FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHA] 22/08/2019 33.6 33.2 33.95 33.3 5.230 Bán
2 [HOSE.DHA] 21/08/2019 34.7 33.6 34.7 34 5.540 Bán
3 [HOSE.DHA] 20/08/2019 34.6 34 34.6 34.45 6.250 Bán
4 [HOSE.DHA] 19/08/2019 34.85 34.45 35 34.8 7.010 Bán
5 [HOSE.DHA] 16/08/2019 34.55 34.2 35.1 34.85 27.120 Bán
6 [HOSE.DHA] 15/08/2019 35.65 34.6 35.65 35.6 21.500 Bán
7 [HOSE.DHA] 14/08/2019 36.1 34.85 36.1 35.9 3.400 Bán
8 [HOSE.DHA] 13/08/2019 36.45 34.5 36.45 36 2.400 Bán
9 [HOSE.DHA] 12/08/2019 36.4 35.35 36.4 36.15 3.690 Bán
10 [HOSE.DHA] 09/08/2019 36.15 35.3 36.15 35.3 3.210 Bán
11 [HOSE.DHA] 08/08/2019 36.4 36.4 36.4 36.4 500 Bán
12 [HOSE.DHA] 07/08/2019 36 36 36.4 36.4 150 Theo dõi
13 [HOSE.DHA] 06/08/2019 35.1 34.05 36.45 36.45 13.120 Theo dõi
14 [HOSE.DHA] 05/08/2019 36.5 35.55 36.55 36.5 3.040 Theo dõi
15 [HOSE.DHA] 02/08/2019 36.5 36.5 36.55 36.55 3.520 Mua
16 [HOSE.DHA] 01/08/2019 36.35 35.1 36.55 36.55 10.160 Mua
17 [HOSE.DHA] 31/07/2019 36.1 36.1 36.1 36.1 2.870 Bán
18 [HOSE.DHA] 30/07/2019 36.5 36 36.5 36 3.900 Bán
19 [HOSE.DHA] 29/07/2019 36.15 36.1 36.7 36.7 8.220 Mua
20 [HOSE.DHA] 26/07/2019 36 36 36.7 36.7 3.090 Mua