FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CVT] 18/07/2019 20.7 20.4 20.9 20.9 218.570
2 [HOSE.CVT] 17/07/2019 21 20.7 21 20.85 61.840 Mua
3 [HOSE.CVT] 16/07/2019 20.9 20.65 21 21 258.330 Mua
4 [HOSE.CVT] 15/07/2019 20.55 20.25 20.65 20.65 235.350 Mua
5 [HOSE.CVT] 12/07/2019 20.35 20.25 20.8 20.35 197.650 Mua
6 [HOSE.CVT] 11/07/2019 20.6 20.3 20.6 20.35 140.710 Mua
7 [HOSE.CVT] 10/07/2019 19.8 19.8 20.9 20.65 385.030 Mua
8 [HOSE.CVT] 09/07/2019 19.25 19.2 19.85 19.8 207.000 Mua
9 [HOSE.CVT] 08/07/2019 19.45 19.1 19.45 19.3 132.770 Mua
10 [HOSE.CVT] 05/07/2019 19.85 19.4 19.9 19.45 153.230 Mua
11 [HOSE.CVT] 04/07/2019 19.35 19.35 19.75 19.75 206.360 Mua
12 [HOSE.CVT] 03/07/2019 18.5 18.5 19.4 19.25 365.380 Mua
13 [HOSE.CVT] 02/07/2019 18.55 18.55 18.75 18.55 70.730 Mua
14 [HOSE.CVT] 01/07/2019 18.65 18.5 18.7 18.65 71.830 Mua
15 [HOSE.CVT] 28/06/2019 18.4 18.4 18.7 18.4 68.810 Mua
16 [HOSE.CVT] 27/06/2019 18.65 18.5 19 18.65 48.860 Theo dõi
17 [HOSE.CVT] 26/06/2019 18.1 18.1 19.1 18.8 202.230 Theo dõi
18 [HOSE.CVT] 25/06/2019 18.3 18 18.3 18.1 145.190 Bán
19 [HOSE.CVT] 24/06/2019 18.2 18.1 18.35 18.2 49.430 Theo dõi
20 [HOSE.CVT] 21/06/2019 18.3 18.2 18.6 18.2 34.160 Theo dõi