FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DQC] 22/03/2019 28.2 27.95 28.3 28 46.770 Bán
2 [HOSE.DQC] 21/03/2019 29 28.1 29 28.1 71.660 Bán
3 [HOSE.DQC] 20/03/2019 28.7 28.3 28.7 28.7 85.270 Mua
4 [HOSE.DQC] 19/03/2019 28.8 28.35 28.8 28.4 93.620 Mua
5 [HOSE.DQC] 18/03/2019 29.5 28.5 29.5 28.6 93.940 Mua
6 [HOSE.DQC] 15/03/2019 29 28.5 29 28.65 49.000 Mua
7 [HOSE.DQC] 14/03/2019 29 28.5 29.3 28.6 185.950 Mua
8 [HOSE.DQC] 13/03/2019 29.8 28.1 30.5 28.6 215.460 Mua
9 [HOSE.DQC] 12/03/2019 29.5 29.2 30.5 29.8 130.660 Mua
10 [HOSE.DQC] 11/03/2019 29 28.9 29.55 29 195.670 Mua
11 [HOSE.DQC] 08/03/2019 29.5 28.8 29.5 29.3 89.550 Mua
12 [HOSE.DQC] 07/03/2019 29 29 29.8 29.75 212.720 Mua
13 [HOSE.DQC] 06/03/2019 27.35 27.15 28.85 28.7 666.660 Mua
14 [HOSE.DQC] 05/03/2019 27.2 27 27.2 27 26.280 Theo dõi
15 [HOSE.DQC] 04/03/2019 27.4 27 27.6 27.2 138.750 Mua
16 [HOSE.DQC] 01/03/2019 27.75 26.8 27.75 27 167.710 Theo dõi
17 [HOSE.DQC] 28/02/2019 26.6 26.6 27.8 27 440.860 Theo dõi
18 [HOSE.DQC] 27/02/2019 26.9 26.4 26.9 26.6 26.580 Bán
19 [HOSE.DQC] 26/02/2019 26.6 26.5 26.95 26.5 27.770 Bán
20 [HOSE.DQC] 25/02/2019 26.5 26.35 27 26.8 47.720 Bán