FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHG] 21/11/2018 84.5 83.5 84.5 84.5 47.700 Theo dõi
2 [HOSE.DHG] 20/11/2018 82.7 82.7 85 84.5 91.970 Theo dõi
3 [HOSE.DHG] 19/11/2018 82.3 82.2 83.6 83.1 70.030 Theo dõi
4 [HOSE.DHG] 16/11/2018 82.3 81.6 82.5 82.3 83.630 Bán
5 [HOSE.DHG] 15/11/2018 82.4 81.7 82.9 82.3 47.700 Bán
6 [HOSE.DHG] 14/11/2018 82.1 82 83 82.4 92.660 Theo dõi
7 [HOSE.DHG] 13/11/2018 82 82 83.3 82 108.540 Bán
8 [HOSE.DHG] 12/11/2018 84.5 83.5 84.8 84.7 54.780 Theo dõi
9 [HOSE.DHG] 09/11/2018 85 83.9 86 84.8 119.420 Theo dõi
10 [HOSE.DHG] 08/11/2018 83 83 85.8 85.4 182.360 Theo dõi
11 [HOSE.DHG] 07/11/2018 85 83 85 84 149.960 Theo dõi
12 [HOSE.DHG] 06/11/2018 83 83 86 85 253.740 Bán
13 [HOSE.DHG] 05/11/2018 83 82.6 83 83 65.270 Bán
14 [HOSE.DHG] 02/11/2018 83.8 83.7 84.8 83.8 145.090 Bán
15 [HOSE.DHG] 01/11/2018 84 83.2 85 83.8 35.970 Bán
16 [HOSE.DHG] 31/10/2018 83.7 83.7 85 84 49.160 Bán
17 [HOSE.DHG] 30/10/2018 83.8 83.4 84 83.7 50.000 Bán
18 [HOSE.DHG] 29/10/2018 85 82.1 85.1 83.8 76.330 Bán
19 [HOSE.DHG] 26/10/2018 86 84.7 86.8 85.1 63.080 Bán
20 [HOSE.DHG] 25/10/2018 85.1 84.5 86 85.2 62.280 Bán