FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DPG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DPG] 22/03/2019 63 58.2 63 60.5 138.260 Quá mua
2 [HOSE.DPG] 21/03/2019 59.9 59 61.7 61.6 459.770 Quá mua
3 [HOSE.DPG] 20/03/2019 57.7 57 57.7 57.7 376.350 Quá mua
4 [HOSE.DPG] 19/03/2019 53.3 52.8 54.8 54 282.660 Mua
5 [HOSE.DPG] 18/03/2019 52 51.8 53.5 53.2 147.290 Mua
6 [HOSE.DPG] 15/03/2019 52.3 51.5 52.3 52 53.220 Mua
7 [HOSE.DPG] 14/03/2019 51 50.6 52 52 104.260 Mua
8 [HOSE.DPG] 13/03/2019 49.65 49.65 51.3 50.5 132.650 Mua
9 [HOSE.DPG] 12/03/2019 48.1 48.1 49.65 49.65 83.840 Mua
10 [HOSE.DPG] 11/03/2019 49.65 48.75 49.7 48.9 66.320 Mua
11 [HOSE.DPG] 08/03/2019 47.75 47.75 49.5 49.5 217.680 Mua
12 [HOSE.DPG] 07/03/2019 47.2 47.2 47.9 47.75 88.920 Mua
13 [HOSE.DPG] 06/03/2019 47.15 47.15 47.8 47.2 85.080 Mua
14 [HOSE.DPG] 05/03/2019 47.1 47 47.9 47.15 20.700 Mua
15 [HOSE.DPG] 04/03/2019 46.2 46.2 48.2 47.1 83.420 Mua
16 [HOSE.DPG] 01/03/2019 46.8 46.1 48 47.5 79.160 Mua
17 [HOSE.DPG] 28/02/2019 46.5 46 47.4 46 156.240 Mua
18 [HOSE.DPG] 27/02/2019 46.7 46 47.5 47.1 50.130 Mua
19 [HOSE.DPG] 26/02/2019 48.3 46.5 49 46.8 207.030 Mua
20 [HOSE.DPG] 25/02/2019 44.5 44.5 47.6 47.6 217.180 Mua