FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRC] 25/06/2019 18.2 18.05 18.3 18.3 142.890 Bán
2 [HOSE.DRC] 24/06/2019 18.5 18 18.5 18.1 274.550 Bán
3 [HOSE.DRC] 21/06/2019 18.5 18.4 18.8 18.5 128.440 Bán
4 [HOSE.DRC] 20/06/2019 18.1 17.95 18.8 18.55 345.920 Bán
5 [HOSE.DRC] 19/06/2019 18.2 18.15 18.45 18.2 478.690 Bán
6 [HOSE.DRC] 18/06/2019 18.9 18.2 18.9 18.25 333.940 Bán
7 [HOSE.DRC] 17/06/2019 19.35 18.8 19.35 18.85 269.730 Bán
8 [HOSE.DRC] 14/06/2019 19.25 19.1 19.4 19.25 152.230 Bán
9 [HOSE.DRC] 13/06/2019 19.3 19.2 19.5 19.25 180.780 Bán
10 [HOSE.DRC] 12/06/2019 19.7 19.2 19.7 19.25 121.870 Bán
11 [HOSE.DRC] 11/06/2019 19.7 19.45 19.7 19.65 125.140 Bán
12 [HOSE.DRC] 10/06/2019 19.6 19.45 19.8 19.7 186.290 Bán
13 [HOSE.DRC] 07/06/2019 19.7 19.35 19.75 19.45 235.160 Bán
14 [HOSE.DRC] 06/06/2019 19.2 19 19.8 19.6 301.190 Bán
15 [HOSE.DRC] 05/06/2019 19.2 19.2 19.45 19.2 168.350 Bán
16 [HOSE.DRC] 04/06/2019 19.2 18.8 19.5 18.9 413.090 Bán
17 [HOSE.DRC] 03/06/2019 20 19.4 20 19.4 680.540 Bán
18 [HOSE.DRC] 31/05/2019 20.9 20.2 20.9 20.2 340.010 Bán
19 [HOSE.DRC] 30/05/2019 20.9 20.85 21.15 20.9 284.580 Bán
20 [HOSE.DRC] 29/05/2019 21.7 21.35 21.8 21.5 417.820 Theo dõi