FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DPM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DPM] 25/06/2019 16.2 16.05 16.2 16.1 532.780 Bán
2 [HOSE.DPM] 24/06/2019 16.3 16.05 16.4 16.3 399.080 Bán
3 [HOSE.DPM] 21/06/2019 16.3 15.95 16.3 16 6.145.890 Bán
4 [HOSE.DPM] 20/06/2019 16.4 16.2 16.4 16.3 1.328.720 Bán
5 [HOSE.DPM] 19/06/2019 16.25 16.25 16.6 16.25 432.050 Bán
6 [HOSE.DPM] 18/06/2019 16.5 16.45 16.65 16.55 115.500 Bán
7 [HOSE.DPM] 17/06/2019 17.1 16.45 17.1 16.5 471.760 Bán
8 [HOSE.DPM] 14/06/2019 17.4 17 17.5 17.15 285.710 Bán
9 [HOSE.DPM] 13/06/2019 17.6 17.2 17.6 17.35 944.940 Bán
10 [HOSE.DPM] 12/06/2019 17.8 17.45 18.05 17.7 798.250 Bán
11 [HOSE.DPM] 11/06/2019 18.2 17.8 18.2 17.8 169.120 Bán
12 [HOSE.DPM] 10/06/2019 18.2 17.9 18.3 18.2 283.670 Mua
13 [HOSE.DPM] 07/06/2019 18.1 17.9 18.15 18.05 124.440 Theo dõi
14 [HOSE.DPM] 06/06/2019 18.2 17.7 18.3 18 191.910 Theo dõi
15 [HOSE.DPM] 05/06/2019 18.3 18 18.3 18.2 380.980 Mua
16 [HOSE.DPM] 04/06/2019 18 17.6 18.2 17.85 338.540 Theo dõi
17 [HOSE.DPM] 03/06/2019 17.85 17.6 18.25 18 696.080 Theo dõi
18 [HOSE.DPM] 31/05/2019 18.35 17.85 18.55 17.85 607.600 Theo dõi
19 [HOSE.DPM] 30/05/2019 18.6 18.25 18.6 18.25 241.650 Mua
20 [HOSE.DPM] 29/05/2019 18.4 18.2 18.65 18.55 293.070 Mua