FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CTS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CTS] 18/10/2018 12.4 12.3 12.45 12.45 68.110 Mua
2 [HOSE.CTS] 17/10/2018 12.4 12.4 12.6 12.5 55.820 Mua
3 [HOSE.CTS] 16/10/2018 12.25 12.25 12.5 12.4 52.830 Mua
4 [HOSE.CTS] 15/10/2018 12.25 12.2 12.6 12.25 114.790 Theo dõi
5 [HOSE.CTS] 12/10/2018 11.65 11.6 12.45 12.2 109.540 Theo dõi
6 [HOSE.CTS] 11/10/2018 11.85 11.65 12.3 11.85 451.030 Theo dõi
7 [HOSE.CTS] 10/10/2018 12.6 12.4 12.75 12.5 144.510 Mua
8 [HOSE.CTS] 09/10/2018 12.8 12.55 12.8 12.55 135.850 Mua
9 [HOSE.CTS] 08/10/2018 12.4 12.4 12.75 12.75 132.110 Mua
10 [HOSE.CTS] 05/10/2018 12.75 12.45 12.9 12.6 288.110 Mua
11 [HOSE.CTS] 04/10/2018 12.9 12.5 12.9 12.75 195.800 Mua
12 [HOSE.CTS] 03/10/2018 12.6 12.4 12.75 12.7 225.060 Mua
13 [HOSE.CTS] 02/10/2018 12.1 12.1 12.85 12.4 237.930 Mua
14 [HOSE.CTS] 01/10/2018 12.7 12.3 12.7 12.3 305.650 Mua
15 [HOSE.CTS] 28/09/2018 11.9 11.8 12.55 12.55 698.170 Mua
16 [HOSE.CTS] 27/09/2018 11.65 11.65 11.75 11.75 184.000 Mua
17 [HOSE.CTS] 26/09/2018 11.5 11.45 12 11.65 414.270 Mua
18 [HOSE.CTS] 25/09/2018 11.65 11.4 11.75 11.65 142.560 Mua
19 [HOSE.CTS] 24/09/2018 11.75 11.7 12 11.7 150.110 Mua
20 [HOSE.CTS] 21/09/2018 10.8 10.75 11.4 11.4 697.270 Mua