FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CSV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CSV] 22/02/2018 42.65 42.65 44.5 43.45 133.010 Mua
2 [HOSE.CSV] 21/02/2018 39.9 39.9 42.65 42.65 315.080 Mua
3 [HOSE.CSV] 13/02/2018 39.4 38.5 39.9 39.9 52.730 Mua
4 [HOSE.CSV] 12/02/2018 38.4 38 39.4 39.4 34.080 Mua
5 [HOSE.CSV] 09/02/2018 37 37 38.4 38 35.540 Theo dõi
6 [HOSE.CSV] 08/02/2018 38.6 37.9 38.6 38 104.260 Theo dõi
7 [HOSE.CSV] 07/02/2018 38.8 38.2 39.4 38.95 52.290 Mua
8 [HOSE.CSV] 06/02/2018 38.1 37.2 39.5 38.1 71.370 Theo dõi
9 [HOSE.CSV] 05/02/2018 40.5 39.5 41.1 39.5 183.580 Mua
10 [HOSE.CSV] 02/02/2018 39.2 39.1 40.2 40 120.110 Mua
11 [HOSE.CSV] 01/02/2018 38.5 38.5 39.8 39.2 87.360 Mua
12 [HOSE.CSV] 31/01/2018 38.1 38.1 38.6 38.5 79.130 Theo dõi
13 [HOSE.CSV] 30/01/2018 38 38 38.3 38.2 36.750 Bán
14 [HOSE.CSV] 29/01/2018 39.3 38.1 39.3 38.65 46.030 Theo dõi
15 [HOSE.CSV] 26/01/2018 38.1 38.1 39.8 38.8 15.420 Mua
16 [HOSE.CSV] 25/01/2018 38.3 38.3 40 38.8 74.350 Mua
17 [HOSE.CSV] 22/01/2018 37.3 37 37.95 37.95 85.930 Bán
18 [HOSE.CSV] 19/01/2018 38 37.3 38.1 37.3 81.470 Theo dõi
19 [HOSE.CSV] 18/01/2018 37.1 37.1 38.85 37.85 10.590 Theo dõi
20 [HOSE.CSV] 17/01/2018 39.4 38.4 39.4 39 23.130 Mua