FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHA] 14/11/2018 29.2 29 29.25 29 19.290 Mua
2 [HOSE.DHA] 13/11/2018 29.2 29.2 29.3 29.2 23.280 Mua
3 [HOSE.DHA] 12/11/2018 29.5 29.05 29.5 29.2 40.850 Mua
4 [HOSE.DHA] 09/11/2018 29 29 29.2 29.05 54.260 Mua
5 [HOSE.DHA] 08/11/2018 29.5 29.1 29.5 29.3 3.050 Mua
6 [HOSE.DHA] 07/11/2018 29.5 29.05 29.5 29.2 10.480 Mua
7 [HOSE.DHA] 06/11/2018 28.7 28.7 29.2 29.05 26.570 Mua
8 [HOSE.DHA] 05/11/2018 28.9 28.55 28.9 28.8 4.120 Mua
9 [HOSE.DHA] 02/11/2018 28.9 28.55 28.9 28.55 4.090 Bán
10 [HOSE.DHA] 01/11/2018 28.95 27.8 28.95 28.9 4.210 Mua
11 [HOSE.DHA] 31/10/2018 28.6 28.55 28.95 28.6 13.030 Theo dõi
12 [HOSE.DHA] 30/10/2018 28.75 28.75 28.8 28.75 1.070 Theo dõi
13 [HOSE.DHA] 29/10/2018 28.6 28.5 29 28.8 28.510 Theo dõi
14 [HOSE.DHA] 26/10/2018 28.95 28.35 28.95 28.5 47.290 Bán
15 [HOSE.DHA] 25/10/2018 28.45 28.2 28.5 28.5 24.440 Bán
16 [HOSE.DHA] 24/10/2018 28.35 28.35 28.9 28.5 49.310 Bán
17 [HOSE.DHA] 23/10/2018 28.95 28.3 28.95 28.35 10.610 Bán
18 [HOSE.DHA] 22/10/2018 29.4 28.2 29.4 28.3 2.560 Bán
19 [HOSE.DHA] 19/10/2018 28.5 27.25 29 29 15.990 Theo dõi
20 [HOSE.DHA] 18/10/2018 29.2 28.9 29.2 29 16.320 Theo dõi