FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DIC] 25/05/2018 4.74 4.6 4.74 4.73 8.610 Bán
2 [HOSE.DIC] 24/05/2018 4.75 4.74 4.75 4.74 110 Bán
3 [HOSE.DIC] 23/05/2018 4.6 4.59 4.79 4.79 35.120 Bán
4 [HOSE.DIC] 22/05/2018 4.9 4.69 4.9 4.8 5.700 Bán
5 [HOSE.DIC] 21/05/2018 4.92 4.81 4.95 4.95 300 Bán
6 [HOSE.DIC] 18/05/2018 4.94 4.82 4.94 4.94 280 Bán
7 [HOSE.DIC] 17/05/2018 4.9 4.85 4.95 4.94 7.030 Bán
8 [HOSE.DIC] 16/05/2018 4.95 4.92 5.09 5.09 9.730 Bán
9 [HOSE.DIC] 15/05/2018 4.92 4.91 4.98 4.98 8.160 Bán
10 [HOSE.DIC] 14/05/2018 5 4.92 5 4.98 5.430 Bán
11 [HOSE.DIC] 11/05/2018 5 4.99 5 5 800 Bán
12 [HOSE.DIC] 10/05/2018 5 4.93 5 4.94 7.910 Bán
13 [HOSE.DIC] 09/05/2018 4.99 4.99 5.05 5.05 9.270 Bán
14 [HOSE.DIC] 08/05/2018 5.2 4.91 5.24 4.91 63.190 Bán
15 [HOSE.DIC] 07/05/2018 5.3 5 5.3 5.25 22.000 Bán
16 [HOSE.DIC] 04/05/2018 5.1 5 5.29 5.29 81.500 Bán
17 [HOSE.DIC] 03/05/2018 5.4 5 5.4 5.35 30.160 Bán
18 [HOSE.DIC] 02/05/2018 5.35 5.01 5.5 5.35 31.520 Bán
19 [HOSE.DIC] 27/04/2018 5.15 4.8 5.2 5.2 28.320 Bán
20 [HOSE.DIC] 26/04/2018 5.4 5.14 5.4 5.14 2.460 Bán