FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DIG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DIG] 22/03/2019 15.8 15.6 15.95 15.6 929.840 Bán
2 [HOSE.DIG] 21/03/2019 16.2 15.8 16.35 15.8 926.500 Bán
3 [HOSE.DIG] 20/03/2019 16.15 16 16.2 16.2 588.340 Bán
4 [HOSE.DIG] 19/03/2019 16.2 16 16.4 16.15 1.347.540 Bán
5 [HOSE.DIG] 18/03/2019 16.3 16.1 16.4 16.2 1.140.500 Bán
6 [HOSE.DIG] 15/03/2019 16.5 16.3 16.5 16.35 516.080 Theo dõi
7 [HOSE.DIG] 14/03/2019 16.2 16.1 16.6 16.45 946.160 Theo dõi
8 [HOSE.DIG] 13/03/2019 16.25 16.15 16.45 16.2 781.410 Theo dõi
9 [HOSE.DIG] 12/03/2019 16.5 16 16.5 16.25 875.530 Theo dõi
10 [HOSE.DIG] 11/03/2019 16.15 16.15 16.35 16.2 591.110 Theo dõi
11 [HOSE.DIG] 08/03/2019 16.4 16.2 16.6 16.25 595.510 Theo dõi
12 [HOSE.DIG] 07/03/2019 16.9 16.6 16.9 16.6 1.213.790 Theo dõi
13 [HOSE.DIG] 06/03/2019 16.75 16.7 17.15 17.15 1.219.490 Mua
14 [HOSE.DIG] 05/03/2019 17.15 16.85 17.25 16.85 1.911.500 Mua
15 [HOSE.DIG] 04/03/2019 16.8 16.8 17.25 17.15 2.352.560 Mua
16 [HOSE.DIG] 01/03/2019 16.15 16.15 16.5 16.45 691.940 Theo dõi
17 [HOSE.DIG] 28/02/2019 16.55 16.1 16.6 16.15 1.264.580 Bán
18 [HOSE.DIG] 27/02/2019 16.45 16.45 16.75 16.5 1.413.820 Mua
19 [HOSE.DIG] 26/02/2019 16.15 16.15 16.5 16.35 855.500 Theo dõi
20 [HOSE.DIG] 25/02/2019 16.45 16.25 16.55 16.25 1.471.100 Theo dõi