FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHG] 03/01/2019 76 73.5 76.2 73.5 183.400 Bán
2 [HOSE.DHG] 02/01/2019 76.2 76.2 78.8 76.2 46.610 Bán
3 [HOSE.DHG] 28/12/2018 76.4 75.5 79 79 74.670 Bán
4 [HOSE.DHG] 27/12/2018 75.7 75.7 76.7 75.8 109.780 Bán
5 [HOSE.DHG] 26/12/2018 77.6 75.7 77.6 75.7 85.160 Bán
6 [HOSE.DHG] 25/12/2018 73.1 73.1 78 77.6 100.820 Bán
7 [HOSE.DHG] 24/12/2018 80 78.5 80 78.5 53.390 Bán
8 [HOSE.DHG] 21/12/2018 78.1 78.1 80 80 90.950 Bán
9 [HOSE.DHG] 20/12/2018 81.1 80.2 82 80.5 143.150 Bán
10 [HOSE.DHG] 19/12/2018 82.4 81 82.8 81.7 175.620 Bán
11 [HOSE.DHG] 18/12/2018 83 82.1 83 82.4 64.590 Bán
12 [HOSE.DHG] 17/12/2018 82.5 82.3 83.6 83.2 97.690 Theo dõi
13 [HOSE.DHG] 14/12/2018 82.8 82.3 83 82.5 102.580 Bán
14 [HOSE.DHG] 13/12/2018 82.9 82.4 83 82.5 135.940 Theo dõi
15 [HOSE.DHG] 12/12/2018 82.9 82.5 83 82.8 61.540 Theo dõi
16 [HOSE.DHG] 11/12/2018 83.1 82 84 82.3 149.090 Theo dõi
17 [HOSE.DHG] 10/12/2018 84 83.8 84.5 84 80.510 Theo dõi
18 [HOSE.DHG] 07/12/2018 84 84 84.7 84.5 118.540 Theo dõi
19 [HOSE.DHG] 06/12/2018 84 83.5 84.6 83.9 95.310 Theo dõi
20 [HOSE.DHG] 05/12/2018 83.2 83 84 84 69.670 Theo dõi