FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTI] 16/05/2019 23.05 22.95 23.35 23.25 304.170 Bán
2 [HOSE.CTI] 15/05/2019 23.8 22.85 23.85 23 506.130 Bán
3 [HOSE.CTI] 14/05/2019 23.5 23.5 23.85 23.8 432.310 Bán
4 [HOSE.CTI] 13/05/2019 23.85 23.75 23.95 23.95 322.440 Bán
5 [HOSE.CTI] 10/05/2019 23.75 23.7 23.95 23.9 462.200 Bán
6 [HOSE.CTI] 09/05/2019 23.6 23.6 23.8 23.8 276.070 Bán
7 [HOSE.CTI] 08/05/2019 23.45 23.35 23.7 23.7 258.860 Bán
8 [HOSE.CTI] 07/05/2019 23.6 23.4 23.7 23.5 244.940 Bán
9 [HOSE.CTI] 06/05/2019 23.95 23.3 23.95 23.6 226.720 Bán
10 [HOSE.CTI] 03/05/2019 24.4 24 24.4 24 368.110 Bán
11 [HOSE.CTI] 02/05/2019 24.4 24.25 24.45 24.45 426.390 Bán
12 [HOSE.CTI] 26/04/2019 24.5 24.2 24.6 24.45 572.130 Bán
13 [HOSE.CTI] 25/04/2019 24.8 24.45 24.9 24.45 422.970 Bán
14 [HOSE.CTI] 24/04/2019 24.8 24.65 25.2 24.8 549.130 Bán
15 [HOSE.CTI] 23/04/2019 24.6 24.5 24.8 24.8 391.300 Bán
16 [HOSE.CTI] 22/04/2019 24.8 24.5 24.9 24.6 432.450 Bán
17 [HOSE.CTI] 19/04/2019 24.8 24.75 25.1 24.8 735.850 Bán
18 [HOSE.CTI] 18/04/2019 24.8 24.7 24.95 24.8 876.290 Bán
19 [HOSE.CTI] 17/04/2019 25.2 24.8 25.3 24.8 807.700 Theo dõi
20 [HOSE.CTI] 16/04/2019 25.15 24.6 25.3 25.3 1.008.850 Mua