FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTS] 07/12/2018 10.45 10.45 10.85 10.8 164.930 Mua
2 [HOSE.CTS] 06/12/2018 10.65 10.45 10.65 10.5 48.890 Mua
3 [HOSE.CTS] 05/12/2018 10.55 10.45 10.75 10.65 58.820 Mua
4 [HOSE.CTS] 04/12/2018 10.8 10.55 10.85 10.65 133.370 Mua
5 [HOSE.CTS] 03/12/2018 10.4 10.2 10.55 10.55 284.170 Theo dõi
6 [HOSE.CTS] 29/11/2018 10.4 10.25 10.4 10.25 36.230 Bán
7 [HOSE.CTS] 28/11/2018 10.4 10.25 10.4 10.25 25.890 Bán
8 [HOSE.CTS] 27/11/2018 10.35 10.25 10.4 10.4 24.900 Bán
9 [HOSE.CTS] 26/11/2018 10.5 10.3 10.5 10.3 4.810 Bán
10 [HOSE.CTS] 23/11/2018 10.25 10.2 10.5 10.5 51.500 Bán
11 [HOSE.CTS] 22/11/2018 10.5 10.25 10.5 10.4 54.310 Bán
12 [HOSE.CTS] 21/11/2018 10.2 10.2 10.4 10.4 17.420 Bán
13 [HOSE.CTS] 20/11/2018 10.4 10.2 10.5 10.35 20.710 Bán
14 [HOSE.CTS] 19/11/2018 10.35 10.3 10.5 10.5 53.590 Bán
15 [HOSE.CTS] 16/11/2018 10.2 10.2 10.45 10.35 66.270 Bán
16 [HOSE.CTS] 15/11/2018 10.1 10.05 10.4 10.2 104.160 Bán
17 [HOSE.CTS] 14/11/2018 10.5 10 10.5 10.5 416.210 Bán
18 [HOSE.CTS] 13/11/2018 10.6 10.5 10.85 10.5 74.950 Bán
19 [HOSE.CTS] 12/11/2018 10.85 10.7 11.4 10.9 28.670 Bán
20 [HOSE.CTS] 09/11/2018 11.2 10.8 11.5 11.1 145.180 Bán