FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CSM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CSM] 22/03/2019 16 15.8 16.2 15.8 50.430 Mua
2 [HOSE.CSM] 21/03/2019 16.35 15.7 16.65 16 417.550 Mua
3 [HOSE.CSM] 20/03/2019 15.3 15.25 16.4 16.35 179.220 Mua
4 [HOSE.CSM] 19/03/2019 15.5 15.4 15.55 15.4 117.400 Mua
5 [HOSE.CSM] 18/03/2019 15.6 15.45 15.6 15.5 95.310 Mua
6 [HOSE.CSM] 15/03/2019 15.55 15.5 15.7 15.55 195.660 Mua
7 [HOSE.CSM] 14/03/2019 15.6 15.45 15.65 15.55 114.640 Mua
8 [HOSE.CSM] 13/03/2019 15.7 15.6 15.8 15.65 178.600 Mua
9 [HOSE.CSM] 12/03/2019 14.9 14.8 15.6 15.6 256.380 Mua
10 [HOSE.CSM] 11/03/2019 15 14.8 15.2 14.85 57.420 Mua
11 [HOSE.CSM] 08/03/2019 14.9 14.9 15 14.9 35.110 Mua
12 [HOSE.CSM] 07/03/2019 15.2 15 15.45 15 194.320 Mua
13 [HOSE.CSM] 06/03/2019 14.9 14.8 15 14.9 52.790 Mua
14 [HOSE.CSM] 05/03/2019 14.8 14.7 14.85 14.85 48.260 Mua
15 [HOSE.CSM] 04/03/2019 14.85 14.6 14.85 14.85 90.340 Mua
16 [HOSE.CSM] 01/03/2019 14.8 14.6 14.8 14.6 37.620 Bán
17 [HOSE.CSM] 28/02/2019 14.7 14.6 14.7 14.6 8.140 Bán
18 [HOSE.CSM] 27/02/2019 14.55 14.5 14.8 14.8 11.720 Theo dõi
19 [HOSE.CSM] 26/02/2019 14.6 14.5 14.8 14.55 33.120 Bán
20 [HOSE.CSM] 25/02/2019 14.6 14.6 14.65 14.65 2.500 Bán