FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTD] 17/07/2018 146.3 142 146.3 146 76.110 Theo dõi
2 [HOSE.CTD] 16/07/2018 142.5 142 147 145.5 126.580 Theo dõi
3 [HOSE.CTD] 13/07/2018 139.5 139.1 142.3 142 153.220 Bán
4 [HOSE.CTD] 12/07/2018 139.5 136.1 142.5 139.5 44.830 Bán
5 [HOSE.CTD] 11/07/2018 140.3 138.5 140.3 138.6 120.460 Bán
6 [HOSE.CTD] 10/07/2018 140.1 140.1 143 142 102.680 Bán
7 [HOSE.CTD] 09/07/2018 141.9 138.3 143 141 106.880 Bán
8 [HOSE.CTD] 06/07/2018 131.3 131.3 141 138.9 259.720 Bán
9 [HOSE.CTD] 05/07/2018 141.8 132.1 141.8 134.5 312.840 Bán
10 [HOSE.CTD] 04/07/2018 143 138.5 143 138.5 202.620 Bán
11 [HOSE.CTD] 03/07/2018 147.1 142 150 142 97.400 Bán
12 [HOSE.CTD] 02/07/2018 150.5 146.1 152 148 107.300 Bán
13 [HOSE.CTD] 29/06/2018 152.7 148.4 154.5 152.4 171.280 Bán
14 [HOSE.CTD] 28/06/2018 156 151 156 151 151.410 Bán
15 [HOSE.CTD] 27/06/2018 156.9 155.5 158.3 156 170.850 Theo dõi
16 [HOSE.CTD] 26/06/2018 157 155 157.9 155.3 42.010 Theo dõi
17 [HOSE.CTD] 25/06/2018 157 156 159.5 158 105.740 Mua
18 [HOSE.CTD] 22/06/2018 153 152.1 156.5 155 44.170 Bán
19 [HOSE.CTD] 21/06/2018 157 154.2 157.1 155.1 136.280 Bán
20 [HOSE.CTD] 20/06/2018 150 147 157 157 118.310 Mua