FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DMC] 17/07/2018 83.1 82.5 83.1 82.9 1.770 Bán
2 [HOSE.DMC] 13/07/2018 83 82.9 83 82.9 260 Bán
3 [HOSE.DMC] 12/07/2018 83.1 82.9 82.9 82.9 30 Bán
4 [HOSE.DMC] 11/07/2018 83.1 83.1 83.1 83.1 100 Bán
5 [HOSE.DMC] 10/07/2018 85.4 85.4 85.4 85.4 10 Bán
6 [HOSE.DMC] 09/07/2018 83.1 83 88.4 83 2.390 Bán
7 [HOSE.DMC] 05/07/2018 82 82 89 89 20 Bán
8 [HOSE.DMC] 04/07/2018 84 84 87.5 87.5 810 Bán
9 [HOSE.DMC] 03/07/2018 86 86 87 87 530 Bán
10 [HOSE.DMC] 29/06/2018 89 89 90.5 90.5 70 Bán
11 [HOSE.DMC] 27/06/2018 90 90 90 90 290 Bán
12 [HOSE.DMC] 26/06/2018 90 90 90 90 200 Bán
13 [HOSE.DMC] 25/06/2018 91 90 91 90 140 Bán
14 [HOSE.DMC] 21/06/2018 93 93 93 93 10 Bán
15 [HOSE.DMC] 20/06/2018 93 93 93 93 10 Theo dõi
16 [HOSE.DMC] 19/06/2018 93 93 93 93 70 Theo dõi
17 [HOSE.DMC] 15/06/2018 92 90.1 94 94 210 Theo dõi
18 [HOSE.DMC] 14/06/2018 94 90.1 94 92.9 320 Theo dõi
19 [HOSE.DMC] 13/06/2018 94 90 94 94 60 Theo dõi
20 [HOSE.DMC] 11/06/2018 93 93 95 95 5.880 Mua