FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DGW
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DGW] 22/03/2019 23.2 23.05 23.3 23.3 248.560 Theo dõi
2 [HOSE.DGW] 21/03/2019 23.5 23.15 23.6 23.3 269.180 Theo dõi
3 [HOSE.DGW] 20/03/2019 23.8 23.4 23.8 23.55 210.920 Mua
4 [HOSE.DGW] 19/03/2019 23.9 23.6 24 23.8 400.230 Mua
5 [HOSE.DGW] 18/03/2019 23.4 23.4 23.9 23.9 571.830 Mua
6 [HOSE.DGW] 15/03/2019 23.2 23.1 23.4 23.3 216.690 Theo dõi
7 [HOSE.DGW] 14/03/2019 22.8 22.75 23.2 23.2 186.860 Bán
8 [HOSE.DGW] 13/03/2019 22.7 22.65 23.5 22.8 264.660 Bán
9 [HOSE.DGW] 12/03/2019 22.65 22.5 22.9 22.7 276.550 Bán
10 [HOSE.DGW] 11/03/2019 23 22.5 23 22.7 241.210 Bán
11 [HOSE.DGW] 08/03/2019 23.1 22.75 23.15 22.95 213.710 Bán
12 [HOSE.DGW] 07/03/2019 23.4 23.1 23.45 23.15 147.170 Bán
13 [HOSE.DGW] 06/03/2019 23.2 23.1 23.5 23.25 335.400 Bán
14 [HOSE.DGW] 05/03/2019 23.2 23.05 23.2 23.2 227.140 Bán
15 [HOSE.DGW] 04/03/2019 23.2 22.8 23.4 23.2 434.850 Bán
16 [HOSE.DGW] 01/03/2019 23.75 23.2 23.95 23.2 425.660 Bán
17 [HOSE.DGW] 28/02/2019 23.8 23.4 23.95 23.4 271.000 Bán
18 [HOSE.DGW] 27/02/2019 24 23.8 24.4 23.9 638.900 Theo dõi
19 [HOSE.DGW] 26/02/2019 24.2 23.85 24.4 24 372.180 Mua
20 [HOSE.DGW] 25/02/2019 24.3 23.9 24.5 24.25 457.960 Mua