FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCL] 13/07/2018 13.95 13.5 14 14 7.120 Bán
2 [HOSE.DCL] 12/07/2018 13.95 13.2 14 13.95 3.170 Bán
3 [HOSE.DCL] 11/07/2018 13.95 13.05 14 14 43.820 Bán
4 [HOSE.DCL] 10/07/2018 14.3 13.85 14.35 14 20.850 Bán
5 [HOSE.DCL] 09/07/2018 14.1 13.8 14.4 14.35 5.320 Bán
6 [HOSE.DCL] 06/07/2018 14.3 13.7 14.3 14.15 8.070 Bán
7 [HOSE.DCL] 05/07/2018 14.4 13.9 14.45 14.45 10.580 Bán
8 [HOSE.DCL] 04/07/2018 14.4 13.8 14.5 14.5 2.350 Bán
9 [HOSE.DCL] 03/07/2018 14.2 13.65 14.5 14.5 13.560 Bán
10 [HOSE.DCL] 02/07/2018 14.8 13.8 14.8 14.6 23.320 Bán
11 [HOSE.DCL] 29/06/2018 15 14.4 15 14.8 10.720 Bán
12 [HOSE.DCL] 28/06/2018 14.9 14.6 15 14.65 19.290 Bán
13 [HOSE.DCL] 27/06/2018 15.4 14.8 15.4 15 13.840 Bán
14 [HOSE.DCL] 26/06/2018 14.75 14.75 15.1 15.05 1.530 Bán
15 [HOSE.DCL] 25/06/2018 15.25 14.55 15.25 15.1 8.430 Bán
16 [HOSE.DCL] 22/06/2018 15.4 14.8 15.4 15.25 5.940 Bán
17 [HOSE.DCL] 21/06/2018 14.7 14.65 15.5 15.45 15.080 Bán
18 [HOSE.DCL] 20/06/2018 14.25 14.25 15.5 15.5 8.320 Bán
19 [HOSE.DCL] 19/06/2018 15.5 14.45 15.5 15.1 59.780 Bán
20 [HOSE.DCL] 18/06/2018 16 15.5 16 15.5 5.110 Bán