FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRC] 20/03/2018 27.8 27 28.5 28.1 384.980 Mua
2 [HOSE.DRC] 19/03/2018 29.3 27.8 29.3 27.8 522.290 Mua
3 [HOSE.DRC] 16/03/2018 28.75 27.7 29.35 28.75 552.990 Mua
4 [HOSE.DRC] 15/03/2018 28.05 27.8 28.1 28.1 470.790 Mua
5 [HOSE.DRC] 14/03/2018 28 27.4 28.05 28.05 636.480 Mua
6 [HOSE.DRC] 13/03/2018 27.1 27.1 27.9 27.9 383.780 Mua
7 [HOSE.DRC] 12/03/2018 27.1 27.1 28.5 27.1 593.320 Mua
8 [HOSE.DRC] 09/03/2018 26.9 26.5 28 27.9 974.960 Mua
9 [HOSE.DRC] 08/03/2018 26.8 26.5 27.2 26.8 585.720 Mua
10 [HOSE.DRC] 07/03/2018 24.7 24.4 26.4 26.4 710.570 Theo dõi
11 [HOSE.DRC] 06/03/2018 24.7 24.3 24.75 24.7 94.470 Bán
12 [HOSE.DRC] 05/03/2018 24.7 24.4 24.8 24.7 189.020 Bán
13 [HOSE.DRC] 02/03/2018 24.1 23.9 24.7 24.7 260.110 Bán
14 [HOSE.DRC] 01/03/2018 25.1 24.5 25.1 24.6 425.240 Bán
15 [HOSE.DRC] 28/02/2018 25.85 25.1 25.9 25.6 283.030 Theo dõi
16 [HOSE.DRC] 27/02/2018 26 25.5 26.1 25.85 305.330 Theo dõi
17 [HOSE.DRC] 26/02/2018 26.5 25.8 27 26 371.710 Theo dõi
18 [HOSE.DRC] 23/02/2018 26.15 26 26.3 26.3 197.650 Bán
19 [HOSE.DRC] 22/02/2018 26.5 26.1 26.8 26.15 168.030 Bán
20 [HOSE.DRC] 21/02/2018 27 26 27.3 26.8 204.410 Mua