FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DAT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DAT] 13/12/2017 22.9 22.9 22.9 22.9 20 Bán
2 [HOSE.DAT] 08/12/2017 21.6 21.5 24.6 24.6 840 Bán
3 [HOSE.DAT] 07/12/2017 23.2 23.1 23.2 23.1 130 Theo dõi
4 [HOSE.DAT] 06/12/2017 24.8 24.8 24.8 24.8 10 Theo dõi
5 [HOSE.DAT] 05/12/2017 26.65 26.65 26.65 26.65 20 Mua
6 [HOSE.DAT] 01/12/2017 24.95 24.95 28.65 28.65 40 Mua
7 [HOSE.DAT] 30/11/2017 23.35 23.35 26.8 26.8 20 Mua
8 [HOSE.DAT] 29/11/2017 27.5 27.5 28.85 28.85 820 Mua
9 [HOSE.DAT] 28/11/2017 27 27 27 27 10 Mua
10 [HOSE.DAT] 27/11/2017 26.1 26.1 26.1 26.1 80 Mua
11 [HOSE.DAT] 24/11/2017 25.85 25.85 26.1 26.1 100 Mua
12 [HOSE.DAT] 23/11/2017 25.8 25.5 25.8 25.8 390 Mua
13 [HOSE.DAT] 22/11/2017 24.2 24.2 24.2 24.2 380 Theo dõi
14 [HOSE.DAT] 21/11/2017 24.2 24.2 26 26 20 Mua
15 [HOSE.DAT] 17/11/2017 25.75 25.7 26 26 70 Mua
16 [HOSE.DAT] 16/11/2017 25.7 25.7 25.7 25.7 10 Mua
17 [HOSE.DAT] 15/11/2017 24.1 24.1 24.8 24.1 20 Theo dõi
18 [HOSE.DAT] 14/11/2017 24.1 24.1 24.1 24.1 10 Theo dõi
19 [HOSE.DAT] 13/11/2017 22.8 22.8 22.8 22.8 10 Bán
20 [HOSE.DAT] 10/11/2017 20 20 21.4 21.4 40 Bán