FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DIC] 14/12/2017 6.5 6.2 6.5 6.23 52.280 Bán
2 [HOSE.DIC] 13/12/2017 6.35 6.26 6.35 6.3 15.590 Theo dõi
3 [HOSE.DIC] 12/12/2017 6.15 6.15 6.4 6.35 94.510 Theo dõi
4 [HOSE.DIC] 11/12/2017 6.14 6.14 6.47 6.26 112.310 Theo dõi
5 [HOSE.DIC] 08/12/2017 6.42 6.41 6.49 6.49 48.510 Mua
6 [HOSE.DIC] 07/12/2017 6.46 6.4 6.7 6.41 11.220 Mua
7 [HOSE.DIC] 06/12/2017 6.6 6.45 6.68 6.45 28.640 Mua
8 [HOSE.DIC] 05/12/2017 6.4 6.36 6.86 6.86 64.680 Mua
9 [HOSE.DIC] 04/12/2017 6.5 6.4 6.5 6.42 26.750 Mua
10 [HOSE.DIC] 01/12/2017 6.4 6.3 6.45 6.4 28.740 Mua
11 [HOSE.DIC] 30/11/2017 6.4 6.31 6.45 6.37 43.390 Mua
12 [HOSE.DIC] 29/11/2017 6.65 6.4 6.65 6.45 49.330 Mua
13 [HOSE.DIC] 28/11/2017 6.2 6.2 6.45 6.45 34.440 Mua
14 [HOSE.DIC] 27/11/2017 6.25 6.2 6.4 6.29 47.080 Mua
15 [HOSE.DIC] 24/11/2017 6.1 6.09 6.16 6.15 109.650 Theo dõi
16 [HOSE.DIC] 23/11/2017 6.2 6.1 6.2 6.16 16.030 Theo dõi
17 [HOSE.DIC] 22/11/2017 6.06 6.04 6.16 6.16 38.540 Theo dõi
18 [HOSE.DIC] 21/11/2017 6.1 6.02 6.15 6.09 32.180 Bán
19 [HOSE.DIC] 20/11/2017 6.2 6.01 6.2 6.01 3.860 Bán
20 [HOSE.DIC] 17/11/2017 6.17 6 6.19 6.17 17.890 Bán