FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHA] 15/12/2017 33.8 33 33.8 33.2 46.390 Bán
2 [HOSE.DHA] 14/12/2017 33.35 33.1 33.7 33.7 28.940 Bán
3 [HOSE.DHA] 13/12/2017 33.45 33 33.5 33.2 34.210 Bán
4 [HOSE.DHA] 12/12/2017 32.8 32 33.4 33 63.130 Bán
5 [HOSE.DHA] 11/12/2017 33.3 32.8 33.5 32.8 40.080 Bán
6 [HOSE.DHA] 08/12/2017 33.8 33.3 33.85 33.3 21.510 Bán
7 [HOSE.DHA] 07/12/2017 33.95 33.5 33.95 33.55 24.770 Theo dõi
8 [HOSE.DHA] 06/12/2017 33.7 33.4 34.1 33.9 43.540 Theo dõi
9 [HOSE.DHA] 05/12/2017 34.5 33.7 34.5 33.7 75.380 Theo dõi
10 [HOSE.DHA] 04/12/2017 34.5 34.5 34.85 34.6 52.920 Mua
11 [HOSE.DHA] 01/12/2017 34.2 34.1 34.5 34.4 58.800 Mua
12 [HOSE.DHA] 30/11/2017 34.7 34 34.9 34.4 69.360 Mua
13 [HOSE.DHA] 29/11/2017 35 34.8 35.1 34.8 65.150 Mua
14 [HOSE.DHA] 28/11/2017 35.9 35.1 35.9 35.1 55.160 Mua
15 [HOSE.DHA] 27/11/2017 34.2 34.2 36 35.5 113.540 Mua
16 [HOSE.DHA] 24/11/2017 33.5 33.2 33.9 33.9 46.060 Theo dõi
17 [HOSE.DHA] 23/11/2017 33.45 33.15 33.45 33.45 69.940 Theo dõi
18 [HOSE.DHA] 22/11/2017 33.1 33 33.5 33.45 46.240 Bán
19 [HOSE.DHA] 21/11/2017 33.45 33 33.65 33 88.750 Theo dõi
20 [HOSE.DHA] 20/11/2017 33.5 33.45 33.6 33.55 34.430 Theo dõi