FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHA] 18/05/2018 28.8 28.55 28.8 28.6 30.630 Bán
2 [HOSE.DHA] 17/05/2018 28.5 28.05 28.6 28.55 29.970 Theo dõi
3 [HOSE.DHA] 16/05/2018 28.9 28.55 28.9 28.55 1.300 Theo dõi
4 [HOSE.DHA] 15/05/2018 28.45 28.4 28.85 28.85 11.340 Mua
5 [HOSE.DHA] 14/05/2018 28.65 28.65 28.65 28.65 130 Mua
6 [HOSE.DHA] 11/05/2018 28.55 28.5 28.65 28.65 15.310 Mua
7 [HOSE.DHA] 10/05/2018 28.55 28.35 28.7 28.65 84.630 Theo dõi
8 [HOSE.DHA] 09/05/2018 28.9 28.5 28.9 28.7 62.550 Theo dõi
9 [HOSE.DHA] 08/05/2018 28.55 28.5 28.8 28.55 63.650 Bán
10 [HOSE.DHA] 07/05/2018 28.55 28.5 28.8 28.55 13.370 Bán
11 [HOSE.DHA] 04/05/2018 28.5 28.5 28.9 28.7 10.410 Theo dõi
12 [HOSE.DHA] 03/05/2018 28.95 28.3 28.95 28.45 51.240 Bán
13 [HOSE.DHA] 02/05/2018 28.3 28.3 29.35 28.3 2.640 Bán
14 [HOSE.DHA] 27/04/2018 28 28 29.5 29.5 214.690 Mua
15 [HOSE.DHA] 26/04/2018 29.2 28 29.2 28 99.470 Bán
16 [HOSE.DHA] 24/04/2018 28.5 28.3 29 28.4 51.570 Bán
17 [HOSE.DHA] 23/04/2018 29 28.5 29.35 28.5 49.370 Bán
18 [HOSE.DHA] 20/04/2018 28.45 28.45 29.5 29 38.100 Theo dõi
19 [HOSE.DHA] 19/04/2018 28.55 28.45 29.6 28.45 16.780 Bán
20 [HOSE.DHA] 18/04/2018 29.8 28.9 30.4 28.9 53.610 Theo dõi