FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DQC] 25/05/2018 32.7 32.7 33.5 33.25 15.450 Bán
2 [HOSE.DQC] 24/05/2018 33 32.6 33.5 33.5 6.050 Bán
3 [HOSE.DQC] 23/05/2018 33 32.3 33.5 33.5 13.660 Bán
4 [HOSE.DQC] 22/05/2018 32.5 32 33.5 32.4 19.960 Bán
5 [HOSE.DQC] 21/05/2018 33.8 33 33.9 33.7 13.750 Bán
6 [HOSE.DQC] 18/05/2018 33.8 33.5 33.95 33.95 33.700 Theo dõi
7 [HOSE.DQC] 17/05/2018 33.4 33.4 34 34 5.130 Theo dõi
8 [HOSE.DQC] 16/05/2018 34 33.4 34 33.5 11.050 Bán
9 [HOSE.DQC] 15/05/2018 33.5 33.5 33.9 33.6 32.130 Theo dõi
10 [HOSE.DQC] 14/05/2018 33.1 33.05 34 33.5 2.940 Theo dõi
11 [HOSE.DQC] 11/05/2018 33.8 33.3 34 34 10.150 Mua
12 [HOSE.DQC] 10/05/2018 34.4 33.3 34.4 33.3 25.050 Theo dõi
13 [HOSE.DQC] 09/05/2018 34.3 33.85 34.45 34 35.790 Theo dõi
14 [HOSE.DQC] 08/05/2018 34 33.8 34.2 34 24.140 Theo dõi
15 [HOSE.DQC] 07/05/2018 34.35 34 34.5 34 27.170 Theo dõi
16 [HOSE.DQC] 04/05/2018 33.9 33.9 34.3 34 16.950 Theo dõi
17 [HOSE.DQC] 03/05/2018 33.8 33.6 34.5 34.3 75.110 Theo dõi
18 [HOSE.DQC] 02/05/2018 33.8 33.3 34.5 33.8 46.770 Bán
19 [HOSE.DQC] 27/04/2018 32.1 32.1 34 34 47.440 Theo dõi
20 [HOSE.DQC] 26/04/2018 33.6 32.1 33.8 32.1 24.970 Bán