FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHC] 13/06/2019 43.45 42.9 43.6 43.45 73.960 Mua
2 [HOSE.DHC] 12/06/2019 44 42.9 44 43.45 55.770 Mua
3 [HOSE.DHC] 11/06/2019 41.6 41.6 43.3 43 346.950 Mua
4 [HOSE.DHC] 10/06/2019 41.2 41.1 41.9 41.6 115.710 Mua
5 [HOSE.DHC] 07/06/2019 41.2 41 41.4 41.4 90.230 Mua
6 [HOSE.DHC] 06/06/2019 40.7 40.7 41.2 41.1 120.990 Mua
7 [HOSE.DHC] 05/06/2019 41.2 40.7 41.4 40.8 23.500 Theo dõi
8 [HOSE.DHC] 04/06/2019 41 40.7 41.5 41.2 159.570 Mua
9 [HOSE.DHC] 03/06/2019 41.6 40.8 42 41 128.540 Mua
10 [HOSE.DHC] 31/05/2019 42.3 41.8 42.3 41.8 138.190 Mua
11 [HOSE.DHC] 30/05/2019 41.4 41 42.2 42.2 333.640 Mua
12 [HOSE.DHC] 29/05/2019 41.7 41.1 41.7 41.5 175.990 Mua
13 [HOSE.DHC] 28/05/2019 40.1 40.1 41 41 78.880 Mua
14 [HOSE.DHC] 27/05/2019 41.3 39.55 41.3 40.95 237.370 Mua
15 [HOSE.DHC] 24/05/2019 40.9 40.9 41.6 41.5 241.210 Mua
16 [HOSE.DHC] 23/05/2019 41 40.4 41.1 40.9 143.920 Mua
17 [HOSE.DHC] 22/05/2019 40.9 40.6 41.5 40.9 540.750 Mua
18 [HOSE.DHC] 21/05/2019 39.5 38.8 41 40.5 255.840 Mua
19 [HOSE.DHC] 20/05/2019 39 38.6 39.1 39 70.880 Bán
20 [HOSE.DHC] 17/05/2019 39 38.9 39.5 39 87.920 Bán