FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCM] 15/01/2019 9.79 9.69 9.79 9.69 717.230 Bán
2 [HOSE.DCM] 14/01/2019 9.89 9.7 9.89 9.79 93.070 Bán
3 [HOSE.DCM] 11/01/2019 9.8 9.75 9.8 9.79 564.320 Bán
4 [HOSE.DCM] 10/01/2019 9.87 9.79 9.87 9.79 427.930 Bán
5 [HOSE.DCM] 09/01/2019 9.82 9.82 9.91 9.82 541.480 Bán
6 [HOSE.DCM] 08/01/2019 9.9 9.8 9.95 9.8 294.670 Bán
7 [HOSE.DCM] 07/01/2019 10 9.89 10 9.89 276.210 Bán
8 [HOSE.DCM] 04/01/2019 9.78 9.6 9.9 9.85 673.990 Theo dõi
9 [HOSE.DCM] 03/01/2019 10.1 9.81 10.1 9.81 1.384.180 Theo dõi
10 [HOSE.DCM] 02/01/2019 10.1 10.1 10.4 10.1 481.710 Theo dõi
11 [HOSE.DCM] 28/12/2018 10.4 10.3 10.45 10.3 390.340 Mua
12 [HOSE.DCM] 27/12/2018 10.5 10.35 10.55 10.4 543.990 Mua
13 [HOSE.DCM] 26/12/2018 10.45 10.35 10.55 10.4 1.147.440 Mua
14 [HOSE.DCM] 25/12/2018 10.1 10 10.5 10.5 981.370 Mua
15 [HOSE.DCM] 24/12/2018 10.2 10.1 10.45 10.3 1.082.210 Mua
16 [HOSE.DCM] 21/12/2018 10.1 9.97 10.15 10.1 416.140 Bán
17 [HOSE.DCM] 20/12/2018 9.96 9.96 10.1 10.1 376.260 Bán
18 [HOSE.DCM] 19/12/2018 10.05 9.97 10.15 9.98 391.200 Bán
19 [HOSE.DCM] 18/12/2018 10 9.96 10.15 10.05 724.670 Bán
20 [HOSE.DCM] 17/12/2018 10.4 10 10.4 10.05 496.730 Bán