FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DMC] 15/01/2019 74 70 74 74 690 Bán
2 [HOSE.DMC] 14/01/2019 75 75 75.5 75 100.540 Bán
3 [HOSE.DMC] 11/01/2019 75.5 75 75.5 75 50 Bán
4 [HOSE.DMC] 08/01/2019 75 75 75.5 75.5 30 Bán
5 [HOSE.DMC] 07/01/2019 76 75 76 75 10.300 Bán
6 [HOSE.DMC] 02/01/2019 75.5 75.1 75.1 75.1 10 Bán
7 [HOSE.DMC] 28/12/2018 75 75 76 75.5 100 Bán
8 [HOSE.DMC] 27/12/2018 76 75 76 75 6.560 Bán
9 [HOSE.DMC] 26/12/2018 74.1 74.1 75 75 470 Bán
10 [HOSE.DMC] 25/12/2018 73.4 73.4 73.4 73.4 10 Bán
11 [HOSE.DMC] 24/12/2018 78 78 78 78 30 Mua
12 [HOSE.DMC] 21/12/2018 77 77 77 77 100 Theo dõi
13 [HOSE.DMC] 17/12/2018 78 78 78 78 200 Mua
14 [HOSE.DMC] 14/12/2018 79.5 76 80 80 360 Mua
15 [HOSE.DMC] 13/12/2018 78 78 81 79.5 480 Mua
16 [HOSE.DMC] 12/12/2018 77 77 77 77 650 Theo dõi
17 [HOSE.DMC] 11/12/2018 77 77 77 77 350 Theo dõi
18 [HOSE.DMC] 07/12/2018 77 77 77 77 100 Theo dõi
19 [HOSE.DMC] 04/12/2018 77 77 77 77 220 Theo dõi
20 [HOSE.DMC] 03/12/2018 76.5 76.5 77 77 90 Theo dõi