FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CVT] 23/03/2018 45.2 45.2 46.9 46.9 345.370 Theo dõi
2 [HOSE.CVT] 22/03/2018 48 47.7 48.3 47.8 235.410 Theo dõi
3 [HOSE.CVT] 21/03/2018 48.3 48 48.6 48 392.390 Mua
4 [HOSE.CVT] 20/03/2018 47.8 47.8 49 48.5 338.690 Mua
5 [HOSE.CVT] 19/03/2018 49 48 49 48.2 249.870 Mua
6 [HOSE.CVT] 16/03/2018 48.2 47.9 48.6 48.2 226.290 Mua
7 [HOSE.CVT] 15/03/2018 47 46.5 48.5 48.5 373.810 Mua
8 [HOSE.CVT] 14/03/2018 47.5 46.5 47.5 46.9 280.510 Theo dõi
9 [HOSE.CVT] 13/03/2018 47.2 46.8 47.4 47.4 277.940 Mua
10 [HOSE.CVT] 12/03/2018 47.4 47.1 48.4 47.4 259.480 Mua
11 [HOSE.CVT] 09/03/2018 48.1 47.5 48.55 47.7 316.180 Mua
12 [HOSE.CVT] 08/03/2018 47.8 47.2 48.1 48.1 224.700 Mua
13 [HOSE.CVT] 07/03/2018 48.45 46.8 49 47 470.860 Mua
14 [HOSE.CVT] 06/03/2018 47.6 47.05 48.3 48 824.720 Mua
15 [HOSE.CVT] 05/03/2018 47.8 47.8 49.45 47.8 681.660 Mua
16 [HOSE.CVT] 02/03/2018 44.1 44 46.9 46.9 637.210 Mua
17 [HOSE.CVT] 01/03/2018 43.7 43.2 44.7 44.6 405.880 Theo dõi
18 [HOSE.CVT] 28/02/2018 44.1 43.6 44.2 43.7 344.420 Theo dõi
19 [HOSE.CVT] 27/02/2018 44 43.7 44.5 44.2 277.120 Theo dõi
20 [HOSE.CVT] 26/02/2018 45.5 43.7 45.95 43.7 499.890 Theo dõi