FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DIG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DIG] 18/05/2018 22.6 21.55 22.9 22 947.920 Bán
2 [HOSE.DIG] 17/05/2018 23.2 22.7 23.35 22.7 780.340 Theo dõi
3 [HOSE.DIG] 16/05/2018 21.75 21.6 23.2 22.9 2.611.630 Theo dõi
4 [HOSE.DIG] 15/05/2018 21.55 21.3 22.3 21.75 1.260.530 Bán
5 [HOSE.DIG] 14/05/2018 21.5 21.4 21.7 21.55 455.680 Bán
6 [HOSE.DIG] 11/05/2018 21.6 21.5 21.8 21.55 497.950 Bán
7 [HOSE.DIG] 10/05/2018 21.55 21.3 21.85 21.7 951.780 Bán
8 [HOSE.DIG] 09/05/2018 22 21.55 22 21.55 1.239.280 Bán
9 [HOSE.DIG] 08/05/2018 22.65 22 22.65 22 570.190 Bán
10 [HOSE.DIG] 07/05/2018 22.2 21.8 22.6 22.5 781.500 Bán
11 [HOSE.DIG] 04/05/2018 22.2 21.85 22.4 21.85 1.029.750 Bán
12 [HOSE.DIG] 03/05/2018 22 21.65 22.25 22.2 1.168.130 Bán
13 [HOSE.DIG] 02/05/2018 22.5 21.7 22.6 22.5 740.830 Bán
14 [HOSE.DIG] 27/04/2018 22.2 21.5 22.5 22.5 953.640 Bán
15 [HOSE.DIG] 26/04/2018 22 21.2 22.1 22.1 1.292.600 Bán
16 [HOSE.DIG] 24/04/2018 21.7 21.5 22.6 22 1.213.600 Bán
17 [HOSE.DIG] 23/04/2018 23.1 21.6 23.7 21.7 1.355.780 Bán
18 [HOSE.DIG] 20/04/2018 22 21.3 23.2 23.2 1.666.210 Bán
19 [HOSE.DIG] 19/04/2018 22.5 21.5 22.6 21.7 2.119.210 Bán
20 [HOSE.DIG] 18/04/2018 23.35 22.85 23.65 22.9 1.234.080 Bán