FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTS] 22/03/2019 9.6 9.46 9.6 9.49 74.220 Theo dõi
2 [HOSE.CTS] 21/03/2019 9.85 9.6 9.85 9.6 64.400 Theo dõi
3 [HOSE.CTS] 20/03/2019 9.89 9.76 9.89 9.8 38.990 Mua
4 [HOSE.CTS] 19/03/2019 9.9 9.84 9.98 9.89 138.480 Mua
5 [HOSE.CTS] 18/03/2019 9.86 9.82 9.9 9.84 88.040 Mua
6 [HOSE.CTS] 15/03/2019 9.9 9.81 9.95 9.9 87.050 Mua
7 [HOSE.CTS] 14/03/2019 9.97 9.81 9.98 9.95 172.550 Mua
8 [HOSE.CTS] 13/03/2019 9.79 9.79 10.1 9.97 190.540 Mua
9 [HOSE.CTS] 12/03/2019 9.9 9.68 9.9 9.79 57.710 Mua
10 [HOSE.CTS] 11/03/2019 9.89 9.65 9.89 9.8 97.280 Mua
11 [HOSE.CTS] 08/03/2019 9.99 9.72 10 9.89 151.820 Mua
12 [HOSE.CTS] 07/03/2019 9.48 9.48 10.1 10 269.810 Mua
13 [HOSE.CTS] 06/03/2019 9.48 9.4 9.5 9.48 70.010 Mua
14 [HOSE.CTS] 05/03/2019 9.4 9.35 9.54 9.48 96.290 Mua
15 [HOSE.CTS] 04/03/2019 9.25 9.25 9.46 9.46 112.380 Mua
16 [HOSE.CTS] 01/03/2019 9.35 9.18 9.35 9.23 36.340 Mua
17 [HOSE.CTS] 28/02/2019 9.4 9.2 9.4 9.24 137.720 Mua
18 [HOSE.CTS] 27/02/2019 9.4 9.31 9.4 9.36 137.280 Mua
19 [HOSE.CTS] 26/02/2019 9.38 9.25 9.5 9.39 157.760 Mua
20 [HOSE.CTS] 25/02/2019 9.3 9.16 9.4 9.24 216.750 Mua