FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTD] 15/12/2017 221.1 221 230.9 226 181.670 Theo dõi
2 [HOSE.CTD] 14/12/2017 218.2 217 223 222.1 91.810 Bán
3 [HOSE.CTD] 13/12/2017 223.8 218 223.8 218.2 107.600 Bán
4 [HOSE.CTD] 12/12/2017 216 212.8 218.5 218.1 139.360 Bán
5 [HOSE.CTD] 11/12/2017 214.1 213 219.6 215 145.820 Bán
6 [HOSE.CTD] 08/12/2017 216.3 212.6 216.3 214.1 222.790 Bán
7 [HOSE.CTD] 07/12/2017 221 216.8 224 216.9 164.900 Bán
8 [HOSE.CTD] 06/12/2017 225 221 225 222.5 81.780 Bán
9 [HOSE.CTD] 05/12/2017 229 225 229 225 122.850 Bán
10 [HOSE.CTD] 04/12/2017 228 225.5 231 226 184.210 Bán
11 [HOSE.CTD] 01/12/2017 227.3 226 229 227.4 100.180 Bán
12 [HOSE.CTD] 30/11/2017 232.8 227.2 232.8 227.3 142.530 Bán
13 [HOSE.CTD] 29/11/2017 227 226.8 232 231 111.550 Bán
14 [HOSE.CTD] 28/11/2017 231.5 226.9 232.5 228.9 115.950 Bán
15 [HOSE.CTD] 27/11/2017 234.5 231 234.5 231.5 67.650 Bán
16 [HOSE.CTD] 24/11/2017 235 232.3 235 234.3 105.530 Mua
17 [HOSE.CTD] 23/11/2017 232.9 231 239 234 102.370 Mua
18 [HOSE.CTD] 22/11/2017 230 230 234 232.9 35.610 Theo dõi
19 [HOSE.CTD] 21/11/2017 230 228 235.5 230.7 107.120 Theo dõi
20 [HOSE.CTD] 20/11/2017 231 227 231 227.6 97.440 Theo dõi