FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CVT] 16/08/2018 24.9 24.65 25 24.65 214.370 Bán
2 [HOSE.CVT] 15/08/2018 25.15 24.8 25.2 24.95 231.390 Bán
3 [HOSE.CVT] 14/08/2018 25.05 24.9 25.3 24.9 218.580 Theo dõi
4 [HOSE.CVT] 13/08/2018 25.3 24.9 25.4 25.2 242.000 Theo dõi
5 [HOSE.CVT] 10/08/2018 25.05 24.9 25.5 25.2 164.540 Theo dõi
6 [HOSE.CVT] 09/08/2018 25.4 25 25.7 25.1 391.540 Theo dõi
7 [HOSE.CVT] 08/08/2018 25.8 25.6 25.9 25.6 177.510 Mua
8 [HOSE.CVT] 07/08/2018 25.9 25.6 25.9 25.9 199.390 Mua
9 [HOSE.CVT] 06/08/2018 24.9 24.7 25.9 25.8 772.750 Mua
10 [HOSE.CVT] 03/08/2018 25.5 24.85 25.5 24.85 345.750 Theo dõi
11 [HOSE.CVT] 02/08/2018 25.4 24.8 25.6 25.15 269.450 Theo dõi
12 [HOSE.CVT] 01/08/2018 25.6 25.4 25.9 25.4 332.100 Mua
13 [HOSE.CVT] 30/07/2018 26.8 25.9 26.8 26.1 488.840 Mua
14 [HOSE.CVT] 27/07/2018 25.1 25.1 26.7 26.6 1.086.600 Mua
15 [HOSE.CVT] 26/07/2018 24 24 25 25 815.510 Mua
16 [HOSE.CVT] 25/07/2018 23.8 23.8 24.4 24.1 455.570 Theo dõi
17 [HOSE.CVT] 24/07/2018 23.9 23.25 24.05 24 774.140 Theo dõi
18 [HOSE.CVT] 23/07/2018 24 22.9 24.7 24 2.072.450 Theo dõi
19 [HOSE.CVT] 20/07/2018 26.3 24.6 26.3 24.6 1.344.020 Mua
20 [HOSE.CVT] 19/07/2018 26.2 25.85 27.35 26.4 1.089.570 Theo dõi