FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRC] 22/03/2019 23.2 22.85 23.5 23 400.090 Theo dõi
2 [HOSE.DRC] 21/03/2019 24.5 23.2 24.5 23.2 679.850 Theo dõi
3 [HOSE.DRC] 20/03/2019 23.5 23.4 24.3 24.2 519.350 Mua
4 [HOSE.DRC] 19/03/2019 24.8 23.7 24.8 23.7 476.020 Mua
5 [HOSE.DRC] 18/03/2019 24.6 24.15 24.95 24.75 714.320 Mua
6 [HOSE.DRC] 15/03/2019 24.25 23.85 24.7 24.4 675.540 Mua
7 [HOSE.DRC] 14/03/2019 24 23.75 24.65 23.95 605.260 Mua
8 [HOSE.DRC] 13/03/2019 24.45 23.9 24.7 23.95 841.980 Mua
9 [HOSE.DRC] 12/03/2019 22.7 22.7 24.05 24.05 1.807.340 Mua
10 [HOSE.DRC] 11/03/2019 22.55 22.25 22.6 22.5 239.190 Mua
11 [HOSE.DRC] 08/03/2019 22.4 22.2 22.6 22.35 637.980 Mua
12 [HOSE.DRC] 07/03/2019 23.2 22.7 23.3 22.7 343.560 Mua
13 [HOSE.DRC] 06/03/2019 23.15 22.7 23.65 23.2 669.740 Mua
14 [HOSE.DRC] 05/03/2019 22.8 22.8 23.6 23.15 993.280 Mua
15 [HOSE.DRC] 04/03/2019 22.3 22.3 22.9 22.8 437.090 Mua
16 [HOSE.DRC] 01/03/2019 22.2 22 22.5 22.3 132.110 Mua
17 [HOSE.DRC] 28/02/2019 22.6 22 22.65 22.2 467.760 Mua
18 [HOSE.DRC] 27/02/2019 22.2 22.1 22.7 22.5 346.200 Mua
19 [HOSE.DRC] 26/02/2019 22.3 21.95 22.3 22.2 212.810 Mua
20 [HOSE.DRC] 25/02/2019 22.05 21.8 22.3 22.3 308.700 Mua