FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CVT] 07/12/2018 23.3 23.25 23.6 23.25 206.510 Mua
2 [HOSE.CVT] 06/12/2018 23.4 23 23.6 23.3 136.790 Mua
3 [HOSE.CVT] 05/12/2018 23.2 23.1 23.85 23.6 297.020 Mua
4 [HOSE.CVT] 04/12/2018 22.65 22.65 23.45 23.35 363.260 Mua
5 [HOSE.CVT] 03/12/2018 22.4 22.25 22.8 22.7 191.860 Mua
6 [HOSE.CVT] 29/11/2018 22.5 21.9 22.5 22 79.860 Theo dõi
7 [HOSE.CVT] 28/11/2018 21.9 21.75 22.2 21.95 121.420 Theo dõi
8 [HOSE.CVT] 27/11/2018 22.3 21.8 22.3 22.1 100.750 Theo dõi
9 [HOSE.CVT] 26/11/2018 22.3 22.1 22.3 22.2 73.120 Theo dõi
10 [HOSE.CVT] 23/11/2018 22.5 22.3 22.7 22.3 98.570 Theo dõi
11 [HOSE.CVT] 22/11/2018 22.9 22.5 22.9 22.5 98.170 Theo dõi
12 [HOSE.CVT] 21/11/2018 22.2 22.05 23 22.9 174.700 Theo dõi
13 [HOSE.CVT] 20/11/2018 22.5 22.2 22.5 22.3 131.710 Theo dõi
14 [HOSE.CVT] 19/11/2018 22.25 22.25 22.55 22.55 124.320 Theo dõi
15 [HOSE.CVT] 16/11/2018 22 22 22.35 22.15 77.870 Theo dõi
16 [HOSE.CVT] 15/11/2018 21.65 21.65 22.3 21.95 286.520 Bán
17 [HOSE.CVT] 14/11/2018 21.6 21.6 22.2 21.65 262.250 Bán
18 [HOSE.CVT] 13/11/2018 21.8 21.5 21.95 21.6 389.030 Bán
19 [HOSE.CVT] 12/11/2018 22.3 22.1 22.4 22.1 199.470 Bán
20 [HOSE.CVT] 09/11/2018 22.7 22.2 22.85 22.3 232.420 Theo dõi