FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHM] 21/11/2018 4.78 4.77 5.1 5.1 230.630 Mua
2 [HOSE.DHM] 20/11/2018 4.77 4.77 4.9 4.8 80.810 Theo dõi
3 [HOSE.DHM] 19/11/2018 4.85 4.81 4.93 4.91 128.470 Mua
4 [HOSE.DHM] 16/11/2018 4.8 4.8 4.96 4.9 80.600 Mua
5 [HOSE.DHM] 15/11/2018 4.99 4.9 4.99 4.96 32.220 Mua
6 [HOSE.DHM] 14/11/2018 4.8 4.8 5 4.99 242.380 Mua
7 [HOSE.DHM] 13/11/2018 4.75 4.7 4.95 4.91 427.780 Mua
8 [HOSE.DHM] 12/11/2018 4.84 4.75 4.85 4.84 126.220 Theo dõi
9 [HOSE.DHM] 09/11/2018 4.9 4.75 4.9 4.84 114.600 Bán
10 [HOSE.DHM] 08/11/2018 4.9 4.81 4.95 4.81 190.000 Bán
11 [HOSE.DHM] 07/11/2018 4.97 4.8 4.97 4.9 150.740 Theo dõi
12 [HOSE.DHM] 06/11/2018 4.85 4.8 4.95 4.9 34.320 Theo dõi
13 [HOSE.DHM] 05/11/2018 4.75 4.7 4.99 4.95 36.910 Theo dõi
14 [HOSE.DHM] 02/11/2018 4.47 4.47 4.96 4.96 44.750 Theo dõi
15 [HOSE.DHM] 01/11/2018 4.9 4.55 4.9 4.79 24.910 Bán
16 [HOSE.DHM] 31/10/2018 4.79 4.5 5 4.8 56.050 Bán
17 [HOSE.DHM] 30/10/2018 4.58 4.56 4.84 4.8 308.960 Bán
18 [HOSE.DHM] 29/10/2018 4.71 4.71 4.95 4.9 23.160 Theo dõi
19 [HOSE.DHM] 26/10/2018 4.71 4.7 4.98 4.95 60.960 Theo dõi
20 [HOSE.DHM] 25/10/2018 4.63 4.63 4.9 4.9 63.160 Theo dõi