FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHG] 14/12/2017 114 112.5 114.1 112.5 268.140 Mua
2 [HOSE.DHG] 13/12/2017 108.9 108.9 113.2 112.5 661.520 Mua
3 [HOSE.DHG] 12/12/2017 106.2 105.6 108.5 107.7 483.750 Mua
4 [HOSE.DHG] 11/12/2017 107 105.2 107 106.2 198.880 Theo dõi
5 [HOSE.DHG] 08/12/2017 107.9 106 107.9 107 59.460 Mua
6 [HOSE.DHG] 07/12/2017 107.5 106.3 107.8 107 70.730 Mua
7 [HOSE.DHG] 06/12/2017 106 104.1 106.5 106.5 163.490 Mua
8 [HOSE.DHG] 05/12/2017 109.8 106 109.8 106 233.980 Mua
9 [HOSE.DHG] 04/12/2017 108.9 107.5 109.8 109.7 189.000 Mua
10 [HOSE.DHG] 01/12/2017 109.5 107 109.5 107.2 164.440 Mua
11 [HOSE.DHG] 30/11/2017 105.8 105.8 108.7 107 342.840 Mua
12 [HOSE.DHG] 29/11/2017 105 102.5 105.7 105.7 221.480 Mua
13 [HOSE.DHG] 28/11/2017 106.9 104 107.4 105 182.280 Mua
14 [HOSE.DHG] 27/11/2017 105.5 104.9 106.9 106.9 134.760 Mua
15 [HOSE.DHG] 24/11/2017 104.5 103.6 105 104.9 203.080 Mua
16 [HOSE.DHG] 23/11/2017 104.8 103.5 106.5 104 360.850 Mua
17 [HOSE.DHG] 22/11/2017 102.6 102.6 104.5 104.2 197.750 Mua
18 [HOSE.DHG] 21/11/2017 101.6 101.6 105 104 487.930 Mua
19 [HOSE.DHG] 20/11/2017 100 98 102 101.6 222.420 Mua
20 [HOSE.DHG] 17/11/2017 103.8 99.3 103.8 100 251.680 Mua