FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DLG] 17/07/2018 2.61 2.59 2.64 2.62 308.890 Bán
2 [HOSE.DLG] 16/07/2018 2.6 2.55 2.64 2.61 476.310 Bán
3 [HOSE.DLG] 13/07/2018 2.54 2.53 2.68 2.58 473.060 Bán
4 [HOSE.DLG] 12/07/2018 2.53 2.51 2.55 2.53 265.190 Bán
5 [HOSE.DLG] 11/07/2018 2.59 2.51 2.6 2.51 194.780 Bán
6 [HOSE.DLG] 10/07/2018 2.6 2.58 2.64 2.6 209.540 Bán
7 [HOSE.DLG] 09/07/2018 2.6 2.6 2.67 2.6 404.820 Bán
8 [HOSE.DLG] 06/07/2018 2.52 2.51 2.62 2.61 672.910 Bán
9 [HOSE.DLG] 05/07/2018 2.64 2.5 2.66 2.52 565.320 Bán
10 [HOSE.DLG] 04/07/2018 2.67 2.62 2.7 2.62 679.520 Bán
11 [HOSE.DLG] 03/07/2018 2.72 2.65 2.74 2.67 454.220 Bán
12 [HOSE.DLG] 02/07/2018 2.76 2.7 2.77 2.71 646.260 Bán
13 [HOSE.DLG] 29/06/2018 2.8 2.76 2.83 2.78 250.340 Theo dõi
14 [HOSE.DLG] 28/06/2018 2.88 2.78 2.88 2.79 647.980 Theo dõi
15 [HOSE.DLG] 27/06/2018 2.93 2.86 2.95 2.86 832.500 Theo dõi
16 [HOSE.DLG] 26/06/2018 2.99 2.91 2.99 2.93 1.755.580 Mua
17 [HOSE.DLG] 25/06/2018 2.92 2.89 3.05 2.99 3.509.580 Mua
18 [HOSE.DLG] 22/06/2018 2.77 2.75 2.89 2.89 3.650.930 Theo dõi
19 [HOSE.DLG] 21/06/2018 2.76 2.74 2.81 2.77 270.370 Bán
20 [HOSE.DLG] 20/06/2018 2.74 2.71 2.78 2.75 256.010 Bán