FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTI] 17/07/2018 29.7 29.5 29.8 29.8 138.570 Mua
2 [HOSE.CTI] 16/07/2018 29.5 29.2 30.1 29.8 147.160 Mua
3 [HOSE.CTI] 13/07/2018 29.2 29.2 29.8 29.6 156.940 Mua
4 [HOSE.CTI] 12/07/2018 29.3 28.6 29.4 29.3 189.450 Mua
5 [HOSE.CTI] 11/07/2018 28 27.1 28.8 28.8 155.690 Mua
6 [HOSE.CTI] 10/07/2018 28.3 28.2 28.3 28.3 100.740 Theo dõi
7 [HOSE.CTI] 09/07/2018 28.3 28.1 28.4 28.3 71.720 Theo dõi
8 [HOSE.CTI] 06/07/2018 27.6 27.6 28.5 28.5 86.200 Theo dõi
9 [HOSE.CTI] 05/07/2018 28.7 27.9 28.7 28.5 88.520 Theo dõi
10 [HOSE.CTI] 04/07/2018 28.8 28.25 28.8 28.8 62.180 Mua
11 [HOSE.CTI] 03/07/2018 28.3 27.95 29 29 117.320 Theo dõi
12 [HOSE.CTI] 02/07/2018 28.9 27.8 28.9 28.35 315.610 Theo dõi
13 [HOSE.CTI] 29/06/2018 27.7 27.5 29.1 29.1 101.580 Theo dõi
14 [HOSE.CTI] 28/06/2018 28.65 27.6 29.4 27.9 127.910 Bán
15 [HOSE.CTI] 27/06/2018 27.9 26.7 28.65 28.65 434.310 Theo dõi
16 [HOSE.CTI] 26/06/2018 27.9 26.4 27.9 27.9 334.840 Bán
17 [HOSE.CTI] 25/06/2018 28.5 27.5 28.5 27.9 140.020 Bán
18 [HOSE.CTI] 22/06/2018 27.7 27.5 28.9 28.5 207.770 Bán
19 [HOSE.CTI] 21/06/2018 28.2 27.5 28.2 28 152.770 Bán
20 [HOSE.CTI] 20/06/2018 28 27.95 29 28.2 161.620 Bán