FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCL] 25/05/2018 15.75 15.2 15.75 15.7 37.610 Quá bán
2 [HOSE.DCL] 24/05/2018 15.8 15.2 15.8 15.75 51.810 Quá bán
3 [HOSE.DCL] 23/05/2018 15.8 15.2 16 16 55.180 Quá bán
4 [HOSE.DCL] 22/05/2018 16.4 15.9 16.8 16 62.400 Quá bán
5 [HOSE.DCL] 21/05/2018 17.1 16.8 17.1 17 10.100 Bán
6 [HOSE.DCL] 18/05/2018 17 16.8 17.1 17.1 7.360 Bán
7 [HOSE.DCL] 17/05/2018 17 17 17.3 17.2 4.110 Bán
8 [HOSE.DCL] 16/05/2018 17.4 16.9 17.45 17.3 67.750 Bán
9 [HOSE.DCL] 15/05/2018 17.45 17 17.5 17.3 33.050 Bán
10 [HOSE.DCL] 14/05/2018 17.4 16.9 17.6 17.5 13.760 Bán
11 [HOSE.DCL] 11/05/2018 17.35 16.8 17.35 17.3 17.050 Bán
12 [HOSE.DCL] 10/05/2018 17.05 16.9 17.4 17.4 42.350 Bán
13 [HOSE.DCL] 09/05/2018 17 17 17.7 17.55 10.120 Bán
14 [HOSE.DCL] 08/05/2018 17.6 17 17.6 17.3 45.700 Bán
15 [HOSE.DCL] 07/05/2018 17.8 17.7 17.8 17.8 37.970 Bán
16 [HOSE.DCL] 04/05/2018 17.9 17.65 17.9 17.8 7.350 Bán
17 [HOSE.DCL] 03/05/2018 17.9 17.4 17.9 17.7 10.260 Bán
18 [HOSE.DCL] 02/05/2018 17.6 16.9 17.9 17.6 18.080 Bán
19 [HOSE.DCL] 27/04/2018 17.5 17.5 17.95 17.95 17.630 Bán
20 [HOSE.DCL] 26/04/2018 17.85 17.45 18 17.95 19.830 Bán