FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHM] 15/12/2017 3.63 3.6 3.83 3.66 110.090 Theo dõi
2 [HOSE.DHM] 14/12/2017 3.58 3.55 3.66 3.63 126.680 Bán
3 [HOSE.DHM] 13/12/2017 3.59 3.55 3.65 3.56 65.100 Bán
4 [HOSE.DHM] 12/12/2017 3.74 3.56 3.74 3.56 221.130 Bán
5 [HOSE.DHM] 11/12/2017 3.65 3.65 3.74 3.7 50.810 Bán
6 [HOSE.DHM] 08/12/2017 3.72 3.65 3.77 3.7 124.180 Bán
7 [HOSE.DHM] 07/12/2017 3.75 3.71 3.81 3.72 72.870 Theo dõi
8 [HOSE.DHM] 06/12/2017 3.7 3.68 3.8 3.75 183.600 Theo dõi
9 [HOSE.DHM] 05/12/2017 3.93 3.66 3.93 3.66 363.750 Theo dõi
10 [HOSE.DHM] 04/12/2017 3.93 3.93 3.99 3.93 87.490 Theo dõi
11 [HOSE.DHM] 01/12/2017 4 3.93 4.03 3.93 51.400 Mua
12 [HOSE.DHM] 30/11/2017 3.98 3.93 4 4 60.390 Mua
13 [HOSE.DHM] 29/11/2017 4.05 3.94 4.08 4 185.650 Mua
14 [HOSE.DHM] 28/11/2017 3.97 3.97 4.19 4.05 143.910 Mua
15 [HOSE.DHM] 27/11/2017 3.8 3.8 3.96 3.94 173.840 Mua
16 [HOSE.DHM] 24/11/2017 3.67 3.67 3.81 3.74 115.910 Theo dõi
17 [HOSE.DHM] 23/11/2017 3.62 3.62 3.72 3.65 61.140 Theo dõi
18 [HOSE.DHM] 22/11/2017 3.76 3.5 3.76 3.72 165.420 Mua
19 [HOSE.DHM] 21/11/2017 3.71 3.61 3.83 3.74 185.830 Theo dõi
20 [HOSE.DHM] 20/11/2017 3.65 3.65 3.88 3.83 100.910 Theo dõi