FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DIC] 14/11/2018 2.95 2.95 3.07 3.03 23.300 Bán
2 [HOSE.DIC] 13/11/2018 3.03 3.03 3.08 3.07 24.840 Theo dõi
3 [HOSE.DIC] 12/11/2018 3.03 3.03 3.04 3.03 32.640 Bán
4 [HOSE.DIC] 09/11/2018 3.03 3.03 3.05 3.03 41.310 Bán
5 [HOSE.DIC] 08/11/2018 3.03 3.03 3.08 3.03 27.820 Bán
6 [HOSE.DIC] 07/11/2018 3 3 3.08 3.03 18.850 Bán
7 [HOSE.DIC] 06/11/2018 3.04 2.98 3.05 3.04 29.820 Bán
8 [HOSE.DIC] 05/11/2018 2.88 2.88 3.06 3.03 29.020 Bán
9 [HOSE.DIC] 02/11/2018 3 3 3.05 3.03 19.850 Bán
10 [HOSE.DIC] 01/11/2018 3.24 3.02 3.24 3.03 139.520 Bán
11 [HOSE.DIC] 31/10/2018 3.21 3.06 3.26 3.24 54.070 Theo dõi
12 [HOSE.DIC] 30/10/2018 3.3 3.2 3.3 3.26 133.320 Theo dõi
13 [HOSE.DIC] 29/10/2018 3.29 3.11 3.4 3.27 103.960 Bán
14 [HOSE.DIC] 26/10/2018 3.1 3.1 3.27 3.27 109.690 Bán
15 [HOSE.DIC] 25/10/2018 3 2.9 3.26 3.06 110.290 Bán
16 [HOSE.DIC] 24/10/2018 3.02 3.02 3.07 3.06 43.430 Bán
17 [HOSE.DIC] 23/10/2018 3.12 3.01 3.19 3.07 94.910 Bán
18 [HOSE.DIC] 22/10/2018 3.2 3.13 3.3 3.13 94.390 Bán
19 [HOSE.DIC] 19/10/2018 3.34 3.2 3.34 3.2 26.880 Bán
20 [HOSE.DIC] 18/10/2018 3.36 3.3 3.36 3.33 71.500 Bán