FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DLG] 22/08/2019 1.64 1.6 1.64 1.61 3.125.300 Mua
2 [HOSE.DLG] 21/08/2019 1.55 1.55 1.63 1.61 3.874.920 Mua
3 [HOSE.DLG] 20/08/2019 1.53 1.53 1.55 1.55 1.850.700 Mua
4 [HOSE.DLG] 19/08/2019 1.54 1.51 1.55 1.53 1.240.590 Mua
5 [HOSE.DLG] 16/08/2019 1.5 1.49 1.54 1.53 1.689.310 Mua
6 [HOSE.DLG] 15/08/2019 1.51 1.49 1.51 1.49 786.740 Bán
7 [HOSE.DLG] 14/08/2019 1.54 1.52 1.55 1.52 2.636.550 Mua
8 [HOSE.DLG] 13/08/2019 1.54 1.51 1.55 1.52 2.083.340 Mua
9 [HOSE.DLG] 12/08/2019 1.53 1.51 1.55 1.54 2.148.340 Mua
10 [HOSE.DLG] 09/08/2019 1.51 1.51 1.54 1.53 1.853.660 Theo dõi
11 [HOSE.DLG] 08/08/2019 1.51 1.49 1.53 1.53 813.790 Theo dõi
12 [HOSE.DLG] 07/08/2019 1.46 1.48 1.53 1.48 2.202.130 Bán
13 [HOSE.DLG] 06/08/2019 1.46 1.43 1.49 1.44 2.153.290 Bán
14 [HOSE.DLG] 05/08/2019 1.5 1.46 1.51 1.48 2.781.290 Theo dõi
15 [HOSE.DLG] 02/08/2019 1.51 1.5 1.53 1.5 1.346.560 Theo dõi
16 [HOSE.DLG] 01/08/2019 1.56 1.5 1.56 1.54 1.852.180 Mua
17 [HOSE.DLG] 31/07/2019 1.59 1.52 1.59 1.52 4.477.940 Theo dõi
18 [HOSE.DLG] 30/07/2019 1.52 1.48 1.54 1.49 2.547.790 Bán
19 [HOSE.DLG] 29/07/2019 1.56 1.53 1.57 1.54 1.896.610 Theo dõi
20 [HOSE.DLG] 26/07/2019 1.59 1.55 1.61 1.56 2.321.310 Mua