FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DGW
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DGW] 15/12/2017 19.6 19.4 19.9 19.7 209.380 Bán
2 [HOSE.DGW] 14/12/2017 19.5 19.2 19.65 19.6 255.270 Bán
3 [HOSE.DGW] 13/12/2017 19.9 19.3 19.9 19.5 233.080 Bán
4 [HOSE.DGW] 12/12/2017 19.9 18.7 20 19.9 367.760 Bán
5 [HOSE.DGW] 11/12/2017 20.3 19.8 20.3 19.9 302.380 Theo dõi
6 [HOSE.DGW] 08/12/2017 20.5 20.25 20.6 20.5 345.650 Theo dõi
7 [HOSE.DGW] 07/12/2017 20.5 20.25 20.5 20.45 244.530 Mua
8 [HOSE.DGW] 06/12/2017 20.7 20.3 21.2 20.45 517.400 Mua
9 [HOSE.DGW] 05/12/2017 20.6 20.1 20.8 20.7 439.200 Mua
10 [HOSE.DGW] 04/12/2017 21.5 20.5 21.5 20.7 797.750 Mua
11 [HOSE.DGW] 01/12/2017 21.6 21.2 21.6 21.5 308.090 Mua
12 [HOSE.DGW] 30/11/2017 21.9 21.5 21.9 21.6 427.460 Mua
13 [HOSE.DGW] 29/11/2017 20.8 20.55 21.9 21.7 801.140 Quá mua
14 [HOSE.DGW] 28/11/2017 20.8 20.55 20.9 20.85 312.100 Mua
15 [HOSE.DGW] 27/11/2017 21.3 20.7 21.4 20.9 402.910 Mua
16 [HOSE.DGW] 24/11/2017 19.4 19.2 20.75 20.75 759.200 Mua
17 [HOSE.DGW] 23/11/2017 19 18.8 19.55 19.4 393.120 Mua
18 [HOSE.DGW] 22/11/2017 18.9 18.45 19.1 19 470.480 Mua
19 [HOSE.DGW] 21/11/2017 18.9 18.8 19.1 18.95 352.450 Theo dõi
20 [HOSE.DGW] 20/11/2017 19 18.75 19.1 19 345.190 Mua