FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DLG] 22/03/2019 1.71 1.63 1.73 1.63 3.755.790 Mua
2 [HOSE.DLG] 21/03/2019 1.76 1.7 1.78 1.7 2.445.860 Mua
3 [HOSE.DLG] 20/03/2019 1.79 1.69 1.79 1.76 3.199.500 Mua
4 [HOSE.DLG] 19/03/2019 1.8 1.74 1.84 1.79 3.820.820 Mua
5 [HOSE.DLG] 18/03/2019 1.76 1.72 1.8 1.8 3.293.330 Mua
6 [HOSE.DLG] 15/03/2019 1.78 1.7 1.81 1.73 10.421.670 Mua
7 [HOSE.DLG] 14/03/2019 1.63 1.63 1.7 1.7 4.845.620 Mua
8 [HOSE.DLG] 13/03/2019 1.5 1.5 1.59 1.59 5.497.020 Mua
9 [HOSE.DLG] 12/03/2019 1.51 1.47 1.53 1.49 2.293.090 Mua
10 [HOSE.DLG] 11/03/2019 1.51 1.49 1.53 1.5 3.295.510 Mua
11 [HOSE.DLG] 08/03/2019 1.52 1.48 1.59 1.53 3.160.850 Mua
12 [HOSE.DLG] 07/03/2019 1.56 1.5 1.59 1.56 3.184.060 Mua
13 [HOSE.DLG] 06/03/2019 1.55 1.49 1.57 1.57 9.146.720 Mua
14 [HOSE.DLG] 05/03/2019 1.42 1.39 1.47 1.47 4.183.210 Mua
15 [HOSE.DLG] 04/03/2019 1.3 1.29 1.38 1.38 4.073.320 Mua
16 [HOSE.DLG] 01/03/2019 1.31 1.28 1.32 1.29 1.977.830 Theo dõi
17 [HOSE.DLG] 28/02/2019 1.24 1.23 1.32 1.29 3.478.180 Theo dõi
18 [HOSE.DLG] 27/02/2019 1.24 1.23 1.25 1.24 1.264.520 Bán
19 [HOSE.DLG] 26/02/2019 1.25 1.23 1.26 1.24 1.388.800 Bán
20 [HOSE.DLG] 25/02/2019 1.26 1.24 1.26 1.25 1.165.230 Bán