FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHA] 20/09/2018 27.45 27.4 28.85 28.2 35.690 Mua
2 [HOSE.DHA] 19/09/2018 27.1 27.1 27.45 27.4 23.580 Mua
3 [HOSE.DHA] 18/09/2018 27.5 26.8 27.5 27.1 36.570 Theo dõi
4 [HOSE.DHA] 17/09/2018 27.7 26.9 27.7 27.3 5.710 Mua
5 [HOSE.DHA] 14/09/2018 26.95 26.65 27.2 27.2 8.090 Mua
6 [HOSE.DHA] 13/09/2018 27.4 26.8 27.4 27.3 9.310 Mua
7 [HOSE.DHA] 12/09/2018 27.3 27.2 27.3 27.3 1.050 Mua
8 [HOSE.DHA] 11/09/2018 26.8 26.8 27.35 27.35 7.910 Mua
9 [HOSE.DHA] 10/09/2018 26.8 26.8 27 26.9 6.900 Theo dõi
10 [HOSE.DHA] 07/09/2018 26.9 26.8 26.9 26.9 520 Bán
11 [HOSE.DHA] 06/09/2018 26.4 26.4 26.9 26.75 18.540 Bán
12 [HOSE.DHA] 05/09/2018 27 26.6 27 26.9 9.710 Bán
13 [HOSE.DHA] 04/09/2018 27 27 27.15 27 5.840 Bán
14 [HOSE.DHA] 31/08/2018 26.6 26.6 27.1 26.8 8.230 Bán
15 [HOSE.DHA] 30/08/2018 26.2 26.2 26.65 26.5 64.740 Bán
16 [HOSE.DHA] 29/08/2018 26.5 26.4 26.6 26.4 50.690 Bán
17 [HOSE.DHA] 28/08/2018 26.7 26.2 27 26.5 54.400 Bán
18 [HOSE.DHA] 27/08/2018 26.95 26.7 26.95 26.7 38.240 Bán
19 [HOSE.DHA] 24/08/2018 27.3 26.85 27.9 26.95 31.370 Bán
20 [HOSE.DHA] 23/08/2018 27.4 27.15 27.6 27.15 35.180 Bán