FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CSV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CSV] 18/05/2018 38 37.2 38 37.5 25.360 Theo dõi
2 [HOSE.CSV] 17/05/2018 38.2 37.55 38.5 38 115.730 Theo dõi
3 [HOSE.CSV] 16/05/2018 38.3 37.5 38.3 38.2 37.440 Theo dõi
4 [HOSE.CSV] 15/05/2018 38.3 37.6 38.3 38.3 72.900 Theo dõi
5 [HOSE.CSV] 14/05/2018 38.6 37.8 38.6 37.8 38.390 Bán
6 [HOSE.CSV] 11/05/2018 38.05 37.8 38.6 38.6 44.110 Theo dõi
7 [HOSE.CSV] 10/05/2018 38.6 37.6 39 38.9 98.530 Theo dõi
8 [HOSE.CSV] 09/05/2018 38.9 37.9 38.9 38.3 43.650 Theo dõi
9 [HOSE.CSV] 08/05/2018 38.4 37.9 38.4 38.4 52.370 Theo dõi
10 [HOSE.CSV] 07/05/2018 37.3 37.2 38 37.9 44.250 Bán
11 [HOSE.CSV] 04/05/2018 37.8 37.55 38 37.8 49.550 Bán
12 [HOSE.CSV] 03/05/2018 37.9 36.85 37.9 37.75 94.770 Bán
13 [HOSE.CSV] 02/05/2018 37.9 37.1 38.4 37.9 54.310 Bán
14 [HOSE.CSV] 27/04/2018 38.2 37.65 38.35 38 61.920 Bán
15 [HOSE.CSV] 26/04/2018 38.8 37.7 38.8 38.4 48.410 Bán
16 [HOSE.CSV] 24/04/2018 38 37.65 38.9 38.9 40.860 Bán
17 [HOSE.CSV] 23/04/2018 40.1 38.2 40.1 38.2 72.060 Bán
18 [HOSE.CSV] 20/04/2018 38.3 38 39.4 39.4 55.420 Theo dõi
19 [HOSE.CSV] 19/04/2018 39 38.05 39 38.7 73.060 Bán
20 [HOSE.CSV] 18/04/2018 38.4 38.1 39.2 39 60.100 Bán