FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CVT] 21/06/2018 30.4 29.5 30.4 29.5 158.540 Theo dõi
2 [HOSE.CVT] 20/06/2018 29.6 29.5 30.2 30.2 252.050 Theo dõi
3 [HOSE.CVT] 19/06/2018 30.7 29.25 30.7 29.5 804.660 Theo dõi
4 [HOSE.CVT] 18/06/2018 32.35 31.4 32.6 31.4 303.810 Theo dõi
5 [HOSE.CVT] 15/06/2018 32 31.9 32.85 32.5 223.440 Mua
6 [HOSE.CVT] 14/06/2018 32.2 32.2 33.4 32.2 480.850 Mua
7 [HOSE.CVT] 13/06/2018 31.4 31.4 32.45 32.45 448.150 Mua
8 [HOSE.CVT] 12/06/2018 31.6 30.7 32 31.4 345.920 Mua
9 [HOSE.CVT] 11/06/2018 31 30.6 32.3 32.1 480.680 Mua
10 [HOSE.CVT] 08/06/2018 29.9 29.7 30.9 30.8 211.950 Mua
11 [HOSE.CVT] 07/06/2018 30.85 30 30.9 30 238.970 Mua
12 [HOSE.CVT] 06/06/2018 30.35 30.1 31.05 30.55 177.990 Theo dõi
13 [HOSE.CVT] 05/06/2018 30.9 30.4 31.4 30.5 173.200 Theo dõi
14 [HOSE.CVT] 04/06/2018 29.15 28.8 30.7 30.7 381.580 Theo dõi
15 [HOSE.CVT] 01/06/2018 29.4 28.7 29.65 29.2 244.810 Bán
16 [HOSE.CVT] 31/05/2018 28.5 28.3 29.4 29.4 160.020 Bán
17 [HOSE.CVT] 30/05/2018 28.3 28.3 29 28.9 200.420 Bán
18 [HOSE.CVT] 29/05/2018 27.85 27.7 29.3 28.5 351.320 Quá bán
19 [HOSE.CVT] 28/05/2018 29.5 27.85 29.5 27.85 685.500 Quá bán
20 [HOSE.CVT] 25/05/2018 30.55 29.9 31 29.9 154.700 Quá bán