FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHC] 19/09/2018 45.3 45.3 48.45 47 162.770 Quá mua
2 [HOSE.DHC] 18/09/2018 42.8 42.8 45.3 45.3 326.310 Mua
3 [HOSE.DHC] 17/09/2018 42 39.6 42.35 42.35 297.180 Mua
4 [HOSE.DHC] 14/09/2018 39.75 39.6 41 39.6 91.270 Mua
5 [HOSE.DHC] 13/09/2018 39.2 39.2 40.2 40.2 23.750 Mua
6 [HOSE.DHC] 12/09/2018 39.7 39.2 40 40 42.910 Mua
7 [HOSE.DHC] 11/09/2018 40.2 39.5 40.2 39.7 26.960 Mua
8 [HOSE.DHC] 10/09/2018 38.1 38.1 39.8 39.6 16.310 Mua
9 [HOSE.DHC] 07/09/2018 39.4 38.5 41 39.5 43.940 Mua
10 [HOSE.DHC] 06/09/2018 39 38.4 39 39 83.400 Mua
11 [HOSE.DHC] 05/09/2018 37.5 37.5 39.4 39 55.930 Mua
12 [HOSE.DHC] 04/09/2018 38 37.2 38.3 38.3 13.340 Mua
13 [HOSE.DHC] 31/08/2018 38 38 38.9 38.4 15.610 Theo dõi
14 [HOSE.DHC] 30/08/2018 38.4 37.2 38.4 38 18.530 Theo dõi
15 [HOSE.DHC] 29/08/2018 38.5 37.2 38.5 38 22.670 Bán
16 [HOSE.DHC] 28/08/2018 38 37.15 38 37.2 2.800 Bán
17 [HOSE.DHC] 27/08/2018 37.1 37 38 38 2.020 Bán
18 [HOSE.DHC] 24/08/2018 38.8 37.5 38.8 38.7 25.040 Theo dõi
19 [HOSE.DHC] 23/08/2018 39.5 37.1 39.7 37.3 9.000 Bán
20 [HOSE.DHC] 22/08/2018 37.05 37.05 38 37.2 10.150 Bán