FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTG] 25/05/2018 27.5 26.1 27.7 26.15 4.572.900 Bán
2 [HOSE.CTG] 24/05/2018 28 27.1 28.2 27.35 2.609.650 Bán
3 [HOSE.CTG] 23/05/2018 26.7 26.65 28 28 5.200.740 Bán
4 [HOSE.CTG] 22/05/2018 28.2 27 28.75 27.1 6.389.160 Bán
5 [HOSE.CTG] 21/05/2018 29.6 28.8 29.7 28.8 2.892.620 Theo dõi
6 [HOSE.CTG] 18/05/2018 29.5 28.15 29.65 29.45 5.007.410 Theo dõi
7 [HOSE.CTG] 17/05/2018 29.2 28.8 29.55 29.2 4.363.180 Theo dõi
8 [HOSE.CTG] 16/05/2018 29.7 28.8 29.85 29.1 6.053.700 Theo dõi
9 [HOSE.CTG] 15/05/2018 29.55 29.35 30.2 29.85 5.313.260 Mua
10 [HOSE.CTG] 14/05/2018 29.85 29.1 29.9 29.5 3.612.060 Bán
11 [HOSE.CTG] 11/05/2018 27.9 27.45 29.95 29.4 8.676.620 Bán
12 [HOSE.CTG] 10/05/2018 29.8 28 30.2 28 7.044.560 Bán
13 [HOSE.CTG] 09/05/2018 30 29.55 30.7 30 4.247.880 Bán
14 [HOSE.CTG] 08/05/2018 30.05 30 31.3 30.4 8.128.930 Bán
15 [HOSE.CTG] 07/05/2018 28.6 28.45 30.45 30.45 6.311.980 Bán
16 [HOSE.CTG] 04/05/2018 29.2 28.3 29.4 28.5 4.309.260 Bán
17 [HOSE.CTG] 03/05/2018 27.25 25.8 29 29 9.431.320 Bán
18 [HOSE.CTG] 02/05/2018 27.25 27.25 29.7 27.25 5.398.180 Bán
19 [HOSE.CTG] 27/04/2018 28.25 27.85 29.55 29.3 5.541.550 Bán
20 [HOSE.CTG] 26/04/2018 30.35 28.25 30.5 28.25 8.261.420 Bán