FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.D2D
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.D2D] 20/09/2018 67.5 67.5 67.8 67.8 14.510 Theo dõi
2 [HOSE.D2D] 19/09/2018 67.9 67.5 68 68 8.700 Theo dõi
3 [HOSE.D2D] 18/09/2018 68.5 68 69.4 68 32.250 Theo dõi
4 [HOSE.D2D] 17/09/2018 69 69 69 69 2.700 Theo dõi
5 [HOSE.D2D] 14/09/2018 69.5 69 69.9 69.6 17.400 Mua
6 [HOSE.D2D] 13/09/2018 69 69 70 70 2.700 Mua
7 [HOSE.D2D] 12/09/2018 71.5 68.6 71.5 70.5 20.210 Mua
8 [HOSE.D2D] 10/09/2018 69.5 69.5 69.5 69.5 10 Mua
9 [HOSE.D2D] 07/09/2018 69.9 68.5 70.2 69.9 10.900 Mua
10 [HOSE.D2D] 06/09/2018 69.5 69.5 70.2 70.2 400 Mua
11 [HOSE.D2D] 05/09/2018 67.5 67.5 71 70.5 9.200 Mua
12 [HOSE.D2D] 04/09/2018 63.1 63.1 68 68 1.170 Theo dõi
13 [HOSE.D2D] 31/08/2018 66 66 67.7 67.7 23.640 Bán
14 [HOSE.D2D] 30/08/2018 66.5 66 67.7 66 36.870 Bán
15 [HOSE.D2D] 29/08/2018 67 67 67.9 67.9 11.000 Theo dõi
16 [HOSE.D2D] 28/08/2018 67.9 67 68.5 68.5 17.520 Theo dõi
17 [HOSE.D2D] 27/08/2018 68.8 67.5 69 68.9 8.070 Mua
18 [HOSE.D2D] 24/08/2018 68 68 69 69 7.000 Mua
19 [HOSE.D2D] 23/08/2018 69.1 68.6 69.2 69 15.300 Mua
20 [HOSE.D2D] 22/08/2018 69 68.6 69.8 69.1 16.200 Mua