FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DLG] 15/01/2019 1.4 1.38 1.44 1.38 1.237.640 Bán
2 [HOSE.DLG] 14/01/2019 1.4 1.38 1.42 1.42 1.391.290 Bán
3 [HOSE.DLG] 11/01/2019 1.45 1.41 1.47 1.41 1.331.980 Bán
4 [HOSE.DLG] 10/01/2019 1.42 1.42 1.47 1.45 1.644.860 Bán
5 [HOSE.DLG] 09/01/2019 1.49 1.37 1.54 1.4 9.184.540 Bán
6 [HOSE.DLG] 08/01/2019 1.43 1.43 1.48 1.47 1.102.640 Bán
7 [HOSE.DLG] 07/01/2019 1.42 1.4 1.44 1.41 924.680 Bán
8 [HOSE.DLG] 04/01/2019 1.44 1.39 1.44 1.39 1.925.210 Quá bán
9 [HOSE.DLG] 03/01/2019 1.48 1.44 1.52 1.48 1.332.850 Bán
10 [HOSE.DLG] 02/01/2019 1.48 1.46 1.58 1.48 651.750 Bán
11 [HOSE.DLG] 28/12/2018 1.62 1.51 1.65 1.52 5.409.600 Bán
12 [HOSE.DLG] 27/12/2018 1.68 1.61 1.68 1.62 1.264.740 Bán
13 [HOSE.DLG] 26/12/2018 1.63 1.61 1.68 1.61 1.970.370 Bán
14 [HOSE.DLG] 25/12/2018 1.66 1.63 1.71 1.69 1.615.390 Bán
15 [HOSE.DLG] 24/12/2018 1.79 1.73 1.83 1.74 2.167.400 Theo dõi
16 [HOSE.DLG] 21/12/2018 1.67 1.63 1.74 1.74 4.250.560 Bán
17 [HOSE.DLG] 20/12/2018 1.6 1.52 1.63 1.63 4.746.230 Quá bán
18 [HOSE.DLG] 19/12/2018 1.68 1.62 1.69 1.63 579.220 Quá bán
19 [HOSE.DLG] 18/12/2018 1.73 1.67 1.76 1.68 1.207.420 Bán
20 [HOSE.DLG] 17/12/2018 1.8 1.75 1.81 1.76 528.070 Bán