FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CSV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CSV] 14/12/2017 38 37.5 39.8 39.7 168.280 Quá mua
2 [HOSE.CSV] 13/12/2017 37.5 37.5 38 37.9 49.470 Mua
3 [HOSE.CSV] 12/12/2017 38 36.2 38.4 37.85 66.110 Mua
4 [HOSE.CSV] 11/12/2017 35.5 35.5 38.5 38 188.560 Mua
5 [HOSE.CSV] 08/12/2017 36.7 35.85 36.7 36.2 125.750 Mua
6 [HOSE.CSV] 07/12/2017 35.1 35.1 36.8 36.3 173.070 Mua
7 [HOSE.CSV] 06/12/2017 35 34.3 35.1 35.1 76.100 Mua
8 [HOSE.CSV] 05/12/2017 33.6 33.6 35.3 34.3 117.270 Theo dõi
9 [HOSE.CSV] 04/12/2017 33.55 33.55 34.5 33.8 17.830 Bán
10 [HOSE.CSV] 01/12/2017 33.85 33.55 34.5 33.9 5.720 Bán
11 [HOSE.CSV] 30/11/2017 33.6 33.5 34 33.9 32.450 Bán
12 [HOSE.CSV] 29/11/2017 34 33.5 34 33.9 43.780 Bán
13 [HOSE.CSV] 28/11/2017 34 33.5 34 33.9 49.060 Bán
14 [HOSE.CSV] 27/11/2017 34 34 34.5 34 32.150 Bán
15 [HOSE.CSV] 24/11/2017 34.3 33.8 34.4 34 55.550 Bán
16 [HOSE.CSV] 23/11/2017 34.5 33.8 34.5 33.8 29.800 Bán
17 [HOSE.CSV] 22/11/2017 34.2 33.9 34.5 34.5 23.570 Bán
18 [HOSE.CSV] 21/11/2017 33.6 33.6 34.7 34.4 26.740 Bán
19 [HOSE.CSV] 20/11/2017 34.2 34 34.9 34.7 12.090 Bán
20 [HOSE.CSV] 17/11/2017 34.7 34.4 35 34.9 3.650 Bán