FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DAH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DAH] 18/05/2018 4.95 4.78 5.04 5.04 22.630 Theo dõi
2 [HOSE.DAH] 17/05/2018 4.96 4.95 5.05 5.04 106.380 Theo dõi
3 [HOSE.DAH] 16/05/2018 5.05 4.98 5.06 5.06 39.830 Theo dõi
4 [HOSE.DAH] 15/05/2018 5.12 5.05 5.12 5.05 82.080 Theo dõi
5 [HOSE.DAH] 14/05/2018 5 4.92 5.12 5.12 284.250 Mua
6 [HOSE.DAH] 11/05/2018 5.25 5 5.25 5.15 90.010 Mua
7 [HOSE.DAH] 10/05/2018 5.2 5.18 5.28 5.28 58.420 Mua
8 [HOSE.DAH] 09/05/2018 5.05 5.05 5.29 5.28 100.390 Mua
9 [HOSE.DAH] 08/05/2018 5.2 5.09 5.25 5.1 79.080 Mua
10 [HOSE.DAH] 07/05/2018 4.9 4.9 5.3 5.25 336.240 Mua
11 [HOSE.DAH] 04/05/2018 4.95 4.82 5 4.98 41.230 Mua
12 [HOSE.DAH] 03/05/2018 4.91 4.82 5 4.92 102.710 Bán
13 [HOSE.DAH] 02/05/2018 4.92 4.9 5.09 4.92 62.030 Theo dõi
14 [HOSE.DAH] 27/04/2018 4.9 4.89 5.1 5.1 100.200 Mua
15 [HOSE.DAH] 26/04/2018 4.92 4.82 4.92 4.92 336.850 Theo dõi
16 [HOSE.DAH] 24/04/2018 4.99 4.82 4.99 4.92 101.060 Mua
17 [HOSE.DAH] 23/04/2018 5 4.83 5 4.9 237.840 Mua
18 [HOSE.DAH] 20/04/2018 4.98 4.75 5 5 92.760 Mua
19 [HOSE.DAH] 19/04/2018 5.05 4.85 5.05 4.85 81.580 Mua
20 [HOSE.DAH] 18/04/2018 5 4.81 5 4.89 57.850 Mua