FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHG] 18/09/2018 93.9 92.6 94.3 94.1 344.140 Mua
2 [HOSE.DHG] 17/09/2018 92.5 92.1 94.4 94 239.330 Mua
3 [HOSE.DHG] 14/09/2018 93.3 92.4 94 92.5 214.610 Theo dõi
4 [HOSE.DHG] 13/09/2018 92 92 94 93.2 356.780 Theo dõi
5 [HOSE.DHG] 12/09/2018 92.5 92 93.3 92 130.450 Bán
6 [HOSE.DHG] 11/09/2018 91.5 91.5 92.5 92.1 128.150 Bán
7 [HOSE.DHG] 10/09/2018 92 91.5 92 91.9 163.480 Bán
8 [HOSE.DHG] 07/09/2018 91.7 91.4 92.1 92 191.870 Bán
9 [HOSE.DHG] 06/09/2018 91.6 91 92 91.4 144.820 Bán
10 [HOSE.DHG] 05/09/2018 92.7 91.2 92.7 91.6 250.890 Bán
11 [HOSE.DHG] 04/09/2018 92.9 92.2 93.9 92.7 339.340 Bán
12 [HOSE.DHG] 31/08/2018 93.8 92.3 93.8 92.3 166.350 Bán
13 [HOSE.DHG] 30/08/2018 91.5 91.3 92.6 92.3 360.620 Bán
14 [HOSE.DHG] 29/08/2018 93 91.3 93 91.5 245.480 Bán
15 [HOSE.DHG] 28/08/2018 94 92.5 94 92.7 238.860 Bán
16 [HOSE.DHG] 27/08/2018 96 93.8 96 93.8 221.890 Bán
17 [HOSE.DHG] 24/08/2018 95.7 94.8 96 96 174.220 Bán
18 [HOSE.DHG] 23/08/2018 96.5 95.8 96.6 96 146.570 Bán
19 [HOSE.DHG] 22/08/2018 97 96.5 97.4 96.9 186.800 Bán
20 [HOSE.DHG] 21/08/2018 95 92.9 96 96 401.520 Bán