FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DIG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DIG] 17/07/2018 14.15 14.15 14.45 14.45 1.475.310 Theo dõi
2 [HOSE.DIG] 16/07/2018 14.7 14.2 14.7 14.4 1.338.790 Bán
3 [HOSE.DIG] 13/07/2018 14.3 14.25 14.55 14.5 1.453.550 Bán
4 [HOSE.DIG] 12/07/2018 14.2 13.65 14.2 14.2 1.780.470 Bán
5 [HOSE.DIG] 11/07/2018 13.65 13.05 13.7 13.7 3.233.510 Bán
6 [HOSE.DIG] 10/07/2018 14.15 14 14.4 14 811.500 Bán
7 [HOSE.DIG] 09/07/2018 14.6 14 14.9 14.1 987.200 Bán
8 [HOSE.DIG] 06/07/2018 13.9 13.5 14.65 14.6 1.711.810 Bán
9 [HOSE.DIG] 05/07/2018 14.5 13.6 15.3 13.75 1.886.790 Bán
10 [HOSE.DIG] 04/07/2018 14.95 14.4 15.5 14.5 3.357.080 Bán
11 [HOSE.DIG] 03/07/2018 16.6 15.45 16.7 15.45 2.429.070 Bán
12 [HOSE.DIG] 02/07/2018 17.7 16.5 17.7 16.6 1.499.550 Bán
13 [HOSE.DIG] 29/06/2018 18 17.5 18.2 17.7 1.523.910 Bán
14 [HOSE.DIG] 28/06/2018 18.9 18.3 18.9 18.3 1.025.400 Bán
15 [HOSE.DIG] 27/06/2018 19.5 18.8 19.6 19.1 1.253.710 Theo dõi
16 [HOSE.DIG] 26/06/2018 19 19 20 19.3 2.070.500 Theo dõi
17 [HOSE.DIG] 25/06/2018 18.1 18.1 19.2 19.2 1.994.310 Theo dõi
18 [HOSE.DIG] 22/06/2018 17.2 17.2 17.95 17.95 470.630 Bán
19 [HOSE.DIG] 21/06/2018 18.1 17.45 18.1 17.6 302.950 Bán
20 [HOSE.DIG] 20/06/2018 17.7 17.4 18.1 17.9 893.590 Bán