FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTS] 18/07/2019 9.21 9.2 9.28 9.28 39.030
2 [HOSE.CTS] 17/07/2019 9.29 9.2 9.29 9.29 76.860 Mua
3 [HOSE.CTS] 16/07/2019 9.3 9.2 9.3 9.29 52.600 Mua
4 [HOSE.CTS] 15/07/2019 9.3 9.2 9.3 9.3 30.900 Mua
5 [HOSE.CTS] 12/07/2019 9.29 9.29 9.3 9.29 2.050 Mua
6 [HOSE.CTS] 11/07/2019 9.3 9.18 9.3 9.27 23.580 Mua
7 [HOSE.CTS] 10/07/2019 9.24 9.15 9.28 9.28 77.150 Mua
8 [HOSE.CTS] 09/07/2019 9.13 9.12 9.24 9.24 5.760 Theo dõi
9 [HOSE.CTS] 08/07/2019 9.21 9.1 9.25 9.25 37.480 Theo dõi
10 [HOSE.CTS] 05/07/2019 9.23 9.2 9.24 9.2 5.570 Theo dõi
11 [HOSE.CTS] 04/07/2019 9.2 9.2 9.27 9.23 10.970 Theo dõi
12 [HOSE.CTS] 03/07/2019 9.2 9.15 9.2 9.2 17.300 Bán
13 [HOSE.CTS] 02/07/2019 9.2 9.15 9.2 9.2 10.080 Bán
14 [HOSE.CTS] 01/07/2019 9.24 9.1 9.24 9.24 21.310 Theo dõi
15 [HOSE.CTS] 28/06/2019 9.12 9.12 9.2 9.12 21.090 Bán
16 [HOSE.CTS] 27/06/2019 9.2 9.14 9.2 9.2 8.600 Bán
17 [HOSE.CTS] 26/06/2019 9.12 9.12 9.25 9.24 7.010 Theo dõi
18 [HOSE.CTS] 25/06/2019 9.2 9.11 9.24 9.24 17.560 Theo dõi
19 [HOSE.CTS] 24/06/2019 9.22 9.05 9.25 9.25 48.860 Theo dõi
20 [HOSE.CTS] 21/06/2019 9.33 9.21 9.33 9.29 5.370 Theo dõi