FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHG] 20/03/2018 103.5 103.5 112.1 112.1 634.130 Mua
2 [HOSE.DHG] 19/03/2018 104 104 106.7 104.8 377.010 Mua
3 [HOSE.DHG] 16/03/2018 104 102.5 105.1 104 360.330 Mua
4 [HOSE.DHG] 15/03/2018 99 98.5 102.5 101 350.300 Mua
5 [HOSE.DHG] 14/03/2018 98 98 99.4 98.5 373.210 Bán
6 [HOSE.DHG] 13/03/2018 98.7 96.1 98.7 98.7 111.210 Bán
7 [HOSE.DHG] 12/03/2018 98.7 95.9 99 98.7 56.990 Bán
8 [HOSE.DHG] 09/03/2018 97 95.9 97 95.9 314.010 Bán
9 [HOSE.DHG] 08/03/2018 96.5 96.5 98.4 97 246.250 Bán
10 [HOSE.DHG] 07/03/2018 99.1 96.5 99.5 96.5 225.350 Bán
11 [HOSE.DHG] 06/03/2018 100.5 99.7 101.6 99.8 283.590 Theo dõi
12 [HOSE.DHG] 05/03/2018 104.9 100 104.9 100 224.800 Theo dõi
13 [HOSE.DHG] 02/03/2018 105 103.5 105 104.5 183.930 Mua
14 [HOSE.DHG] 01/03/2018 105 103.6 105.8 105 110.640 Mua
15 [HOSE.DHG] 28/02/2018 104.9 104.1 106 104.3 140.150 Mua
16 [HOSE.DHG] 27/02/2018 104.9 104 106.5 105.6 286.630 Mua
17 [HOSE.DHG] 26/02/2018 103.8 103.8 106.9 104.1 276.350 Mua
18 [HOSE.DHG] 23/02/2018 104.2 103.5 105 104.5 133.910 Mua
19 [HOSE.DHG] 22/02/2018 106 103 106 104 147.210 Mua
20 [HOSE.DHG] 21/02/2018 104.1 104 106.5 105.8 147.660 Mua