FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.D2D
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.D2D] 03/01/2019 69.8 68 69.8 68 33.140 Bán
2 [HOSE.D2D] 02/01/2019 68.7 69.2 71.8 69.2 6.010 Mua
3 [HOSE.D2D] 28/12/2018 68.7 68.5 68.9 68.7 61.360 Theo dõi
4 [HOSE.D2D] 27/12/2018 68.7 68.7 68.7 68.7 10 Bán
5 [HOSE.D2D] 26/12/2018 69.9 68.9 69.9 68.9 22.400 Theo dõi
6 [HOSE.D2D] 25/12/2018 69.3 68 69.3 68 68.120 Bán
7 [HOSE.D2D] 24/12/2018 69.5 69 70.4 69.4 42.310 Mua
8 [HOSE.D2D] 21/12/2018 68 68 71 70 13.800 Mua
9 [HOSE.D2D] 20/12/2018 68 67 68.1 68 11.710 Bán
10 [HOSE.D2D] 19/12/2018 68 68 68.9 68.1 24.010 Bán
11 [HOSE.D2D] 18/12/2018 68.5 68.3 68.9 68.4 42.680 Bán
12 [HOSE.D2D] 17/12/2018 68.5 68.2 69.7 69.2 21.910 Theo dõi
13 [HOSE.D2D] 14/12/2018 68.6 68.6 68.6 68.6 10 Bán
14 [HOSE.D2D] 13/12/2018 68.8 67.8 68.9 67.8 49.480 Bán
15 [HOSE.D2D] 12/12/2018 69 68 69 68.9 8.210 Bán
16 [HOSE.D2D] 11/12/2018 69 69 69 69 10 Bán
17 [HOSE.D2D] 10/12/2018 69.5 69.3 69.5 69.3 230 Bán
18 [HOSE.D2D] 07/12/2018 69.3 69 69.5 69.2 12.510 Bán
19 [HOSE.D2D] 06/12/2018 69.5 69 69.7 69 15.800 Bán
20 [HOSE.D2D] 05/12/2018 68.5 68.4 69 69 24.300 Bán