FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHA] 15/01/2019 30.8 30.8 31.7 31.55 61.710 Mua
2 [HOSE.DHA] 14/01/2019 31 31 32.6 31.7 110.180 Mua
3 [HOSE.DHA] 11/01/2019 30.6 30.6 31 30.95 77.040 Mua
4 [HOSE.DHA] 10/01/2019 30.5 30.4 30.95 30.6 72.520 Mua
5 [HOSE.DHA] 09/01/2019 30 30 30.5 30.45 75.990 Mua
6 [HOSE.DHA] 08/01/2019 30.1 30 30.5 30.3 10.910 Theo dõi
7 [HOSE.DHA] 07/01/2019 30.3 28.1 30.3 30 21.010 Bán
8 [HOSE.DHA] 04/01/2019 30 29.8 30.2 30.2 14.010 Bán
9 [HOSE.DHA] 03/01/2019 30.15 30 30.2 30.2 7.090 Bán
10 [HOSE.DHA] 02/01/2019 30.2 30 30.5 30.2 14.760 Bán
11 [HOSE.DHA] 28/12/2018 30.2 29.5 30.2 30.2 850 Bán
12 [HOSE.DHA] 27/12/2018 30.7 30.5 30.7 30.5 3.440 Bán
13 [HOSE.DHA] 26/12/2018 30.55 30 30.6 30.6 8.260 Theo dõi
14 [HOSE.DHA] 25/12/2018 28.9 28.9 30.6 30.55 17.900 Bán
15 [HOSE.DHA] 24/12/2018 30.4 30.4 30.7 30.7 11.310 Mua
16 [HOSE.DHA] 21/12/2018 30.1 30.1 30.95 30.5 14.120 Bán
17 [HOSE.DHA] 20/12/2018 31 30.1 31 30.1 5.300 Bán
18 [HOSE.DHA] 19/12/2018 31.9 30.5 31.9 31 22.190 Mua
19 [HOSE.DHA] 18/12/2018 30.3 30.1 30.5 30.5 1.550 Bán
20 [HOSE.DHA] 17/12/2018 30.9 30.7 30.9 30.7 910 Bán