FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHM] 22/03/2019 4.9 4.9 4.98 4.98 25.960 Bán
2 [HOSE.DHM] 21/03/2019 4.95 4.9 5.05 4.91 68.470 Bán
3 [HOSE.DHM] 20/03/2019 4.85 4.85 5.01 4.9 9.300 Bán
4 [HOSE.DHM] 19/03/2019 5.09 4.91 5.11 5.01 43.780 Theo dõi
5 [HOSE.DHM] 18/03/2019 5.2 4.98 5.2 5.09 7.320 Mua
6 [HOSE.DHM] 15/03/2019 4.85 4.85 5.2 5.2 98.250 Mua
7 [HOSE.DHM] 14/03/2019 4.91 4.9 5.25 4.9 107.080 Theo dõi
8 [HOSE.DHM] 13/03/2019 5.34 5.2 5.39 5.2 137.600 Mua
9 [HOSE.DHM] 12/03/2019 5.4 5.15 5.5 5.34 183.270 Mua
10 [HOSE.DHM] 11/03/2019 5.39 5.39 5.6 5.4 362.360 Mua
11 [HOSE.DHM] 08/03/2019 4.96 4.96 5.41 5.39 475.400 Mua
12 [HOSE.DHM] 07/03/2019 4.9 4.9 5.1 5.06 246.720 Mua
13 [HOSE.DHM] 06/03/2019 4.9 4.84 5.05 5.04 120.160 Mua
14 [HOSE.DHM] 05/03/2019 4.8 4.65 5 4.95 14.230 Theo dõi
15 [HOSE.DHM] 04/03/2019 4.85 4.68 5 5 18.520 Theo dõi
16 [HOSE.DHM] 01/03/2019 4.89 4.65 4.89 4.85 80.220 Bán
17 [HOSE.DHM] 28/02/2019 4.65 4.63 4.65 4.63 22.000 Bán
18 [HOSE.DHM] 27/02/2019 4.63 4.63 4.98 4.94 3.110 Bán
19 [HOSE.DHM] 26/02/2019 4.7 4.7 4.94 4.94 14.060 Bán
20 [HOSE.DHM] 25/02/2019 5.06 4.7 5.06 4.7 166.940 Bán