FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CSM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CSM] 13/07/2018 13 12.7 13.65 13 458.540 Bán
2 [HOSE.CSM] 12/07/2018 12.8 12.8 13.1 12.8 43.060 Bán
3 [HOSE.CSM] 11/07/2018 13 12.75 13 12.9 26.890 Bán
4 [HOSE.CSM] 10/07/2018 13.6 13 13.6 13 27.410 Bán
5 [HOSE.CSM] 09/07/2018 14 13.2 14 13.2 12.520 Bán
6 [HOSE.CSM] 06/07/2018 13.3 12.75 13.55 13.4 83.740 Bán
7 [HOSE.CSM] 05/07/2018 13.65 12.75 13.7 12.75 59.290 Bán
8 [HOSE.CSM] 04/07/2018 14.1 13.6 14.1 13.65 16.130 Bán
9 [HOSE.CSM] 03/07/2018 14.35 13.6 14.45 13.8 22.090 Bán
10 [HOSE.CSM] 02/07/2018 13.9 13.6 13.95 13.95 60.010 Bán
11 [HOSE.CSM] 29/06/2018 14.3 13.75 14.4 13.9 86.590 Bán
12 [HOSE.CSM] 28/06/2018 14.6 14.2 14.65 14.2 23.620 Bán
13 [HOSE.CSM] 27/06/2018 14.8 14.55 14.8 14.6 69.190 Theo dõi
14 [HOSE.CSM] 26/06/2018 14.2 14 14.6 14.6 208.970 Theo dõi
15 [HOSE.CSM] 25/06/2018 14.3 14 14.3 14.2 83.570 Bán
16 [HOSE.CSM] 22/06/2018 14 14 14.4 14.3 76.220 Bán
17 [HOSE.CSM] 21/06/2018 14.2 14.2 14.45 14.2 100.230 Bán
18 [HOSE.CSM] 20/06/2018 14.1 14 14.7 14.45 71.780 Bán
19 [HOSE.CSM] 19/06/2018 14.55 14 14.55 14 116.210 Bán
20 [HOSE.CSM] 18/06/2018 14.85 14.5 14.9 14.55 156.690 Theo dõi