FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DGW
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DGW] 15/01/2019 22.4 22.1 22.6 22.55 481.010 Theo dõi
2 [HOSE.DGW] 14/01/2019 22.6 22.3 22.7 22.5 118.850 Theo dõi
3 [HOSE.DGW] 11/01/2019 22.4 22.35 22.7 22.7 226.560 Theo dõi
4 [HOSE.DGW] 10/01/2019 22.3 22.2 22.6 22.6 287.750 Bán
5 [HOSE.DGW] 09/01/2019 22.25 22 22.5 22.25 324.780 Bán
6 [HOSE.DGW] 08/01/2019 22.3 22.25 22.45 22.3 96.180 Bán
7 [HOSE.DGW] 07/01/2019 22.2 21.8 22.5 22.45 532.100 Bán
8 [HOSE.DGW] 04/01/2019 21.8 21.25 22 22 520.930 Bán
9 [HOSE.DGW] 03/01/2019 22.3 21.95 22.5 22 366.800 Bán
10 [HOSE.DGW] 02/01/2019 22.5 22.35 23 22.5 418.180 Bán
11 [HOSE.DGW] 28/12/2018 23.05 22.65 23.1 22.95 323.720 Bán
12 [HOSE.DGW] 27/12/2018 23.1 22.6 23.2 22.95 356.200 Bán
13 [HOSE.DGW] 26/12/2018 23.2 22.6 23.3 22.8 344.200 Bán
14 [HOSE.DGW] 25/12/2018 22.9 22.5 23.3 23 478.700 Bán
15 [HOSE.DGW] 24/12/2018 22.9 22.7 23.4 23.4 574.820 Bán
16 [HOSE.DGW] 21/12/2018 23.3 22.7 23.4 23.2 397.160 Bán
17 [HOSE.DGW] 20/12/2018 23.2 22.5 23.5 23.4 766.510 Bán
18 [HOSE.DGW] 19/12/2018 23.8 23.2 23.9 23.2 511.710 Bán
19 [HOSE.DGW] 18/12/2018 24 23.5 24.1 23.9 418.660 Bán
20 [HOSE.DGW] 17/12/2018 24.6 24.2 24.6 24.2 495.480 Bán