FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DMC] 22/08/2019 77 77 81 80.5 1.180 Bán
2 [HOSE.DMC] 21/08/2019 75.6 75.6 80 77.9 5.730 Bán
3 [HOSE.DMC] 20/08/2019 83 80 85 80 3.660 Bán
4 [HOSE.DMC] 19/08/2019 83 80.5 85 83 280 Mua
5 [HOSE.DMC] 16/08/2019 83.1 80.2 83.3 83 1.650 Mua
6 [HOSE.DMC] 15/08/2019 83 82.9 83.3 83.3 240 Mua
7 [HOSE.DMC] 14/08/2019 83.3 83.3 83.3 83.3 10 Mua
8 [HOSE.DMC] 13/08/2019 83.1 80 85.8 83.3 6.320 Mua
9 [HOSE.DMC] 12/08/2019 84.6 84.6 86.2 86 1.970 Mua
10 [HOSE.DMC] 09/08/2019 87.4 86.2 87.5 87.3 1.800 Mua
11 [HOSE.DMC] 08/08/2019 87 84 87.4 87.4 1.890 Mua
12 [HOSE.DMC] 07/08/2019 84.2 84 90 86.1 6.830 Mua
13 [HOSE.DMC] 06/08/2019 89.2 89 89.2 89.2 13.610 Quá mua
14 [HOSE.DMC] 05/08/2019 83.4 83.4 83.4 83.4 2.910 Quá mua
15 [HOSE.DMC] 02/08/2019 72 72 78 78 28.350 Mua
16 [HOSE.DMC] 01/08/2019 71.5 71.4 72.9 72.9 1.880 Mua
17 [HOSE.DMC] 31/07/2019 70.2 70.2 71.5 71.4 740 Mua
18 [HOSE.DMC] 30/07/2019 70 69.5 70 70 2.300 Bán
19 [HOSE.DMC] 29/07/2019 70 70 70 70 700 Bán
20 [HOSE.DMC] 26/07/2019 70 70 70 70 210 Bán