FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DQC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DQC] 13/07/2018 31.8 31.5 31.8 31.5 210 Theo dõi
2 [HOSE.DQC] 12/07/2018 31.8 30 31.7 31 11.640 Bán
3 [HOSE.DQC] 11/07/2018 31.1 31.1 31.8 31.8 30 Theo dõi
4 [HOSE.DQC] 10/07/2018 31 30.5 31.15 31.1 1.140 Bán
5 [HOSE.DQC] 09/07/2018 30 30 32.1 31.5 3.140 Bán
6 [HOSE.DQC] 06/07/2018 31.5 30 31.5 30 850 Bán
7 [HOSE.DQC] 05/07/2018 31.7 30 31.7 30 7.190 Bán
8 [HOSE.DQC] 04/07/2018 32 29.6 32 31.8 4.690 Bán
9 [HOSE.DQC] 03/07/2018 31.8 30.1 31.8 30.1 9.370 Bán
10 [HOSE.DQC] 02/07/2018 31.5 31.5 32.75 31.8 1.740 Bán
11 [HOSE.DQC] 29/06/2018 32.1 31.5 32.4 31.5 21.730 Bán
12 [HOSE.DQC] 28/06/2018 32.5 31.3 32.5 32.4 3.450 Bán
13 [HOSE.DQC] 27/06/2018 32.7 31.5 32.7 32.5 9.090 Bán
14 [HOSE.DQC] 26/06/2018 31.2 31.2 32.9 32.7 20.860 Bán
15 [HOSE.DQC] 25/06/2018 32.6 32.5 32.95 32.95 3.400 Theo dõi
16 [HOSE.DQC] 22/06/2018 32.7 32.5 32.7 32.7 6.050 Bán
17 [HOSE.DQC] 21/06/2018 32.5 32 32.8 32.8 1.360 Bán
18 [HOSE.DQC] 20/06/2018 31.8 31.8 33 32.8 670 Bán
19 [HOSE.DQC] 19/06/2018 32 32 33.4 32.8 420 Bán
20 [HOSE.DQC] 18/06/2018 33.4 32.7 33.4 32.7 4.630 Bán