FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DLG] 16/05/2019 1.52 1.49 1.52 1.49 821.860 Bán
2 [HOSE.DLG] 15/05/2019 1.5 1.5 1.54 1.52 1.465.870 Theo dõi
3 [HOSE.DLG] 14/05/2019 1.39 1.38 1.51 1.5 1.584.310 Bán
4 [HOSE.DLG] 13/05/2019 1.47 1.42 1.47 1.42 1.057.840 Bán
5 [HOSE.DLG] 10/05/2019 1.45 1.44 1.49 1.47 1.048.910 Bán
6 [HOSE.DLG] 09/05/2019 1.52 1.45 1.53 1.45 1.077.990 Bán
7 [HOSE.DLG] 08/05/2019 1.5 1.48 1.53 1.53 2.566.260 Bán
8 [HOSE.DLG] 07/05/2019 1.43 1.38 1.46 1.46 1.830.800 Bán
9 [HOSE.DLG] 06/05/2019 1.36 1.35 1.42 1.37 1.989.160 Bán
10 [HOSE.DLG] 03/05/2019 1.52 1.43 1.55 1.44 3.323.850 Bán
11 [HOSE.DLG] 02/05/2019 1.58 1.53 1.58 1.53 1.008.090 Bán
12 [HOSE.DLG] 26/04/2019 1.58 1.58 1.61 1.58 714.890 Bán
13 [HOSE.DLG] 25/04/2019 1.65 1.59 1.65 1.59 983.660 Bán
14 [HOSE.DLG] 24/04/2019 1.61 1.6 1.65 1.65 939.670 Theo dõi
15 [HOSE.DLG] 23/04/2019 1.57 1.56 1.59 1.59 968.170 Bán
16 [HOSE.DLG] 22/04/2019 1.61 1.56 1.61 1.57 961.250 Bán
17 [HOSE.DLG] 19/04/2019 1.62 1.59 1.63 1.6 1.427.420 Bán
18 [HOSE.DLG] 18/04/2019 1.63 1.58 1.65 1.58 2.234.920 Bán
19 [HOSE.DLG] 17/04/2019 1.67 1.63 1.68 1.65 1.401.080 Bán
20 [HOSE.DLG] 16/04/2019 1.66 1.62 1.66 1.62 1.267.740 Bán