FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRC] 15/01/2019 22.5 22.5 22.9 22.85 337.060 Mua
2 [HOSE.DRC] 14/01/2019 22.2 22 22.9 22.55 168.870 Mua
3 [HOSE.DRC] 11/01/2019 22.4 22 22.4 22.2 103.680 Mua
4 [HOSE.DRC] 10/01/2019 21.6 21.4 22.3 22.3 295.930 Mua
5 [HOSE.DRC] 09/01/2019 21.6 21.4 21.75 21.6 60.090 Mua
6 [HOSE.DRC] 08/01/2019 21.2 21.15 21.75 21.6 186.440 Mua
7 [HOSE.DRC] 07/01/2019 21.05 21.05 21.4 21.15 143.270 Bán
8 [HOSE.DRC] 04/01/2019 21 20.8 21.3 21.05 174.400 Bán
9 [HOSE.DRC] 03/01/2019 21.3 21 21.8 21.4 118.140 Bán
10 [HOSE.DRC] 02/01/2019 21.6 21.4 21.95 21.6 166.710 Bán
11 [HOSE.DRC] 28/12/2018 21.45 21.1 21.6 21.5 141.260 Bán
12 [HOSE.DRC] 27/12/2018 21.3 20.8 21.3 21.1 162.540 Bán
13 [HOSE.DRC] 26/12/2018 20.5 20.45 20.9 20.5 180.030 Bán
14 [HOSE.DRC] 25/12/2018 21 20.2 21 20.5 438.600 Bán
15 [HOSE.DRC] 24/12/2018 21.3 21 21.8 21.05 145.990 Bán
16 [HOSE.DRC] 21/12/2018 21.5 21.15 21.6 21.5 75.260 Bán
17 [HOSE.DRC] 20/12/2018 21.3 21.3 21.75 21.75 49.000 Bán
18 [HOSE.DRC] 19/12/2018 21 21 21.5 21.35 114.200 Bán
19 [HOSE.DRC] 18/12/2018 21.6 21.4 22 21.45 431.410 Theo dõi
20 [HOSE.DRC] 17/12/2018 22.55 22.45 22.7 22.45 131.920 Theo dõi