FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DAH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DAH] 14/11/2018 5.83 5.76 5.85 5.76 74.730 Bán
2 [HOSE.DAH] 13/11/2018 5.8 5.75 5.85 5.83 82.070 Bán
3 [HOSE.DAH] 12/11/2018 5.78 5.75 5.85 5.81 100.600 Bán
4 [HOSE.DAH] 09/11/2018 5.83 5.77 5.9 5.77 116.510 Bán
5 [HOSE.DAH] 08/11/2018 5.78 5.75 5.85 5.85 107.410 Bán
6 [HOSE.DAH] 07/11/2018 5.79 5.76 5.82 5.8 126.890 Bán
7 [HOSE.DAH] 06/11/2018 5.8 5.5 5.9 5.8 128.150 Bán
8 [HOSE.DAH] 05/11/2018 5.81 5.7 5.85 5.8 9.630 Bán
9 [HOSE.DAH] 02/11/2018 5.79 5.75 5.8 5.8 34.780 Bán
10 [HOSE.DAH] 01/11/2018 5.8 5.75 5.83 5.78 116.430 Bán
11 [HOSE.DAH] 31/10/2018 5.8 5.76 5.9 5.83 118.160 Bán
12 [HOSE.DAH] 30/10/2018 5.87 5.78 5.92 5.81 153.270 Bán
13 [HOSE.DAH] 29/10/2018 5.85 5.8 6 5.9 110.830 Bán
14 [HOSE.DAH] 26/10/2018 5.9 5.78 6 5.9 38.260 Bán
15 [HOSE.DAH] 25/10/2018 6.16 5.8 6.16 6 157.450 Bán
16 [HOSE.DAH] 24/10/2018 6.4 6.36 6.45 6.36 110.310 Bán
17 [HOSE.DAH] 23/10/2018 6.38 6.3 6.49 6.42 154.290 Mua
18 [HOSE.DAH] 22/10/2018 6.39 5.96 6.45 6.4 76.260 Mua
19 [HOSE.DAH] 19/10/2018 6.35 6.34 6.4 6.4 29.200 Mua
20 [HOSE.DAH] 18/10/2018 6.37 6.33 6.4 6.39 22.730 Mua