FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DIC] 17/07/2018 4.85 4.8 4.85 4.8 2.020 Bán
2 [HOSE.DIC] 16/07/2018 4.97 4.9 4.98 4.9 2.530 Bán
3 [HOSE.DIC] 13/07/2018 4.95 4.95 4.99 4.99 1.700 Bán
4 [HOSE.DIC] 12/07/2018 4.98 4.98 4.98 4.98 1.100 Bán
5 [HOSE.DIC] 11/07/2018 4.99 4.6 4.99 4.99 11.020 Bán
6 [HOSE.DIC] 10/07/2018 4.82 4.82 4.9 4.9 4.940 Bán
7 [HOSE.DIC] 09/07/2018 4.8 4.8 5.18 5.18 22.330 Bán
8 [HOSE.DIC] 06/07/2018 4.84 4.84 5.15 5.15 40 Bán
9 [HOSE.DIC] 05/07/2018 4.8 4.78 5.2 5.2 20.600 Bán
10 [HOSE.DIC] 04/07/2018 4.62 4.62 4.93 4.93 5.010 Bán
11 [HOSE.DIC] 03/07/2018 5.41 4.93 5.41 4.93 9.520 Bán
12 [HOSE.DIC] 02/07/2018 5.1 5.1 5.3 5.3 290 Bán
13 [HOSE.DIC] 29/06/2018 5.25 5.25 5.4 5.27 2.390 Bán
14 [HOSE.DIC] 28/06/2018 5.39 5.27 5.39 5.27 40.010 Bán
15 [HOSE.DIC] 27/06/2018 5.23 5.23 5.39 5.39 17.010 Bán
16 [HOSE.DIC] 26/06/2018 5.39 5.25 5.4 5.4 66.730 Bán
17 [HOSE.DIC] 25/06/2018 5.3 5.3 5.4 5.4 16.830 Bán
18 [HOSE.DIC] 22/06/2018 5.25 5.2 5.4 5.4 15.360 Theo dõi
19 [HOSE.DIC] 21/06/2018 5.3 5.3 5.4 5.4 8.780 Theo dõi
20 [HOSE.DIC] 20/06/2018 5.25 5.25 5.4 5.4 25.500 Theo dõi