FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CSM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CSM] 20/09/2018 14.25 14.15 14.25 14.2 15.610 Bán
2 [HOSE.CSM] 19/09/2018 14.05 14.05 14.3 14.3 55.590 Theo dõi
3 [HOSE.CSM] 18/09/2018 14.4 14.1 14.4 14.25 17.140 Bán
4 [HOSE.CSM] 17/09/2018 14.3 14.1 14.3 14.3 44.410 Bán
5 [HOSE.CSM] 14/09/2018 14.4 14.1 14.4 14.25 33.970 Bán
6 [HOSE.CSM] 13/09/2018 14.1 14.1 14.5 14.15 15.170 Bán
7 [HOSE.CSM] 12/09/2018 14.35 14.2 14.4 14.2 73.660 Bán
8 [HOSE.CSM] 11/09/2018 14.5 14 14.55 14.5 107.720 Mua
9 [HOSE.CSM] 10/09/2018 14 14 14.5 14.4 66.960 Mua
10 [HOSE.CSM] 07/09/2018 14.25 14.1 14.6 14.45 34.050 Mua
11 [HOSE.CSM] 06/09/2018 13.9 13.9 14.4 14.1 25.880 Theo dõi
12 [HOSE.CSM] 05/09/2018 14 14 14.55 14.3 33.450 Mua
13 [HOSE.CSM] 04/09/2018 14.6 14.2 14.65 14.65 26.830 Mua
14 [HOSE.CSM] 31/08/2018 14.1 14.1 14.6 14.5 36.030 Mua
15 [HOSE.CSM] 30/08/2018 14.1 14.1 14.35 14.35 7.320 Mua
16 [HOSE.CSM] 29/08/2018 14.4 14.2 14.4 14.3 30.650 Mua
17 [HOSE.CSM] 28/08/2018 14.25 14.2 14.4 14.4 29.390 Mua
18 [HOSE.CSM] 27/08/2018 14.2 14 14.35 14.3 47.430 Mua
19 [HOSE.CSM] 24/08/2018 14 14 14.5 14.35 34.160 Mua
20 [HOSE.CSM] 23/08/2018 14.15 14 14.5 14.45 39.890 Mua