FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTD] 25/06/2019 98 97.6 103.8 102 178.200 Theo dõi
2 [HOSE.CTD] 24/06/2019 98 97 98 98 74.580 Bán
3 [HOSE.CTD] 21/06/2019 97 96.7 97.7 97.5 39.220 Quá bán
4 [HOSE.CTD] 20/06/2019 97.6 97 98.5 97 91.960 Quá bán
5 [HOSE.CTD] 19/06/2019 97.5 97 98.2 97.5 43.540 Quá bán
6 [HOSE.CTD] 18/06/2019 99.1 96.6 99.8 96.8 88.410 Quá bán
7 [HOSE.CTD] 17/06/2019 102 98.1 102 99.1 123.460 Quá bán
8 [HOSE.CTD] 14/06/2019 102.5 102 104.3 102.3 46.850 Quá bán
9 [HOSE.CTD] 13/06/2019 105.9 104.3 106.3 104.3 34.220 Bán
10 [HOSE.CTD] 12/06/2019 106 105.9 106.8 105.9 28.630 Bán
11 [HOSE.CTD] 11/06/2019 106.5 106 106.5 106.1 27.850 Bán
12 [HOSE.CTD] 10/06/2019 106 105.5 107 106.1 37.210 Bán
13 [HOSE.CTD] 07/06/2019 105.5 105.4 107 105.6 50.660 Bán
14 [HOSE.CTD] 06/06/2019 108 105 108 107 41.540 Bán
15 [HOSE.CTD] 05/06/2019 109 107 109 107 25.090 Bán
16 [HOSE.CTD] 04/06/2019 111 106.3 111.1 106.3 44.580 Bán
17 [HOSE.CTD] 03/06/2019 111 106 111.3 110.9 86.360 Bán
18 [HOSE.CTD] 31/05/2019 112 111 112.8 111 27.200 Bán
19 [HOSE.CTD] 30/05/2019 111.1 110.5 113.5 112 37.380 Bán
20 [HOSE.CTD] 29/05/2019 113 111 113 111.1 72.640 Bán