FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CSV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CSV] 22/03/2019 32.1 31.35 32.1 31.65 110.650 Mua
2 [HOSE.CSV] 21/03/2019 32.3 31.8 32.9 31.8 167.930 Mua
3 [HOSE.CSV] 20/03/2019 32 31.6 33 32.3 235.250 Mua
4 [HOSE.CSV] 19/03/2019 31.4 30.8 32.8 32.1 339.700 Mua
5 [HOSE.CSV] 18/03/2019 30.7 30.5 31.75 31 378.350 Mua
6 [HOSE.CSV] 15/03/2019 30.55 30.45 31.45 30.7 194.840 Mua
7 [HOSE.CSV] 14/03/2019 31.4 30.95 32.25 31 211.440 Mua
8 [HOSE.CSV] 13/03/2019 29.25 29.2 31.25 31.25 428.690 Mua
9 [HOSE.CSV] 12/03/2019 29.1 29 29.25 29.25 25.300 Mua
10 [HOSE.CSV] 11/03/2019 28.9 28.75 29.15 29.1 34.210 Mua
11 [HOSE.CSV] 08/03/2019 29.15 28.9 29.25 29.2 38.560 Mua
12 [HOSE.CSV] 07/03/2019 29.35 28.7 29.35 29.15 67.660 Mua
13 [HOSE.CSV] 06/03/2019 29 28.9 29.35 29.35 39.700 Mua
14 [HOSE.CSV] 05/03/2019 29 28.85 29.45 28.9 47.430 Bán
15 [HOSE.CSV] 04/03/2019 29.8 28.4 29.8 28.85 44.760 Bán
16 [HOSE.CSV] 01/03/2019 28.35 28.2 28.7 28.4 47.920 Bán
17 [HOSE.CSV] 28/02/2019 28.75 28.2 28.75 28.3 56.330 Bán
18 [HOSE.CSV] 27/02/2019 28.5 28.35 28.75 28.7 23.070 Bán
19 [HOSE.CSV] 26/02/2019 28.8 28.5 28.8 28.5 57.410 Bán
20 [HOSE.CSV] 25/02/2019 28.6 28.6 28.8 28.75 47.910 Theo dõi