FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DPR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DPR] 13/07/2018 38.2 38 38.2 38.2 13.660 Bán
2 [HOSE.DPR] 12/07/2018 38.2 38 38.7 38.2 34.550 Bán
3 [HOSE.DPR] 11/07/2018 38.6 38 38.7 38.2 32.310 Bán
4 [HOSE.DPR] 10/07/2018 38.9 38.4 39 38.6 25.190 Bán
5 [HOSE.DPR] 09/07/2018 38.4 38.4 38.6 38.6 41.400 Bán
6 [HOSE.DPR] 06/07/2018 38.3 38 38.8 38.4 71.280 Bán
7 [HOSE.DPR] 05/07/2018 38.8 38.15 38.8 38.3 18.120 Bán
8 [HOSE.DPR] 04/07/2018 38.4 38 39.2 38.3 68.070 Bán
9 [HOSE.DPR] 03/07/2018 38.85 38.3 39 38.9 19.410 Bán
10 [HOSE.DPR] 02/07/2018 39 38.8 39 38.9 11.120 Bán
11 [HOSE.DPR] 29/06/2018 39.1 38.9 39.1 39 10.730 Bán
12 [HOSE.DPR] 28/06/2018 38.8 38.8 39.6 39 32.950 Bán
13 [HOSE.DPR] 27/06/2018 39.7 38.95 39.7 39.1 50.380 Bán
14 [HOSE.DPR] 26/06/2018 38.9 38.8 39 39 51.110 Bán
15 [HOSE.DPR] 25/06/2018 39 38.6 39.5 39 68.910 Bán
16 [HOSE.DPR] 22/06/2018 39.6 39 39.7 39.65 90.390 Bán
17 [HOSE.DPR] 21/06/2018 39.6 38.8 39.7 39.7 2.710 Bán
18 [HOSE.DPR] 20/06/2018 39.2 38.5 39.9 39.9 90.150 Bán
19 [HOSE.DPR] 19/06/2018 39.2 39.2 39.2 39.2 600 Bán
20 [HOSE.DPR] 18/06/2018 40.7 39.1 40.7 39.2 21.830 Theo dõi