FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHG] 25/05/2018 101 100 102 100 60.860 Bán
2 [HOSE.DHG] 24/05/2018 103 100.7 103 101 73.200 Bán
3 [HOSE.DHG] 23/05/2018 100 100 104 103 90.230 Theo dõi
4 [HOSE.DHG] 22/05/2018 103.1 96.3 104.8 102 116.210 Theo dõi
5 [HOSE.DHG] 21/05/2018 105 103.5 105 103.5 119.230 Theo dõi
6 [HOSE.DHG] 18/05/2018 101.5 101.5 104.5 103 178.930 Theo dõi
7 [HOSE.DHG] 17/05/2018 104.5 103.2 105 103.2 44.230 Theo dõi
8 [HOSE.DHG] 16/05/2018 108 104 108.2 104.5 53.500 Theo dõi
9 [HOSE.DHG] 15/05/2018 104.9 104.9 109 107.7 100.980 Mua
10 [HOSE.DHG] 14/05/2018 105 103.5 105 104.6 46.490 Mua
11 [HOSE.DHG] 11/05/2018 104 101 104 104 49.150 Theo dõi
12 [HOSE.DHG] 10/05/2018 104 102 104.4 104 110.610 Theo dõi
13 [HOSE.DHG] 09/05/2018 104 100 104.3 104.2 109.480 Bán
14 [HOSE.DHG] 08/05/2018 102.9 102 105.4 104 161.380 Bán
15 [HOSE.DHG] 07/05/2018 98.2 98.2 104.1 102 86.320 Bán
16 [HOSE.DHG] 04/05/2018 97.5 97.5 100 98.7 50.650 Bán
17 [HOSE.DHG] 03/05/2018 98 96 99 97.6 216.270 Bán
18 [HOSE.DHG] 02/05/2018 99 97.1 100 99 229.850 Bán
19 [HOSE.DHG] 27/04/2018 100 97.9 101.5 100 186.670 Bán
20 [HOSE.DHG] 26/04/2018 106 100 106 100.4 189.750 Bán