FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTI] 20/11/2018 24.3 22.6 24.3 22.65 1.020.630 Bán
2 [HOSE.CTI] 19/11/2018 24.55 24.25 24.85 24.3 556.840 Bán
3 [HOSE.CTI] 16/11/2018 24.55 24.4 24.7 24.55 397.250 Bán
4 [HOSE.CTI] 15/11/2018 24.8 24.4 24.9 24.5 716.320 Bán
5 [HOSE.CTI] 14/11/2018 24.75 24.5 25 24.8 465.170 Theo dõi
6 [HOSE.CTI] 13/11/2018 25 24.5 25 24.7 934.000 Theo dõi
7 [HOSE.CTI] 12/11/2018 25.15 24.8 25.2 25.2 862.560 Theo dõi
8 [HOSE.CTI] 09/11/2018 25.5 25.2 25.6 25.2 582.260 Bán
9 [HOSE.CTI] 08/11/2018 25.6 25.3 25.8 25.55 838.520 Theo dõi
10 [HOSE.CTI] 07/11/2018 25.4 25.4 25.7 25.55 1.188.990 Theo dõi
11 [HOSE.CTI] 06/11/2018 25.3 25.1 25.8 25.4 796.420 Theo dõi
12 [HOSE.CTI] 05/11/2018 24.9 24.7 25.4 25.2 1.447.030 Theo dõi
13 [HOSE.CTI] 02/11/2018 24.7 24.6 25.1 24.9 1.039.430 Bán
14 [HOSE.CTI] 01/11/2018 25.25 24.65 25.3 24.65 795.840 Bán
15 [HOSE.CTI] 31/10/2018 24.8 24.6 25.2 25.2 786.890 Bán
16 [HOSE.CTI] 30/10/2018 24.95 24.7 24.95 24.7 670.510 Bán
17 [HOSE.CTI] 29/10/2018 25.3 24.9 25.35 25 643.800 Bán
18 [HOSE.CTI] 26/10/2018 25.7 24.85 25.8 25.4 1.691.290 Bán
19 [HOSE.CTI] 25/10/2018 25 24.95 25.6 25.6 2.510.600 Bán
20 [HOSE.CTI] 24/10/2018 25.7 25.7 26.4 25.85 1.850.720 Theo dõi