FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTG] 15/12/2017 21.7 21.7 22.2 21.9 2.132.900 Bán
2 [HOSE.CTG] 14/12/2017 21 20.85 22.1 22 2.318.980 Bán
3 [HOSE.CTG] 13/12/2017 21.6 20.85 21.6 20.85 1.512.990 Bán
4 [HOSE.CTG] 12/12/2017 21.4 19.95 21.9 21.4 4.351.440 Bán
5 [HOSE.CTG] 11/12/2017 22.6 21.4 22.9 21.4 2.925.210 Bán
6 [HOSE.CTG] 08/12/2017 23.2 22.8 23.35 23 1.735.210 Theo dõi
7 [HOSE.CTG] 07/12/2017 23.5 22.9 23.6 23.3 1.344.350 Mua
8 [HOSE.CTG] 06/12/2017 23.5 22.9 23.65 23.5 3.331.870 Mua
9 [HOSE.CTG] 05/12/2017 24.25 23.45 24.5 23.5 4.035.460 Mua
10 [HOSE.CTG] 04/12/2017 24.3 24.05 24.4 24.25 5.980.970 Mua
11 [HOSE.CTG] 01/12/2017 24.3 23.95 24.4 24.05 2.577.080 Mua
12 [HOSE.CTG] 30/11/2017 24.4 24 25 24.3 5.558.850 Mua
13 [HOSE.CTG] 29/11/2017 23.1 23.05 24.1 24.1 6.301.250 Mua
14 [HOSE.CTG] 28/11/2017 23.4 22.7 23.4 23.1 3.515.960 Mua
15 [HOSE.CTG] 27/11/2017 23.25 23.15 23.5 23.4 3.818.950 Mua
16 [HOSE.CTG] 24/11/2017 23.2 23.2 24 23.4 6.220.670 Mua
17 [HOSE.CTG] 23/11/2017 23.1 22.8 24.1 23.7 4.993.910 Quá mua
18 [HOSE.CTG] 22/11/2017 21.3 21.25 22.65 22.65 4.538.190 Mua
19 [HOSE.CTG] 21/11/2017 21 20.9 21.6 21.2 5.021.360 Mua
20 [HOSE.CTG] 20/11/2017 20.7 20.6 20.95 20.8 1.631.580 Mua