FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRH] 03/01/2019 9.9 9.3 9.9 9.3 284.440 Quá bán
2 [HOSE.DRH] 02/01/2019 10 9.49 10.2 10 264.420 Quá bán
3 [HOSE.DRH] 28/12/2018 10.3 10.2 10.6 10.2 104.080 Quá bán
4 [HOSE.DRH] 27/12/2018 10.95 10.3 11.15 10.85 291.470 Bán
5 [HOSE.DRH] 26/12/2018 11 10.5 11.15 10.95 138.840 Bán
6 [HOSE.DRH] 25/12/2018 11.1 10.45 11.15 11.15 262.310 Bán
7 [HOSE.DRH] 24/12/2018 11.6 11.2 11.6 11.2 62.050 Bán
8 [HOSE.DRH] 21/12/2018 11.75 11.2 11.75 11.6 190.850 Bán
9 [HOSE.DRH] 20/12/2018 11.6 11.5 11.9 11.85 145.450 Bán
10 [HOSE.DRH] 19/12/2018 11.9 11.4 11.9 11.7 149.340 Bán
11 [HOSE.DRH] 18/12/2018 11.95 11.5 11.95 11.8 177.550 Bán
12 [HOSE.DRH] 17/12/2018 11.85 11.85 12 11.95 203.570 Bán
13 [HOSE.DRH] 14/12/2018 12.1 11.85 12.1 11.85 289.390 Bán
14 [HOSE.DRH] 13/12/2018 11.9 11.85 12.1 12.1 250.110 Bán
15 [HOSE.DRH] 12/12/2018 11.9 11.9 12 11.95 259.500 Bán
16 [HOSE.DRH] 11/12/2018 12.15 11.95 12.2 11.95 399.860 Bán
17 [HOSE.DRH] 10/12/2018 12.3 12.15 12.3 12.15 342.020 Bán
18 [HOSE.DRH] 07/12/2018 12.3 12.3 12.45 12.3 488.270 Bán
19 [HOSE.DRH] 06/12/2018 12.35 12.2 12.35 12.3 432.690 Bán
20 [HOSE.DRH] 05/12/2018 12.4 12.2 12.4 12.2 315.660 Bán