FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRC] 15/12/2017 24.55 24.1 24.9 24.25 408.610 Mua
2 [HOSE.DRC] 14/12/2017 23.7 23.5 24.7 24.5 534.310 Mua
3 [HOSE.DRC] 13/12/2017 24.3 23.6 24.55 23.7 244.350 Theo dõi
4 [HOSE.DRC] 12/12/2017 24.2 22.6 24.7 24.3 677.440 Mua
5 [HOSE.DRC] 11/12/2017 24.2 23.6 25 24.2 613.160 Mua
6 [HOSE.DRC] 08/12/2017 25.1 24 25.1 24.7 1.075.100 Mua
7 [HOSE.DRC] 07/12/2017 25.4 25.15 26 25.2 511.710 Mua
8 [HOSE.DRC] 06/12/2017 25 25 26.65 25.65 1.701.560 Mua
9 [HOSE.DRC] 05/12/2017 23.5 23.45 24.95 24.95 2.255.580 Mua
10 [HOSE.DRC] 04/12/2017 22.65 22.65 23.4 23.35 828.270 Mua
11 [HOSE.DRC] 01/12/2017 22.5 22.35 22.9 22.65 460.340 Bán
12 [HOSE.DRC] 30/11/2017 23 22.5 23.1 22.5 494.290 Theo dõi
13 [HOSE.DRC] 29/11/2017 23.2 22.8 23.3 22.9 576.370 Theo dõi
14 [HOSE.DRC] 28/11/2017 23.4 23.3 23.75 23.35 730.810 Mua
15 [HOSE.DRC] 27/11/2017 23 22.9 23.65 23.4 652.620 Mua
16 [HOSE.DRC] 24/11/2017 23 22.65 23 22.9 605.950 Mua
17 [HOSE.DRC] 23/11/2017 23.8 23.1 24 23.2 587.920 Mua
18 [HOSE.DRC] 22/11/2017 22.7 22.7 23.35 23.3 740.230 Mua
19 [HOSE.DRC] 21/11/2017 22.7 22.4 23.3 22.7 812.020 Mua
20 [HOSE.DRC] 20/11/2017 23.45 22.6 23.45 22.7 557.750 Mua