FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRH] 20/03/2018 18.5 18.4 18.85 18.4 490.430 Bán
2 [HOSE.DRH] 19/03/2018 18.3 17.7 18.6 18.5 722.240 Bán
3 [HOSE.DRH] 16/03/2018 18.4 18.4 18.8 18.4 411.440 Bán
4 [HOSE.DRH] 15/03/2018 18.5 18.4 18.85 18.7 438.860 Bán
5 [HOSE.DRH] 14/03/2018 19.05 18.55 19.35 18.55 577.950 Theo dõi
6 [HOSE.DRH] 13/03/2018 18.4 18.4 19.5 19.05 1.032.990 Mua
7 [HOSE.DRH] 12/03/2018 18.5 18.2 19.5 18.5 276.260 Theo dõi
8 [HOSE.DRH] 09/03/2018 19.7 19 20.2 19 359.860 Mua
9 [HOSE.DRH] 08/03/2018 19.4 19.15 19.85 19.7 174.810 Mua
10 [HOSE.DRH] 07/03/2018 20.5 19.55 20.5 19.7 435.310 Mua
11 [HOSE.DRH] 06/03/2018 20 19 20.5 20.5 362.680 Mua
12 [HOSE.DRH] 05/03/2018 20.8 19.95 21.1 19.95 819.620 Mua
13 [HOSE.DRH] 02/03/2018 20.8 20.2 21.4 21.1 785.990 Mua
14 [HOSE.DRH] 01/03/2018 19.45 19.45 20.2 20.2 902.140 Mua
15 [HOSE.DRH] 28/02/2018 17.8 17.7 18.9 18.9 617.440 Mua
16 [HOSE.DRH] 27/02/2018 16.4 16.4 17.7 17.7 276.610 Mua
17 [HOSE.DRH] 26/02/2018 17 16.65 17 16.65 43.550 Theo dõi
18 [HOSE.DRH] 23/02/2018 17 16.5 17 16.85 194.280 Theo dõi
19 [HOSE.DRH] 22/02/2018 16.65 16.65 17.25 17 82.430 Theo dõi
20 [HOSE.DRH] 21/02/2018 16.9 16.9 17.7 17 200.990 Theo dõi