FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DPG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DPG] 07/12/2018 52 50.5 52 51.2 65.340 Mua
2 [HOSE.DPG] 06/12/2018 50 49 50.5 50.2 30.090 Mua
3 [HOSE.DPG] 05/12/2018 49.8 49 50 50 78.110 Mua
4 [HOSE.DPG] 04/12/2018 49.7 49.5 51.8 49.9 46.400 Mua
5 [HOSE.DPG] 03/12/2018 47 46.5 50.2 50.2 179.290 Mua
6 [HOSE.DPG] 29/11/2018 47.9 46.3 47.9 46.9 41.970 Mua
7 [HOSE.DPG] 28/11/2018 47.4 45.3 47.4 46.9 72.550 Mua
8 [HOSE.DPG] 27/11/2018 48 47 48.3 47.4 20.050 Mua
9 [HOSE.DPG] 26/11/2018 49.8 47.8 49.8 48.4 26.490 Mua
10 [HOSE.DPG] 23/11/2018 48.4 48 48.9 48.4 37.960 Mua
11 [HOSE.DPG] 22/11/2018 49.1 47.9 50 48.5 44.210 Mua
12 [HOSE.DPG] 21/11/2018 48.5 48 49.4 48 70.530 Mua
13 [HOSE.DPG] 20/11/2018 45.1 45.1 48.25 48.25 61.820 Mua
14 [HOSE.DPG] 19/11/2018 44.2 44.2 45.4 45.1 25.510 Theo dõi
15 [HOSE.DPG] 16/11/2018 44.2 42.6 44.4 44.3 43.040 Bán
16 [HOSE.DPG] 15/11/2018 44.5 42.5 44.5 44.3 58.510 Theo dõi
17 [HOSE.DPG] 14/11/2018 44.6 43 45.5 44.5 27.230 Theo dõi
18 [HOSE.DPG] 13/11/2018 44 42.8 44.7 44.6 9.280 Theo dõi
19 [HOSE.DPG] 12/11/2018 43 42.5 44.9 44.8 13.100 Theo dõi
20 [HOSE.DPG] 09/11/2018 43 42.5 44.5 44.5 53.720 Bán