FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DQC] 16/05/2019 19.6 19.3 19.7 19.35 17.720 Theo dõi
2 [HOSE.DQC] 15/05/2019 19.35 19.05 19.6 19.6 51.820 Theo dõi
3 [HOSE.DQC] 14/05/2019 19.2 19 19.5 19.2 70.950 Bán
4 [HOSE.DQC] 13/05/2019 19.3 18.95 19.45 19.25 51.190 Bán
5 [HOSE.DQC] 10/05/2019 19.45 18.9 19.45 19.3 12.710 Bán
6 [HOSE.DQC] 09/05/2019 19 18.9 19.7 19.2 21.980 Bán
7 [HOSE.DQC] 08/05/2019 19.4 18.8 19.65 19 73.840 Quá bán
8 [HOSE.DQC] 07/05/2019 19.6 19 20.3 19.7 44.710 Bán
9 [HOSE.DQC] 06/05/2019 20.4 19.2 20.4 19.6 57.820 Bán
10 [HOSE.DQC] 03/05/2019 20.55 20.35 20.75 20.5 64.690 Bán
11 [HOSE.DQC] 02/05/2019 20.8 20.5 21.45 20.55 34.720 Bán
12 [HOSE.DQC] 26/04/2019 21.25 20.7 21.8 20.7 92.920 Bán
13 [HOSE.DQC] 25/04/2019 21 20.95 21.5 21.5 77.030 Bán
14 [HOSE.DQC] 24/04/2019 20.5 20.5 20.95 20.95 26.760 Bán
15 [HOSE.DQC] 23/04/2019 20.3 20.3 20.7 20.7 57.190 Quá bán
16 [HOSE.DQC] 22/04/2019 21.45 20.7 21.45 20.7 85.490 Quá bán
17 [HOSE.DQC] 19/04/2019 21.8 21.45 21.9 21.45 53.110 Quá bán
18 [HOSE.DQC] 18/04/2019 22.4 21.8 22.4 21.9 35.430 Bán
19 [HOSE.DQC] 17/04/2019 22 21.8 22.4 22.2 59.120 Bán
20 [HOSE.DQC] 16/04/2019 23.4 21.8 23.4 21.8 194.930 Quá bán