FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.DRH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.DRH] 15/12/2017 20.8 20.6 21 20.6 152.910 Bán
2 [HOSE.DRH] 14/12/2017 21.35 20.6 21.5 21 210.730 Theo dõi
3 [HOSE.DRH] 13/12/2017 21.45 20.5 21.45 21 107.500 Theo dõi
4 [HOSE.DRH] 12/12/2017 22.2 20.75 22.4 21.5 404.390 Theo dõi
5 [HOSE.DRH] 11/12/2017 22 22 22.75 22.3 433.320 Mua
6 [HOSE.DRH] 08/12/2017 22.4 22.3 22.7 22.7 596.330 Mua
7 [HOSE.DRH] 07/12/2017 22.7 22.4 23 22.4 713.330 Mua
8 [HOSE.DRH] 06/12/2017 22.5 22.2 23.1 22.85 630.580 Mua
9 [HOSE.DRH] 05/12/2017 21.6 21.45 22.95 22.5 690.960 Mua
10 [HOSE.DRH] 04/12/2017 21.5 21.15 21.7 21.6 238.280 Mua
11 [HOSE.DRH] 01/12/2017 21.1 20.85 21.4 21.2 307.800 Mua
12 [HOSE.DRH] 30/11/2017 21.3 20.8 21.4 21.3 179.060 Mua
13 [HOSE.DRH] 29/11/2017 21.3 21.3 21.75 21.3 437.810 Mua
14 [HOSE.DRH] 28/11/2017 21.8 21.3 21.8 21.6 518.710 Mua
15 [HOSE.DRH] 27/11/2017 19.95 19.95 21.5 21 417.820 Mua
16 [HOSE.DRH] 24/11/2017 19.5 19.5 20.2 20.2 133.450 Bán
17 [HOSE.DRH] 23/11/2017 19.6 19.2 20.5 19.6 88.050 Bán
18 [HOSE.DRH] 22/11/2017 19.8 19.2 19.8 19.6 79.490 Bán
19 [HOSE.DRH] 21/11/2017 20 19.2 20 19.6 180.870 Bán
20 [HOSE.DRH] 20/11/2017 20.2 19.9 20.55 19.9 77.680 Bán