FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DMC] 14/11/2018 77 77 77 77 440 Theo dõi
2 [HOSE.DMC] 12/11/2018 77 77 77 77 10 Theo dõi
3 [HOSE.DMC] 09/11/2018 75 72.4 78 78 270 Mua
4 [HOSE.DMC] 08/11/2018 78.9 76.5 78.9 76.5 40 Theo dõi
5 [HOSE.DMC] 07/11/2018 76.5 76.5 76.5 76.5 10 Bán
6 [HOSE.DMC] 06/11/2018 76 76 80 79.5 1.110 Mua
7 [HOSE.DMC] 05/11/2018 74.3 74.3 76 76 200 Bán
8 [HOSE.DMC] 01/11/2018 79.8 79.8 79.8 79.8 10 Mua
9 [HOSE.DMC] 31/10/2018 76 71.1 78 78 210 Bán
10 [HOSE.DMC] 30/10/2018 76 76 76 76 20 Bán
11 [HOSE.DMC] 29/10/2018 76 76 76 76 10 Bán
12 [HOSE.DMC] 26/10/2018 76.5 76.5 76.5 76.5 100 Bán
13 [HOSE.DMC] 25/10/2018 74 74 76.7 76.7 20 Bán
14 [HOSE.DMC] 24/10/2018 78 77 79 77 340 Bán
15 [HOSE.DMC] 19/10/2018 76.6 76 78 78 13.680 Bán
16 [HOSE.DMC] 17/10/2018 76 76 80.9 80.9 70 Theo dõi
17 [HOSE.DMC] 16/10/2018 75.2 75.2 76 76 30 Bán
18 [HOSE.DMC] 15/10/2018 79 78.1 80 78.1 40 Bán
19 [HOSE.DMC] 11/10/2018 80 78 78 78 1.720 Theo dõi
20 [HOSE.DMC] 09/10/2018 80 80 80 80 210 Theo dõi