FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CSV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CSV] 17/07/2018 27.5 27.05 27.95 27.5 24.270 Bán
2 [HOSE.CSV] 16/07/2018 28.35 27.8 28.4 27.95 98.590 Bán
3 [HOSE.CSV] 13/07/2018 27 27 28 28 46.180 Bán
4 [HOSE.CSV] 12/07/2018 27 27 28.8 27 53.220 Quá bán
5 [HOSE.CSV] 11/07/2018 29.75 28.25 29.75 29 7.050 Quá bán
6 [HOSE.CSV] 10/07/2018 29.7 28.55 29.75 29.75 41.730 Bán
7 [HOSE.CSV] 09/07/2018 30 28.5 30 29.75 11.170 Bán
8 [HOSE.CSV] 06/07/2018 29 29 30.45 29.8 25.140 Bán
9 [HOSE.CSV] 05/07/2018 30.65 30.5 30.65 30.5 40 Bán
10 [HOSE.CSV] 04/07/2018 30.6 30.5 30.7 30.7 5.420 Bán
11 [HOSE.CSV] 03/07/2018 30.8 30.1 31.3 30.7 6.500 Bán
12 [HOSE.CSV] 02/07/2018 32.2 31 32.2 31.5 5.300 Bán
13 [HOSE.CSV] 29/06/2018 31 31 32 32 6.190 Bán
14 [HOSE.CSV] 28/06/2018 30.2 30.2 32.95 32.4 9.010 Bán
15 [HOSE.CSV] 27/06/2018 32.1 32.1 32.5 32.4 5.950 Bán
16 [HOSE.CSV] 26/06/2018 32.95 32 32.95 32.2 12.390 Bán
17 [HOSE.CSV] 25/06/2018 33.4 32.3 33.4 32.85 15.180 Bán
18 [HOSE.CSV] 22/06/2018 33 32.2 33.1 32.9 7.490 Bán
19 [HOSE.CSV] 21/06/2018 32.9 32.9 32.9 32.9 8.500 Theo dõi
20 [HOSE.CSV] 20/06/2018 33.45 32.3 33.5 33.4 16.150 Theo dõi