FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTG] 20/11/2018 22.7 22.65 23.45 23.2 4.890.140 Theo dõi
2 [HOSE.CTG] 19/11/2018 22.15 21.95 23.05 23.05 5.513.170 Theo dõi
3 [HOSE.CTG] 16/11/2018 21.6 21.4 22.15 21.95 3.063.290 Bán
4 [HOSE.CTG] 15/11/2018 21.2 21 21.7 21.25 3.721.830 Bán
5 [HOSE.CTG] 14/11/2018 22 20.95 22.35 21.2 5.671.640 Bán
6 [HOSE.CTG] 13/11/2018 22 22 22.4 22 3.311.180 Theo dõi
7 [HOSE.CTG] 12/11/2018 22.5 22.1 22.65 22.45 2.365.260 Theo dõi
8 [HOSE.CTG] 09/11/2018 22.9 22.55 23.25 22.6 3.077.020 Theo dõi
9 [HOSE.CTG] 08/11/2018 23.7 23.2 23.75 23.2 2.690.030 Theo dõi
10 [HOSE.CTG] 07/11/2018 23.25 22.85 23.5 23.25 2.753.710 Theo dõi
11 [HOSE.CTG] 06/11/2018 23.7 23.25 23.8 23.25 2.694.510 Theo dõi
12 [HOSE.CTG] 05/11/2018 23.2 23.15 23.55 23.5 2.120.240 Theo dõi
13 [HOSE.CTG] 02/11/2018 23 22.95 23.8 23.5 4.558.920 Bán
14 [HOSE.CTG] 01/11/2018 23.5 22.8 23.55 22.85 2.567.210 Bán
15 [HOSE.CTG] 31/10/2018 22.6 22.4 23.4 23.4 5.805.250 Bán
16 [HOSE.CTG] 30/10/2018 22.1 22 22.55 22.2 2.528.950 Bán
17 [HOSE.CTG] 29/10/2018 22.3 22.1 22.75 22.1 3.684.150 Bán
18 [HOSE.CTG] 26/10/2018 23.4 22.5 23.4 22.5 1.995.490 Bán
19 [HOSE.CTG] 25/10/2018 22.4 22.1 23.15 23 4.766.130 Bán
20 [HOSE.CTG] 24/10/2018 23.65 23.2 23.95 23.2 3.019.740 Bán