FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRC] 17/07/2018 23.4 23 23.8 23.7 516.120 Mua
2 [HOSE.DRC] 16/07/2018 22.6 22 23.8 23.4 231.210 Theo dõi
3 [HOSE.DRC] 13/07/2018 22.2 22.2 22.55 22.45 76.340 Bán
4 [HOSE.DRC] 12/07/2018 22.2 21.5 22.7 22.2 153.500 Bán
5 [HOSE.DRC] 11/07/2018 22 21.35 22 21.75 108.450 Bán
6 [HOSE.DRC] 10/07/2018 21.7 21.6 22.2 22 180.940 Bán
7 [HOSE.DRC] 09/07/2018 22.7 21.4 22.7 21.7 323.330 Bán
8 [HOSE.DRC] 06/07/2018 21.7 21.7 22.8 22.3 412.280 Bán
9 [HOSE.DRC] 05/07/2018 22.2 21.55 22.5 22.2 209.660 Bán
10 [HOSE.DRC] 04/07/2018 22.85 22.2 22.9 22.3 315.470 Bán
11 [HOSE.DRC] 03/07/2018 23.3 22 23.4 22.3 461.570 Theo dõi
12 [HOSE.DRC] 02/07/2018 23.6 22.5 23.6 23.3 231.320 Theo dõi
13 [HOSE.DRC] 29/06/2018 23.75 23.5 24.1 23.6 93.480 Mua
14 [HOSE.DRC] 28/06/2018 24 23.65 24 23.9 95.340 Mua
15 [HOSE.DRC] 27/06/2018 24.35 24 24.6 24 553.000 Mua
16 [HOSE.DRC] 26/06/2018 23 23 24.95 24.35 413.270 Mua
17 [HOSE.DRC] 25/06/2018 23 23 23.4 23.35 208.960 Mua
18 [HOSE.DRC] 22/06/2018 23.1 22.9 23.75 23.3 539.390 Mua
19 [HOSE.DRC] 21/06/2018 23.5 23 23.7 23.1 156.480 Mua
20 [HOSE.DRC] 20/06/2018 23.7 23.3 23.9 23.8 268.160 Mua