FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTS] 23/03/2018 13.3 13.3 14.1 14.1 740.080 Mua
2 [HOSE.CTS] 22/03/2018 14.15 13.9 14.3 14.1 508.430 Mua
3 [HOSE.CTS] 21/03/2018 14.5 14 14.5 14.25 374.900 Mua
4 [HOSE.CTS] 20/03/2018 14.6 13.8 14.6 14.45 324.340 Mua
5 [HOSE.CTS] 19/03/2018 14.8 13.65 14.95 14.6 710.560 Mua
6 [HOSE.CTS] 16/03/2018 14.65 13.85 14.65 14.65 1.248.410 Mua
7 [HOSE.CTS] 15/03/2018 13.7 13.7 13.9 13.7 167.180 Mua
8 [HOSE.CTS] 14/03/2018 13.7 13.55 13.85 13.85 475.790 Mua
9 [HOSE.CTS] 13/03/2018 13.35 13.35 13.6 13.5 220.540 Mua
10 [HOSE.CTS] 12/03/2018 13.35 13.35 13.8 13.35 326.010 Mua
11 [HOSE.CTS] 09/03/2018 13.5 13.45 13.7 13.45 497.430 Mua
12 [HOSE.CTS] 08/03/2018 13.3 13.3 13.4 13.4 180.310 Mua
13 [HOSE.CTS] 07/03/2018 13.75 13.25 13.95 13.3 365.860 Mua
14 [HOSE.CTS] 06/03/2018 13.2 13.05 13.75 13.75 684.160 Mua
15 [HOSE.CTS] 05/03/2018 13.9 13.1 13.9 13.1 417.820 Mua
16 [HOSE.CTS] 02/03/2018 13.3 13.3 13.8 13.8 502.320 Mua
17 [HOSE.CTS] 01/03/2018 13.3 13.2 13.9 13.7 876.850 Mua
18 [HOSE.CTS] 28/02/2018 12.8 12.5 13.25 13.25 489.670 Mua
19 [HOSE.CTS] 27/02/2018 13.1 12.7 13.1 12.8 391.900 Theo dõi
20 [HOSE.CTS] 26/02/2018 13.2 13.05 13.4 13.1 673.890 Bán