FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCM] 22/03/2019 9.13 9.06 9.19 9.1 704.720 Theo dõi
2 [HOSE.DCM] 21/03/2019 9.31 9.13 9.32 9.13 1.267.590 Theo dõi
3 [HOSE.DCM] 20/03/2019 9.4 9.24 9.4 9.32 550.670 Mua
4 [HOSE.DCM] 19/03/2019 9.56 9.3 9.56 9.4 1.056.920 Mua
5 [HOSE.DCM] 18/03/2019 9.32 9.3 9.56 9.54 2.024.450 Mua
6 [HOSE.DCM] 15/03/2019 9.2 9.18 9.4 9.28 725.710 Mua
7 [HOSE.DCM] 14/03/2019 9.2 9.17 9.24 9.21 321.010 Mua
8 [HOSE.DCM] 13/03/2019 9.27 9.2 9.28 9.2 414.220 Mua
9 [HOSE.DCM] 12/03/2019 9.19 9.16 9.28 9.23 642.380 Mua
10 [HOSE.DCM] 11/03/2019 9.26 9.12 9.26 9.17 223.730 Theo dõi
11 [HOSE.DCM] 08/03/2019 9.15 9.1 9.22 9.2 542.180 Mua
12 [HOSE.DCM] 07/03/2019 9.25 9.13 9.25 9.15 926.640 Mua
13 [HOSE.DCM] 06/03/2019 9.31 9.21 9.39 9.25 425.850 Mua
14 [HOSE.DCM] 05/03/2019 9.23 9.2 9.45 9.33 1.282.400 Mua
15 [HOSE.DCM] 04/03/2019 9 8.98 9.23 9.23 1.236.420 Mua
16 [HOSE.DCM] 01/03/2019 8.97 8.94 9 8.99 552.060 Bán
17 [HOSE.DCM] 28/02/2019 9 8.95 9.03 8.95 307.730 Bán
18 [HOSE.DCM] 27/02/2019 9.09 8.99 9.09 9 477.510 Theo dõi
19 [HOSE.DCM] 26/02/2019 9.1 9 9.11 9.04 598.490 Theo dõi
20 [HOSE.DCM] 25/02/2019 9.18 9.08 9.2 9.1 453.480 Theo dõi