FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DPR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DPR] 22/03/2019 40.7 38.8 40.8 38.8 155.820 Bán
2 [HOSE.DPR] 21/03/2019 41 40.5 41.6 41.2 56.630 Theo dõi
3 [HOSE.DPR] 20/03/2019 40.5 40 41 41 103.090 Theo dõi
4 [HOSE.DPR] 19/03/2019 41.8 40.5 42.5 40.5 186.400 Theo dõi
5 [HOSE.DPR] 18/03/2019 41.85 41.5 42 41.85 62.390 Mua
6 [HOSE.DPR] 15/03/2019 42.3 41.6 42.3 41.85 29.050 Mua
7 [HOSE.DPR] 14/03/2019 42.4 41.7 42.5 42.3 48.760 Mua
8 [HOSE.DPR] 13/03/2019 42.2 41.2 43 42.4 141.310 Mua
9 [HOSE.DPR] 12/03/2019 42 41.8 42.3 42.2 132.450 Mua
10 [HOSE.DPR] 11/03/2019 40.2 40 41.75 41.75 222.170 Mua
11 [HOSE.DPR] 08/03/2019 39.85 39 41.15 40.2 135.400 Mua
12 [HOSE.DPR] 07/03/2019 40.5 39.8 41 39.85 115.660 Mua
13 [HOSE.DPR] 06/03/2019 40.8 39.8 40.8 40.7 32.380 Mua
14 [HOSE.DPR] 05/03/2019 40.6 40.5 41 40.8 125.430 Mua
15 [HOSE.DPR] 04/03/2019 40.5 40.45 41.25 40.8 134.970 Mua
16 [HOSE.DPR] 01/03/2019 40.35 39.2 40.5 40.45 87.140 Mua
17 [HOSE.DPR] 28/02/2019 40.9 39.1 41.4 39.1 64.000 Mua
18 [HOSE.DPR] 27/02/2019 40 39.95 40.75 40.7 174.200 Mua
19 [HOSE.DPR] 26/02/2019 40 39.5 40.1 40 49.670 Mua
20 [HOSE.DPR] 25/02/2019 39 38.85 40.5 40 153.470 Mua