FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHG] 22/03/2019 119 116 119 118.9 62.100 Quá mua
2 [HOSE.DHG] 21/03/2019 118 117.4 119 118.3 45.590 Quá mua
3 [HOSE.DHG] 20/03/2019 116.9 116.9 117.5 117.2 232.530 Theo dõi
4 [HOSE.DHG] 19/03/2019 117 116.9 117.1 117 259.680 Bán
5 [HOSE.DHG] 18/03/2019 116.6 116.6 117.3 117.1 246.440 Bán
6 [HOSE.DHG] 15/03/2019 116.7 116.4 117.3 116.6 298.800 Theo dõi
7 [HOSE.DHG] 14/03/2019 117 116 117 116.7 412.000 Theo dõi
8 [HOSE.DHG] 13/03/2019 117.2 116.9 117.5 117 75.180 Quá mua
9 [HOSE.DHG] 12/03/2019 119.1 117.3 119.3 118.5 276.840 Quá mua
10 [HOSE.DHG] 11/03/2019 119.1 118.9 119.3 119.1 454.340 Quá mua
11 [HOSE.DHG] 08/03/2019 119.2 119 119.4 119 208.810 Quá mua
12 [HOSE.DHG] 07/03/2019 119 119 119.6 119 405.240 Quá mua
13 [HOSE.DHG] 06/03/2019 118.5 118.5 119.6 119 278.020 Quá mua
14 [HOSE.DHG] 05/03/2019 119 118.1 119.3 118.6 245.400 Quá mua
15 [HOSE.DHG] 04/03/2019 118 118 119.3 119 295.810 Quá mua
16 [HOSE.DHG] 01/03/2019 116 116 119 119 503.080 Quá mua
17 [HOSE.DHG] 28/02/2019 116.4 114.1 118.7 118.5 1.169.730 Quá mua
18 [HOSE.DHG] 27/02/2019 112 112 116.1 116 849.530 Quá mua
19 [HOSE.DHG] 26/02/2019 109.2 109.2 114.5 111.9 596.640 Quá mua
20 [HOSE.DHG] 25/02/2019 103 102.3 109.1 109.1 1.430.570 Quá mua