FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DPR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DPR] 25/05/2018 39.15 38.7 39.2 39.1 30.900 Theo dõi
2 [HOSE.DPR] 24/05/2018 39 38.85 39.2 39.15 28.260 Theo dõi
3 [HOSE.DPR] 23/05/2018 39.4 38.8 39.4 39.2 46.000 Theo dõi
4 [HOSE.DPR] 22/05/2018 39.4 38.85 39.45 39.2 33.450 Theo dõi
5 [HOSE.DPR] 21/05/2018 39.3 39 39.3 39.3 42.920 Mua
6 [HOSE.DPR] 18/05/2018 38.85 38.7 39.3 39.2 6.840 Mua
7 [HOSE.DPR] 17/05/2018 39.45 38.8 39.45 38.95 14.600 Theo dõi
8 [HOSE.DPR] 16/05/2018 39.4 38.9 39.4 39.3 9.140 Mua
9 [HOSE.DPR] 15/05/2018 39.4 39 39.5 39.4 8.320 Mua
10 [HOSE.DPR] 14/05/2018 39.2 38.7 39.2 39.1 7.360 Theo dõi
11 [HOSE.DPR] 11/05/2018 38.8 38.6 39 39 5.520 Theo dõi
12 [HOSE.DPR] 10/05/2018 39.35 38.8 39.35 38.8 1.460 Bán
13 [HOSE.DPR] 09/05/2018 39.4 38.6 39.4 39 14.300 Bán
14 [HOSE.DPR] 08/05/2018 39 38.3 39.3 38.8 103.340 Bán
15 [HOSE.DPR] 07/05/2018 39.1 39 39.3 39 5.490 Theo dõi
16 [HOSE.DPR] 04/05/2018 39.5 38.5 39.5 39.2 16.260 Theo dõi
17 [HOSE.DPR] 03/05/2018 38.8 38.8 39.9 39 10.600 Bán
18 [HOSE.DPR] 02/05/2018 39.1 38.8 39.95 39.1 37.670 Theo dõi
19 [HOSE.DPR] 27/04/2018 39.4 38.6 39.4 39 36.900 Bán
20 [HOSE.DPR] 26/04/2018 39.9 38.7 39.9 39.3 2.270 Theo dõi