FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CVT] 18/10/2018 25.5 25.2 26.5 25.7 460.720 Theo dõi
2 [HOSE.CVT] 17/10/2018 25.5 25.25 25.6 25.25 132.520 Bán
3 [HOSE.CVT] 16/10/2018 25.3 24.9 25.3 25.1 176.930 Bán
4 [HOSE.CVT] 15/10/2018 25.3 24.8 25.3 24.85 191.910 Bán
5 [HOSE.CVT] 12/10/2018 24.2 24.2 25.5 25.3 263.840 Bán
6 [HOSE.CVT] 11/10/2018 24.8 24.8 25.85 24.8 869.720 Bán
7 [HOSE.CVT] 10/10/2018 26.7 26.55 26.9 26.6 220.540 Bán
8 [HOSE.CVT] 09/10/2018 26.7 26.55 26.95 26.7 182.080 Bán
9 [HOSE.CVT] 08/10/2018 26.6 26.3 27.4 26.5 597.420 Theo dõi
10 [HOSE.CVT] 05/10/2018 27.7 26.8 27.8 26.9 681.690 Theo dõi
11 [HOSE.CVT] 04/10/2018 27.8 27.65 28.2 27.8 433.800 Mua
12 [HOSE.CVT] 03/10/2018 27.7 27.65 28.3 27.8 492.470 Mua
13 [HOSE.CVT] 02/10/2018 27.8 27.55 27.95 27.95 561.450 Mua
14 [HOSE.CVT] 01/10/2018 28.85 27.8 28.85 28 462.430 Mua
15 [HOSE.CVT] 28/09/2018 28.1 28.1 28.9 28.6 841.470 Mua
16 [HOSE.CVT] 27/09/2018 27.5 27.4 28.15 27.8 544.480 Mua
17 [HOSE.CVT] 26/09/2018 27.35 27.35 28.25 27.5 697.080 Mua
18 [HOSE.CVT] 25/09/2018 27.5 26.8 27.55 27.5 436.080 Mua
19 [HOSE.CVT] 24/09/2018 27.85 26.8 27.85 27 373.480 Mua
20 [HOSE.CVT] 21/09/2018 27.2 27 27.8 27.5 818.970 Mua