FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTS] 15/12/2017 10.85 10.7 11.4 11.35 1.014.610 Mua
2 [HOSE.CTS] 14/12/2017 10.45 10.45 10.7 10.7 83.470 Theo dõi
3 [HOSE.CTS] 13/12/2017 10.6 10.5 10.8 10.55 336.490 Theo dõi
4 [HOSE.CTS] 12/12/2017 10.85 10.15 10.95 10.6 343.110 Theo dõi
5 [HOSE.CTS] 11/12/2017 10.9 10.8 11.2 10.85 342.280 Mua
6 [HOSE.CTS] 08/12/2017 11.15 10.9 11.2 11.2 260.560 Mua
7 [HOSE.CTS] 07/12/2017 11.1 10.8 11.2 11.05 423.040 Mua
8 [HOSE.CTS] 06/12/2017 11.2 10.6 11.2 10.9 386.330 Mua
9 [HOSE.CTS] 05/12/2017 11.5 11.1 11.8 11.2 751.530 Mua
10 [HOSE.CTS] 04/12/2017 10.75 10.5 11.2 11.2 880.860 Mua
11 [HOSE.CTS] 01/12/2017 10.5 10.4 10.55 10.5 440.000 Mua
12 [HOSE.CTS] 30/11/2017 10.65 10.45 10.7 10.5 252.840 Mua
13 [HOSE.CTS] 29/11/2017 10.5 10.4 10.6 10.55 223.170 Mua
14 [HOSE.CTS] 28/11/2017 10.5 10.3 10.65 10.3 290.630 Mua
15 [HOSE.CTS] 27/11/2017 10.5 10.35 10.85 10.55 350.880 Mua
16 [HOSE.CTS] 24/11/2017 10.1 9.96 10.4 10.4 210.010 Mua
17 [HOSE.CTS] 23/11/2017 10 10 10.2 10.05 533.050 Mua
18 [HOSE.CTS] 22/11/2017 9.71 9.71 10.1 9.84 255.770 Theo dõi
19 [HOSE.CTS] 21/11/2017 9.84 9.73 9.88 9.84 161.150 Theo dõi
20 [HOSE.CTS] 20/11/2017 9.9 9.8 10 9.85 106.330 Mua