FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTF] 18/10/2018 24 22.5 24 22.5 7.010 Bán
2 [HOSE.CTF] 17/10/2018 23.8 22.35 23.95 23.9 22.120 Mua
3 [HOSE.CTF] 16/10/2018 23.9 23.8 23.9 23.9 25.650 Mua
4 [HOSE.CTF] 15/10/2018 23.5 23.5 23.9 23.9 25.000 Mua
5 [HOSE.CTF] 12/10/2018 23.55 23.55 23.55 23.55 10 Bán
6 [HOSE.CTF] 11/10/2018 23.55 22.4 24 23.55 14.110 Bán
7 [HOSE.CTF] 10/10/2018 23.8 23.8 24 24 41.100 Theo dõi
8 [HOSE.CTF] 09/10/2018 22.5 22.5 23.9 23.9 1.710 Theo dõi
9 [HOSE.CTF] 08/10/2018 23.85 21.05 23.85 23.85 19.080 Bán
10 [HOSE.CTF] 05/10/2018 23.8 22.4 23.9 22.4 20.210 Theo dõi
11 [HOSE.CTF] 04/10/2018 23.95 22.5 24 23.9 15.660 Mua
12 [HOSE.CTF] 03/10/2018 22.85 22.8 24 24 7.030 Mua
13 [HOSE.CTF] 02/10/2018 22.85 22.8 24.95 24.5 10.650 Mua
14 [HOSE.CTF] 01/10/2018 24.5 24.5 24.5 24.5 1.000 Mua
15 [HOSE.CTF] 28/09/2018 23.8 21.9 24.5 24.5 14.510 Mua
16 [HOSE.CTF] 27/09/2018 21.75 21.75 23.5 23.5 1.080 Mua
17 [HOSE.CTF] 26/09/2018 24.5 22.35 24.5 23.3 20.350 Mua
18 [HOSE.CTF] 25/09/2018 24 22.7 24 24 16.260 Mua
19 [HOSE.CTF] 24/09/2018 25 23.65 27.1 24.4 17.660 Mua
20 [HOSE.CTF] 21/09/2018 23.8 23.8 25.4 25.4 10.510 Mua