FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCL] 07/12/2018 9.35 9.24 9.35 9.32 8.970 Mua
2 [HOSE.DCL] 06/12/2018 9.35 9.23 9.5 9.23 8.470 Theo dõi
3 [HOSE.DCL] 05/12/2018 9.2 9.2 9.35 9.35 19.690 Theo dõi
4 [HOSE.DCL] 04/12/2018 9.3 9.2 9.6 9.46 118.310 Theo dõi
5 [HOSE.DCL] 03/12/2018 9.25 9.2 9.27 9.2 3.050 Theo dõi
6 [HOSE.DCL] 29/11/2018 9.21 9.21 9.27 9.21 14.260 Theo dõi
7 [HOSE.DCL] 28/11/2018 9.15 9.15 9.27 9.24 54.410 Theo dõi
8 [HOSE.DCL] 27/11/2018 9.2 9.18 9.2 9.18 14.330 Bán
9 [HOSE.DCL] 26/11/2018 9.39 9.2 9.39 9.2 2.320 Bán
10 [HOSE.DCL] 23/11/2018 9.35 9.16 9.35 9.16 10.690 Bán
11 [HOSE.DCL] 22/11/2018 9.15 9.12 9.35 9.2 38.480 Bán
12 [HOSE.DCL] 21/11/2018 9.11 9.11 9.25 9.12 8.370 Quá bán
13 [HOSE.DCL] 20/11/2018 9.34 9.11 9.34 9.11 53.620 Quá bán
14 [HOSE.DCL] 19/11/2018 9 9 9.34 9.34 25.700 Quá bán
15 [HOSE.DCL] 16/11/2018 9.5 9.4 9.72 9.64 37.980 Bán
16 [HOSE.DCL] 15/11/2018 9.66 9.5 9.75 9.5 24.790 Quá bán
17 [HOSE.DCL] 14/11/2018 9.99 9.75 9.99 9.75 2.730 Quá bán
18 [HOSE.DCL] 13/11/2018 9.81 9.65 9.96 9.75 146.860 Quá bán
19 [HOSE.DCL] 12/11/2018 10.6 10 10.75 10 51.080 Bán
20 [HOSE.DCL] 09/11/2018 10.75 10.7 10.95 10.75 8.500 Bán