FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DLG] 18/05/2018 3 2.93 3 2.96 499.220 Theo dõi
2 [HOSE.DLG] 17/05/2018 3.02 2.97 3.03 2.97 327.900 Theo dõi
3 [HOSE.DLG] 16/05/2018 3.04 2.97 3.05 3.03 474.370 Mua
4 [HOSE.DLG] 15/05/2018 2.97 2.97 3.1 3.04 685.490 Mua
5 [HOSE.DLG] 14/05/2018 2.97 2.93 2.99 2.99 486.010 Theo dõi
6 [HOSE.DLG] 11/05/2018 2.99 2.94 3 2.97 352.250 Bán
7 [HOSE.DLG] 10/05/2018 2.99 2.96 3.05 2.96 295.590 Bán
8 [HOSE.DLG] 09/05/2018 3 2.94 3.04 3.04 812.250 Theo dõi
9 [HOSE.DLG] 08/05/2018 3 2.96 3.01 2.97 534.470 Bán
10 [HOSE.DLG] 07/05/2018 2.95 2.93 3.02 3 403.250 Bán
11 [HOSE.DLG] 04/05/2018 2.94 2.9 2.96 2.94 331.440 Bán
12 [HOSE.DLG] 03/05/2018 2.91 2.88 2.98 2.94 822.890 Bán
13 [HOSE.DLG] 02/05/2018 2.98 2.95 3.04 2.98 322.760 Bán
14 [HOSE.DLG] 27/04/2018 2.91 2.91 3.04 3.03 463.740 Bán
15 [HOSE.DLG] 26/04/2018 3.05 2.91 3.05 2.91 948.730 Bán
16 [HOSE.DLG] 24/04/2018 3 2.97 3.05 3.05 810.430 Theo dõi
17 [HOSE.DLG] 23/04/2018 3.15 2.95 3.2 2.95 1.128.780 Theo dõi
18 [HOSE.DLG] 20/04/2018 3.17 3.12 3.21 3.16 420.510 Mua
19 [HOSE.DLG] 19/04/2018 3.18 3.11 3.18 3.17 3.589.050 Mua
20 [HOSE.DLG] 18/04/2018 3.23 3.14 3.23 3.15 574.070 Theo dõi