FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTI] 25/05/2018 31.6 31 32 31.6 121.770 Bán
2 [HOSE.CTI] 24/05/2018 31.1 29.25 31.8 31.8 97.830 Bán
3 [HOSE.CTI] 23/05/2018 31 30.85 32.1 31.4 174.430 Bán
4 [HOSE.CTI] 22/05/2018 31.6 30.9 32 31 98.170 Bán
5 [HOSE.CTI] 21/05/2018 32.2 31.6 32.4 31.7 126.170 Theo dõi
6 [HOSE.CTI] 18/05/2018 32.2 32 32.7 32.4 146.650 Theo dõi
7 [HOSE.CTI] 17/05/2018 32.9 32 33.15 32.5 189.990 Theo dõi
8 [HOSE.CTI] 16/05/2018 34 32.8 34 33.15 132.270 Mua
9 [HOSE.CTI] 15/05/2018 33.3 32.5 34.2 34 169.900 Mua
10 [HOSE.CTI] 14/05/2018 31.7 31.55 34 33.4 230.330 Mua
11 [HOSE.CTI] 11/05/2018 31.1 30.9 31.8 31.8 156.090 Bán
12 [HOSE.CTI] 10/05/2018 31.5 30 31.55 31.1 88.790 Bán
13 [HOSE.CTI] 09/05/2018 32.6 31.4 32.6 31.7 95.830 Bán
14 [HOSE.CTI] 08/05/2018 32.45 32.3 33.1 33 130.590 Theo dõi
15 [HOSE.CTI] 07/05/2018 31.9 31.9 32.7 32.5 156.410 Bán
16 [HOSE.CTI] 04/05/2018 31.1 31.05 32.3 32 237.520 Bán
17 [HOSE.CTI] 03/05/2018 31 30 31.3 31 88.220 Bán
18 [HOSE.CTI] 02/05/2018 31.6 31.3 31.85 31.6 129.680 Bán
19 [HOSE.CTI] 27/04/2018 31.9 30.1 31.9 31.8 507.180 Bán
20 [HOSE.CTI] 26/04/2018 33.6 31.9 33.6 32 141.850 Bán