FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCM] 25/05/2018 10.75 10.3 10.8 10.7 673.980 Bán
2 [HOSE.DCM] 24/05/2018 11.1 10.75 11.1 10.8 210.600 Bán
3 [HOSE.DCM] 23/05/2018 11 10.8 11.1 11 253.250 Bán
4 [HOSE.DCM] 22/05/2018 11.25 10.8 11.4 11 500.850 Bán
5 [HOSE.DCM] 21/05/2018 11.4 11.2 11.4 11.25 279.090 Bán
6 [HOSE.DCM] 18/05/2018 11.4 11.25 11.5 11.4 353.690 Bán
7 [HOSE.DCM] 17/05/2018 11.45 11.4 11.55 11.4 308.910 Bán
8 [HOSE.DCM] 16/05/2018 11.65 11.45 11.65 11.45 387.470 Bán
9 [HOSE.DCM] 15/05/2018 11.55 11.5 11.8 11.6 702.170 Bán
10 [HOSE.DCM] 14/05/2018 11.8 11.5 11.85 11.5 671.680 Bán
11 [HOSE.DCM] 11/05/2018 11.6 11.5 11.7 11.7 225.220 Bán
12 [HOSE.DCM] 10/05/2018 11.9 11.6 11.9 11.6 1.391.090 Bán
13 [HOSE.DCM] 09/05/2018 12 11.85 12 11.85 183.820 Bán
14 [HOSE.DCM] 08/05/2018 11.9 11.85 12.1 11.95 430.200 Bán
15 [HOSE.DCM] 07/05/2018 11.65 11.6 11.9 11.8 263.160 Bán
16 [HOSE.DCM] 04/05/2018 11.75 11.7 11.85 11.8 216.180 Bán
17 [HOSE.DCM] 03/05/2018 11.8 11.5 11.85 11.7 523.480 Bán
18 [HOSE.DCM] 02/05/2018 11.85 11.8 12.1 11.85 164.500 Bán
19 [HOSE.DCM] 27/04/2018 11.85 11.8 12 12 391.670 Bán
20 [HOSE.DCM] 26/04/2018 12 11.8 12.25 11.85 342.510 Bán