FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTG] 13/07/2018 22.4 22.25 23 22.6 5.166.290 Theo dõi
2 [HOSE.CTG] 12/07/2018 21.8 20.85 22.35 21.8 4.607.140 Bán
3 [HOSE.CTG] 11/07/2018 21.5 20.85 21.8 20.9 6.419.960 Bán
4 [HOSE.CTG] 10/07/2018 22.2 22 22.7 22.35 4.742.620 Bán
5 [HOSE.CTG] 09/07/2018 22.55 22 22.9 22.1 5.856.660 Bán
6 [HOSE.CTG] 06/07/2018 20.5 20.3 21.9 21.9 7.482.830 Bán
7 [HOSE.CTG] 05/07/2018 21.7 20.45 21.9 20.5 5.581.570 Bán
8 [HOSE.CTG] 04/07/2018 21.9 21 21.9 21.9 4.173.250 Bán
9 [HOSE.CTG] 03/07/2018 23.1 21.5 23.3 21.5 12.604.080 Bán
10 [HOSE.CTG] 02/07/2018 24 22.7 24.2 23.1 5.922.700 Bán
11 [HOSE.CTG] 29/06/2018 24.6 24.1 24.85 24.25 3.131.100 Bán
12 [HOSE.CTG] 28/06/2018 25 24.05 25.25 24.3 5.529.200 Bán
13 [HOSE.CTG] 27/06/2018 26.05 25 26.3 25 2.295.230 Bán
14 [HOSE.CTG] 26/06/2018 26 25.75 26.25 26 2.269.630 Bán
15 [HOSE.CTG] 25/06/2018 26.4 26.2 26.75 26.35 3.968.730 Bán
16 [HOSE.CTG] 22/06/2018 25 25 25.9 25.9 3.017.090 Bán
17 [HOSE.CTG] 21/06/2018 26.1 25.3 26.2 25.35 2.439.860 Bán
18 [HOSE.CTG] 20/06/2018 25.6 25.1 26.25 26.15 3.539.880 Bán
19 [HOSE.CTG] 19/06/2018 25.5 24.05 25.55 25.4 8.256.400 Bán
20 [HOSE.CTG] 18/06/2018 27 25.85 27.3 25.85 4.602.800 Bán