FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCL] 23/03/2018 19.8 19.5 20 20 63.910 Theo dõi
2 [HOSE.DCL] 22/03/2018 20 19.8 20 20 32.040 Theo dõi
3 [HOSE.DCL] 21/03/2018 20.2 20 20.3 20 21.400 Bán
4 [HOSE.DCL] 20/03/2018 20 19.85 20.1 20 62.940 Bán
5 [HOSE.DCL] 19/03/2018 20.45 19.9 20.45 20 131.990 Bán
6 [HOSE.DCL] 16/03/2018 20 20 20.5 20 86.080 Bán
7 [HOSE.DCL] 15/03/2018 20 19.7 20.35 20 106.590 Bán
8 [HOSE.DCL] 14/03/2018 19.8 19.8 20.25 20 49.850 Bán
9 [HOSE.DCL] 13/03/2018 20.4 19.8 20.5 20.2 77.900 Bán
10 [HOSE.DCL] 12/03/2018 20 19.8 20.4 20 42.600 Bán
11 [HOSE.DCL] 09/03/2018 20.5 20.25 20.6 20.4 27.080 Theo dõi
12 [HOSE.DCL] 08/03/2018 20.2 20 20.5 20.5 162.500 Theo dõi
13 [HOSE.DCL] 07/03/2018 20.1 20 20.3 20.2 55.170 Bán
14 [HOSE.DCL] 06/03/2018 20 19.9 20.4 20.3 44.470 Bán
15 [HOSE.DCL] 05/03/2018 20.25 19.95 20.5 20.4 36.360 Bán
16 [HOSE.DCL] 02/03/2018 20.4 19 20.4 20.35 125.570 Bán
17 [HOSE.DCL] 01/03/2018 20.45 19.8 20.45 20.4 105.090 Bán
18 [HOSE.DCL] 28/02/2018 20.6 20 20.6 20.5 76.910 Bán
19 [HOSE.DCL] 27/02/2018 20.5 20 20.5 20.5 58.440 Bán
20 [HOSE.DCL] 26/02/2018 20.6 20.2 20.8 20.5 48.690 Bán