FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHA] 23/03/2018 29.5 29 29.65 29.65 3.610 Theo dõi
2 [HOSE.DHA] 22/03/2018 30 29.2 30 29.7 21.340 Theo dõi
3 [HOSE.DHA] 21/03/2018 30.4 29.75 30.4 30.05 31.600 Mua
4 [HOSE.DHA] 20/03/2018 30.15 29.65 30.4 30.4 52.200 Mua
5 [HOSE.DHA] 19/03/2018 30 30 30.2 30 16.570 Theo dõi
6 [HOSE.DHA] 16/03/2018 30 30 30.3 30 13.740 Theo dõi
7 [HOSE.DHA] 15/03/2018 29.05 29.05 30.9 30.35 34.940 Mua
8 [HOSE.DHA] 14/03/2018 29.3 29.2 29.8 29.2 26.550 Bán
9 [HOSE.DHA] 13/03/2018 29.2 29.1 29.85 29.8 22.540 Theo dõi
10 [HOSE.DHA] 12/03/2018 29.55 29.2 29.8 29.8 12.960 Bán
11 [HOSE.DHA] 09/03/2018 30 29.5 30 29.55 22.460 Bán
12 [HOSE.DHA] 08/03/2018 30.95 29.7 30.95 29.7 16.030 Bán
13 [HOSE.DHA] 07/03/2018 30.4 30.1 31.3 30.1 21.820 Theo dõi
14 [HOSE.DHA] 06/03/2018 29.8 29.6 30.3 30.3 52.050 Theo dõi
15 [HOSE.DHA] 05/03/2018 29.9 29.7 30.1 29.9 24.550 Theo dõi
16 [HOSE.DHA] 02/03/2018 29.2 29.2 29.8 29.8 4.810 Theo dõi
17 [HOSE.DHA] 01/03/2018 29.85 28.85 29.85 29.65 42.640 Theo dõi
18 [HOSE.DHA] 28/02/2018 29.55 29.4 30.4 29.4 122.420 Theo dõi
19 [HOSE.DHA] 27/02/2018 30 29.6 30.2 29.6 19.730 Theo dõi
20 [HOSE.DHA] 26/02/2018 30.7 30 31 30 14.400 Theo dõi