FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DLG] 14/12/2017 3.53 3.52 3.73 3.72 1.819.970 Bán
2 [HOSE.DLG] 13/12/2017 3.62 3.54 3.73 3.57 995.710 Theo dõi
3 [HOSE.DLG] 12/12/2017 3.76 3.5 3.86 3.62 2.995.460 Theo dõi
4 [HOSE.DLG] 11/12/2017 3.8 3.7 3.87 3.76 1.423.580 Mua
5 [HOSE.DLG] 08/12/2017 3.85 3.76 3.95 3.85 3.329.590 Mua
6 [HOSE.DLG] 07/12/2017 3.98 3.75 3.99 3.79 3.192.470 Mua
7 [HOSE.DLG] 06/12/2017 4.02 3.96 4.1 3.98 2.148.070 Mua
8 [HOSE.DLG] 05/12/2017 4.15 4 4.18 4.1 3.142.520 Quá mua
9 [HOSE.DLG] 04/12/2017 3.86 3.86 4.05 4.05 6.638.350 Quá mua
10 [HOSE.DLG] 01/12/2017 3.73 3.73 3.88 3.79 3.574.260 Mua
11 [HOSE.DLG] 30/11/2017 3.73 3.71 3.85 3.76 2.304.940 Mua
12 [HOSE.DLG] 29/11/2017 3.57 3.56 3.77 3.7 1.979.200 Mua
13 [HOSE.DLG] 28/11/2017 3.85 3.6 3.85 3.6 5.729.410 Mua
14 [HOSE.DLG] 27/11/2017 3.6 3.6 3.6 3.6 838.440 Mua
15 [HOSE.DLG] 24/11/2017 3.15 3.14 3.37 3.37 2.781.060 Mua
16 [HOSE.DLG] 23/11/2017 3.13 3.13 3.2 3.15 1.706.320 Mua
17 [HOSE.DLG] 22/11/2017 3.13 3.11 3.16 3.14 1.449.560 Theo dõi
18 [HOSE.DLG] 21/11/2017 3.13 3.12 3.16 3.13 1.083.100 Theo dõi
19 [HOSE.DLG] 20/11/2017 3.13 3.12 3.17 3.13 1.349.890 Theo dõi
20 [HOSE.DLG] 17/11/2017 3.19 3.13 3.24 3.13 588.810 Theo dõi