FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DPM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DPM] 03/01/2019 21.9 21 22.2 21 738.890 Theo dõi
2 [HOSE.DPM] 02/01/2019 22 21.7 22.45 22 432.250 Mua
3 [HOSE.DPM] 28/12/2018 22.55 22.25 22.6 22.3 343.280 Mua
4 [HOSE.DPM] 27/12/2018 22.8 22.5 22.95 22.6 419.210 Mua
5 [HOSE.DPM] 26/12/2018 22.5 22.5 23 22.7 445.510 Mua
6 [HOSE.DPM] 25/12/2018 21.7 21.6 22.75 22.75 964.050 Mua
7 [HOSE.DPM] 24/12/2018 21.6 21.6 22.15 22 1.146.110 Mua
8 [HOSE.DPM] 21/12/2018 21.5 21.35 21.8 21.5 492.080 Mua
9 [HOSE.DPM] 20/12/2018 20.75 20.75 21.8 21.75 542.450 Mua
10 [HOSE.DPM] 19/12/2018 20.95 20.7 21.1 21 292.460 Bán
11 [HOSE.DPM] 18/12/2018 20.95 20.6 21.1 20.95 383.560 Bán
12 [HOSE.DPM] 17/12/2018 21.4 20.95 21.4 20.95 183.050 Bán
13 [HOSE.DPM] 14/12/2018 20.85 20.8 21.7 21.4 745.420 Mua
14 [HOSE.DPM] 13/12/2018 21.2 20.65 21.2 20.85 254.310 Theo dõi
15 [HOSE.DPM] 12/12/2018 20.9 20.9 21.3 21 334.460 Mua
16 [HOSE.DPM] 11/12/2018 20.8 20.8 21.3 21 271.550 Mua
17 [HOSE.DPM] 10/12/2018 20.6 20.6 21.5 20.8 612.710 Mua
18 [HOSE.DPM] 07/12/2018 21.8 21 21.8 21 441.720 Mua
19 [HOSE.DPM] 06/12/2018 20.85 20.35 21.8 21.8 827.920 Mua
20 [HOSE.DPM] 05/12/2018 21.3 21.2 21.65 21.2 340.050 Mua