FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CVT] 15/12/2017 53.6 53.6 54.2 54 498.920 Mua
2 [HOSE.CVT] 14/12/2017 52.7 52.6 53.9 53.9 497.060 Mua
3 [HOSE.CVT] 13/12/2017 52.5 52 52.9 52.5 337.640 Theo dõi
4 [HOSE.CVT] 12/12/2017 53 50.3 53.8 53 1.692.870 Theo dõi
5 [HOSE.CVT] 11/12/2017 54.4 53.1 55 53.1 694.910 Mua
6 [HOSE.CVT] 08/12/2017 55.9 54.7 56 54.7 700.600 Mua
7 [HOSE.CVT] 07/12/2017 54.5 54.5 56.4 55.8 961.540 Mua
8 [HOSE.CVT] 06/12/2017 54.7 53 55 54.5 881.710 Mua
9 [HOSE.CVT] 05/12/2017 52.4 52.4 55.8 55.2 3.109.160 Mua
10 [HOSE.CVT] 04/12/2017 51.9 51.9 52.7 52.5 516.920 Mua
11 [HOSE.CVT] 01/12/2017 51.5 51.3 52.5 51.8 635.140 Bán
12 [HOSE.CVT] 30/11/2017 52.8 51.6 52.9 51.8 792.790 Bán
13 [HOSE.CVT] 29/11/2017 52.6 52.3 53 52.5 296.460 Mua
14 [HOSE.CVT] 28/11/2017 52.2 52.2 53.5 52.6 573.080 Mua
15 [HOSE.CVT] 27/11/2017 52.5 52.1 52.6 52.3 656.270 Mua
16 [HOSE.CVT] 24/11/2017 51.7 51.6 52.9 52.6 690.690 Mua
17 [HOSE.CVT] 23/11/2017 52 51.5 52.1 51.7 555.610 Theo dõi
18 [HOSE.CVT] 22/11/2017 50.8 50.6 51.5 51.5 821.480 Theo dõi
19 [HOSE.CVT] 21/11/2017 51.9 50.8 52.5 51 1.309.980 Theo dõi
20 [HOSE.CVT] 20/11/2017 52.7 51.5 53 51.8 639.900 Mua