FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHA] 16/05/2019 36.1 35.6 36.15 36 8.140 Bán
2 [HOSE.DHA] 15/05/2019 36 35.5 36.1 36.1 9.200 Bán
3 [HOSE.DHA] 14/05/2019 36.1 35.5 36.1 36 1.930 Theo dõi
4 [HOSE.DHA] 13/05/2019 35.75 35.75 36.25 36.2 8.040 Mua
5 [HOSE.DHA] 10/05/2019 36.25 35.7 36.25 36.1 11.660 Mua
6 [HOSE.DHA] 09/05/2019 36.25 35 36.25 36.25 10.380 Mua
7 [HOSE.DHA] 08/05/2019 36 35.6 36.25 36.25 3.300 Mua
8 [HOSE.DHA] 07/05/2019 36.4 35.9 36.4 36.3 2.310 Mua
9 [HOSE.DHA] 06/05/2019 36.3 35.5 36.4 36.35 10.320 Mua
10 [HOSE.DHA] 03/05/2019 36.5 36 36.5 36.4 16.700 Mua
11 [HOSE.DHA] 02/05/2019 36.45 36 36.5 36 4.690 Mua
12 [HOSE.DHA] 26/04/2019 36.6 35.65 36.6 36.45 8.790 Mua
13 [HOSE.DHA] 25/04/2019 36.5 36 36.5 36.3 11.570 Mua
14 [HOSE.DHA] 24/04/2019 36.5 35.1 36.5 35.7 9.290 Mua
15 [HOSE.DHA] 23/04/2019 35.9 35.9 36.6 36.1 15.200 Mua
16 [HOSE.DHA] 22/04/2019 37.4 35.6 37.4 35.85 23.970 Mua
17 [HOSE.DHA] 19/04/2019 34.8 34.8 35.3 35.2 55.810 Mua
18 [HOSE.DHA] 18/04/2019 34.95 34.8 35.1 35 12.430 Mua
19 [HOSE.DHA] 17/04/2019 35 35 35.2 35 7.600 Mua
20 [HOSE.DHA] 16/04/2019 35 35 35.2 35.2 22.040 Mua