FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DIC] 19/09/2018 4.04 3.94 4.11 3.99 263.280 Bán
2 [HOSE.DIC] 18/09/2018 4.1 4.04 4.18 4.04 720.040 Bán
3 [HOSE.DIC] 17/09/2018 4.25 4.16 4.34 4.34 369.490 Theo dõi
4 [HOSE.DIC] 14/09/2018 4.14 3.95 4.17 4.17 824.280 Bán
5 [HOSE.DIC] 13/09/2018 3.46 3.46 3.9 3.9 1.130.600 Bán
6 [HOSE.DIC] 12/09/2018 3.81 3.72 4 3.72 305.250 Bán
7 [HOSE.DIC] 11/09/2018 4 3.86 4.1 4 405.260 Bán
8 [HOSE.DIC] 10/09/2018 4.14 3.87 4.19 4.14 69.850 Bán
9 [HOSE.DIC] 07/09/2018 3.98 3.76 4.2 4.14 326.250 Bán
10 [HOSE.DIC] 06/09/2018 4.14 4 4.14 4 180.010 Bán
11 [HOSE.DIC] 05/09/2018 4.17 4.14 4.17 4.14 324.580 Bán
12 [HOSE.DIC] 04/09/2018 4.6 4.14 4.6 4.45 150.130 Bán
13 [HOSE.DIC] 31/08/2018 4.47 4.45 4.65 4.45 125.240 Bán
14 [HOSE.DIC] 30/08/2018 4.51 4.51 4.65 4.65 8.260 Theo dõi
15 [HOSE.DIC] 29/08/2018 4.68 4.6 4.68 4.67 90.180 Theo dõi
16 [HOSE.DIC] 28/08/2018 4.68 4.6 4.69 4.68 42.020 Bán
17 [HOSE.DIC] 27/08/2018 4.6 4.6 4.69 4.68 102.910 Bán
18 [HOSE.DIC] 24/08/2018 4.5 4.48 4.66 4.66 82.510 Bán
19 [HOSE.DIC] 23/08/2018 4.68 4.4 4.68 4.5 10.100 Bán
20 [HOSE.DIC] 22/08/2018 4.46 4.46 4.68 4.68 124.230 Bán