Bán
16 [HOSE.CSM] 02/03/2018 14.25 14 14.4 14.2 140.020 Theo dõi
17 [HOSE.CSM] 01/03/2018 14.2 14 14.3 14.25 209.300 Theo dõi
18 [HOSE.CSM] 28/02/2018 14.4 14.1 14.5 14.4 150.670 Theo dõi
19 [HOSE.CSM] 27/02/2018 14.6 14.2 14.9 14.4 438.240 Theo dõi
20 [HOSE.CSM] 26/02/2018 14.75 14.45 15.1 14.65 185.430 Theo dõi