FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DIC] 15/01/2019 3.05 3.05 3.2 3.2 8.930 Bán
2 [HOSE.DIC] 14/01/2019 2.94 2.94 3.2 3.2 23.460 Theo dõi
3 [HOSE.DIC] 11/01/2019 3.29 3.16 3.29 3.16 2.010 Bán
4 [HOSE.DIC] 10/01/2019 3.25 3.1 3.25 3.2 14.660 Bán
5 [HOSE.DIC] 09/01/2019 3.16 3.16 3.25 3.25 940 Theo dõi
6 [HOSE.DIC] 08/01/2019 3.16 3.16 3.25 3.25 7.710 Bán
7 [HOSE.DIC] 07/01/2019 3.2 3.16 3.25 3.25 4.730 Bán
8 [HOSE.DIC] 04/01/2019 3.15 3.1 3.18 3.18 28.020 Bán
9 [HOSE.DIC] 03/01/2019 3.1 3 3.16 3.16 76.760 Bán
10 [HOSE.DIC] 02/01/2019 3.16 3.1 3.17 3.16 10.920 Bán
11 [HOSE.DIC] 28/12/2018 3.2 3.05 3.2 3.19 14.600 Bán
12 [HOSE.DIC] 27/12/2018 3.28 3.26 3.28 3.26 160 Bán
13 [HOSE.DIC] 26/12/2018 3.2 3.2 3.28 3.2 264.890 Bán
14 [HOSE.DIC] 25/12/2018 3.02 3 3.24 3.15 31.080 Bán
15 [HOSE.DIC] 24/12/2018 3.26 3.15 3.27 3.15 41.130 Bán
16 [HOSE.DIC] 21/12/2018 3.45 3.31 3.45 3.31 11.040 Theo dõi
17 [HOSE.DIC] 20/12/2018 3.45 3.22 3.55 3.45 3.920 Mua
18 [HOSE.DIC] 19/12/2018 3.58 3.45 3.58 3.45 1.950 Mua
19 [HOSE.DIC] 18/12/2018 3.6 3.43 3.6 3.56 102.860 Mua
20 [HOSE.DIC] 17/12/2018 3.4 3.4 3.5 3.5 107.750 Mua