FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CYC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CYC] 10/05/2017 2.4 2.24 2.5 2.4 7.980 Mua
2 [HOSE.CYC] 09/05/2017 2.4 2.34 2.5 2.4 56.980 Mua
3 [HOSE.CYC] 08/05/2017 2.2 2.2 2.34 2.34 50.090 Mua
4 [HOSE.CYC] 05/05/2017 2.19 2.19 2.19 2.19 28.030 Theo dõi
5 [HOSE.CYC] 04/05/2017 2 2 2.05 2.05 37.180 Theo dõi
6 [HOSE.CYC] 03/05/2017 1.92 1.92 1.92 1.92 18.700 Bán
7 [HOSE.CYC] 28/04/2017 1.7 1.7 1.8 1.8 3.500 Bán
8 [HOSE.CYC] 27/04/2017 1.69 1.69 1.8 1.8 170 Bán
9 [HOSE.CYC] 26/04/2017 1.68 1.68 1.8 1.8 1.010 Bán
10 [HOSE.CYC] 25/04/2017 1.8 1.8 1.8 1.8 3.510 Bán
11 [HOSE.CYC] 24/04/2017 1.8 1.8 1.8 1.8 1.380 Bán
12 [HOSE.CYC] 21/04/2017 1.65 1.65 1.87 1.87 1.990 Bán
13 [HOSE.CYC] 20/04/2017 1.74 1.74 1.75 1.75 10.620 Bán
14 [HOSE.CYC] 19/04/2017 1.87 1.87 1.87 1.87 4.800 Bán
15 [HOSE.CYC] 18/04/2017 2.01 2.01 2.01 2.01 13.020 Bán
16 [HOSE.CYC] 17/04/2017 2.16 2.16 2.16 2.16 5.060 Bán
17 [HOSE.CYC] 14/04/2017 2.32 2.32 2.32 2.32 200 Bán
18 [HOSE.CYC] 13/04/2017 2.49 2.49 2.49 2.49 1.510 Bán
19 [HOSE.CYC] 12/04/2017 2.67 2.67 2.67 2.67 100 Bán
20 [HOSE.CYC] 11/04/2017 2.85 2.85 2.85 2.85 1.500 Bán