FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DBD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DBD] 18/07/2019 43.7 43 43.8 43.4 11.230
2 [HOSE.DBD] 17/07/2019 43.4 43.05 44 43.7 30.800 Bán
3 [HOSE.DBD] 16/07/2019 44.1 43.4 44.25 43.4 22.270 Theo dõi
4 [HOSE.DBD] 15/07/2019 44.7 44 44.5 44.3 3.510 Mua
5 [HOSE.DBD] 12/07/2019 44.7 43.6 44.8 44.8 16.320 Mua
6 [HOSE.DBD] 11/07/2019 44.5 44.15 47.25 44.15 138.220 Mua
7 [HOSE.DBD] 10/07/2019 42.4 42.4 44.2 44.2 101.000 Mua
8 [HOSE.DBD] 09/07/2019 43.6 43.6 44.2 43.6 13.250 Mua
9 [HOSE.DBD] 08/07/2019 44 44 44.2 44.1 47.550 Mua
10 [HOSE.DBD] 05/07/2019 44.2 43.9 44.2 44 34.730 Mua
11 [HOSE.DBD] 04/07/2019 43.05 43.05 44.25 44.1 29.200 Mua
12 [HOSE.DBD] 03/07/2019 44.1 44 44.4 44.3 13.730 Mua
13 [HOSE.DBD] 02/07/2019 44.4 44 45 44.4 87.120 Mua
14 [HOSE.DBD] 01/07/2019 44.6 43.5 44.7 44.6 217.230 Mua
15 [HOSE.DBD] 28/06/2019 43 42.4 43.2 43 95.080 Mua
16 [HOSE.DBD] 27/06/2019 42.5 42.05 42.7 42.5 25.300 Mua
17 [HOSE.DBD] 26/06/2019 42.2 42 42.4 42 28.150 Bán
18 [HOSE.DBD] 25/06/2019 42.35 42.2 42.4 42.2 10.790 Bán
19 [HOSE.DBD] 24/06/2019 42.4 42.2 42.9 42.35 30.920 Bán
20 [HOSE.DBD] 21/06/2019 42 42 42.5 42.4 20.050 Bán