FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTD] 18/05/2018 143.5 141 145.8 144 106.010 Theo dõi
2 [HOSE.CTD] 17/05/2018 145.6 143 145.9 144 102.830 Theo dõi
3 [HOSE.CTD] 16/05/2018 150.5 144.1 150.5 145.6 149.630 Mua
4 [HOSE.CTD] 15/05/2018 148 147.5 151.5 149.9 202.100 Mua
5 [HOSE.CTD] 14/05/2018 145.4 145.2 150 148 308.340 Mua
6 [HOSE.CTD] 11/05/2018 141 140 145.3 144.7 294.920 Mua
7 [HOSE.CTD] 10/05/2018 140.1 139.6 145.2 142.1 519.070 Theo dõi
8 [HOSE.CTD] 09/05/2018 135.7 134 144 142 334.010 Theo dõi
9 [HOSE.CTD] 08/05/2018 139.4 135.5 139.6 135.7 143.600 Theo dõi
10 [HOSE.CTD] 07/05/2018 133 131.9 137 137 112.260 Bán
11 [HOSE.CTD] 04/05/2018 130.5 130.5 134.7 134.5 84.630 Bán
12 [HOSE.CTD] 03/05/2018 130.2 128.3 130.5 129.9 236.970 Bán
13 [HOSE.CTD] 02/05/2018 132.1 132.1 137 132.1 73.920 Bán
14 [HOSE.CTD] 27/04/2018 132.7 132.4 138 135 142.810 Bán
15 [HOSE.CTD] 26/04/2018 137.5 132.9 139 133.1 263.780 Bán
16 [HOSE.CTD] 24/04/2018 138.3 137.2 139 137.5 190.990 Bán
17 [HOSE.CTD] 23/04/2018 148 139.5 148.4 140 245.310 Bán
18 [HOSE.CTD] 20/04/2018 138.2 138.2 147.8 147.8 162.160 Bán
19 [HOSE.CTD] 19/04/2018 146 137 146.4 138.2 552.200 Bán
20 [HOSE.CTD] 18/04/2018 150.8 146 152 146 308.180 Theo dõi