FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DAG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DAG] 17/07/2018 8.6 8.46 8.72 8.64 133.330 Bán
2 [HOSE.DAG] 16/07/2018 8.66 8.49 8.75 8.63 242.560 Bán
3 [HOSE.DAG] 13/07/2018 8.4 8.22 8.5 8.48 282.210 Bán
4 [HOSE.DAG] 12/07/2018 8.3 8.15 8.39 8.3 118.210 Bán
5 [HOSE.DAG] 11/07/2018 8.7 8.15 8.7 8.15 149.380 Bán
6 [HOSE.DAG] 10/07/2018 8.68 8.67 8.9 8.7 152.400 Bán
7 [HOSE.DAG] 09/07/2018 8.75 8.68 8.91 8.68 118.720 Bán
8 [HOSE.DAG] 06/07/2018 8.4 8.2 8.95 8.84 516.110 Bán
9 [HOSE.DAG] 05/07/2018 8.67 8.4 8.88 8.4 158.170 Bán
10 [HOSE.DAG] 04/07/2018 8.52 8.52 8.96 8.75 130.440 Theo dõi
11 [HOSE.DAG] 03/07/2018 9 8.55 9.27 8.9 336.090 Theo dõi
12 [HOSE.DAG] 02/07/2018 9.1 8.84 9.33 9.19 305.040 Mua
13 [HOSE.DAG] 29/06/2018 9.35 9.26 9.47 9.36 379.680 Mua
14 [HOSE.DAG] 28/06/2018 9.5 9.3 9.5 9.34 290.460 Mua
15 [HOSE.DAG] 27/06/2018 9.35 9.3 9.59 9.5 1.553.250 Mua
16 [HOSE.DAG] 26/06/2018 9.3 9.05 9.33 9.29 130.330 Mua
17 [HOSE.DAG] 25/06/2018 9.31 9.28 9.43 9.34 120.820 Mua
18 [HOSE.DAG] 22/06/2018 9.3 9.2 9.35 9.31 393.370 Mua
19 [HOSE.DAG] 21/06/2018 9.4 9.2 9.4 9.34 389.660 Mua
20 [HOSE.DAG] 20/06/2018 9.09 8.96 9.19 9.18 526.710 Mua