FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTD] 19/09/2018 164.8 162.3 164.8 162.5 110.500 Bán
2 [HOSE.CTD] 18/09/2018 160 159.5 162.9 162.5 142.470 Bán
3 [HOSE.CTD] 17/09/2018 162.1 160.1 163 160.1 198.440 Bán
4 [HOSE.CTD] 14/09/2018 163 163 164 163 75.770 Bán
5 [HOSE.CTD] 13/09/2018 164 162.7 164.9 163.2 84.140 Bán
6 [HOSE.CTD] 12/09/2018 164.9 162 166.9 164 192.220 Mua
7 [HOSE.CTD] 11/09/2018 162.3 162 164.5 164 142.300 Mua
8 [HOSE.CTD] 10/09/2018 165 162.3 166 162.3 43.560 Mua
9 [HOSE.CTD] 07/09/2018 164 162.5 165 164.2 67.570 Mua
10 [HOSE.CTD] 06/09/2018 164 162.5 166.5 163 130.560 Mua
11 [HOSE.CTD] 05/09/2018 161.2 161.2 167 164 159.540 Mua
12 [HOSE.CTD] 04/09/2018 165.2 162.9 165.5 163 92.910 Mua
13 [HOSE.CTD] 31/08/2018 167.1 165.5 168.4 165.5 81.030 Mua
14 [HOSE.CTD] 30/08/2018 162.1 162.1 169 168.5 359.490 Mua
15 [HOSE.CTD] 29/08/2018 164.8 162.1 165.4 162.1 215.330 Mua
16 [HOSE.CTD] 28/08/2018 162.2 160.5 165.1 164.9 338.550 Mua
17 [HOSE.CTD] 27/08/2018 160.4 160 162.8 161.8 272.200 Mua
18 [HOSE.CTD] 24/08/2018 155 154.8 160 160 437.920 Mua
19 [HOSE.CTD] 23/08/2018 156 153.4 156 155 72.030 Mua
20 [HOSE.CTD] 22/08/2018 152 152 156.2 155 174.030 Theo dõi