FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CSV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CSV] 13/06/2019 27.6 27.55 27.8 27.7 26.830 Bán
2 [HOSE.CSV] 12/06/2019 27.45 27.4 27.75 27.7 62.860 Bán
3 [HOSE.CSV] 11/06/2019 27.4 27.3 27.65 27.45 59.430 Bán
4 [HOSE.CSV] 10/06/2019 28 27.3 28 27.4 34.080 Bán
5 [HOSE.CSV] 07/06/2019 28.4 27.8 28.4 27.95 1.540 Bán
6 [HOSE.CSV] 06/06/2019 27.4 27.25 27.75 27.7 15.870 Bán
7 [HOSE.CSV] 05/06/2019 28 27.4 28 27.4 39.430 Bán
8 [HOSE.CSV] 04/06/2019 28 27.9 28.2 28 38.040 Bán
9 [HOSE.CSV] 03/06/2019 28.6 28 28.7 28 93.790 Bán
10 [HOSE.CSV] 31/05/2019 30 29.3 30 29.3 20.440 Bán
11 [HOSE.CSV] 30/05/2019 30.15 29 30.2 30 11.050 Mua
12 [HOSE.CSV] 29/05/2019 29.7 29.7 31 30.15 25.120 Mua
13 [HOSE.CSV] 28/05/2019 29.8 29.5 29.8 29.75 22.270 Theo dõi
14 [HOSE.CSV] 27/05/2019 29.8 29.4 30 29.8 44.500 Theo dõi
15 [HOSE.CSV] 24/05/2019 29.9 29.75 30.15 29.8 25.780 Theo dõi
16 [HOSE.CSV] 23/05/2019 30 29.6 30.3 29.9 19.900 Mua
17 [HOSE.CSV] 22/05/2019 30.2 29.95 30.35 30.2 53.520 Mua
18 [HOSE.CSV] 21/05/2019 30.3 29.95 30.4 30.35 60.740 Mua
19 [HOSE.CSV] 20/05/2019 30.5 30 30.6 30.5 41.270 Mua
20 [HOSE.CSV] 17/05/2019 29.95 29.85 31 30.5 103.110 Mua