FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHC] 20/03/2018 42.5 42.25 42.5 42.45 340 Mua
2 [HOSE.DHC] 19/03/2018 43.3 42 43.3 42 33.600 Theo dõi
3 [HOSE.DHC] 16/03/2018 43 42.3 44.8 43 58.780 Mua
4 [HOSE.DHC] 15/03/2018 42.5 42 45 42.3 20.020 Theo dõi
5 [HOSE.DHC] 14/03/2018 42 41.1 42.5 42.5 42.110 Theo dõi
6 [HOSE.DHC] 13/03/2018 42 41.9 42 41.9 13.500 Theo dõi
7 [HOSE.DHC] 12/03/2018 43 41.3 43 43 20.520 Mua
8 [HOSE.DHC] 09/03/2018 43.3 42 43.3 43.2 28.440 Mua
9 [HOSE.DHC] 08/03/2018 44 41.6 44 43.9 88.900 Mua
10 [HOSE.DHC] 07/03/2018 40 40 42.4 42 16.000 Mua
11 [HOSE.DHC] 06/03/2018 41.8 41.1 42 42 137.510 Mua
12 [HOSE.DHC] 05/03/2018 41.5 41 42.2 41.8 154.400 Theo dõi
13 [HOSE.DHC] 02/03/2018 40.05 40.05 42 41.5 50.040 Theo dõi
14 [HOSE.DHC] 01/03/2018 41.95 40.5 42 41 86.430 Theo dõi
15 [HOSE.DHC] 28/02/2018 39.1 38.5 41.3 41 152.770 Bán
16 [HOSE.DHC] 27/02/2018 39.5 39.1 40 40 127.070 Bán
17 [HOSE.DHC] 26/02/2018 39 39 40.4 39.5 75.010 Bán
18 [HOSE.DHC] 23/02/2018 39 37 40.5 40.4 22.510 Bán
19 [HOSE.DHC] 22/02/2018 39.6 39.3 40.5 39.5 11.080 Bán
20 [HOSE.DHC] 21/02/2018 42 39.9 42 40.5 56.320 Bán