FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTG] 25/06/2019 21.15 21.05 21.4 21.05 3.629.470 Mua
2 [HOSE.CTG] 24/06/2019 21.35 21.15 21.5 21.4 3.859.260 Mua
3 [HOSE.CTG] 21/06/2019 21.2 20.95 21.4 21.4 4.663.670 Mua
4 [HOSE.CTG] 20/06/2019 20.25 20.2 21 21 5.390.770 Mua
5 [HOSE.CTG] 19/06/2019 20.25 20.25 20.5 20.25 1.428.770 Theo dõi
6 [HOSE.CTG] 18/06/2019 20.5 20.25 20.6 20.25 1.778.110 Theo dõi
7 [HOSE.CTG] 17/06/2019 20.4 20.35 20.6 20.45 2.429.080 Mua
8 [HOSE.CTG] 14/06/2019 20.25 20.15 20.6 20.3 2.793.720 Bán
9 [HOSE.CTG] 13/06/2019 20.2 20.15 20.35 20.15 1.334.410 Bán
10 [HOSE.CTG] 12/06/2019 20.45 20.25 20.5 20.25 1.213.370 Bán
11 [HOSE.CTG] 11/06/2019 20.5 20.45 20.55 20.5 1.143.400 Bán
12 [HOSE.CTG] 10/06/2019 20.7 20.45 20.75 20.5 2.476.670 Bán
13 [HOSE.CTG] 07/06/2019 20.4 20.3 20.45 20.45 1.389.360 Bán
14 [HOSE.CTG] 06/06/2019 20.1 19.95 20.35 20.3 1.981.740 Bán
15 [HOSE.CTG] 05/06/2019 20.3 20.1 20.55 20.1 1.915.720 Bán
16 [HOSE.CTG] 04/06/2019 20 19.9 20.2 20 2.031.330 Bán
17 [HOSE.CTG] 03/06/2019 20.1 19.9 20.35 19.9 3.077.110 Bán
18 [HOSE.CTG] 31/05/2019 20.75 20.3 20.75 20.3 2.022.410 Bán
19 [HOSE.CTG] 30/05/2019 20.6 20.5 20.85 20.65 1.569.920 Bán
20 [HOSE.CTG] 29/05/2019 20.9 20.65 20.95 20.65 2.326.330 Theo dõi