FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DMC] 22/03/2019 77.4 75 77.4 76.4 100 Mua
2 [HOSE.DMC] 21/03/2019 76.5 75 76.5 75 840 Bán
3 [HOSE.DMC] 20/03/2019 76 75 76.5 76.5 430 Mua
4 [HOSE.DMC] 19/03/2019 76.5 76.4 76.5 76.5 180 Mua
5 [HOSE.DMC] 18/03/2019 76 74.1 76.5 74.1 850 Theo dõi
6 [HOSE.DMC] 15/03/2019 74 74 75 75 310 Theo dõi
7 [HOSE.DMC] 13/03/2019 74 73 75 75 1.270 Mua
8 [HOSE.DMC] 12/03/2019 70 70 79.4 75 440 Mua
9 [HOSE.DMC] 11/03/2019 75 75 75 75 200 Theo dõi
10 [HOSE.DMC] 07/03/2019 77.5 77.5 77.5 77.5 10 Mua
11 [HOSE.DMC] 06/03/2019 76 75 80 75 670 Mua
12 [HOSE.DMC] 05/03/2019 78 74.5 78 75 910 Mua
13 [HOSE.DMC] 04/03/2019 78 78 78 78 120 Mua
14 [HOSE.DMC] 01/03/2019 75 74 75 74 2.080 Theo dõi
15 [HOSE.DMC] 28/02/2019 74 74 75 75 720 Mua
16 [HOSE.DMC] 26/02/2019 74.7 74.7 74.9 74.9 100 Mua
17 [HOSE.DMC] 25/02/2019 74 74 75 75 2.340 Mua
18 [HOSE.DMC] 22/02/2019 73.6 73 73.7 73.7 1.810 Theo dõi
19 [HOSE.DMC] 21/02/2019 70.1 70.1 72.5 72.5 170 Bán
20 [HOSE.DMC] 19/02/2019 72.1 71.5 73.9 73.9 670 Theo dõi