FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHC] 25/05/2018 41.8 41.8 44.4 42 24.700 Bán
2 [HOSE.DHC] 24/05/2018 42 41.2 42.9 42.9 250 Bán
3 [HOSE.DHC] 23/05/2018 44.35 40.25 44.35 42 1.900 Bán
4 [HOSE.DHC] 22/05/2018 42.5 41.6 43 41.6 27.110 Bán
5 [HOSE.DHC] 21/05/2018 42.5 42.1 43.5 43.5 1.800 Theo dõi
6 [HOSE.DHC] 18/05/2018 43 42.6 43 43 11.920 Bán
7 [HOSE.DHC] 17/05/2018 42.2 42.2 42.9 42.9 16.000 Bán
8 [HOSE.DHC] 16/05/2018 43 42.5 43 43 12.190 Bán
9 [HOSE.DHC] 15/05/2018 42.1 42.1 43.5 43.5 32.440 Theo dõi
10 [HOSE.DHC] 14/05/2018 43.1 43 43.1 43 10.980 Bán
11 [HOSE.DHC] 11/05/2018 44 42.5 44 43.5 10.300 Bán
12 [HOSE.DHC] 10/05/2018 45 42.6 45 42.8 55.850 Bán
13 [HOSE.DHC] 09/05/2018 42.4 42.4 44 43.1 51.790 Bán
14 [HOSE.DHC] 08/05/2018 43.5 43.1 43.95 43.95 44.270 Theo dõi
15 [HOSE.DHC] 07/05/2018 44.5 43.6 44.5 43.9 15.380 Theo dõi
16 [HOSE.DHC] 04/05/2018 44 42.1 44.6 43.8 71.930 Theo dõi
17 [HOSE.DHC] 03/05/2018 42 42 44 44 4.050 Theo dõi
18 [HOSE.DHC] 02/05/2018 42.6 42.6 44 42.6 14.100 Bán
19 [HOSE.DHC] 27/04/2018 43.3 43 44 43.95 24.110 Bán
20 [HOSE.DHC] 26/04/2018 43 42.7 43.9 43.6 40.840 Bán