FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCM] 23/03/2018 12.45 12.3 12.5 12.5 1.241.400 Bán
2 [HOSE.DCM] 22/03/2018 12.7 12.65 12.9 12.7 337.400 Theo dõi
3 [HOSE.DCM] 21/03/2018 12.9 12.7 12.9 12.7 645.720 Theo dõi
4 [HOSE.DCM] 20/03/2018 12.9 12.7 12.95 12.9 378.920 Theo dõi
5 [HOSE.DCM] 19/03/2018 13.2 12.9 13.2 12.9 394.240 Mua
6 [HOSE.DCM] 16/03/2018 13.2 12.9 13.2 13.2 593.120 Mua
7 [HOSE.DCM] 15/03/2018 13.1 12.8 13.3 13.3 752.800 Mua
8 [HOSE.DCM] 14/03/2018 12.7 12.7 13.05 13.05 876.090 Mua
9 [HOSE.DCM] 13/03/2018 12.6 12.6 12.85 12.8 444.680 Theo dõi
10 [HOSE.DCM] 12/03/2018 12.6 12.6 12.9 12.6 522.400 Theo dõi
11 [HOSE.DCM] 09/03/2018 13.3 12.8 13.3 12.9 846.870 Mua
12 [HOSE.DCM] 08/03/2018 13.35 13.15 13.4 13.2 473.450 Mua
13 [HOSE.DCM] 07/03/2018 13.3 13.2 13.55 13.4 2.682.690 Mua
14 [HOSE.DCM] 06/03/2018 12.65 12.5 13.45 13.2 2.258.900 Mua
15 [HOSE.DCM] 05/03/2018 12.4 12.35 12.9 12.65 1.531.690 Mua
16 [HOSE.DCM] 02/03/2018 12.25 12 12.4 12.35 819.530 Theo dõi
17 [HOSE.DCM] 01/03/2018 12.1 12.1 12.5 12.25 951.930 Bán
18 [HOSE.DCM] 28/02/2018 12.3 12 12.45 12.1 2.287.810 Bán
19 [HOSE.DCM] 27/02/2018 12.6 12.3 12.6 12.3 1.138.560 Bán
20 [HOSE.DCM] 26/02/2018 12.8 12.6 12.85 12.6 1.452.640 Theo dõi