FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHC] 21/11/2018 41.9 41.1 41.95 41.8 93.220 Mua
2 [HOSE.DHC] 20/11/2018 41.8 41.1 41.8 41.65 85.080 Mua
3 [HOSE.DHC] 19/11/2018 41 41 41.95 41.55 178.240 Mua
4 [HOSE.DHC] 16/11/2018 41.8 41.4 42.5 41.4 72.160 Mua
5 [HOSE.DHC] 15/11/2018 41 40.9 41.95 41.5 88.980 Mua
6 [HOSE.DHC] 14/11/2018 40.45 40.3 42.5 41 102.560 Mua
7 [HOSE.DHC] 13/11/2018 39.8 39.8 40.35 40.3 99.480 Mua
8 [HOSE.DHC] 12/11/2018 40 39.8 40.3 40.3 78.800 Theo dõi
9 [HOSE.DHC] 09/11/2018 39.6 39.6 40.4 40.2 175.580 Bán
10 [HOSE.DHC] 08/11/2018 40.6 40.2 40.6 40.3 105.570 Bán
11 [HOSE.DHC] 07/11/2018 39.55 39.55 40.5 40.2 119.060 Bán
12 [HOSE.DHC] 06/11/2018 39 39 40.1 40.1 125.970 Bán
13 [HOSE.DHC] 05/11/2018 39 39 41.5 39.2 137.570 Bán
14 [HOSE.DHC] 02/11/2018 39 38.4 40 40 222.440 Bán
15 [HOSE.DHC] 01/11/2018 40.8 38.3 40.8 39.25 233.740 Bán
16 [HOSE.DHC] 31/10/2018 40.8 39.75 40.8 40 150.820 Bán
17 [HOSE.DHC] 30/10/2018 39.2 39.2 40.9 39.3 219.910 Bán
18 [HOSE.DHC] 29/10/2018 39.2 39 40.8 39.2 219.160 Theo dõi
19 [HOSE.DHC] 26/10/2018 42 40.7 42 40.7 109.070 Theo dõi
20 [HOSE.DHC] 25/10/2018 41.5 40.5 41.9 41.8 89.720 Theo dõi