FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DQC] 20/09/2018 28.75 28.6 29.2 29 17.830 Theo dõi
2 [HOSE.DQC] 19/09/2018 28.65 28.5 28.8 28.75 21.690 Bán
3 [HOSE.DQC] 18/09/2018 28.7 28 28.7 28.55 14.310 Bán
4 [HOSE.DQC] 17/09/2018 28.7 28 28.7 28.5 15.630 Bán
5 [HOSE.DQC] 14/09/2018 28.5 28 28.8 28.8 9.630 Bán
6 [HOSE.DQC] 13/09/2018 28.95 27.5 28.95 28.8 23.430 Bán
7 [HOSE.DQC] 12/09/2018 29.8 28.15 29.8 28.3 24.360 Bán
8 [HOSE.DQC] 11/09/2018 27.95 27.95 29.6 29 1.350 Theo dõi
9 [HOSE.DQC] 10/09/2018 29.9 28.9 29.9 28.9 11.820 Theo dõi
10 [HOSE.DQC] 07/09/2018 29.25 28.6 29.25 28.95 12.050 Theo dõi
11 [HOSE.DQC] 06/09/2018 29 29 29.25 29.05 9.330 Theo dõi
12 [HOSE.DQC] 05/09/2018 30.35 30.1 30.35 30.2 64.870 Mua
13 [HOSE.DQC] 04/09/2018 29.5 29.5 30.35 30.2 44.310 Mua
14 [HOSE.DQC] 31/08/2018 30.2 29.5 30.3 29.5 30.210 Mua
15 [HOSE.DQC] 30/08/2018 30.5 30 30.5 30.2 36.230 Mua
16 [HOSE.DQC] 29/08/2018 30 29.5 30.2 30.2 24.830 Mua
17 [HOSE.DQC] 28/08/2018 29.6 29.3 30 30 43.560 Mua
18 [HOSE.DQC] 27/08/2018 28.75 28.7 29.55 29.55 51.280 Mua
19 [HOSE.DQC] 24/08/2018 28.5 28 28.5 28.4 6.050 Theo dõi
20 [HOSE.DQC] 23/08/2018 28.6 28.2 28.6 28.55 2.730 Theo dõi