FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTG] 20/09/2018 26.9 26.7 27.45 27.45 5.641.050 Mua
2 [HOSE.CTG] 19/09/2018 27.2 26.8 27.3 26.8 5.157.360 Mua
3 [HOSE.CTG] 18/09/2018 26.5 26.25 26.9 26.9 3.675.180 Mua
4 [HOSE.CTG] 17/09/2018 26.95 26.6 26.95 26.6 2.912.850 Bán
5 [HOSE.CTG] 14/09/2018 26.9 26.8 27.35 26.95 6.677.120 Mua
6 [HOSE.CTG] 13/09/2018 26.8 26.55 27.1 26.65 4.491.540 Mua
7 [HOSE.CTG] 12/09/2018 27.15 26.5 27.2 26.5 4.889.210 Theo dõi
8 [HOSE.CTG] 11/09/2018 26.1 26.1 27.1 26.95 6.257.740 Mua
9 [HOSE.CTG] 10/09/2018 26.45 26.1 26.6 26.2 2.733.190 Bán
10 [HOSE.CTG] 07/09/2018 25.8 25.75 26.55 26.5 4.308.610 Theo dõi
11 [HOSE.CTG] 06/09/2018 26.1 25.7 26.25 25.9 3.629.360 Theo dõi
12 [HOSE.CTG] 05/09/2018 25.9 25.7 26.3 26.05 6.678.740 Theo dõi
13 [HOSE.CTG] 04/09/2018 26.95 25.9 27.1 25.9 8.071.290 Theo dõi
14 [HOSE.CTG] 31/08/2018 27.55 26.95 27.7 27.15 5.595.720 Mua
15 [HOSE.CTG] 30/08/2018 27 26.9 27.95 27.6 7.422.130 Mua
16 [HOSE.CTG] 29/08/2018 27.25 26.9 27.3 27 5.534.930 Mua
17 [HOSE.CTG] 28/08/2018 27.3 27.1 27.45 27.25 6.284.270 Mua
18 [HOSE.CTG] 27/08/2018 26.45 26.35 27.4 27.2 9.437.840 Mua
19 [HOSE.CTG] 24/08/2018 26.05 25.55 26.6 26.1 8.362.470 Mua
20 [HOSE.CTG] 23/08/2018 26.25 25.85 26.45 26.1 6.138.470 Mua