FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCL] 15/12/2017 23.7 23.7 24.15 24.15 129.800 Mua
2 [HOSE.DCL] 14/12/2017 23.5 23.3 23.85 23.7 48.640 Mua
3 [HOSE.DCL] 13/12/2017 23 22.85 23.55 23.55 63.880 Mua
4 [HOSE.DCL] 12/12/2017 22.8 22.5 23.5 23 67.250 Theo dõi
5 [HOSE.DCL] 11/12/2017 23.1 23 23.85 23.5 66.380 Mua
6 [HOSE.DCL] 08/12/2017 24 23.6 24 23.9 108.750 Mua
7 [HOSE.DCL] 07/12/2017 24.5 23.7 24.5 24 124.380 Mua
8 [HOSE.DCL] 06/12/2017 23.5 23.4 24.7 24.1 100.790 Mua
9 [HOSE.DCL] 05/12/2017 24.45 23.5 25.1 23.5 268.040 Mua
10 [HOSE.DCL] 04/12/2017 23.8 23.6 24.45 24.45 314.890 Mua
11 [HOSE.DCL] 01/12/2017 22.3 22.3 23.85 23.6 431.520 Mua
12 [HOSE.DCL] 30/11/2017 22.2 22 22.3 22.3 27.370 Mua
13 [HOSE.DCL] 29/11/2017 22.5 22 22.5 22.2 66.430 Mua
14 [HOSE.DCL] 28/11/2017 22.5 22.3 23 22.5 75.810 Mua
15 [HOSE.DCL] 27/11/2017 21.65 21.6 22.9 22.5 212.670 Mua
16 [HOSE.DCL] 24/11/2017 21.5 21.4 21.7 21.65 53.920 Bán
17 [HOSE.DCL] 23/11/2017 21.7 21.4 21.7 21.7 47.140 Theo dõi
18 [HOSE.DCL] 22/11/2017 21.55 21.55 21.7 21.7 60.910 Theo dõi
19 [HOSE.DCL] 21/11/2017 21.65 21.3 21.65 21.3 92.560 Bán
20 [HOSE.DCL] 20/11/2017 21.7 21.5 21.8 21.65 25.330 Bán