FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRC] 18/05/2018 21.5 19.9 21.5 20 470.130 Bán
2 [HOSE.DRC] 17/05/2018 21.8 20.9 21.85 21 484.230 Bán
3 [HOSE.DRC] 16/05/2018 22.3 21.8 22.6 21.95 362.190 Bán
4 [HOSE.DRC] 15/05/2018 22.5 22.15 22.9 22.3 426.540 Bán
5 [HOSE.DRC] 14/05/2018 22.5 22 22.9 22.5 104.250 Bán
6 [HOSE.DRC] 11/05/2018 22.1 21.95 22.7 22.5 258.570 Bán
7 [HOSE.DRC] 10/05/2018 22.3 22.25 22.8 22.5 555.120 Bán
8 [HOSE.DRC] 09/05/2018 23.3 23 23.4 23.3 103.060 Bán
9 [HOSE.DRC] 08/05/2018 23.2 23.2 23.75 23.35 108.910 Bán
10 [HOSE.DRC] 07/05/2018 22.85 22.5 23.6 23.6 392.290 Bán
11 [HOSE.DRC] 04/05/2018 23.8 22.6 23.8 22.6 346.090 Bán
12 [HOSE.DRC] 03/05/2018 22.7 21.9 23.5 23.1 431.210 Bán
13 [HOSE.DRC] 02/05/2018 22.75 22.75 24.4 22.75 400.120 Bán
14 [HOSE.DRC] 27/04/2018 23 23 24.4 24.4 414.990 Bán
15 [HOSE.DRC] 26/04/2018 24.65 22.6 24.65 22.95 451.550 Bán
16 [HOSE.DRC] 24/04/2018 24.05 24 24.7 24.3 342.830 Bán
17 [HOSE.DRC] 23/04/2018 25.5 24.3 25.8 24.3 403.150 Bán
18 [HOSE.DRC] 20/04/2018 25 24.5 25.85 25.5 581.740 Bán
19 [HOSE.DRC] 19/04/2018 26.1 24.5 26.3 25 375.860 Bán
20 [HOSE.DRC] 18/04/2018 26.4 26.1 26.85 26.1 266.600 Bán