FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHM] 25/05/2018 2.81 2.72 2.9 2.72 12.440 Bán
2 [HOSE.DHM] 24/05/2018 2.83 2.75 2.83 2.81 9.210 Theo dõi
3 [HOSE.DHM] 23/05/2018 2.7 2.7 2.99 2.75 55.820 Theo dõi
4 [HOSE.DHM] 22/05/2018 3.07 2.81 3.07 2.81 39.730 Theo dõi
5 [HOSE.DHM] 21/05/2018 2.96 2.91 3.08 2.93 168.900 Mua
6 [HOSE.DHM] 18/05/2018 3.16 3.05 3.2 3.08 251.340 Mua
7 [HOSE.DHM] 17/05/2018 3.26 3.2 3.3 3.27 701.530 Mua
8 [HOSE.DHM] 16/05/2018 2.94 2.94 3.09 3.09 254.660 Mua
9 [HOSE.DHM] 15/05/2018 2.74 2.74 2.89 2.89 404.070 Mua
10 [HOSE.DHM] 14/05/2018 2.73 2.71 2.8 2.71 16.730 Theo dõi
11 [HOSE.DHM] 11/05/2018 2.7 2.66 2.73 2.73 24.230 Bán
12 [HOSE.DHM] 10/05/2018 2.74 2.69 2.74 2.72 40.020 Bán
13 [HOSE.DHM] 09/05/2018 2.63 2.63 2.73 2.7 10.170 Bán
14 [HOSE.DHM] 08/05/2018 2.79 2.68 2.79 2.7 30.980 Bán
15 [HOSE.DHM] 07/05/2018 2.8 2.67 2.8 2.73 6.790 Bán
16 [HOSE.DHM] 04/05/2018 2.7 2.63 2.7 2.67 32.510 Bán
17 [HOSE.DHM] 03/05/2018 2.8 2.57 2.8 2.67 27.150 Bán
18 [HOSE.DHM] 02/05/2018 2.65 2.65 2.84 2.65 56.330 Bán
19 [HOSE.DHM] 27/04/2018 2.73 2.66 2.75 2.72 32.130 Bán
20 [HOSE.DHM] 26/04/2018 2.77 2.73 2.82 2.73 15.720 Bán