FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHA] 13/07/2018 25.7 25.1 26.9 25.55 5.040 Bán
2 [HOSE.DHA] 12/07/2018 26.9 25.7 26.9 26.9 1.890 Bán
3 [HOSE.DHA] 10/07/2018 27 26.35 27.2 26.9 3.940 Bán
4 [HOSE.DHA] 09/07/2018 24.8 24.8 27.2 27 2.570 Bán
5 [HOSE.DHA] 06/07/2018 26 24.3 26.5 26.3 950 Bán
6 [HOSE.DHA] 05/07/2018 27 25.4 27 25.4 5.090 Bán
7 [HOSE.DHA] 04/07/2018 27 27 27.6 27 980 Theo dõi
8 [HOSE.DHA] 03/07/2018 28.05 28.05 29 28.7 36.090 Theo dõi
9 [HOSE.DHA] 02/07/2018 29.9 27.9 29.9 29.55 21.130 Mua
10 [HOSE.DHA] 29/06/2018 29 29 29.95 29.9 490 Mua
11 [HOSE.DHA] 28/06/2018 29.9 29.3 29.9 29.3 16.180 Mua
12 [HOSE.DHA] 27/06/2018 30.15 29.5 30.15 29.9 1.160 Mua
13 [HOSE.DHA] 26/06/2018 30.1 29.3 30.1 29.9 2.060 Mua
14 [HOSE.DHA] 25/06/2018 29.2 29.2 30 30 54.160 Mua
15 [HOSE.DHA] 22/06/2018 28.85 28.85 29.4 29.4 1.610 Mua
16 [HOSE.DHA] 21/06/2018 29.3 28.8 29.3 28.8 6.320 Mua
17 [HOSE.DHA] 20/06/2018 29.3 29.15 29.3 29.3 5.890 Mua
18 [HOSE.DHA] 19/06/2018 29.4 28.9 29.45 28.9 45.670 Mua
19 [HOSE.DHA] 18/06/2018 29.35 28.5 29.5 28.9 52.310 Mua
20 [HOSE.DHA] 15/06/2018 28.6 28.6 29.3 28.9 25.580 Mua