FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHM] 03/01/2019 5.19 4.97 5.2 4.97 49.090 Bán
2 [HOSE.DHM] 02/01/2019 5.2 5.19 5.45 5.2 48.580 Bán
3 [HOSE.DHM] 28/12/2018 5.37 5.2 5.38 5.2 64.930 Bán
4 [HOSE.DHM] 27/12/2018 5.37 5.2 5.45 5.38 59.740 Theo dõi
5 [HOSE.DHM] 26/12/2018 5.35 5.35 5.4 5.35 70.630 Theo dõi
6 [HOSE.DHM] 25/12/2018 5.43 5.26 5.43 5.26 87.140 Theo dõi
7 [HOSE.DHM] 24/12/2018 5.7 5.35 5.7 5.65 56.200 Mua
8 [HOSE.DHM] 21/12/2018 5.7 5.5 5.74 5.7 76.150 Mua
9 [HOSE.DHM] 20/12/2018 5.76 5.6 5.76 5.75 78.900 Mua
10 [HOSE.DHM] 19/12/2018 5.8 5.55 5.8 5.75 63.060 Mua
11 [HOSE.DHM] 18/12/2018 5.45 5.3 5.75 5.75 124.570 Mua
12 [HOSE.DHM] 17/12/2018 5.46 5.35 5.46 5.45 88.760 Bán
13 [HOSE.DHM] 14/12/2018 5.06 5.06 5.39 5.39 145.010 Bán
14 [HOSE.DHM] 13/12/2018 5.4 5.06 5.4 5.07 211.750 Bán
15 [HOSE.DHM] 12/12/2018 5.65 5.41 5.78 5.41 96.430 Bán
16 [HOSE.DHM] 11/12/2018 5.71 5.7 5.81 5.7 525.500 Theo dõi
17 [HOSE.DHM] 10/12/2018 5.71 5.66 5.82 5.82 202.980 Mua
18 [HOSE.DHM] 07/12/2018 5.76 5.7 5.88 5.86 115.570 Mua
19 [HOSE.DHM] 06/12/2018 5.83 5.7 5.89 5.86 95.180 Mua
20 [HOSE.DHM] 05/12/2018 5.9 5.8 5.9 5.85 95.540 Mua