FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DIC] 16/05/2019 3.15 3 3.16 3.14 110.130 Theo dõi
2 [HOSE.DIC] 15/05/2019 3.15 3.07 3.3 3.1 101.550 Theo dõi
3 [HOSE.DIC] 14/05/2019 3.15 2.99 3.15 3.15 104.910 Theo dõi
4 [HOSE.DIC] 13/05/2019 3.13 3.05 3.2 3.15 225.300 Theo dõi
5 [HOSE.DIC] 10/05/2019 3.16 3.06 3.16 3.13 2.110 Bán
6 [HOSE.DIC] 09/05/2019 3.33 3.13 3.33 3.16 110 Theo dõi
7 [HOSE.DIC] 08/05/2019 3.02 3.02 3.2 3.16 58.820 Bán
8 [HOSE.DIC] 07/05/2019 3.1 3.08 3.16 3.16 105.300 Bán
9 [HOSE.DIC] 06/05/2019 3.04 3.04 3.18 3.18 100.240 Bán
10 [HOSE.DIC] 03/05/2019 3.26 3.06 3.26 3.18 23.830 Bán
11 [HOSE.DIC] 02/05/2019 3.19 3.05 3.19 3.05 9.040 Bán
12 [HOSE.DIC] 26/04/2019 3 3 3.19 3.19 19.290 Bán
13 [HOSE.DIC] 25/04/2019 3.18 3 3.19 3 24.810 Bán
14 [HOSE.DIC] 24/04/2019 3.1 3.1 3.19 3.18 13.330 Bán
15 [HOSE.DIC] 23/04/2019 3.22 3.13 3.22 3.16 22.190 Bán
16 [HOSE.DIC] 22/04/2019 3.2 3.2 3.25 3.22 124.200 Bán
17 [HOSE.DIC] 19/04/2019 3.3 3.17 3.3 3.2 37.640 Bán
18 [HOSE.DIC] 18/04/2019 3.23 3.1 3.36 3.1 117.170 Bán
19 [HOSE.DIC] 17/04/2019 3.31 3.24 3.31 3.25 11.110 Bán
20 [HOSE.DIC] 16/04/2019 3.4 3.2 3.4 3.31 5.230 Bán