FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DMC] 23/05/2018 93 93 97.4 97.4 1.110 Theo dõi
2 [HOSE.DMC] 22/05/2018 93.5 93 93.5 93 1.170 Bán
3 [HOSE.DMC] 21/05/2018 94.5 94.2 95 94.2 1.190 Bán
4 [HOSE.DMC] 18/05/2018 94 94 95.8 95.8 1.290 Bán
5 [HOSE.DMC] 17/05/2018 93.6 93.6 94.5 94 280 Bán
6 [HOSE.DMC] 16/05/2018 98 98 98 98 410 Bán
7 [HOSE.DMC] 15/05/2018 99 99 99 99 390 Theo dõi
8 [HOSE.DMC] 14/05/2018 99 94.3 102 99 770 Theo dõi
9 [HOSE.DMC] 10/05/2018 95.5 95.5 96 96 230 Bán
10 [HOSE.DMC] 08/05/2018 99 96.9 99 98.9 640 Theo dõi
11 [HOSE.DMC] 07/05/2018 92.5 92.5 99 99 1.390 Mua
12 [HOSE.DMC] 04/05/2018 99 99 99 99 10 Theo dõi
13 [HOSE.DMC] 03/05/2018 96 94 102 94 1.530 Bán
14 [HOSE.DMC] 02/05/2018 98.4 96.5 98 98 230 Theo dõi
15 [HOSE.DMC] 27/04/2018 99.4 96 99.4 98.4 350 Theo dõi
16 [HOSE.DMC] 26/04/2018 96.1 96.1 99.9 99.9 20 Theo dõi
17 [HOSE.DMC] 24/04/2018 103 103 103 103 4.000 Mua
18 [HOSE.DMC] 23/04/2018 103.5 103.2 104 103.2 2.880 Mua
19 [HOSE.DMC] 20/04/2018 101 101 103.5 103.5 12.700 Mua
20 [HOSE.DMC] 19/04/2018 95 95 101 101 23.680 Mua