FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCL] 22/03/2019 18 17.1 18.05 17.1 106.740 Theo dõi
2 [HOSE.DCL] 21/03/2019 18.4 18 18.8 18.05 192.460 Mua
3 [HOSE.DCL] 20/03/2019 18.65 18.05 18.65 18.6 102.810 Mua
4 [HOSE.DCL] 19/03/2019 18 17.8 19 18.65 253.510 Mua
5 [HOSE.DCL] 18/03/2019 17.6 17.5 18.45 18.4 321.560 Mua
6 [HOSE.DCL] 15/03/2019 18.5 18.05 18.7 18.45 366.910 Mua
7 [HOSE.DCL] 14/03/2019 18.8 18 18.85 18.5 282.400 Mua
8 [HOSE.DCL] 13/03/2019 15.9 15.9 17.65 17.65 176.190 Mua
9 [HOSE.DCL] 12/03/2019 16.4 16.4 17 16.5 276.860 Mua
10 [HOSE.DCL] 11/03/2019 17.6 17.6 18 17.6 473.740 Mua
11 [HOSE.DCL] 08/03/2019 18.85 18.85 19.3 18.9 1.063.550 Quá mua
12 [HOSE.DCL] 07/03/2019 18.85 18.85 18.85 18.85 105.600 Quá mua
13 [HOSE.DCL] 06/03/2019 17.65 17.1 17.65 17.65 947.410 Quá mua
14 [HOSE.DCL] 05/03/2019 16.5 16.5 16.5 16.5 82.370 Quá mua
15 [HOSE.DCL] 04/03/2019 15.45 15.45 15.45 15.45 82.130 Quá mua
16 [HOSE.DCL] 01/03/2019 14.45 13.45 14.45 14.45 653.680 Quá mua
17 [HOSE.DCL] 28/02/2019 12.7 12.7 13.55 13.55 64.580 Mua
18 [HOSE.DCL] 27/02/2019 12.4 12.4 12.7 12.7 87.250 Mua
19 [HOSE.DCL] 26/02/2019 12.7 11.9 12.7 11.9 28.450 Mua
20 [HOSE.DCL] 25/02/2019 12.65 12.5 12.7 12.5 40.700 Quá mua