FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DQC] 15/12/2017 38.2 37.5 38.7 38.6 24.410 Bán
2 [HOSE.DQC] 14/12/2017 37.75 37.75 38.8 38.2 53.510 Bán
3 [HOSE.DQC] 13/12/2017 39.4 37.7 39.4 37.75 9.430 Bán
4 [HOSE.DQC] 12/12/2017 39.5 38 39.5 38.1 77.340 Bán
5 [HOSE.DQC] 11/12/2017 39.1 38.5 39.7 39.2 91.430 Mua
6 [HOSE.DQC] 08/12/2017 38.9 38.5 39.6 39.6 40.470 Mua
7 [HOSE.DQC] 07/12/2017 38.85 37.85 39.1 39.1 38.180 Theo dõi
8 [HOSE.DQC] 06/12/2017 37.6 37.4 38.15 38 35.000 Bán
9 [HOSE.DQC] 05/12/2017 39 38 39 38 56.390 Bán
10 [HOSE.DQC] 04/12/2017 39.4 38.8 39.4 39.2 33.140 Bán
11 [HOSE.DQC] 01/12/2017 39.2 38.8 39.3 39.25 33.920 Bán
12 [HOSE.DQC] 30/11/2017 39.4 39.1 39.8 39.1 31.650 Bán
13 [HOSE.DQC] 29/11/2017 39.2 39.1 39.5 39.4 35.490 Bán
14 [HOSE.DQC] 28/11/2017 39.85 39.2 39.85 39.4 23.740 Bán
15 [HOSE.DQC] 27/11/2017 39.7 39.1 39.7 39.7 40.310 Theo dõi
16 [HOSE.DQC] 24/11/2017 40.3 39 40.3 39.7 19.490 Mua
17 [HOSE.DQC] 23/11/2017 40.8 39.3 40.8 39.3 72.880 Mua
18 [HOSE.DQC] 22/11/2017 39 39 39.9 39.6 78.760 Mua
19 [HOSE.DQC] 21/11/2017 40.2 39 40.2 39 67.630 Mua
20 [HOSE.DQC] 20/11/2017 41.7 40 42 40.8 74.030 Mua