FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCL] 20/09/2018 13.6 13.45 13.6 13.45 42.660 Bán
2 [HOSE.DCL] 19/09/2018 13.3 13.25 13.8 13.6 101.380 Bán
3 [HOSE.DCL] 18/09/2018 13.3 13.2 13.7 13.7 65.930 Theo dõi
4 [HOSE.DCL] 17/09/2018 13.8 13.5 13.95 13.6 16.400 Bán
5 [HOSE.DCL] 14/09/2018 13.8 13.45 13.95 13.95 44.940 Mua
6 [HOSE.DCL] 13/09/2018 13.5 13.25 13.7 13.45 20.500 Bán
7 [HOSE.DCL] 12/09/2018 13.8 13.4 13.95 13.4 21.340 Bán
8 [HOSE.DCL] 11/09/2018 13.65 13.35 13.95 13.95 53.740 Theo dõi
9 [HOSE.DCL] 10/09/2018 13.5 13.4 13.75 13.7 132.830 Bán
10 [HOSE.DCL] 07/09/2018 13.5 13.25 13.5 13.5 55.580 Bán
11 [HOSE.DCL] 06/09/2018 13.6 13.4 13.6 13.4 31.550 Bán
12 [HOSE.DCL] 05/09/2018 13.6 13.4 14 14 38.580 Theo dõi
13 [HOSE.DCL] 04/09/2018 13.8 13.55 13.8 13.8 173.440 Bán
14 [HOSE.DCL] 31/08/2018 13.85 13.55 14 13.8 88.810 Bán
15 [HOSE.DCL] 30/08/2018 13.65 13.6 13.85 13.85 33.060 Bán
16 [HOSE.DCL] 29/08/2018 14.2 13.65 14.2 14.1 7.010 Theo dõi
17 [HOSE.DCL] 28/08/2018 13.9 13.5 14.2 14.2 24.970 Mua
18 [HOSE.DCL] 27/08/2018 13.8 13.45 13.8 13.8 6.670 Bán
19 [HOSE.DCL] 24/08/2018 13.9 13.5 14 13.8 30.330 Bán
20 [HOSE.DCL] 23/08/2018 13.8 13.3 14.1 14 26.610 Bán