FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTS] 21/06/2018 11.5 11 11.5 11 21.360 Bán
2 [HOSE.CTS] 20/06/2018 11.3 11.1 11.5 11.4 17.700 Bán
3 [HOSE.CTS] 19/06/2018 11.7 11 11.7 11.1 138.550 Bán
4 [HOSE.CTS] 18/06/2018 11.7 11.6 11.9 11.7 40.220 Bán
5 [HOSE.CTS] 15/06/2018 11.95 11.6 11.95 11.7 15.990 Bán
6 [HOSE.CTS] 14/06/2018 12 11.7 12.2 11.95 65.950 Theo dõi
7 [HOSE.CTS] 13/06/2018 11.8 11.8 12.1 12 55.140 Theo dõi
8 [HOSE.CTS] 12/06/2018 12 11.75 12 11.75 68.040 Theo dõi
9 [HOSE.CTS] 11/06/2018 12 12 12.4 12.1 72.040 Theo dõi
10 [HOSE.CTS] 08/06/2018 12.4 12.2 12.5 12.5 40.390 Mua
11 [HOSE.CTS] 07/06/2018 12.45 12.1 12.5 12.45 55.850 Mua
12 [HOSE.CTS] 06/06/2018 12.85 12.3 12.85 12.45 25.290 Mua
13 [HOSE.CTS] 05/06/2018 12.8 12.4 12.8 12.6 46.460 Theo dõi
14 [HOSE.CTS] 04/06/2018 12 11.9 12.9 12.9 84.040 Mua
15 [HOSE.CTS] 01/06/2018 12 11.8 12.25 12.2 56.110 Theo dõi
16 [HOSE.CTS] 31/05/2018 11.5 11.5 12.2 12.2 156.120 Theo dõi
17 [HOSE.CTS] 30/05/2018 11.7 11.3 11.7 11.5 30.840 Bán
18 [HOSE.CTS] 29/05/2018 11.2 11.2 12 11.7 19.650 Bán
19 [HOSE.CTS] 28/05/2018 11.4 11.2 11.6 11.4 146.790 Bán
20 [HOSE.CTS] 25/05/2018 12 11.4 12 12 71.330 Bán