FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CSV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CSV] 20/11/2018 29.7 29 29.8 29.5 23.730 Bán
2 [HOSE.CSV] 19/11/2018 29.6 29.5 30.3 29.9 19.970 Bán
3 [HOSE.CSV] 16/11/2018 30.35 29.45 30.35 30 13.740 Bán
4 [HOSE.CSV] 15/11/2018 30 29.2 30 29.8 11.750 Bán
5 [HOSE.CSV] 14/11/2018 30.2 29.4 30.2 30.2 50.850 Bán
6 [HOSE.CSV] 13/11/2018 29.5 29 30.2 30.1 17.480 Bán
7 [HOSE.CSV] 12/11/2018 29.6 28.3 30.8 30.8 173.060 Bán
8 [HOSE.CSV] 09/11/2018 30.15 30 30.25 30 20.690 Bán
9 [HOSE.CSV] 08/11/2018 30.6 30.25 31 30.75 56.380 Bán
10 [HOSE.CSV] 07/11/2018 30.9 30.6 30.9 30.8 60.310 Bán
11 [HOSE.CSV] 06/11/2018 31.9 31.1 31.95 31.75 57.870 Bán
12 [HOSE.CSV] 05/11/2018 30.8 30.8 32.4 31.1 12.220 Bán
13 [HOSE.CSV] 02/11/2018 30.9 30.8 32.5 32.5 21.580 Bán
14 [HOSE.CSV] 01/11/2018 32 30.6 32.5 32.5 11.120 Bán
15 [HOSE.CSV] 31/10/2018 31 29.5 32.4 32 34.640 Bán
16 [HOSE.CSV] 30/10/2018 31.2 29.8 31.2 31 157.800 Bán
17 [HOSE.CSV] 29/10/2018 32.75 32 32.75 32 5.390 Bán
18 [HOSE.CSV] 26/10/2018 32 31.5 32.8 32.8 23.260 Bán
19 [HOSE.CSV] 25/10/2018 32 31.7 33 33 72.620 Bán
20 [HOSE.CSV] 24/10/2018 34.7 33.5 34.75 34 2.200 Bán