FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHC] 03/01/2019 30 29.2 30 29.3 143.720 Bán
2 [HOSE.DHC] 02/01/2019 30 29.6 32.1 30 28.770 Bán
3 [HOSE.DHC] 28/12/2018 31.45 29.65 31.45 30 81.900 Bán
4 [HOSE.DHC] 27/12/2018 30.6 29.9 30.9 30.4 57.260 Bán
5 [HOSE.DHC] 26/12/2018 30 29.8 31 30.6 18.600 Bán
6 [HOSE.DHC] 25/12/2018 30 29.75 30.5 30 24.820 Quá bán
7 [HOSE.DHC] 24/12/2018 30.9 30.3 31.6 30.3 33.890 Quá bán
8 [HOSE.DHC] 21/12/2018 30.6 30.5 31.9 31.6 78.620 Bán
9 [HOSE.DHC] 20/12/2018 32.5 31 32.5 32.1 232.450 Bán
10 [HOSE.DHC] 19/12/2018 33 32 33 32.4 118.550 Bán
11 [HOSE.DHC] 18/12/2018 32.1 31.35 32.7 32.5 109.540 Bán
12 [HOSE.DHC] 17/12/2018 32.8 32 32.8 32.7 118.040 Bán
13 [HOSE.DHC] 14/12/2018 32.8 32.35 32.8 32.8 54.950 Bán
14 [HOSE.DHC] 13/12/2018 32.8 32.6 33.45 32.8 121.880 Bán
15 [HOSE.DHC] 12/12/2018 32.8 32.1 32.8 32.5 163.850 Bán
16 [HOSE.DHC] 11/12/2018 32.8 32.2 32.9 32.8 218.110 Bán
17 [HOSE.DHC] 10/12/2018 32.5 32.5 33.45 32.8 82.900 Bán
18 [HOSE.DHC] 07/12/2018 33 32.6 33.2 32.8 164.970 Bán
19 [HOSE.DHC] 06/12/2018 33.3 32.8 33.5 33 291.050 Bán
20 [HOSE.DHC] 05/12/2018 33.5 32.8 33.5 33.3 177.500 Bán