FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DLG] 20/09/2018 2.89 2.81 2.94 2.81 4.197.800 Mua
2 [HOSE.DLG] 19/09/2018 2.7 2.7 2.88 2.88 7.057.760 Mua
3 [HOSE.DLG] 18/09/2018 2.69 2.65 2.71 2.7 3.264.130 Mua
4 [HOSE.DLG] 17/09/2018 2.65 2.63 2.73 2.7 4.084.910 Mua
5 [HOSE.DLG] 14/09/2018 2.68 2.65 2.72 2.65 705.380 Mua
6 [HOSE.DLG] 13/09/2018 2.67 2.65 2.68 2.67 757.200 Mua
7 [HOSE.DLG] 12/09/2018 2.65 2.59 2.66 2.66 658.180 Mua
8 [HOSE.DLG] 11/09/2018 2.57 2.57 2.68 2.65 1.135.080 Mua
9 [HOSE.DLG] 10/09/2018 2.56 2.54 2.57 2.57 336.090 Bán
10 [HOSE.DLG] 07/09/2018 2.54 2.51 2.6 2.56 449.510 Bán
11 [HOSE.DLG] 06/09/2018 2.55 2.52 2.56 2.53 618.450 Bán
12 [HOSE.DLG] 05/09/2018 2.55 2.53 2.59 2.56 383.290 Bán
13 [HOSE.DLG] 04/09/2018 2.61 2.53 2.62 2.53 1.452.920 Bán
14 [HOSE.DLG] 31/08/2018 2.59 2.58 2.63 2.59 603.180 Bán
15 [HOSE.DLG] 30/08/2018 2.6 2.59 2.64 2.6 1.004.490 Bán
16 [HOSE.DLG] 29/08/2018 2.63 2.59 2.64 2.6 692.410 Bán
17 [HOSE.DLG] 28/08/2018 2.66 2.62 2.68 2.63 818.650 Bán
18 [HOSE.DLG] 27/08/2018 2.64 2.61 2.68 2.66 635.510 Mua
19 [HOSE.DLG] 24/08/2018 2.65 2.6 2.67 2.63 1.057.400 Bán
20 [HOSE.DLG] 23/08/2018 2.7 2.65 2.7 2.66 322.440 Theo dõi