FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRC] 14/11/2018 21.75 21.05 21.75 21.1 168.990 Theo dõi
2 [HOSE.DRC] 13/11/2018 21.05 21.05 21.8 21.75 106.340 Theo dõi
3 [HOSE.DRC] 12/11/2018 21.85 21.2 22.2 21.4 154.990 Theo dõi
4 [HOSE.DRC] 09/11/2018 22.3 21.8 22.3 21.9 107.170 Theo dõi
5 [HOSE.DRC] 08/11/2018 22.95 21.9 23.4 21.9 207.870 Mua
6 [HOSE.DRC] 07/11/2018 23 22.6 23.4 22.95 225.100 Theo dõi
7 [HOSE.DRC] 06/11/2018 21.5 21.4 22.85 22.85 447.490 Theo dõi
8 [HOSE.DRC] 05/11/2018 21.55 21.1 21.55 21.4 98.080 Bán
9 [HOSE.DRC] 02/11/2018 21 21 21.55 21.55 113.190 Bán
10 [HOSE.DRC] 01/11/2018 21.5 20.8 21.5 21 73.150 Bán
11 [HOSE.DRC] 31/10/2018 21 20.8 21.3 21.1 226.350 Bán
12 [HOSE.DRC] 30/10/2018 20.8 20.8 21.3 20.8 86.210 Quá bán
13 [HOSE.DRC] 29/10/2018 20.6 20.6 21.2 20.8 113.090 Quá bán
14 [HOSE.DRC] 26/10/2018 21.6 20.6 21.85 20.8 334.070 Quá bán
15 [HOSE.DRC] 25/10/2018 21 20.8 21.8 21.8 311.940 Bán
16 [HOSE.DRC] 24/10/2018 21.65 21.6 22 21.6 127.430 Quá bán
17 [HOSE.DRC] 23/10/2018 22 21.5 22.35 21.8 400.470 Quá bán
18 [HOSE.DRC] 22/10/2018 24.5 22.8 24.65 22.8 636.790 Bán
19 [HOSE.DRC] 19/10/2018 24.75 24.2 24.75 24.5 114.840 Bán
20 [HOSE.DRC] 18/10/2018 25.2 24.55 25.2 24.55 128.880 Bán