FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DPR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DPR] 15/12/2017 38.5 38.5 39.05 38.9 28.220 Theo dõi
2 [HOSE.DPR] 14/12/2017 38.7 38.6 39.1 39 62.830 Bán
3 [HOSE.DPR] 13/12/2017 38 38 38.8 38.7 39.120 Bán
4 [HOSE.DPR] 12/12/2017 38.65 38 38.85 38.4 13.900 Bán
5 [HOSE.DPR] 11/12/2017 39 38.5 39 38.65 33.930 Bán
6 [HOSE.DPR] 08/12/2017 39 38.6 39.05 39 15.970 Bán
7 [HOSE.DPR] 07/12/2017 39.15 38.9 39.5 38.9 69.270 Bán
8 [HOSE.DPR] 06/12/2017 39.3 39 39.3 39.15 52.960 Theo dõi
9 [HOSE.DPR] 05/12/2017 39.5 39.3 39.7 39.4 30.100 Theo dõi
10 [HOSE.DPR] 04/12/2017 39.5 39.1 39.5 39.5 97.360 Mua
11 [HOSE.DPR] 01/12/2017 39 39 39.5 39.3 11.660 Theo dõi
12 [HOSE.DPR] 30/11/2017 38.75 38.75 39.4 39.4 30.340 Theo dõi
13 [HOSE.DPR] 29/11/2017 39.65 39 39.65 39.2 66.320 Theo dõi
14 [HOSE.DPR] 28/11/2017 39.65 39.5 39.9 39.9 20.750 Mua
15 [HOSE.DPR] 27/11/2017 39.4 39.4 39.7 39.65 28.820 Theo dõi
16 [HOSE.DPR] 24/11/2017 39.25 39.15 39.4 39.3 21.100 Theo dõi
17 [HOSE.DPR] 23/11/2017 39 38.8 39.3 39.25 20.300 Bán
18 [HOSE.DPR] 22/11/2017 39.2 38.8 39.4 39.2 17.000 Bán
19 [HOSE.DPR] 21/11/2017 38.8 38.8 39.3 39.2 46.680 Bán
20 [HOSE.DPR] 20/11/2017 39.5 38.25 39.5 38.5 72.490 Bán