FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRH] 21/11/2018 12.2 12.2 12.35 12.35 204.390 Bán
2 [HOSE.DRH] 20/11/2018 12.5 12.3 12.55 12.35 397.300 Bán
3 [HOSE.DRH] 19/11/2018 12.3 12.3 12.6 12.5 466.490 Theo dõi
4 [HOSE.DRH] 16/11/2018 12.3 12.2 12.4 12.35 256.770 Theo dõi
5 [HOSE.DRH] 15/11/2018 12.4 12 12.4 12.3 416.950 Theo dõi
6 [HOSE.DRH] 14/11/2018 12.75 12.2 12.8 12.2 605.260 Theo dõi
7 [HOSE.DRH] 13/11/2018 12.6 12.6 12.9 12.6 256.610 Theo dõi
8 [HOSE.DRH] 12/11/2018 12.75 12.65 12.9 12.9 706.820 Mua
9 [HOSE.DRH] 09/11/2018 12.8 12.75 13.3 12.85 130.910 Mua
10 [HOSE.DRH] 08/11/2018 13.45 12.95 13.45 13 640.270 Theo dõi
11 [HOSE.DRH] 07/11/2018 12.3 12.2 13.3 13 1.203.530 Theo dõi
12 [HOSE.DRH] 06/11/2018 12.15 12.1 12.6 12.5 998.350 Bán
13 [HOSE.DRH] 05/11/2018 12 12 12.25 12.15 68.360 Bán
14 [HOSE.DRH] 02/11/2018 12.35 11.6 12.35 12.2 295.850 Bán
15 [HOSE.DRH] 01/11/2018 12.25 11.95 12.4 12.35 272.070 Bán
16 [HOSE.DRH] 31/10/2018 12.3 11.9 12.6 12.4 351.980 Bán
17 [HOSE.DRH] 30/10/2018 12.2 11.9 12.25 12.25 355.670 Bán
18 [HOSE.DRH] 29/10/2018 12.2 11.9 12.6 12.25 117.170 Bán
19 [HOSE.DRH] 26/10/2018 12.5 12.1 12.8 12.4 244.230 Bán
20 [HOSE.DRH] 25/10/2018 12.5 12.1 12.6 12.2 68.750 Bán