FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DIG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DIG] 20/11/2018 15.4 15.15 15.4 15.2 625.260 Mua
2 [HOSE.DIG] 19/11/2018 14.55 14.55 15.4 15.4 1.075.710 Mua
3 [HOSE.DIG] 16/11/2018 14.4 14.3 14.6 14.45 734.580 Mua
4 [HOSE.DIG] 15/11/2018 14.1 14.1 14.5 14.25 562.910 Theo dõi
5 [HOSE.DIG] 14/11/2018 14.25 14.25 14.55 14.3 477.000 Theo dõi
6 [HOSE.DIG] 13/11/2018 14.2 14.05 14.55 14.25 885.810 Theo dõi
7 [HOSE.DIG] 12/11/2018 14.2 14.05 14.5 14.25 750.960 Theo dõi
8 [HOSE.DIG] 09/11/2018 14.5 14.2 14.7 14.2 416.080 Theo dõi
9 [HOSE.DIG] 08/11/2018 14.8 14.45 14.8 14.5 289.610 Theo dõi
10 [HOSE.DIG] 07/11/2018 14.75 14.2 14.75 14.4 513.590 Theo dõi
11 [HOSE.DIG] 06/11/2018 14.6 14.6 14.95 14.75 976.720 Theo dõi
12 [HOSE.DIG] 05/11/2018 14.3 14.15 14.5 14.5 462.510 Bán
13 [HOSE.DIG] 02/11/2018 14 14 14.4 14.3 601.390 Bán
14 [HOSE.DIG] 01/11/2018 14.2 13.9 14.35 13.9 700.930 Bán
15 [HOSE.DIG] 31/10/2018 13.75 13.75 14.2 14.2 790.110 Bán
16 [HOSE.DIG] 30/10/2018 13.7 13.2 14 13.65 836.340 Bán
17 [HOSE.DIG] 29/10/2018 14.2 13.7 14.2 13.75 917.090 Bán
18 [HOSE.DIG] 26/10/2018 14.8 14 14.85 14 895.590 Bán
19 [HOSE.DIG] 25/10/2018 13.5 13.5 14.55 14.55 1.517.540 Bán
20 [HOSE.DIG] 24/10/2018 14.9 14.35 15.2 14.35 1.265.460 Bán