FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTG] 15/01/2019 18.8 18.75 19.1 18.9 3.074.470 Theo dõi
2 [HOSE.CTG] 14/01/2019 18.6 18.55 19.05 18.8 4.808.180 Theo dõi
3 [HOSE.CTG] 11/01/2019 18.8 18.7 19.25 18.8 4.025.750 Bán
4 [HOSE.CTG] 10/01/2019 18.4 18.3 19.15 18.85 7.326.460 Bán
5 [HOSE.CTG] 09/01/2019 18 17.9 18.7 18.35 5.954.880 Bán
6 [HOSE.CTG] 08/01/2019 18.25 17.8 18.25 17.9 5.636.280 Bán
7 [HOSE.CTG] 07/01/2019 18.8 18.15 18.8 18.15 3.982.660 Bán
8 [HOSE.CTG] 04/01/2019 18.05 17.7 18.55 18.35 3.804.290 Bán
9 [HOSE.CTG] 03/01/2019 19 18.05 19.2 18.1 5.513.360 Bán
10 [HOSE.CTG] 02/01/2019 19 19 19.45 19 2.420.340 Bán
11 [HOSE.CTG] 28/12/2018 19.5 19.25 19.7 19.3 2.310.660 Bán
12 [HOSE.CTG] 27/12/2018 20 19.35 20.05 19.35 3.841.050 Bán
13 [HOSE.CTG] 26/12/2018 19.9 19.15 20 19.3 3.119.010 Bán
14 [HOSE.CTG] 25/12/2018 19.8 19.15 19.9 19.7 4.603.010 Bán
15 [HOSE.CTG] 24/12/2018 20.6 20.3 21 20.35 2.764.900 Bán
16 [HOSE.CTG] 21/12/2018 20.1 20.05 20.85 20.85 3.621.750 Bán
17 [HOSE.CTG] 20/12/2018 20.5 20.05 20.9 20.2 6.187.230 Bán
18 [HOSE.CTG] 19/12/2018 21.35 19.95 21.45 20.4 11.210.140 Bán
19 [HOSE.CTG] 18/12/2018 21.3 21.2 21.85 21.45 4.927.320 Bán
20 [HOSE.CTG] 17/12/2018 22 21.6 22.15 21.65 5.481.050 Bán