FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DQC] 20/11/2018 27.95 27.55 28 27.95 2.470 Theo dõi
2 [HOSE.DQC] 19/11/2018 28 28 28 28 330 Theo dõi
3 [HOSE.DQC] 16/11/2018 28 27.6 28 27.9 1.560 Theo dõi
4 [HOSE.DQC] 15/11/2018 27.45 27.4 27.75 27.75 6.260 Mua
5 [HOSE.DQC] 14/11/2018 27.3 27.3 27.9 27.45 14.170 Bán
6 [HOSE.DQC] 13/11/2018 28.2 27.5 28.2 27.7 390 Bán
7 [HOSE.DQC] 12/11/2018 28.1 27.6 28.1 27.75 5.730 Bán
8 [HOSE.DQC] 09/11/2018 28.2 27.65 28.2 27.65 1.400 Bán
9 [HOSE.DQC] 08/11/2018 28.1 27.65 28.3 27.65 2.620 Bán
10 [HOSE.DQC] 07/11/2018 27.65 27.6 28.1 28.1 3.510 Bán
11 [HOSE.DQC] 06/11/2018 28.1 27.55 28.3 28.1 7.450 Bán
12 [HOSE.DQC] 05/11/2018 28 27.8 28 28 780 Bán
13 [HOSE.DQC] 02/11/2018 28.3 28 28.3 28.3 160 Bán
14 [HOSE.DQC] 01/11/2018 28.2 27 28.5 27.2 13.540 Bán
15 [HOSE.DQC] 31/10/2018 28.9 27.2 28.9 27.2 24.160 Bán
16 [HOSE.DQC] 30/10/2018 29 26.35 29 27.2 27.400 Bán
17 [HOSE.DQC] 29/10/2018 27.6 27.45 29.3 27.45 38.040 Bán
18 [HOSE.DQC] 26/10/2018 29.5 28.3 29.5 29.3 12.430 Theo dõi
19 [HOSE.DQC] 25/10/2018 28.8 28 29.8 28.75 25.490 Theo dõi
20 [HOSE.DQC] 24/10/2018 29.9 29.3 30 29.3 23.830 Theo dõi