FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCM] 15/12/2017 12.4 12.35 12.65 12.55 668.740 Theo dõi
2 [HOSE.DCM] 14/12/2017 12.5 12.3 12.5 12.4 545.520 Bán
3 [HOSE.DCM] 13/12/2017 12.45 12.3 12.45 12.45 559.880 Bán
4 [HOSE.DCM] 12/12/2017 12.55 12.1 12.6 12.4 1.354.640 Bán
5 [HOSE.DCM] 11/12/2017 12.55 12.45 12.7 12.5 968.090 Bán
6 [HOSE.DCM] 08/12/2017 12.5 12.5 12.75 12.55 940.400 Bán
7 [HOSE.DCM] 07/12/2017 12.65 12.5 12.65 12.5 793.600 Theo dõi
8 [HOSE.DCM] 06/12/2017 12.65 12.45 12.7 12.5 1.231.440 Theo dõi
9 [HOSE.DCM] 05/12/2017 12.85 12.6 13 12.65 909.230 Theo dõi
10 [HOSE.DCM] 04/12/2017 12.75 12.6 12.9 12.8 1.002.210 Mua
11 [HOSE.DCM] 01/12/2017 12.7 12.55 12.85 12.6 1.383.710 Theo dõi
12 [HOSE.DCM] 30/11/2017 12.9 12.75 12.95 12.75 1.053.860 Mua
13 [HOSE.DCM] 29/11/2017 12.9 12.8 12.95 12.95 703.790 Mua
14 [HOSE.DCM] 28/11/2017 12.7 12.7 13.05 12.9 1.722.490 Mua
15 [HOSE.DCM] 27/11/2017 12.7 12.6 12.75 12.65 929.080 Mua
16 [HOSE.DCM] 24/11/2017 12.35 12.3 12.75 12.65 1.565.890 Mua
17 [HOSE.DCM] 23/11/2017 12.5 12.4 12.5 12.4 946.490 Theo dõi
18 [HOSE.DCM] 22/11/2017 12.5 12.4 12.55 12.5 514.310 Mua
19 [HOSE.DCM] 21/11/2017 12.65 12.4 12.75 12.5 780.860 Mua
20 [HOSE.DCM] 20/11/2017 12.4 12.35 12.75 12.65 1.716.370 Mua