FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DPR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DPR] 23/03/2018 37.5 37.5 39.5 39.4 20.270 Bán
2 [HOSE.DPR] 22/03/2018 39.85 39.4 39.85 39.6 19.510 Bán
3 [HOSE.DPR] 21/03/2018 39.8 39.75 39.8 39.8 3.550 Bán
4 [HOSE.DPR] 20/03/2018 39.9 39.7 40 39.8 27.220 Bán
5 [HOSE.DPR] 19/03/2018 41.5 39.75 41.5 39.75 3.090 Bán
6 [HOSE.DPR] 16/03/2018 39.8 39.8 40 39.8 18.690 Bán
7 [HOSE.DPR] 15/03/2018 40.7 40 40.8 40 15.220 Bán
8 [HOSE.DPR] 14/03/2018 40.9 40.45 40.9 40.8 5.820 Mua
9 [HOSE.DPR] 13/03/2018 39.6 39.6 40.95 40.45 12.980 Bán
10 [HOSE.DPR] 12/03/2018 40.5 39.5 40.5 40.5 14.760 Bán
11 [HOSE.DPR] 09/03/2018 40.5 39.8 40.8 39.8 11.990 Bán
12 [HOSE.DPR] 08/03/2018 40.9 39.55 40.9 39.9 23.060 Bán
13 [HOSE.DPR] 07/03/2018 40.5 39.9 41.25 39.9 16.140 Theo dõi
14 [HOSE.DPR] 06/03/2018 40.3 40 41 40.9 3.130 Mua
15 [HOSE.DPR] 05/03/2018 41 40.3 41.45 41.3 6.020 Mua
16 [HOSE.DPR] 02/03/2018 41 40.35 41.5 41.3 26.790 Mua
17 [HOSE.DPR] 01/03/2018 40.3 40.3 41.3 41.3 26.050 Mua
18 [HOSE.DPR] 28/02/2018 40 40 41 40.9 53.280 Mua
19 [HOSE.DPR] 27/02/2018 40.95 39.9 40.95 40.2 8.620 Theo dõi
20 [HOSE.DPR] 26/02/2018 40.5 39.9 41.5 40.95 30.020 Mua