FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DPG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DPG] 18/07/2019 37.6 37.45 37.85 37.7 121.180
2 [HOSE.DPG] 17/07/2019 37.8 37.5 38.5 37.9 300.510 Mua
3 [HOSE.DPG] 16/07/2019 38 37.8 38.8 38 124.640 Mua
4 [HOSE.DPG] 15/07/2019 36.85 37.3 37.95 37.95 254.630 Theo dõi
5 [HOSE.DPG] 12/07/2019 36.85 36.85 37.45 37 167.610 Bán
6 [HOSE.DPG] 11/07/2019 36.3 36.3 36.85 36.85 41.350 Bán
7 [HOSE.DPG] 10/07/2019 36.7 36.7 37 36.7 40.620 Theo dõi
8 [HOSE.DPG] 09/07/2019 36.5 36.5 37.1 37 44.380 Theo dõi
9 [HOSE.DPG] 08/07/2019 37.1 36.5 37.2 36.85 80.680 Theo dõi
10 [HOSE.DPG] 05/07/2019 37.3 37 37.6 37.3 74.460 Mua
11 [HOSE.DPG] 04/07/2019 37.2 37.15 37.6 37.35 67.190 Mua
12 [HOSE.DPG] 03/07/2019 37 37 37.5 37.2 69.190 Theo dõi
13 [HOSE.DPG] 02/07/2019 37.3 37.2 37.7 37.3 42.880 Mua
14 [HOSE.DPG] 01/07/2019 38 36.6 38 38 157.390 Theo dõi
15 [HOSE.DPG] 28/06/2019 36.6 36.1 37.15 36.6 94.840 Bán
16 [HOSE.DPG] 27/06/2019 37.2 36.75 38.3 37.2 82.860 Theo dõi
17 [HOSE.DPG] 26/06/2019 37.1 37 37.3 37.15 60.050 Theo dõi
18 [HOSE.DPG] 25/06/2019 36.15 36.15 37.8 37.2 129.460 Theo dõi
19 [HOSE.DPG] 24/06/2019 36.25 36.25 36.75 36.55 48.180 Bán
20 [HOSE.DPG] 21/06/2019 36.6 36.6 37.1 36.8 61.230 Bán