FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DAG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DAG] 22/03/2019 7.44 7.4 7.48 7.44 104.000 Bán
2 [HOSE.DAG] 21/03/2019 7.44 7.25 7.44 7.44 107.710 Theo dõi
3 [HOSE.DAG] 20/03/2019 7.39 7.39 7.5 7.44 116.530 Theo dõi
4 [HOSE.DAG] 19/03/2019 7.4 7.33 7.5 7.39 119.660 Theo dõi
5 [HOSE.DAG] 18/03/2019 7.5 7.45 7.6 7.45 135.610 Mua
6 [HOSE.DAG] 15/03/2019 7.54 7.32 7.6 7.5 109.340 Mua
7 [HOSE.DAG] 14/03/2019 7.6 7.48 7.63 7.54 216.590 Mua
8 [HOSE.DAG] 13/03/2019 7.7 7.6 7.75 7.63 222.860 Mua
9 [HOSE.DAG] 12/03/2019 7.6 7.6 7.79 7.7 211.540 Mua
10 [HOSE.DAG] 11/03/2019 7.41 7.41 7.6 7.59 178.810 Mua
11 [HOSE.DAG] 08/03/2019 7.41 7.38 7.44 7.41 193.360 Mua
12 [HOSE.DAG] 07/03/2019 7.2 7.2 7.52 7.41 290.230 Mua
13 [HOSE.DAG] 06/03/2019 7.3 7.2 7.39 7.28 208.750 Mua
14 [HOSE.DAG] 05/03/2019 7.38 7.25 7.38 7.3 173.160 Mua
15 [HOSE.DAG] 04/03/2019 7.23 7.2 7.35 7.35 181.130 Mua
16 [HOSE.DAG] 01/03/2019 7.25 7.18 7.28 7.2 125.480 Theo dõi
17 [HOSE.DAG] 28/02/2019 7.18 7.12 7.3 7.18 116.330 Bán
18 [HOSE.DAG] 27/02/2019 7 7 7.21 7.06 118.380 Bán
19 [HOSE.DAG] 26/02/2019 7.21 7.11 7.25 7.21 113.180 Bán
20 [HOSE.DAG] 25/02/2019 7.24 7.2 7.3 7.21 112.800 Bán