FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DQC] 22/08/2019 18 17.8 18 17.8 12.910 Bán
2 [HOSE.DQC] 21/08/2019 18.05 17.9 18.2 18 22.270 Bán
3 [HOSE.DQC] 20/08/2019 17.8 17.7 18.2 18.05 80.670 Theo dõi
4 [HOSE.DQC] 19/08/2019 18.15 18.05 18.3 18.2 9.240 Theo dõi
5 [HOSE.DQC] 16/08/2019 18.5 18 18.5 18.4 5.390 Mua
6 [HOSE.DQC] 15/08/2019 18 18 18.5 18.5 16.890 Mua
7 [HOSE.DQC] 14/08/2019 18.05 18 18.4 18.25 24.420 Bán
8 [HOSE.DQC] 13/08/2019 18.35 18 18.35 18 32.810 Bán
9 [HOSE.DQC] 12/08/2019 18.2 18 18.95 18.5 13.000 Theo dõi
10 [HOSE.DQC] 09/08/2019 17.85 17.7 18.1 18.1 27.340 Bán
11 [HOSE.DQC] 08/08/2019 17.75 17.6 18 17.7 7.750 Bán
12 [HOSE.DQC] 07/08/2019 17.7 17.7 18.2 18 14.320 Bán
13 [HOSE.DQC] 06/08/2019 18 17.6 18 17.7 35.890 Bán
14 [HOSE.DQC] 05/08/2019 18.05 17.9 18.2 18.15 18.160 Theo dõi
15 [HOSE.DQC] 02/08/2019 18 17.85 18.2 18.2 33.650 Theo dõi
16 [HOSE.DQC] 01/08/2019 18.7 18.3 18.95 18.3 6.290 Theo dõi
17 [HOSE.DQC] 31/07/2019 18 17.9 18.5 18.5 22.410 Theo dõi
18 [HOSE.DQC] 30/07/2019 18.9 18.3 18.9 18.5 178.200 Theo dõi
19 [HOSE.DQC] 29/07/2019 20.1 19.3 20.1 19.65 25.300 Mua
20 [HOSE.DQC] 26/07/2019 20.4 19.7 20.4 20.05 70.380 Mua