FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCM] 16/05/2019 8.6 8.52 8.6 8.57 134.930 Theo dõi
2 [HOSE.DCM] 15/05/2019 8.53 8.48 8.59 8.55 350.240 Theo dõi
3 [HOSE.DCM] 14/05/2019 8.56 8.46 8.56 8.48 142.760 Bán
4 [HOSE.DCM] 13/05/2019 8.43 8.42 8.8 8.56 257.400 Bán
5 [HOSE.DCM] 10/05/2019 8.45 8.39 8.46 8.43 184.470 Bán
6 [HOSE.DCM] 09/05/2019 8.39 8.38 8.47 8.4 138.020 Bán
7 [HOSE.DCM] 08/05/2019 8.45 8.39 8.45 8.39 149.270 Bán
8 [HOSE.DCM] 07/05/2019 8.41 8.41 8.52 8.47 157.950 Bán
9 [HOSE.DCM] 06/05/2019 8.47 8.38 8.47 8.44 648.060 Bán
10 [HOSE.DCM] 03/05/2019 8.4 8.4 8.59 8.47 765.240 Bán
11 [HOSE.DCM] 02/05/2019 8.75 8.6 8.8 8.6 564.920 Bán
12 [HOSE.DCM] 26/04/2019 8.72 8.72 8.85 8.75 273.400 Bán
13 [HOSE.DCM] 25/04/2019 8.75 8.72 8.8 8.72 89.910 Bán
14 [HOSE.DCM] 24/04/2019 8.72 8.72 8.79 8.78 207.820 Bán
15 [HOSE.DCM] 23/04/2019 8.66 8.66 8.79 8.72 99.400 Bán
16 [HOSE.DCM] 22/04/2019 8.75 8.66 8.78 8.66 166.290 Bán
17 [HOSE.DCM] 19/04/2019 8.7 8.69 8.8 8.75 326.410 Bán
18 [HOSE.DCM] 18/04/2019 8.79 8.7 8.79 8.7 380.430 Bán
19 [HOSE.DCM] 17/04/2019 8.86 8.78 8.87 8.78 685.330 Bán
20 [HOSE.DCM] 16/04/2019 8.99 8.86 8.99 8.87 639.490 Bán