FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCM] 22/08/2019 8.2 8 8.2 8.11 130.670 Theo dõi
2 [HOSE.DCM] 21/08/2019 8.07 8.04 8.14 8.14 395.630 Mua
3 [HOSE.DCM] 20/08/2019 8.07 8.03 8.11 8.07 144.410 Theo dõi
4 [HOSE.DCM] 19/08/2019 8.13 8.12 8.14 8.12 104.810 Theo dõi
5 [HOSE.DCM] 16/08/2019 8.2 8.1 8.2 8.14 137.220 Theo dõi
6 [HOSE.DCM] 15/08/2019 8.02 8 8.2 8.2 210.560 Mua
7 [HOSE.DCM] 14/08/2019 8.08 8.07 8.12 8.08 58.610 Bán
8 [HOSE.DCM] 13/08/2019 8.05 8.04 8.13 8.08 167.380 Bán
9 [HOSE.DCM] 12/08/2019 8.1 8.08 8.14 8.08 40.000 Bán
10 [HOSE.DCM] 09/08/2019 8.13 8.01 8.14 8.1 139.370 Bán
11 [HOSE.DCM] 08/08/2019 8 8 8.06 8.06 92.640 Bán
12 [HOSE.DCM] 07/08/2019 8 7.98 8.06 8 406.110 Theo dõi
13 [HOSE.DCM] 06/08/2019 8 7.9 8.06 8.06 340.390 Theo dõi
14 [HOSE.DCM] 05/08/2019 8.11 8.1 8.18 8.1 166.490 Theo dõi
15 [HOSE.DCM] 02/08/2019 8.2 8.12 8.21 8.17 365.360 Mua
16 [HOSE.DCM] 01/08/2019 8.32 8.25 8.32 8.25 135.830 Mua
17 [HOSE.DCM] 31/07/2019 8.38 8.27 8.39 8.32 146.010 Mua
18 [HOSE.DCM] 30/07/2019 8.38 8.38 8.52 8.38 787.930 Mua
19 [HOSE.DCM] 29/07/2019 8 8 8.42 8.38 1.262.540 Mua
20 [HOSE.DCM] 26/07/2019 7.98 7.97 8.01 7.98 340.910 Bán