FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHM] 17/07/2018 2.17 2.17 2.29 2.19 6.170 Bán
2 [HOSE.DHM] 16/07/2018 2.25 2.25 2.35 2.29 4.340 Bán
3 [HOSE.DHM] 13/07/2018 2.2 2.2 2.25 2.25 4.860 Bán
4 [HOSE.DHM] 12/07/2018 2.17 2.11 2.2 2.17 2.700 Bán
5 [HOSE.DHM] 11/07/2018 2.26 2.11 2.26 2.11 16.150 Bán
6 [HOSE.DHM] 10/07/2018 2.29 2.18 2.35 2.19 14.410 Bán
7 [HOSE.DHM] 09/07/2018 2.16 2.16 2.37 2.29 12.010 Bán
8 [HOSE.DHM] 06/07/2018 2.24 2.19 2.34 2.29 202.400 Bán
9 [HOSE.DHM] 05/07/2018 2.55 2.3 2.55 2.35 84.950 Bán
10 [HOSE.DHM] 04/07/2018 2.58 2.4 2.58 2.46 12.050 Bán
11 [HOSE.DHM] 03/07/2018 2.46 2.4 2.55 2.46 17.140 Bán
12 [HOSE.DHM] 02/07/2018 2.58 2.45 2.58 2.45 14.070 Bán
13 [HOSE.DHM] 29/06/2018 2.59 2.58 2.59 2.58 18.690 Bán
14 [HOSE.DHM] 28/06/2018 2.59 2.56 2.59 2.56 9.850 Bán
15 [HOSE.DHM] 27/06/2018 2.51 2.51 2.58 2.56 31.410 Bán
16 [HOSE.DHM] 26/06/2018 2.56 2.51 2.59 2.54 49.190 Bán
17 [HOSE.DHM] 25/06/2018 2.58 2.55 2.59 2.56 38.600 Bán
18 [HOSE.DHM] 22/06/2018 2.65 2.51 2.68 2.55 64.940 Bán
19 [HOSE.DHM] 21/06/2018 2.66 2.5 2.7 2.68 7.100 Bán
20 [HOSE.DHM] 20/06/2018 2.6 2.6 2.72 2.68 11.810 Bán