FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DLG] 20/11/2018 2 1.95 2.01 1.96 1.187.270 Bán
2 [HOSE.DLG] 19/11/2018 2.04 2 2.05 2 1.083.710 Bán
3 [HOSE.DLG] 16/11/2018 2.05 2 2.05 2.03 694.640 Theo dõi
4 [HOSE.DLG] 15/11/2018 2.01 1.99 2.05 2.01 714.530 Bán
5 [HOSE.DLG] 14/11/2018 2.03 2.01 2.07 2.01 517.730 Bán
6 [HOSE.DLG] 13/11/2018 1.99 1.98 2.08 2.05 1.184.480 Theo dõi
7 [HOSE.DLG] 12/11/2018 2 1.98 2.04 2 1.094.980 Bán
8 [HOSE.DLG] 09/11/2018 2.06 2.01 2.07 2.03 896.490 Bán
9 [HOSE.DLG] 08/11/2018 2.07 2.03 2.09 2.05 1.277.130 Bán
10 [HOSE.DLG] 07/11/2018 2.07 2 2.1 2.05 1.832.490 Bán
11 [HOSE.DLG] 06/11/2018 2.11 2.06 2.11 2.07 1.081.340 Bán
12 [HOSE.DLG] 05/11/2018 2.1 2.09 2.12 2.09 579.080 Bán
13 [HOSE.DLG] 02/11/2018 2.12 2.08 2.13 2.09 816.320 Bán
14 [HOSE.DLG] 01/11/2018 2.18 2.1 2.19 2.1 892.460 Bán
15 [HOSE.DLG] 31/10/2018 2.14 2.09 2.2 2.2 904.830 Bán
16 [HOSE.DLG] 30/10/2018 2.12 2.08 2.14 2.12 519.170 Bán
17 [HOSE.DLG] 29/10/2018 2.14 2.11 2.15 2.12 443.130 Bán
18 [HOSE.DLG] 26/10/2018 2.16 2.11 2.17 2.15 283.300 Bán
19 [HOSE.DLG] 25/10/2018 2.12 2.07 2.15 2.14 799.100 Bán
20 [HOSE.DLG] 24/10/2018 2.19 2.15 2.22 2.17 692.240 Bán