FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DLG] 20/03/2018 3.4 3.35 3.4 3.36 1.086.850 Bán
2 [HOSE.DLG] 19/03/2018 3.41 3.36 3.43 3.4 1.369.600 Bán
3 [HOSE.DLG] 16/03/2018 3.41 3.38 3.43 3.41 1.008.130 Theo dõi
4 [HOSE.DLG] 15/03/2018 3.38 3.38 3.47 3.38 1.369.830 Theo dõi
5 [HOSE.DLG] 14/03/2018 3.34 3.34 3.41 3.38 1.501.080 Theo dõi
6 [HOSE.DLG] 13/03/2018 3.41 3.33 3.41 3.34 1.140.920 Theo dõi
7 [HOSE.DLG] 12/03/2018 3.42 3.4 3.51 3.42 1.739.000 Theo dõi
8 [HOSE.DLG] 09/03/2018 3.54 3.46 3.57 3.49 1.326.160 Mua
9 [HOSE.DLG] 08/03/2018 3.5 3.49 3.57 3.53 1.552.970 Mua
10 [HOSE.DLG] 07/03/2018 3.39 3.39 3.62 3.5 3.501.260 Mua
11 [HOSE.DLG] 06/03/2018 3.4 3.36 3.42 3.39 1.812.880 Mua
12 [HOSE.DLG] 05/03/2018 3.4 3.35 3.56 3.35 1.985.180 Mua
13 [HOSE.DLG] 02/03/2018 3.34 3.27 3.41 3.39 2.045.490 Mua
14 [HOSE.DLG] 01/03/2018 3.39 3.25 3.39 3.34 737.560 Theo dõi
15 [HOSE.DLG] 28/02/2018 3.3 3.3 3.47 3.39 1.038.830 Mua
16 [HOSE.DLG] 27/02/2018 3.28 3.26 3.33 3.31 451.880 Theo dõi
17 [HOSE.DLG] 26/02/2018 3.38 3.28 3.38 3.28 987.520 Theo dõi
18 [HOSE.DLG] 23/02/2018 3.41 3.33 3.43 3.38 591.250 Theo dõi
19 [HOSE.DLG] 22/02/2018 3.4 3.35 3.44 3.42 380.950 Theo dõi
20 [HOSE.DLG] 21/02/2018 3.49 3.35 3.49 3.45 452.730 Theo dõi