FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DIG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DIG] 16/05/2019 14.6 14.35 14.6 14.35 352.410 Bán
2 [HOSE.DIG] 15/05/2019 14.5 14.2 14.6 14.6 459.300 Bán
3 [HOSE.DIG] 14/05/2019 14.1 14 14.5 14.3 399.670 Bán
4 [HOSE.DIG] 13/05/2019 14.4 14 14.6 14.25 740.400 Bán
5 [HOSE.DIG] 10/05/2019 14.75 14.4 14.75 14.4 638.250 Bán
6 [HOSE.DIG] 09/05/2019 14.95 14.6 14.95 14.75 1.361.090 Theo dõi
7 [HOSE.DIG] 08/05/2019 14.9 14.8 14.95 14.95 255.060 Theo dõi
8 [HOSE.DIG] 07/05/2019 15 14.85 15 15 433.350 Theo dõi
9 [HOSE.DIG] 06/05/2019 15 14.8 15.3 15 768.930 Theo dõi
10 [HOSE.DIG] 03/05/2019 15.15 14.8 15.2 15.15 715.560 Mua
11 [HOSE.DIG] 02/05/2019 15.3 15.15 15.3 15.2 550.180 Theo dõi
12 [HOSE.DIG] 26/04/2019 15 15 15.3 15.2 1.040.780 Theo dõi
13 [HOSE.DIG] 25/04/2019 15.1 14.95 15.15 15 252.240 Theo dõi
14 [HOSE.DIG] 24/04/2019 14.8 14.8 15.25 15.1 460.410 Theo dõi
15 [HOSE.DIG] 23/04/2019 14.8 14.65 14.9 14.85 406.930 Bán
16 [HOSE.DIG] 22/04/2019 14.8 14.7 14.85 14.8 183.530 Bán
17 [HOSE.DIG] 19/04/2019 14.8 14.6 14.95 14.95 415.540 Bán
18 [HOSE.DIG] 18/04/2019 14.7 14.4 14.85 14.75 713.200 Bán
19 [HOSE.DIG] 17/04/2019 15.1 14.7 15.1 14.9 428.410 Bán
20 [HOSE.DIG] 16/04/2019 14.95 14.65 15.05 15 589.210 Bán