FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DHM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DHM] 25/06/2019 4.55 4.53 4.83 4.83 7.990 Bán
2 [HOSE.DHM] 24/06/2019 4.62 4.57 4.88 4.87 4.060 Theo dõi
3 [HOSE.DHM] 21/06/2019 4.59 4.54 4.85 4.85 6.110 Bán
4 [HOSE.DHM] 20/06/2019 4.68 4.68 4.88 4.88 4.630 Theo dõi
5 [HOSE.DHM] 19/06/2019 4.99 4.99 4.99 4.99 240 Mua
6 [HOSE.DHM] 18/06/2019 4.83 4.6 4.84 4.8 13.520 Bán
7 [HOSE.DHM] 17/06/2019 4.8 4.79 4.83 4.83 19.670 Theo dõi
8 [HOSE.DHM] 14/06/2019 4.83 4.83 4.83 4.83 810 Theo dõi
9 [HOSE.DHM] 13/06/2019 4.84 4.84 4.84 4.84 160 Theo dõi
10 [HOSE.DHM] 12/06/2019 4.55 4.55 4.89 4.88 19.450 Mua
11 [HOSE.DHM] 11/06/2019 4.91 4.59 4.91 4.89 10.570 Mua
12 [HOSE.DHM] 10/06/2019 5.2 4.57 5.2 4.91 13.200 Mua
13 [HOSE.DHM] 07/06/2019 4.89 4.63 4.9 4.88 13.370 Mua
14 [HOSE.DHM] 06/06/2019 4.96 4.62 4.96 4.9 15.280 Mua
15 [HOSE.DHM] 05/06/2019 4.68 4.67 4.99 4.96 220 Mua
16 [HOSE.DHM] 04/06/2019 4.98 4.64 4.99 4.98 1.630 Mua
17 [HOSE.DHM] 03/06/2019 5 4.98 5 4.98 1.270 Mua
18 [HOSE.DHM] 31/05/2019 5.09 4.74 5.09 5.07 6.500 Mua
19 [HOSE.DHM] 30/05/2019 4.8 4.8 4.9 4.9 7.330 Mua
20 [HOSE.DHM] 29/05/2019 4.6 4.55 4.88 4.8 780 Mua