FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DGW
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DGW] 13/07/2018 21.5 21.5 22 21.8 248.890 Bán
2 [HOSE.DGW] 12/07/2018 21.5 21.3 22.05 21.5 291.830 Bán
3 [HOSE.DGW] 11/07/2018 21.8 21.3 21.8 21.5 225.870 Bán
4 [HOSE.DGW] 10/07/2018 21.4 21.4 22.8 22.5 540.400 Bán
5 [HOSE.DGW] 09/07/2018 20.5 20.5 21.4 21.4 902.810 Bán
6 [HOSE.DGW] 06/07/2018 20 20 21.5 20 729.050 Bán
7 [HOSE.DGW] 05/07/2018 23.1 21.5 23.3 21.5 646.540 Bán
8 [HOSE.DGW] 04/07/2018 23.4 21.95 23.5 23.1 239.660 Bán
9 [HOSE.DGW] 03/07/2018 25.3 23.55 25.3 23.55 194.660 Bán
10 [HOSE.DGW] 02/07/2018 26 24.5 26 25.3 212.910 Bán
11 [HOSE.DGW] 29/06/2018 26 25.7 26.2 26 138.140 Bán
12 [HOSE.DGW] 28/06/2018 26.5 25.6 26.6 26 192.260 Bán
13 [HOSE.DGW] 27/06/2018 26.8 26.5 27.5 26.6 298.690 Bán
14 [HOSE.DGW] 26/06/2018 26.8 26.2 26.8 26.8 105.090 Theo dõi
15 [HOSE.DGW] 25/06/2018 26.2 26.2 26.85 26.8 146.530 Theo dõi
16 [HOSE.DGW] 22/06/2018 25.3 25 26.2 26.2 179.750 Bán
17 [HOSE.DGW] 21/06/2018 25.9 24.7 25.9 25.4 382.100 Bán
18 [HOSE.DGW] 20/06/2018 25.2 25.1 25.9 25.9 234.150 Bán
19 [HOSE.DGW] 19/06/2018 26.8 25.15 26.8 25.15 769.300 Theo dõi
20 [HOSE.DGW] 18/06/2018 28.3 27 28.4 27 437.850 Theo dõi