FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHC] 22/03/2019 36.6 35.6 36.6 36.3 329.820 Mua
2 [HOSE.DHC] 21/03/2019 34.1 34 36.05 36 264.550 Mua
3 [HOSE.DHC] 20/03/2019 34.3 33.1 34.3 33.7 32.230 Theo dõi
4 [HOSE.DHC] 19/03/2019 33.1 33 34.4 34.4 98.370 Mua
5 [HOSE.DHC] 18/03/2019 33.3 33.1 33.8 33.1 22.900 Bán
6 [HOSE.DHC] 15/03/2019 33.3 33 33.8 33.3 50.560 Bán
7 [HOSE.DHC] 14/03/2019 33.8 33.2 33.95 33.3 50.860 Bán
8 [HOSE.DHC] 13/03/2019 33 33 33.8 33.8 41.980 Theo dõi
9 [HOSE.DHC] 12/03/2019 33 32.85 34 32.85 71.920 Bán
10 [HOSE.DHC] 11/03/2019 33.3 33 33.6 33 92.960 Theo dõi
11 [HOSE.DHC] 08/03/2019 33.2 33.2 33.8 33.6 67.810 Theo dõi
12 [HOSE.DHC] 07/03/2019 33.7 33.6 34 33.6 86.360 Mua
13 [HOSE.DHC] 06/03/2019 34 33.65 34.5 33.95 55.950 Mua
14 [HOSE.DHC] 05/03/2019 33.8 33.25 34.75 34 122.050 Mua
15 [HOSE.DHC] 04/03/2019 35.9 34.1 35.9 34.2 164.350 Mua
16 [HOSE.DHC] 01/03/2019 35.5 34.7 35.5 35.2 98.370 Mua
17 [HOSE.DHC] 28/02/2019 35 34.6 36 34.7 138.510 Mua
18 [HOSE.DHC] 27/02/2019 34.3 34 35.8 34.6 277.040 Mua
19 [HOSE.DHC] 26/02/2019 33.3 33.3 34.8 33.8 122.050 Mua
20 [HOSE.DHC] 25/02/2019 34 33.3 34.2 33.3 103.230 Mua