FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DGW
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DGW] 25/05/2018 26 25.8 26.5 25.9 251.590 Bán
2 [HOSE.DGW] 24/05/2018 26.5 26 26.8 26 155.000 Bán
3 [HOSE.DGW] 23/05/2018 26 25.5 26.5 26.5 272.710 Bán
4 [HOSE.DGW] 22/05/2018 26.5 25.8 26.6 26 173.430 Bán
5 [HOSE.DGW] 21/05/2018 27 26.6 27.1 26.6 313.340 Bán
6 [HOSE.DGW] 18/05/2018 26.4 25 27 27 548.070 Theo dõi
7 [HOSE.DGW] 17/05/2018 26.7 26.3 26.7 26.4 121.100 Bán
8 [HOSE.DGW] 16/05/2018 26.9 26.5 26.9 26.65 116.830 Bán
9 [HOSE.DGW] 15/05/2018 26.7 26.5 27.6 26.9 471.580 Theo dõi
10 [HOSE.DGW] 14/05/2018 26.5 26.3 26.7 26.7 165.830 Bán
11 [HOSE.DGW] 11/05/2018 26.9 26.6 27.2 27.1 122.820 Bán
12 [HOSE.DGW] 10/05/2018 27.45 26.8 27.45 27 233.870 Bán
13 [HOSE.DGW] 09/05/2018 27.9 27.45 28 27.45 257.540 Theo dõi
14 [HOSE.DGW] 08/05/2018 27.7 27.5 28.4 27.95 545.970 Mua
15 [HOSE.DGW] 07/05/2018 26.9 26.75 27.7 27.7 397.980 Mua
16 [HOSE.DGW] 04/05/2018 26.8 26.7 27.3 26.9 287.580 Bán
17 [HOSE.DGW] 03/05/2018 26.8 26.1 26.8 26.8 170.650 Bán
18 [HOSE.DGW] 02/05/2018 26.8 26.5 27.2 26.8 133.810 Bán
19 [HOSE.DGW] 27/04/2018 27.1 26.1 27.4 27.2 318.830 Theo dõi
20 [HOSE.DGW] 26/04/2018 27.6 26.9 27.6 27.2 423.910 Theo dõi