FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DAT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DAT] 03/01/2019 11.85 11.85 11.85 11.85 130 Bán
2 [HOSE.DAT] 02/01/2019 13.65 12.7 14.6 12.7 50 Bán
3 [HOSE.DAT] 28/12/2018 13.65 13.65 13.65 13.65 10 Bán
4 [HOSE.DAT] 25/12/2018 14.65 14.65 14.65 14.65 220 Bán
5 [HOSE.DAT] 20/12/2018 15.7 15.7 15.7 15.7 20 Bán
6 [HOSE.DAT] 12/12/2018 16.7 16.7 16.85 16.85 20 Bán
7 [HOSE.DAT] 11/12/2018 15.9 15.9 15.9 15.9 10 Bán
8 [HOSE.DAT] 07/12/2018 17.05 17.05 17.05 17.05 120 Bán
9 [HOSE.DAT] 05/12/2018 17.05 17.05 17.05 17.05 10 Bán
10 [HOSE.DAT] 04/12/2018 16.25 16.25 16.25 16.25 290 Bán
11 [HOSE.DAT] 28/11/2018 17.25 17.25 17.45 17.45 30 Bán
12 [HOSE.DAT] 27/11/2018 17.4 16.5 17.5 16.5 80 Bán
13 [HOSE.DAT] 22/11/2018 16.5 16.5 16.5 16.5 10 Bán
14 [HOSE.DAT] 21/11/2018 16 16 16 16 10 Bán
15 [HOSE.DAT] 16/11/2018 15.75 15.75 15.75 15.75 60 Bán
16 [HOSE.DAT] 15/11/2018 16.9 16.9 16.9 16.9 70 Bán
17 [HOSE.DAT] 30/10/2018 18.15 18.15 18.15 18.15 10 Bán
18 [HOSE.DAT] 25/10/2018 19.5 19.5 19.5 19.5 10 Bán
19 [HOSE.DAT] 23/10/2018 20.95 20.95 20.95 20.95 20 Bán
20 [HOSE.DAT] 19/10/2018 22.5 22.5 22.5 22.5 10 Theo dõi