FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DQC] 23/03/2018 36.5 35 36.5 35.7 24.750 Bán
2 [HOSE.DQC] 22/03/2018 36.1 35.8 36.2 35.8 43.110 Bán
3 [HOSE.DQC] 21/03/2018 37 36 37 36.45 77.180 Theo dõi
4 [HOSE.DQC] 20/03/2018 37.1 36 37.1 36.9 40.850 Mua
5 [HOSE.DQC] 19/03/2018 37.3 36.2 37.5 36.3 28.590 Theo dõi
6 [HOSE.DQC] 16/03/2018 36.95 36.25 37.1 36.95 26.640 Mua
7 [HOSE.DQC] 15/03/2018 37.5 36 37.5 36.6 36.420 Mua
8 [HOSE.DQC] 14/03/2018 36.75 36.45 37.4 36.8 34.920 Mua
9 [HOSE.DQC] 13/03/2018 37 36.7 37 36.8 47.560 Mua
10 [HOSE.DQC] 12/03/2018 37 36.4 37.85 37 44.030 Mua
11 [HOSE.DQC] 09/03/2018 36.1 36.1 37.6 37.2 52.900 Mua
12 [HOSE.DQC] 08/03/2018 36.25 36.1 37.4 36.1 19.780 Mua
13 [HOSE.DQC] 07/03/2018 37.9 36.5 38 36.8 46.660 Mua
14 [HOSE.DQC] 06/03/2018 37.5 37.1 38.8 37.6 23.180 Mua
15 [HOSE.DQC] 05/03/2018 37.9 37.5 39 37.5 135.710 Mua
16 [HOSE.DQC] 02/03/2018 35 35 38.15 37.7 161.530 Mua
17 [HOSE.DQC] 01/03/2018 34.6 34.6 35.8 35.7 73.710 Mua
18 [HOSE.DQC] 28/02/2018 34.4 34.1 35 34.8 33.580 Mua
19 [HOSE.DQC] 27/02/2018 35.3 34.3 35.5 34.55 16.620 Mua
20 [HOSE.DQC] 26/02/2018 35 35 35.6 35.3 25.010 Mua