FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHC] 19/07/2018 38.9 36.8 38.9 37 24.050 Bán
2 [HOSE.DHC] 18/07/2018 38.8 37 38.8 37 23.410 Bán
3 [HOSE.DHC] 17/07/2018 38.85 36.6 38.85 37.1 32.830 Bán
4 [HOSE.DHC] 16/07/2018 37.1 37.1 37.5 37.1 45.100 Bán
5 [HOSE.DHC] 13/07/2018 38 37 38.1 38 34.770 Bán
6 [HOSE.DHC] 12/07/2018 38 38 39 38 18.700 Bán
7 [HOSE.DHC] 11/07/2018 41.7 38 41.7 39.5 73.620 Bán
8 [HOSE.DHC] 10/07/2018 39.6 39.5 40 40 25.110 Bán
9 [HOSE.DHC] 09/07/2018 41 39.6 41 41 24.490 Bán
10 [HOSE.DHC] 06/07/2018 41.9 39.8 41.9 41.4 90.130 Bán
11 [HOSE.DHC] 05/07/2018 40 40 42.95 40 38.320 Bán
12 [HOSE.DHC] 04/07/2018 41.8 39.7 41.8 41.8 34.020 Bán
13 [HOSE.DHC] 03/07/2018 42.5 39.7 42.5 39.7 103.320 Bán
14 [HOSE.DHC] 02/07/2018 42 40.2 42 41 40.800 Bán
15 [HOSE.DHC] 29/06/2018 42 40.2 43 42.8 1.230 Theo dõi
16 [HOSE.DHC] 28/06/2018 42 41.6 42 41.6 3.800 Bán
17 [HOSE.DHC] 27/06/2018 41.7 41.7 42 42 1.660 Bán
18 [HOSE.DHC] 26/06/2018 42 42 42 42 10.890 Bán
19 [HOSE.DHC] 25/06/2018 40.4 40.4 43 42 7.460 Bán
20 [HOSE.DHC] 22/06/2018 41.2 41.2 42.45 42.45 8.000 Theo dõi