FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHG] 13/06/2019 113 109.2 113 109.2 20.210 Bán
2 [HOSE.DHG] 12/06/2019 113 111.8 113.1 112 20.490 Bán
3 [HOSE.DHG] 11/06/2019 113.8 113.8 114.2 113.9 10.050 Bán
4 [HOSE.DHG] 10/06/2019 114.9 112.1 115 113.8 26.390 Bán
5 [HOSE.DHG] 07/06/2019 113 113 115.8 114.9 9.590 Bán
6 [HOSE.DHG] 06/06/2019 114.9 112.5 115.4 114.9 9.850 Bán
7 [HOSE.DHG] 05/06/2019 113.2 111.8 115 114.5 2.540 Bán
8 [HOSE.DHG] 04/06/2019 114 112.5 114 113.3 14.710 Bán
9 [HOSE.DHG] 03/06/2019 115 113 115.9 113.2 11.140 Bán
10 [HOSE.DHG] 31/05/2019 115.5 114 116.1 115.5 8.510 Theo dõi
11 [HOSE.DHG] 30/05/2019 115.2 114 116 115.5 5.520 Theo dõi
12 [HOSE.DHG] 29/05/2019 116.5 113.5 116.5 114.5 6.530 Bán
13 [HOSE.DHG] 28/05/2019 115.1 113.8 116.1 115.9 4.060 Theo dõi
14 [HOSE.DHG] 27/05/2019 117 116.1 117 116.1 1.050 Mua
15 [HOSE.DHG] 24/05/2019 115 113 116.3 116.1 12.440 Mua
16 [HOSE.DHG] 23/05/2019 116.5 113 117 114 27.880 Bán
17 [HOSE.DHG] 22/05/2019 115.9 115.1 116 115.9 6.030 Theo dõi
18 [HOSE.DHG] 21/05/2019 114.5 114 116.5 115.7 25.210 Bán
19 [HOSE.DHG] 20/05/2019 115 114.5 116.7 114.5 19.220 Bán
20 [HOSE.DHG] 17/05/2019 114.8 114.8 116.9 115 6.800 Theo dõi