FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CVT] 22/03/2019 24.5 24 24.75 24.4 279.990 Theo dõi
2 [HOSE.CVT] 21/03/2019 25.5 24.6 25.55 24.6 320.480 Theo dõi
3 [HOSE.CVT] 20/03/2019 25.5 25.25 25.7 25.6 318.250 Mua
4 [HOSE.CVT] 19/03/2019 25.95 25.65 25.95 25.85 345.620 Mua
5 [HOSE.CVT] 18/03/2019 25.3 25.3 25.85 25.7 360.870 Mua
6 [HOSE.CVT] 15/03/2019 24.7 24.7 25.3 25.2 243.200 Mua
7 [HOSE.CVT] 14/03/2019 24.7 24.6 24.9 24.75 183.160 Mua
8 [HOSE.CVT] 13/03/2019 25 24.75 25 24.9 202.750 Mua
9 [HOSE.CVT] 12/03/2019 24.8 24.7 25 24.75 176.530 Mua
10 [HOSE.CVT] 11/03/2019 24.3 24.15 24.7 24.7 214.270 Mua
11 [HOSE.CVT] 08/03/2019 24.65 24.25 25 24.25 544.950 Mua
12 [HOSE.CVT] 07/03/2019 25 25 25.4 25.1 361.540 Mua
13 [HOSE.CVT] 06/03/2019 24.5 24.4 25 24.95 373.610 Mua
14 [HOSE.CVT] 05/03/2019 23.6 23.6 24.75 24.4 546.740 Mua
15 [HOSE.CVT] 04/03/2019 23.5 23.3 23.7 23.6 195.630 Mua
16 [HOSE.CVT] 01/03/2019 23.05 23 23.4 23.2 160.390 Mua
17 [HOSE.CVT] 28/02/2019 23.5 23 23.55 23.05 377.830 Mua
18 [HOSE.CVT] 27/02/2019 22.8 22.6 23.5 23.5 447.330 Mua
19 [HOSE.CVT] 26/02/2019 22.85 22.65 22.9 22.65 294.320 Mua
20 [HOSE.CVT] 25/02/2019 22.75 22.65 23 22.85 202.810 Mua