FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DPM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DPM] 22/03/2019 20 19.9 20.2 20 228.440 Bán
2 [HOSE.DPM] 21/03/2019 20.3 19.8 20.3 20 323.220 Bán
3 [HOSE.DPM] 20/03/2019 20.05 19.95 20.2 20.2 268.210 Bán
4 [HOSE.DPM] 19/03/2019 20.3 19.95 20.35 20.05 517.420 Bán
5 [HOSE.DPM] 18/03/2019 20.2 20.2 20.5 20.45 437.670 Bán
6 [HOSE.DPM] 15/03/2019 20.5 20.15 20.55 20.15 471.830 Bán
7 [HOSE.DPM] 14/03/2019 20.5 20.4 20.6 20.4 325.250 Bán
8 [HOSE.DPM] 13/03/2019 20.8 20.5 20.9 20.5 405.210 Bán
9 [HOSE.DPM] 12/03/2019 20.4 20.4 20.75 20.75 334.680 Theo dõi
10 [HOSE.DPM] 11/03/2019 20.5 20.35 20.55 20.4 249.210 Bán
11 [HOSE.DPM] 08/03/2019 20.4 20.3 20.6 20.4 271.050 Bán
12 [HOSE.DPM] 07/03/2019 20.9 20.5 20.95 20.6 410.470 Bán
13 [HOSE.DPM] 06/03/2019 20.9 20.65 20.9 20.9 122.570 Bán
14 [HOSE.DPM] 05/03/2019 20.45 20.4 20.8 20.8 533.880 Bán
15 [HOSE.DPM] 04/03/2019 20.5 20.3 20.6 20.45 458.130 Bán
16 [HOSE.DPM] 01/03/2019 20.8 20.35 20.8 20.45 169.600 Bán
17 [HOSE.DPM] 28/02/2019 20.4 20.4 20.85 20.4 496.750 Bán
18 [HOSE.DPM] 27/02/2019 20.65 20.35 20.65 20.4 622.870 Bán
19 [HOSE.DPM] 26/02/2019 21.2 20.7 21.2 20.85 581.280 Bán
20 [HOSE.DPM] 25/02/2019 20.9 20.9 21.6 21 510.760 Bán