FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHG] 19/07/2018 102 101.5 103.9 102.5 377.100 Mua
2 [HOSE.DHG] 18/07/2018 102.5 101.2 103 102 127.920 Theo dõi
3 [HOSE.DHG] 17/07/2018 101.5 100.5 103.5 102.5 90.850 Mua
4 [HOSE.DHG] 16/07/2018 102.4 101 102.5 101.8 291.540 Theo dõi
5 [HOSE.DHG] 13/07/2018 100.2 98.9 100.5 99.7 156.490 Bán
6 [HOSE.DHG] 12/07/2018 100 98.2 100 100 69.960 Bán
7 [HOSE.DHG] 11/07/2018 100.9 98.3 100.9 99 319.240 Bán
8 [HOSE.DHG] 10/07/2018 100 99.3 101.8 100.9 95.360 Bán
9 [HOSE.DHG] 09/07/2018 102.2 99 103 99.1 181.800 Bán
10 [HOSE.DHG] 06/07/2018 105.2 104 106 104 198.490 Mua
11 [HOSE.DHG] 05/07/2018 103 103 106.8 105.2 681.290 Theo dõi
12 [HOSE.DHG] 04/07/2018 98.2 98.2 100.8 99.9 630.930 Bán
13 [HOSE.DHG] 03/07/2018 100 98 101.5 98.2 154.540 Bán
14 [HOSE.DHG] 02/07/2018 102 98 102 100 133.980 Bán
15 [HOSE.DHG] 29/06/2018 102.5 100.5 102.5 102 129.130 Bán
16 [HOSE.DHG] 28/06/2018 100 99.9 103.2 102 275.810 Bán
17 [HOSE.DHG] 27/06/2018 102.1 102.1 103.5 103.5 143.750 Bán
18 [HOSE.DHG] 26/06/2018 104 102 104.5 104 47.270 Bán
19 [HOSE.DHG] 25/06/2018 104.5 103.1 106.9 104.5 92.230 Theo dõi
20 [HOSE.DHG] 22/06/2018 100 100 106 104.6 298.920 Theo dõi