FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DAT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DAT] 21/11/2018 16 16 16 16 10 Bán
2 [HOSE.DAT] 16/11/2018 15.75 15.75 15.75 15.75 60 Bán
3 [HOSE.DAT] 15/11/2018 16.9 16.9 16.9 16.9 70 Bán
4 [HOSE.DAT] 30/10/2018 18.15 18.15 18.15 18.15 10 Bán
5 [HOSE.DAT] 25/10/2018 19.5 19.5 19.5 19.5 10 Bán
6 [HOSE.DAT] 23/10/2018 20.95 20.95 20.95 20.95 20 Bán
7 [HOSE.DAT] 19/10/2018 22.5 22.5 22.5 22.5 10 Theo dõi
8 [HOSE.DAT] 18/10/2018 21.05 21.05 21.05 21.05 40 Theo dõi
9 [HOSE.DAT] 11/10/2018 24.25 22.6 22.6 22.6 20 Theo dõi
10 [HOSE.DAT] 10/10/2018 24.25 24.25 24.25 24.25 20 Mua
11 [HOSE.DAT] 09/10/2018 26.05 26.05 26.05 26.05 20 Mua
12 [HOSE.DAT] 03/10/2018 27 27 28.75 28 2.080 Mua
13 [HOSE.DAT] 02/10/2018 28.85 25.5 28.85 27 640 Mua
14 [HOSE.DAT] 01/10/2018 27 27 27 27 10 Mua
15 [HOSE.DAT] 27/09/2018 25.4 25.4 25.4 25.4 20 Mua
16 [HOSE.DAT] 25/09/2018 22.3 23.6 23.85 23.85 1.410 Mua
17 [HOSE.DAT] 21/08/2018 22.3 22.3 22.3 22.3 20 Mua
18 [HOSE.DAT] 20/08/2018 22.3 22.3 22.3 22.3 120 Mua
19 [HOSE.DAT] 17/08/2018 19.3 19.3 22.2 22.2 220 Mua
20 [HOSE.DAT] 16/08/2018 18.05 18.05 20.75 20.75 260 Mua