FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRH] 17/07/2018 14.05 13.9 14.35 14.25 145.370 Bán
2 [HOSE.DRH] 16/07/2018 14 14 14.5 14.05 113.530 Bán
3 [HOSE.DRH] 13/07/2018 13.95 13.75 14 14 42.000 Bán
4 [HOSE.DRH] 12/07/2018 13.9 13.6 14.15 13.9 10.440 Bán
5 [HOSE.DRH] 11/07/2018 14.7 13.9 14.7 14.2 34.970 Bán
6 [HOSE.DRH] 10/07/2018 15.35 14.5 15.35 14.7 30.720 Bán
7 [HOSE.DRH] 09/07/2018 15.4 14.8 15.55 15.35 91.010 Bán
8 [HOSE.DRH] 06/07/2018 15.4 14.5 16 15.4 141.260 Bán
9 [HOSE.DRH] 05/07/2018 16.5 15.25 16.5 15.4 152.690 Bán
10 [HOSE.DRH] 04/07/2018 15.4 15.2 16 16 179.990 Bán
11 [HOSE.DRH] 03/07/2018 15.9 15 15.9 15.5 121.670 Theo dõi
12 [HOSE.DRH] 02/07/2018 18 17.05 18.9 18.9 354.790 Mua
13 [HOSE.DRH] 29/06/2018 17.25 16.75 17.8 17.8 294.470 Mua
14 [HOSE.DRH] 28/06/2018 17.2 16.6 17.25 16.95 255.340 Theo dõi
15 [HOSE.DRH] 27/06/2018 16.4 16 17.3 17.3 246.030 Mua
16 [HOSE.DRH] 26/06/2018 16.45 16.25 16.55 16.45 195.160 Bán
17 [HOSE.DRH] 25/06/2018 16 16 16.6 16.6 229.080 Bán
18 [HOSE.DRH] 22/06/2018 16.5 16 16.5 16.3 51.160 Bán
19 [HOSE.DRH] 21/06/2018 16.4 16 16.4 16.35 57.950 Bán
20 [HOSE.DRH] 20/06/2018 16.7 16 16.7 16.5 274.420 Bán