FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DQC] 15/01/2019 26.9 26.8 27.45 26.8 10.500 Theo dõi
2 [HOSE.DQC] 14/01/2019 27 26.5 27 26.9 720 Theo dõi
3 [HOSE.DQC] 11/01/2019 26.9 26.1 27.45 27.2 21.770 Mua
4 [HOSE.DQC] 10/01/2019 27.3 26.5 27.3 26.65 3.190 Bán
5 [HOSE.DQC] 09/01/2019 27 26.5 28 27.3 12.490 Mua
6 [HOSE.DQC] 08/01/2019 26.3 26.1 27 27 1.080 Mua
7 [HOSE.DQC] 07/01/2019 25.6 25.6 26.9 26.9 44.350 Theo dõi
8 [HOSE.DQC] 04/01/2019 27.7 26.5 27.7 26.75 6.440 Theo dõi
9 [HOSE.DQC] 03/01/2019 28 26.1 28 26.1 10.800 Theo dõi
10 [HOSE.DQC] 02/01/2019 27.7 27 27.4 27 2.480 Theo dõi
11 [HOSE.DQC] 28/12/2018 27.7 26.6 27.7 27.7 28.320 Mua
12 [HOSE.DQC] 27/12/2018 26.8 26.8 28 27.7 48.020 Mua
13 [HOSE.DQC] 26/12/2018 26.6 26.2 26.8 26.75 10.430 Theo dõi
14 [HOSE.DQC] 25/12/2018 26.8 26.3 27 26.6 7.380 Theo dõi
15 [HOSE.DQC] 24/12/2018 27.65 26.4 27.65 26.8 7.200 Theo dõi
16 [HOSE.DQC] 21/12/2018 26.5 26.5 28.1 27.2 50.720 Mua
17 [HOSE.DQC] 20/12/2018 26 26 26.5 26.3 11.270 Bán
18 [HOSE.DQC] 19/12/2018 25.9 25.8 26 26 6.490 Bán
19 [HOSE.DQC] 18/12/2018 26.4 25.8 26.4 26.3 3.420 Bán
20 [HOSE.DQC] 17/12/2018 26.3 25.7 26.8 25.8 45.780 Bán