FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CSV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CSV] 20/09/2018 35.6 35.6 36.95 36.6 117.680 Theo dõi
2 [HOSE.CSV] 19/09/2018 36 35.7 36.1 36 12.480 Bán
3 [HOSE.CSV] 18/09/2018 36 35.55 36.35 36 16.460 Bán
4 [HOSE.CSV] 17/09/2018 37 36 37 36.1 28.540 Bán
5 [HOSE.CSV] 14/09/2018 36.1 36 37.2 37 29.990 Theo dõi
6 [HOSE.CSV] 13/09/2018 36.15 35.85 36.95 36.4 49.000 Bán
7 [HOSE.CSV] 12/09/2018 36.5 36.4 38 36.95 99.090 Bán
8 [HOSE.CSV] 11/09/2018 37.5 36.4 37.5 36.9 53.660 Bán
9 [HOSE.CSV] 10/09/2018 37.2 36.4 37.8 37.5 35.130 Theo dõi
10 [HOSE.CSV] 07/09/2018 36.7 36.7 37.5 37.45 22.750 Theo dõi
11 [HOSE.CSV] 06/09/2018 36.7 36.5 36.8 36.8 13.610 Bán
12 [HOSE.CSV] 05/09/2018 37.45 36 37.45 36.8 29.050 Bán
13 [HOSE.CSV] 04/09/2018 37.3 36.75 38.3 37.45 49.580 Theo dõi
14 [HOSE.CSV] 31/08/2018 37.9 37.6 38 37.6 7.770 Theo dõi
15 [HOSE.CSV] 30/08/2018 37.7 37.3 38.5 37.3 32.440 Bán
16 [HOSE.CSV] 29/08/2018 36.5 36.5 38.55 37.9 118.320 Mua
17 [HOSE.CSV] 28/08/2018 36.2 36.05 37.4 36.05 60.600 Theo dõi
18 [HOSE.CSV] 27/08/2018 38 36.7 38 37.4 48.680 Theo dõi
19 [HOSE.CSV] 24/08/2018 38.8 37.15 38.8 38 56.470 Mua
20 [HOSE.CSV] 23/08/2018 37.1 37.1 38.8 38.7 90.540 Mua