FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DPM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DPM] 18/05/2018 19.25 18.9 19.5 19 711.320 Theo dõi
2 [HOSE.DPM] 17/05/2018 19.3 19.25 19.6 19.3 634.490 Mua
3 [HOSE.DPM] 16/05/2018 19.9 19.3 19.9 19.3 502.980 Mua
4 [HOSE.DPM] 15/05/2018 19.45 19.2 20.15 19.9 1.173.780 Mua
5 [HOSE.DPM] 14/05/2018 19.1 18.95 19.4 19.4 517.520 Theo dõi
6 [HOSE.DPM] 11/05/2018 18.9 18.7 19.3 19.2 408.580 Theo dõi
7 [HOSE.DPM] 10/05/2018 18.8 18.6 19.4 19.1 1.028.590 Theo dõi
8 [HOSE.DPM] 09/05/2018 18.5 18.35 18.85 18.7 438.000 Bán
9 [HOSE.DPM] 08/05/2018 18.5 18.4 18.5 18.5 521.020 Bán
10 [HOSE.DPM] 07/05/2018 18.4 18.3 18.5 18.5 283.730 Bán
11 [HOSE.DPM] 04/05/2018 18.15 18.15 18.4 18.3 988.760 Bán
12 [HOSE.DPM] 03/05/2018 18.5 18 18.55 18.15 1.021.150 Quá bán
13 [HOSE.DPM] 02/05/2018 18.6 18.6 19.2 18.6 905.520 Bán
14 [HOSE.DPM] 27/04/2018 19.1 18.85 19.15 19.1 782.950 Bán
15 [HOSE.DPM] 26/04/2018 19.2 18.95 19.45 19.1 748.970 Bán
16 [HOSE.DPM] 24/04/2018 18.8 18.8 19.65 19.15 373.410 Bán
17 [HOSE.DPM] 23/04/2018 20.1 19 20.2 19 600.860 Bán
18 [HOSE.DPM] 20/04/2018 19.9 19.9 20.3 20.1 335.430 Bán
19 [HOSE.DPM] 19/04/2018 20.3 19.95 20.4 19.95 891.290 Bán
20 [HOSE.DPM] 18/04/2018 20.5 20.15 20.8 20.15 445.210 Bán