FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DIC] 20/03/2018 5.9 5.9 5.9 5.9 2.280 Bán
2 [HOSE.DIC] 19/03/2018 5.95 5.9 6 5.95 7.500 Bán
3 [HOSE.DIC] 16/03/2018 6 5.95 6 5.95 7.100 Bán
4 [HOSE.DIC] 15/03/2018 6.05 5.86 6.05 6 60.880 Theo dõi
5 [HOSE.DIC] 14/03/2018 6.05 6 6.09 6.09 78.090 Theo dõi
6 [HOSE.DIC] 13/03/2018 6.05 6 6.1 6.1 46.000 Theo dõi
7 [HOSE.DIC] 12/03/2018 6.1 6 6.1 6.1 17.310 Theo dõi
8 [HOSE.DIC] 09/03/2018 6.2 6 6.2 6 32.000 Theo dõi
9 [HOSE.DIC] 08/03/2018 6.24 5.95 6.24 6.12 17.500 Mua
10 [HOSE.DIC] 07/03/2018 6.2 6 6.2 6.19 30.740 Mua
11 [HOSE.DIC] 06/03/2018 6.16 6.15 6.24 6.2 23.370 Mua
12 [HOSE.DIC] 05/03/2018 6 6 6.16 6.16 60.300 Mua
13 [HOSE.DIC] 02/03/2018 6.05 5.8 6.05 6.05 30.240 Theo dõi
14 [HOSE.DIC] 01/03/2018 6 5.63 6.08 6.05 129.800 Bán
15 [HOSE.DIC] 28/02/2018 5.91 5.91 6 6 46.720 Bán
16 [HOSE.DIC] 27/02/2018 5.8 5.8 6.1 6 58.710 Bán
17 [HOSE.DIC] 26/02/2018 6.07 5.9 6.1 6 43.750 Bán
18 [HOSE.DIC] 23/02/2018 6.1 6.07 6.1 6.07 5.540 Bán
19 [HOSE.DIC] 22/02/2018 6.15 5.91 6.15 6.1 101.870 Bán
20 [HOSE.DIC] 21/02/2018 5.84 5.84 6.15 6.11 91.430 Bán