FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHA] 22/03/2019 35.45 33.6 35.55 33.6 10.480 Theo dõi
2 [HOSE.DHA] 21/03/2019 34.15 34.15 35.5 35.5 16.710 Mua
3 [HOSE.DHA] 20/03/2019 35.6 34.8 35.6 35.1 18.110 Mua
4 [HOSE.DHA] 19/03/2019 35.7 34.8 35.7 35.3 15.290 Mua
5 [HOSE.DHA] 18/03/2019 35.5 34.1 35.7 35.2 13.400 Mua
6 [HOSE.DHA] 15/03/2019 35.2 33.1 35.7 35.6 7.570 Mua
7 [HOSE.DHA] 14/03/2019 35.4 35.4 36 35.55 26.510 Mua
8 [HOSE.DHA] 13/03/2019 35.1 35.1 35.4 35.4 19.860 Mua
9 [HOSE.DHA] 12/03/2019 34.7 34.3 35 35 8.350 Mua
10 [HOSE.DHA] 11/03/2019 34.6 34.5 35.7 34.6 79.530 Mua
11 [HOSE.DHA] 08/03/2019 34.6 33.5 35.3 33.9 38.680 Theo dõi
12 [HOSE.DHA] 07/03/2019 34.5 34.1 35.55 34.2 45.680 Mua
13 [HOSE.DHA] 06/03/2019 34.05 34.05 35.2 35 32.610 Mua
14 [HOSE.DHA] 05/03/2019 33.3 33.3 34.4 34.05 10.870 Mua
15 [HOSE.DHA] 04/03/2019 33.85 33.85 34.4 34.4 790 Mua
16 [HOSE.DHA] 01/03/2019 34.5 33.5 34.5 34.4 1.060 Mua
17 [HOSE.DHA] 28/02/2019 34.9 33.95 34.9 34 11.660 Mua
18 [HOSE.DHA] 27/02/2019 34 33.8 34.95 34.3 19.470 Mua
19 [HOSE.DHA] 26/02/2019 33.5 33.5 34.4 33.55 9.240 Mua
20 [HOSE.DHA] 25/02/2019 34.4 32.1 34.45 33.9 25.730 Mua