FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DMC] 16/05/2019 72.9 72.9 73.7 73.7 2.020 Mua
2 [HOSE.DMC] 15/05/2019 73 72.7 73 72.9 1.780 Mua
3 [HOSE.DMC] 14/05/2019 73 70.5 73 70.5 2.030 Theo dõi
4 [HOSE.DMC] 13/05/2019 72.5 72.5 73 73 2.200 Mua
5 [HOSE.DMC] 10/05/2019 69.4 69.1 72.5 72.5 1.150 Mua
6 [HOSE.DMC] 09/05/2019 70 70 72.5 72 3.060 Mua
7 [HOSE.DMC] 08/05/2019 70 70 70 70 170 Bán
8 [HOSE.DMC] 07/05/2019 70.5 69.5 70.5 70 1.340 Theo dõi
9 [HOSE.DMC] 06/05/2019 70 70 71 70 1.320 Bán
10 [HOSE.DMC] 03/05/2019 70.5 70 70.5 70.5 210 Theo dõi
11 [HOSE.DMC] 02/05/2019 71 71 71 71 520 Theo dõi
12 [HOSE.DMC] 26/04/2019 71 71 71 71 40 Theo dõi
13 [HOSE.DMC] 25/04/2019 71.6 71.6 71.7 71.7 730 Theo dõi
14 [HOSE.DMC] 24/04/2019 70 70 71.7 71.7 3.530 Theo dõi
15 [HOSE.DMC] 23/04/2019 69.8 69.8 70 70 5.300 Bán
16 [HOSE.DMC] 22/04/2019 70 69.9 71 71 350 Bán
17 [HOSE.DMC] 19/04/2019 70.2 69.8 70.3 70 12.090 Bán
18 [HOSE.DMC] 18/04/2019 70.3 70.3 70.4 70.3 4.000 Bán
19 [HOSE.DMC] 17/04/2019 70.9 70.2 71 70.3 6.390 Bán
20 [HOSE.DMC] 16/04/2019 71.9 71 71.9 71.6 100 Bán