FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.D2D
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.D2D] 17/07/2018 64.5 64.5 65.5 65.5 53.400 Theo dõi
2 [HOSE.D2D] 16/07/2018 65.2 64.8 65.6 65.5 64.600 Theo dõi
3 [HOSE.D2D] 13/07/2018 64.7 64 65.4 65.4 76.120 Theo dõi
4 [HOSE.D2D] 12/07/2018 64 63.2 64.9 64.9 75.830 Theo dõi
5 [HOSE.D2D] 11/07/2018 64 63.6 64.8 64 44.350 Bán
6 [HOSE.D2D] 10/07/2018 64 64 65.8 65.8 86.880 Bán
7 [HOSE.D2D] 09/07/2018 64.6 64 64.6 64.3 62.130 Bán
8 [HOSE.D2D] 06/07/2018 64.3 64 66.1 64.3 41.260 Bán
9 [HOSE.D2D] 05/07/2018 65 64.1 65.1 64.1 30.830 Bán
10 [HOSE.D2D] 04/07/2018 66 65 66.9 65 26.410 Bán
11 [HOSE.D2D] 03/07/2018 68.3 66 68.3 67 9.200 Bán
12 [HOSE.D2D] 02/07/2018 68.6 65.5 68.6 68.3 31.860 Theo dõi
13 [HOSE.D2D] 29/06/2018 66 65.1 68.6 68.6 34.190 Theo dõi
14 [HOSE.D2D] 28/06/2018 66 66 66.6 66.5 22.660 Bán
15 [HOSE.D2D] 27/06/2018 66.9 65.1 66.9 66.5 17.810 Bán
16 [HOSE.D2D] 26/06/2018 67 66 67.1 66.2 31.770 Bán
17 [HOSE.D2D] 25/06/2018 67.5 65.6 67.5 67 61.560 Bán
18 [HOSE.D2D] 22/06/2018 66 66 67.7 67.7 79.800 Bán
19 [HOSE.D2D] 21/06/2018 67.1 66 68 68 24.940 Bán
20 [HOSE.D2D] 20/06/2018 67 65.1 68.5 68 15.620 Bán