FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTI] 20/09/2018 24.9 24.7 25 24.8 841.280 Bán
2 [HOSE.CTI] 19/09/2018 25.3 24.85 25.4 25 984.480 Bán
3 [HOSE.CTI] 18/09/2018 24.9 24.6 25.3 25.3 652.790 Bán
4 [HOSE.CTI] 17/09/2018 25.2 24.75 25.2 24.9 679.810 Bán
5 [HOSE.CTI] 14/09/2018 26.7 25.5 26.8 26.6 256.900 Bán
6 [HOSE.CTI] 13/09/2018 26 25 27 26.9 378.850 Bán
7 [HOSE.CTI] 12/09/2018 26.5 24.4 26.55 26.3 1.339.890 Bán
8 [HOSE.CTI] 11/09/2018 28.2 26.2 28.3 26.2 1.155.570 Bán
9 [HOSE.CTI] 10/09/2018 28.2 26.7 28.2 28.15 473.850 Bán
10 [HOSE.CTI] 07/09/2018 28.15 27.9 28.2 28.2 58.480 Bán
11 [HOSE.CTI] 06/09/2018 28.55 28 28.55 28.15 190.940 Bán
12 [HOSE.CTI] 05/09/2018 29.5 28.4 29.5 28.55 270.480 Bán
13 [HOSE.CTI] 04/09/2018 30.9 28.85 30.9 30.4 273.050 Bán
14 [HOSE.CTI] 31/08/2018 31.3 30.85 31.3 31 201.630 Theo dõi
15 [HOSE.CTI] 30/08/2018 30.8 30.5 31.3 31.3 209.300 Mua
16 [HOSE.CTI] 29/08/2018 31.3 30.5 31.3 30.9 275.540 Mua
17 [HOSE.CTI] 28/08/2018 31 30.45 31.4 31.4 247.420 Mua
18 [HOSE.CTI] 27/08/2018 31.8 31 31.9 31.4 192.460 Mua
19 [HOSE.CTI] 24/08/2018 31.1 30.7 32 31.9 262.450 Mua
20 [HOSE.CTI] 23/08/2018 30.8 30.5 31.3 31.2 199.280 Mua