FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTD] 19/03/2018 161.5 161 164.5 161.6 319.070 Bán
2 [HOSE.CTD] 16/03/2018 161.5 160.5 165 161.5 405.550 Bán
3 [HOSE.CTD] 15/03/2018 167.1 161 167.1 165 769.010 Bán
4 [HOSE.CTD] 14/03/2018 171.9 167.1 173.9 167.1 515.790 Bán
5 [HOSE.CTD] 13/03/2018 175.5 171.5 176.5 171.9 391.200 Bán
6 [HOSE.CTD] 12/03/2018 175.8 175.8 180 175.8 222.020 Bán
7 [HOSE.CTD] 09/03/2018 182 179 184.5 179.1 499.200 Theo dõi
8 [HOSE.CTD] 08/03/2018 178 174 182 182 415.160 Theo dõi
9 [HOSE.CTD] 07/03/2018 180 176.5 180.5 178 195.350 Bán
10 [HOSE.CTD] 06/03/2018 182 178.5 182 181 151.880 Theo dõi
11 [HOSE.CTD] 05/03/2018 175 174.5 183 178.5 181.170 Bán
12 [HOSE.CTD] 02/03/2018 175 172.1 176 173.8 174.650 Bán
13 [HOSE.CTD] 01/03/2018 180 175.8 180.8 175.8 242.330 Bán
14 [HOSE.CTD] 28/02/2018 182 180 182.1 181 117.430 Theo dõi
15 [HOSE.CTD] 27/02/2018 182.7 180 184 184 136.080 Mua
16 [HOSE.CTD] 26/02/2018 181 180 185.5 180 115.120 Bán
17 [HOSE.CTD] 23/02/2018 180 177 182.5 181 198.380 Bán
18 [HOSE.CTD] 22/02/2018 185 178 185 179.9 246.000 Bán
19 [HOSE.CTD] 21/02/2018 191 184 191 185 151.210 Theo dõi
20 [HOSE.CTD] 13/02/2018 190.9 188 191 189.3 76.230 Theo dõi