FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DAT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DAT] 25/05/2018 8.47 8.47 8.47 8.47 10 Bán
2 [HOSE.DAT] 24/05/2018 9.09 9.09 9.09 9.09 10 Bán
3 [HOSE.DAT] 21/05/2018 9.77 9.77 9.77 9.77 10 Bán
4 [HOSE.DAT] 16/05/2018 10.5 10.5 10.5 10.5 10 Bán
5 [HOSE.DAT] 15/05/2018 12.8 11.25 12.8 11.25 20 Bán
6 [HOSE.DAT] 14/05/2018 12.05 12.05 13.4 12.05 50 Bán
7 [HOSE.DAT] 11/05/2018 12.55 12.55 12.55 12.55 10 Bán
8 [HOSE.DAT] 10/05/2018 13 13 13 13 10 Bán
9 [HOSE.DAT] 08/05/2018 12.15 12.15 13.95 13.95 20 Bán
10 [HOSE.DAT] 04/05/2018 13.05 13.05 13.05 13.05 10 Bán
11 [HOSE.DAT] 03/05/2018 13.65 13.65 14 14 20 Bán
12 [HOSE.DAT] 02/05/2018 15.75 14.65 14.65 14.65 10 Bán
13 [HOSE.DAT] 27/04/2018 15.75 15.75 15.75 15.75 20 Bán
14 [HOSE.DAT] 24/04/2018 16.9 16.9 16.9 16.9 10 Bán
15 [HOSE.DAT] 23/04/2018 18 18 18 18 10 Bán
16 [HOSE.DAT] 20/04/2018 19.35 19.35 19.35 19.35 20 Bán
17 [HOSE.DAT] 19/04/2018 18.1 18.1 18.1 18.1 50 Bán
18 [HOSE.DAT] 17/04/2018 19.45 19.45 19.45 19.45 10 Bán
19 [HOSE.DAT] 11/04/2018 20.9 20.9 20.9 20.9 10 Theo dõi
20 [HOSE.DAT] 04/04/2018 20.7 20.7 20.7 20.7 10 Theo dõi