FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DBD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DBD] 22/03/2019 41.2 41.2 42.9 42.9 11.350 Bán
2 [HOSE.DBD] 21/03/2019 42.9 41.25 43 42.1 8.980 Theo dõi
3 [HOSE.DBD] 20/03/2019 41.25 41.25 43.45 43 2.520 Theo dõi
4 [HOSE.DBD] 19/03/2019 44.1 43.1 44.1 43.3 14.850 Theo dõi
5 [HOSE.DBD] 18/03/2019 44.15 44.15 45 44.5 24.180 Mua
6 [HOSE.DBD] 15/03/2019 43.6 43.6 45.3 45.2 33.270 Mua
7 [HOSE.DBD] 14/03/2019 44.05 44.05 45.45 45.4 84.030 Mua
8 [HOSE.DBD] 13/03/2019 45.9 43.3 45.9 45.45 16.220 Mua
9 [HOSE.DBD] 12/03/2019 44.5 44 45.5 45.5 146.040 Mua
10 [HOSE.DBD] 11/03/2019 43.95 43.3 44 44 52.160 Mua
11 [HOSE.DBD] 08/03/2019 41.5 41.5 43.9 43 34.790 Mua
12 [HOSE.DBD] 07/03/2019 44.3 43.9 45.8 43.9 69.220 Mua
13 [HOSE.DBD] 06/03/2019 44.15 42.55 44.15 44 67.540 Mua
14 [HOSE.DBD] 05/03/2019 41.75 41.3 43.2 43 63.460 Mua
15 [HOSE.DBD] 04/03/2019 41 41 41.9 41.2 29.890 Mua
16 [HOSE.DBD] 01/03/2019 41.5 41.3 41.5 41.45 4.210 Mua
17 [HOSE.DBD] 28/02/2019 41.5 41.2 41.5 41.5 14.500 Mua
18 [HOSE.DBD] 27/02/2019 41.6 40.4 41.6 41.5 37.920 Mua
19 [HOSE.DBD] 26/02/2019 40.3 40.3 40.35 40.35 7.620 Theo dõi
20 [HOSE.DBD] 25/02/2019 40.1 40.1 40.5 40.3 12.520 Theo dõi