FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTI] 22/03/2019 25.05 24.6 25.1 24.6 554.630 Bán
2 [HOSE.CTI] 21/03/2019 25.2 25 25.35 25 567.170 Bán
3 [HOSE.CTI] 20/03/2019 25.2 24.95 25.3 25.2 584.200 Bán
4 [HOSE.CTI] 19/03/2019 25.05 24.9 25.2 25.2 899.050 Bán
5 [HOSE.CTI] 18/03/2019 25 24.95 25.2 25.05 909.730 Bán
6 [HOSE.CTI] 15/03/2019 25.25 24.9 25.4 25 633.110 Bán
7 [HOSE.CTI] 14/03/2019 25.2 25 25.5 25.25 972.480 Theo dõi
8 [HOSE.CTI] 13/03/2019 24.8 24.8 25.5 25.2 949.500 Theo dõi
9 [HOSE.CTI] 12/03/2019 25.25 24.95 25.5 25.4 831.120 Mua
10 [HOSE.CTI] 11/03/2019 24.8 24.75 25.2 25.2 653.130 Theo dõi
11 [HOSE.CTI] 08/03/2019 25 24.7 25.1 24.8 497.160 Theo dõi
12 [HOSE.CTI] 07/03/2019 25.4 25.3 25.55 25.4 639.130 Mua
13 [HOSE.CTI] 06/03/2019 25.45 24.95 25.5 25.4 721.770 Mua
14 [HOSE.CTI] 05/03/2019 25.85 25.05 25.85 25.5 754.890 Mua
15 [HOSE.CTI] 04/03/2019 25 25 26.1 25.9 1.283.420 Mua
16 [HOSE.CTI] 01/03/2019 25.25 25.15 25.85 25.6 708.480 Mua
17 [HOSE.CTI] 28/02/2019 24.95 24.95 25.7 25.2 990.580 Theo dõi
18 [HOSE.CTI] 27/02/2019 24.7 24.6 25.1 24.95 786.390 Theo dõi
19 [HOSE.CTI] 26/02/2019 25 24.7 25.25 24.7 344.970 Bán
20 [HOSE.CTI] 25/02/2019 24.8 24.55 25 25 663.510 Bán