FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DCM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DCM] 17/07/2018 10.25 10 10.25 10.2 380.950 Theo dõi
2 [HOSE.DCM] 16/07/2018 10.3 10.15 10.3 10.15 104.270 Bán
3 [HOSE.DCM] 13/07/2018 10.2 10.1 10.2 10.2 120.880 Bán
4 [HOSE.DCM] 12/07/2018 10.1 10.05 10.15 10.1 163.360 Bán
5 [HOSE.DCM] 11/07/2018 10.2 9.99 10.2 10.05 240.480 Bán
6 [HOSE.DCM] 10/07/2018 10.3 10.15 10.3 10.2 175.310 Bán
7 [HOSE.DCM] 09/07/2018 10.3 10.15 10.3 10.2 153.160 Bán
8 [HOSE.DCM] 06/07/2018 10 9.97 10.4 10.2 405.470 Bán
9 [HOSE.DCM] 05/07/2018 10.15 10 10.35 10 376.710 Bán
10 [HOSE.DCM] 04/07/2018 10.1 10 10.2 10.2 513.640 Bán
11 [HOSE.DCM] 03/07/2018 10.4 10 10.4 10 611.400 Bán
12 [HOSE.DCM] 02/07/2018 10.55 10.2 10.55 10.25 265.800 Bán
13 [HOSE.DCM] 29/06/2018 10.7 10.55 10.8 10.55 175.140 Bán
14 [HOSE.DCM] 28/06/2018 10.8 10.7 10.85 10.7 223.350 Bán
15 [HOSE.DCM] 27/06/2018 10.8 10.75 10.9 10.8 184.010 Bán
16 [HOSE.DCM] 26/06/2018 10.8 10.7 10.9 10.8 104.060 Bán
17 [HOSE.DCM] 25/06/2018 10.9 10.8 11.1 10.85 208.340 Bán
18 [HOSE.DCM] 22/06/2018 10.85 10.6 10.9 10.85 103.500 Bán
19 [HOSE.DCM] 21/06/2018 11 10.75 11.05 10.85 182.610 Bán
20 [HOSE.DCM] 20/06/2018 10.6 10.6 11.05 11.05 353.890 Bán