FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCL] 13/06/2019 18.7 18 19 18.5 16.720 Theo dõi
2 [HOSE.DCL] 12/06/2019 18.7 18.05 19 18.7 22.640 Mua
3 [HOSE.DCL] 11/06/2019 18.1 18.1 18.4 18.4 29.570 Mua
4 [HOSE.DCL] 10/06/2019 18.7 18.7 18.7 18.7 9.300 Mua
5 [HOSE.DCL] 07/06/2019 19 18 19 18.7 12.230 Mua
6 [HOSE.DCL] 06/06/2019 17.85 17.85 18.5 18.5 2.640 Mua
7 [HOSE.DCL] 05/06/2019 18 17.5 18.55 18.55 24.490 Mua
8 [HOSE.DCL] 04/06/2019 18.7 17.8 18.7 18 44.870 Bán
9 [HOSE.DCL] 03/06/2019 18 17.65 18.5 17.65 72.940 Bán
10 [HOSE.DCL] 31/05/2019 18.9 18.15 19.4 18.15 20.080 Bán
11 [HOSE.DCL] 30/05/2019 18.95 18.2 19.4 19.4 28.590 Theo dõi
12 [HOSE.DCL] 29/05/2019 18.5 18.3 19.45 18.9 24.080 Theo dõi
13 [HOSE.DCL] 28/05/2019 17.4 17.4 18.5 18.5 89.820 Bán
14 [HOSE.DCL] 27/05/2019 17.3 17.2 17.8 17.3 24.950 Bán
15 [HOSE.DCL] 24/05/2019 17.7 17.1 17.7 17.1 120.040 Bán
16 [HOSE.DCL] 23/05/2019 18.1 17.8 18.25 17.8 36.090 Bán
17 [HOSE.DCL] 22/05/2019 18.3 18.3 18.5 18.3 12.660 Bán
18 [HOSE.DCL] 21/05/2019 18.25 18.2 18.5 18.5 56.590 Bán
19 [HOSE.DCL] 20/05/2019 18.8 18.2 18.8 18.2 94.310 Bán
20 [HOSE.DCL] 17/05/2019 19.3 18.4 19.3 19 86.740 Bán