FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DMC] 15/12/2017 120 119 120 119 620 Bán
2 [HOSE.DMC] 14/12/2017 118.5 118.5 125 125 960 Mua
3 [HOSE.DMC] 13/12/2017 115.8 115.8 118.9 118.5 7.200 Bán
4 [HOSE.DMC] 12/12/2017 111.3 111.2 115.8 115.8 1.510 Bán
5 [HOSE.DMC] 11/12/2017 120 118 120 118.5 1.600 Bán
6 [HOSE.DMC] 08/12/2017 120.2 116 124 120 4.170 Theo dõi
7 [HOSE.DMC] 07/12/2017 125 120.1 125 120.2 640 Theo dõi
8 [HOSE.DMC] 06/12/2017 120 118 128.8 125 2.820 Mua
9 [HOSE.DMC] 05/12/2017 129 125 129 126.6 5.450 Mua
10 [HOSE.DMC] 04/12/2017 129 126.1 129.9 126.6 5.950 Mua
11 [HOSE.DMC] 01/12/2017 131.9 125.6 132 125.6 2.890 Mua
12 [HOSE.DMC] 30/11/2017 122.4 122.3 129.5 128 6.650 Mua
13 [HOSE.DMC] 29/11/2017 119.1 119 122.4 122.4 7.620 Mua
14 [HOSE.DMC] 28/11/2017 124 119 124 122.5 9.220 Mua
15 [HOSE.DMC] 27/11/2017 125 122 125 122 4.440 Mua
16 [HOSE.DMC] 24/11/2017 124.5 123.5 125 124.5 1.140 Mua
17 [HOSE.DMC] 23/11/2017 125.5 123.6 125.6 123.6 5.010 Mua
18 [HOSE.DMC] 22/11/2017 122 122 125.8 125.4 19.260 Mua
19 [HOSE.DMC] 21/11/2017 125 122 125 122 4.440 Mua
20 [HOSE.DMC] 20/11/2017 118.5 118.5 125 125 7.360 Mua