FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DMC] 19/09/2018 78 76 78 76.8 1.690 Bán
2 [HOSE.DMC] 18/09/2018 79 79 79 79 50 Bán
3 [HOSE.DMC] 17/09/2018 79.2 78.8 79.2 79 350 Bán
4 [HOSE.DMC] 14/09/2018 82.6 74.9 85 74.9 2.070 Bán
5 [HOSE.DMC] 11/09/2018 78 78 80.5 80.5 60 Theo dõi
6 [HOSE.DMC] 10/09/2018 81.1 81 81.1 81 20 Theo dõi
7 [HOSE.DMC] 07/09/2018 80.1 79 80.1 79 60 Bán
8 [HOSE.DMC] 06/09/2018 79 79 80.1 80.1 170 Bán
9 [HOSE.DMC] 05/09/2018 80.9 79.5 80.9 79.5 20 Bán
10 [HOSE.DMC] 04/09/2018 80 79.6 80 79.6 40 Bán
11 [HOSE.DMC] 31/08/2018 80 80 84.5 80 1.180 Bán
12 [HOSE.DMC] 30/08/2018 79.9 79 79.9 79 70 Bán
13 [HOSE.DMC] 29/08/2018 79.9 79.9 81 79.9 950 Bán
14 [HOSE.DMC] 28/08/2018 80 79.9 80 79.9 110 Bán
15 [HOSE.DMC] 27/08/2018 80 77.2 80.4 80 420 Bán
16 [HOSE.DMC] 23/08/2018 78.5 78.4 87.5 80 14.290 Bán
17 [HOSE.DMC] 22/08/2018 83.5 79.5 83.5 83 960 Bán
18 [HOSE.DMC] 21/08/2018 84 84 84 84 1.650 Bán
19 [HOSE.DMC] 20/08/2018 84 84 87.3 87 200 Bán
20 [HOSE.DMC] 17/08/2018 85 84.2 87.5 87.5 280 Bán