FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DBD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DBD] 07/12/2018 41.85 41.5 41.85 41.5 17.700 Mua
2 [HOSE.DBD] 06/12/2018 41 41 41.5 41.1 23.750 Mua
3 [HOSE.DBD] 05/12/2018 40.5 40.5 41.5 41 44.740 Mua
4 [HOSE.DBD] 04/12/2018 39.9 39.9 40.8 40.5 50.960 Mua
5 [HOSE.DBD] 03/12/2018 40.2 40 40.7 40.5 27.760 Mua
6 [HOSE.DBD] 29/11/2018 41.4 39.8 41.4 40.2 50.110 Mua
7 [HOSE.DBD] 28/11/2018 40.5 40 40.5 40 20.100 Theo dõi
8 [HOSE.DBD] 27/11/2018 39.5 39.5 40.3 40 71.850 Theo dõi
9 [HOSE.DBD] 26/11/2018 41.4 39 41.4 39.5 34.440 Bán
10 [HOSE.DBD] 23/11/2018 41.7 39.5 41.7 39.5 27.510 Bán
11 [HOSE.DBD] 22/11/2018 40.7 40 41.95 40.5 4.000 Mua
12 [HOSE.DBD] 21/11/2018 39.3 39.3 40 40 36.350 Theo dõi
13 [HOSE.DBD] 20/11/2018 40.1 39.2 40.3 39.6 26.130 Theo dõi
14 [HOSE.DBD] 19/11/2018 38.9 38.9 42 40.5 19.890 Mua
15 [HOSE.DBD] 16/11/2018 40 40 40.8 40.8 23.000 Mua
16 [HOSE.DBD] 15/11/2018 40 39.55 40.4 40.4 22.050 Mua
17 [HOSE.DBD] 14/11/2018 38.8 38.8 40.45 39.9 22.500 Mua
18 [HOSE.DBD] 13/11/2018 42 39.15 42 39.35 33.400 Mua
19 [HOSE.DBD] 12/11/2018 40 40 40.95 40 128.550 Mua
20 [HOSE.DBD] 09/11/2018 39.75 39.75 41 40 53.160 Mua