FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHM] 23/03/2018 2.9 2.9 3.14 2.95 57.110 Bán
2 [HOSE.DHM] 22/03/2018 3.1 3.03 3.2 3.1 65.320 Theo dõi
3 [HOSE.DHM] 21/03/2018 3.13 3.07 3.17 3.16 45.500 Theo dõi
4 [HOSE.DHM] 20/03/2018 3.14 3 3.14 3.13 56.530 Theo dõi
5 [HOSE.DHM] 19/03/2018 3.29 3.13 3.3 3.14 51.480 Theo dõi
6 [HOSE.DHM] 16/03/2018 3.31 3.27 3.36 3.31 131.780 Mua
7 [HOSE.DHM] 15/03/2018 3.37 3.35 3.44 3.37 127.760 Mua
8 [HOSE.DHM] 14/03/2018 3.28 3.21 3.38 3.37 121.620 Mua
9 [HOSE.DHM] 13/03/2018 3.2 3.19 3.29 3.25 116.590 Mua
10 [HOSE.DHM] 12/03/2018 3.2 3.16 3.25 3.2 116.210 Mua
11 [HOSE.DHM] 09/03/2018 3.14 3.1 3.16 3.16 34.740 Mua
12 [HOSE.DHM] 08/03/2018 2.99 2.95 3.15 3.15 87.060 Mua
13 [HOSE.DHM] 07/03/2018 2.89 2.89 3.07 3 156.030 Theo dõi
14 [HOSE.DHM] 06/03/2018 2.9 2.85 2.9 2.88 42.200 Bán
15 [HOSE.DHM] 05/03/2018 2.9 2.85 2.9 2.88 65.390 Bán
16 [HOSE.DHM] 02/03/2018 2.93 2.85 2.93 2.9 37.590 Bán
17 [HOSE.DHM] 01/03/2018 2.95 2.9 2.95 2.91 114.770 Theo dõi
18 [HOSE.DHM] 28/02/2018 2.97 2.9 2.97 2.95 48.410 Theo dõi
19 [HOSE.DHM] 27/02/2018 3 2.9 3 2.96 63.320 Theo dõi
20 [HOSE.DHM] 26/02/2018 3.1 2.92 3.1 3 65.420 Theo dõi