FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCM] 14/11/2018 9.59 9.45 9.7 9.5 174.210 Bán
2 [HOSE.DCM] 13/11/2018 9.45 9.4 9.55 9.5 220.200 Bán
3 [HOSE.DCM] 12/11/2018 9.55 9.45 9.59 9.55 142.010 Bán
4 [HOSE.DCM] 09/11/2018 9.53 9.47 9.65 9.55 278.880 Bán
5 [HOSE.DCM] 08/11/2018 9.7 9.61 9.75 9.61 274.300 Bán
6 [HOSE.DCM] 07/11/2018 9.68 9.61 9.69 9.65 151.070 Bán
7 [HOSE.DCM] 06/11/2018 9.6 9.6 9.7 9.68 249.190 Bán
8 [HOSE.DCM] 05/11/2018 9.68 9.55 9.68 9.58 277.730 Bán
9 [HOSE.DCM] 02/11/2018 9.61 9.61 9.75 9.68 259.470 Bán
10 [HOSE.DCM] 01/11/2018 9.8 9.65 9.9 9.65 109.380 Bán
11 [HOSE.DCM] 31/10/2018 9.7 9.68 9.95 9.8 278.410 Bán
12 [HOSE.DCM] 30/10/2018 9.45 9.4 9.7 9.68 267.390 Bán
13 [HOSE.DCM] 29/10/2018 9.5 9.49 9.6 9.5 309.890 Bán
14 [HOSE.DCM] 26/10/2018 9.48 9.46 9.7 9.49 420.090 Bán
15 [HOSE.DCM] 25/10/2018 9.45 9.2 9.6 9.48 645.130 Bán
16 [HOSE.DCM] 24/10/2018 9.95 9.7 10 9.73 364.850 Bán
17 [HOSE.DCM] 23/10/2018 10.15 9.7 10.2 10 579.130 Bán
18 [HOSE.DCM] 22/10/2018 10.25 10.15 10.3 10.2 277.610 Bán
19 [HOSE.DCM] 19/10/2018 10 10 10.25 10.2 295.970 Bán
20 [HOSE.DCM] 18/10/2018 10.2 10.1 10.3 10.1 297.750 Bán