FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHC] 14/12/2017 41.5 39.6 41.5 41 50.470 Mua
2 [HOSE.DHC] 13/12/2017 41 39.8 42 39.8 40.200 Theo dõi
3 [HOSE.DHC] 12/12/2017 40.9 40.7 41.5 40.85 102.560 Mua
4 [HOSE.DHC] 11/12/2017 39.7 39.5 41.4 41.4 91.440 Mua
5 [HOSE.DHC] 08/12/2017 42 41.4 42 41.4 87.430 Mua
6 [HOSE.DHC] 07/12/2017 41.5 41.1 42 42 127.900 Mua
7 [HOSE.DHC] 06/12/2017 39 39 41.5 41.5 111.290 Mua
8 [HOSE.DHC] 05/12/2017 41 40.8 41.25 40.8 222.730 Mua
9 [HOSE.DHC] 04/12/2017 41.4 40.5 41.4 41 78.010 Mua
10 [HOSE.DHC] 01/12/2017 40 40 41.1 41.1 114.860 Mua
11 [HOSE.DHC] 30/11/2017 40.2 39.5 41.4 41 149.700 Mua
12 [HOSE.DHC] 29/11/2017 39.6 39.5 40.7 40.7 78.610 Mua
13 [HOSE.DHC] 28/11/2017 41.15 39.5 41.15 40 155.300 Mua
14 [HOSE.DHC] 27/11/2017 41.15 40.9 41.15 41.15 128.650 Quá mua
15 [HOSE.DHC] 24/11/2017 36.5 36.5 38.5 38.5 167.960 Mua
16 [HOSE.DHC] 23/11/2017 36.5 36.4 36.8 36.8 156.160 Mua
17 [HOSE.DHC] 22/11/2017 36.3 36.3 37.1 36.5 108.850 Mua
18 [HOSE.DHC] 21/11/2017 36.8 36.3 36.8 36.5 135.620 Mua
19 [HOSE.DHC] 20/11/2017 36.3 36.2 36.5 36.5 80.630 Mua
20 [HOSE.DHC] 17/11/2017 36.2 36.2 37 36.5 115.980 Mua