FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CSV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CSV] 03/01/2019 28 27.4 28.2 28 17.610 Bán
2 [HOSE.CSV] 02/01/2019 28 28 28.5 28 27.120 Bán
3 [HOSE.CSV] 28/12/2018 28 27.9 28.25 27.95 7.470 Bán
4 [HOSE.CSV] 27/12/2018 28.55 27.95 28.55 27.95 12.530 Bán
5 [HOSE.CSV] 26/12/2018 27.45 27.45 27.75 27.7 123.260 Bán
6 [HOSE.CSV] 25/12/2018 28 27.3 28 27.65 54.890 Bán
7 [HOSE.CSV] 24/12/2018 28.7 28.3 28.7 28.4 19.080 Bán
8 [HOSE.CSV] 21/12/2018 29.2 28.6 29.2 28.95 24.700 Bán
9 [HOSE.CSV] 20/12/2018 29.75 29.45 30.4 29.55 51.490 Bán
10 [HOSE.CSV] 19/12/2018 30.4 29 30.4 29.75 5.120 Bán
11 [HOSE.CSV] 18/12/2018 27.8 27.8 29.8 29.8 36.360 Bán
12 [HOSE.CSV] 17/12/2018 30.25 29.6 30.25 29.6 18.510 Bán
13 [HOSE.CSV] 14/12/2018 30.75 29.85 30.75 29.85 27.520 Theo dõi
14 [HOSE.CSV] 13/12/2018 30.5 30.25 30.9 30.3 27.830 Theo dõi
15 [HOSE.CSV] 12/12/2018 30.2 30 30.5 30.35 11.750 Theo dõi
16 [HOSE.CSV] 11/12/2018 29.9 29.9 30.55 30.25 11.520 Theo dõi
17 [HOSE.CSV] 10/12/2018 30.5 30.3 30.7 30.6 25.680 Mua
18 [HOSE.CSV] 07/12/2018 30 30 30.95 30.45 18.210 Mua
19 [HOSE.CSV] 06/12/2018 30.2 29.7 30.5 30.2 46.950 Theo dõi
20 [HOSE.CSV] 05/12/2018 31 30 31 30.5 51.910 Mua