FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DAT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DAT] 19/03/2018 21.1 21.1 21.1 21.1 10 Bán
2 [HOSE.DAT] 16/03/2018 19.75 17.25 19.75 19.75 1.040 Bán
3 [HOSE.DAT] 15/03/2018 18.5 18.5 18.5 18.5 10 Bán
4 [HOSE.DAT] 14/03/2018 19.7 19.7 19.7 19.7 180 Bán
5 [HOSE.DAT] 13/03/2018 21.15 21.15 21.15 21.15 10 Bán
6 [HOSE.DAT] 12/03/2018 18.65 19.9 19.9 19.9 10 Bán
7 [HOSE.DAT] 08/03/2018 18.65 18.65 18.65 18.65 200 Bán
8 [HOSE.DAT] 07/03/2018 20.05 20.05 20.05 20.05 10 Bán
9 [HOSE.DAT] 02/03/2018 21.35 21.3 21.4 21.4 120 Bán
10 [HOSE.DAT] 27/02/2018 22.9 22.9 22.9 22.9 50 Bán
11 [HOSE.DAT] 26/02/2018 28.1 24.6 28.1 24.6 120 Bán
12 [HOSE.DAT] 22/02/2018 26.4 26.4 26.4 26.4 10 Mua
13 [HOSE.DAT] 21/02/2018 21.6 21.6 24.7 24.7 160 Theo dõi
14 [HOSE.DAT] 30/01/2018 23.2 23.2 23.2 23.2 150 Theo dõi
15 [HOSE.DAT] 26/01/2018 23.7 23.7 23.7 23.7 70 Theo dõi
16 [HOSE.DAT] 22/01/2018 25.45 25.45 25.45 25.45 90 Theo dõi
17 [HOSE.DAT] 19/01/2018 29.4 27.35 31.45 27.35 930 Mua
18 [HOSE.DAT] 17/01/2018 27.95 27.95 29.9 29.4 240 Mua
19 [HOSE.DAT] 12/01/2018 27.85 25.95 29.7 27.95 100 Mua
20 [HOSE.DAT] 11/01/2018 26.1 26.1 27.85 27.85 270 Mua