FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DPM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DPM] 20/03/2018 22.8 22.45 22.9 22.5 733.370 Bán
2 [HOSE.DPM] 19/03/2018 23.4 22.8 23.4 22.8 982.740 Theo dõi
3 [HOSE.DPM] 16/03/2018 23.2 22.85 23.7 23.2 1.017.740 Mua
4 [HOSE.DPM] 15/03/2018 23.45 23 23.45 23.15 649.730 Mua
5 [HOSE.DPM] 14/03/2018 22.55 22.5 23.55 23.45 1.374.920 Theo dõi
6 [HOSE.DPM] 13/03/2018 22.5 22.3 22.55 22.55 520.840 Bán
7 [HOSE.DPM] 12/03/2018 22.5 22.45 23 22.5 487.000 Bán
8 [HOSE.DPM] 09/03/2018 23.45 22.65 23.45 22.8 732.340 Theo dõi
9 [HOSE.DPM] 08/03/2018 22.8 22.8 23.45 23.25 947.800 Mua
10 [HOSE.DPM] 07/03/2018 23 22.7 23.45 22.8 967.980 Theo dõi
11 [HOSE.DPM] 06/03/2018 22.2 21.9 23.5 22.8 988.260 Theo dõi
12 [HOSE.DPM] 05/03/2018 22.6 22.2 22.8 22.2 508.910 Theo dõi
13 [HOSE.DPM] 02/03/2018 22.2 21.8 22.7 22.6 1.668.240 Theo dõi
14 [HOSE.DPM] 01/03/2018 23.25 22.55 23.55 22.55 1.016.680 Theo dõi
15 [HOSE.DPM] 28/02/2018 23.8 23.45 24 23.5 1.101.100 Mua
16 [HOSE.DPM] 27/02/2018 23.6 23.45 24 23.9 684.320 Mua
17 [HOSE.DPM] 26/02/2018 23.9 23.6 24.25 23.6 1.253.330 Mua
18 [HOSE.DPM] 23/02/2018 24 23.4 24.2 23.85 803.040 Mua
19 [HOSE.DPM] 22/02/2018 23 23 23.95 23.8 2.009.820 Mua
20 [HOSE.DPM] 21/02/2018 22 21.8 23 23 931.250 Theo dõi